Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kansas health plans

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

For general information about the plans in your state, visit Kansas' homepage.

3  results  for Kansas

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO-POS D-SNP)

H0169-004-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Allen, Anderson, Atchison, Barber, Bourbon, Brown, Butler, Chase, Chautauqua, Cherokee, Coffey, Cowley, Crawford, Doniphan, Douglas, Elk, Ellsworth, Franklin, Greenwood, Harper, Harvey, Jackson, Jefferson, Jewell, Johnson, Kingman, Labette, Leavenworth, Lincoln, Linn, Lyon, Marion, McPherson, Miami, Mitchell, Montgomery, Morris, Nemaha, Neosho, Osage, Osborne, Ottawa, Pottawatomie, Republic, Russell, Sedgwick, Shawnee, Smith, Stafford, Sumner, Wabaunsee, Washington, Wilson, Woodson, thiab Wyandotte.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $4000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $175 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev pab them nqi rau mus kuaj kev hnov lus li ib txwm

  $3600 allowance for a broad selection of brand-name hearing aids

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO-POS D-SNP)

H5322-029-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Allen, Anderson, Atchison, Barber, Bourbon, Brown, Butler, Chase, Chautauqua, Cherokee, Coffey, Cowley, Crawford, Doniphan, Douglas, Elk, Ellsworth, Franklin, Greenwood, Harper, Harvey, Jackson, Jefferson, Jewell, Johnson, Kingman, Labette, Leavenworth, Lincoln, Linn, Lyon, Marion, McPherson, Miami, Mitchell, Montgomery, Morris, Nemaha, Neosho, Osage, Osborne, Ottawa, Pottawatomie, Republic, Russell, Sedgwick, Shawnee, Smith, Stafford, Sumner, Wabaunsee, Washington, Wilson, Woodson, thiab Wyandotte.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $4000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $175 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev kho qhov muag li ib txwm

  $0 copay on yearly routine eye exam and $400 eyewear allowance

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan KanCare


Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. Koj tuaj yeem xaiv koj tus kws kho mob tau ntawm koj tus kheej. Thiab koj tau txais ntau yam kev pab ntxiv uas lwm cov phiaj xwm kho mob tsis muaj. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Choice of Doctors

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Noj Qab Nyob Zoo

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Kho Hniav

  Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Have questions?    8:00 a.m. to 6:00 p.m.   1-877-542-9238    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software