Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb
Benefits you want, at little to no extra cost

Cov kev pab uas koj xav tau, tsuas muaj tus nqi me me los yog tsis muaj tus nqi them ntxiv li

Tsis yog txhua daim ntawv is saws las pov hwm kho mob tau tsim los muaj vaj huam sib luag. Vim li no peb thiaj txaus siab muab cov phiaj xwm Medicaid tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi them thiab tab txawm tias muaj cov kev pab ntau ntxiv nrog peb cov phiaj xwm kho mob uas muaj ob yam kev pab ua ntej tshaj plaws.1

Medicare and Medicaid card image

Puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare?

Koj tuaj yeem ceev koj qhov kev pab them nqi kho mob cia, thiab tau txais cov kev pab ntau ntxiv nrog daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob.

Cov Kev Pab

Peb muab cov phiaj xwm kho mob uas pab them nqi kho mob thiab cov kev pab cuam uas tej zaum koj yuav plam mus hnub no.

Kev Muaj Cai Tsim Nyog

Puas txaus siab rau daim phiaj xwm kho mob uas muaj ob yam kev pab los yog tsis txaus? Cia saib seb koj puas tsim nyog.

Cov nqe lus nug uas kheev nquag nug tas li

Tau txais cov lus teb rau koj cov lus nug txog Medicaid thiab Medicare. 

1 CMS qhia kev ua lag luam ntawm cov ntaub ntawv kev rau npe Lub Peb Hli Ntuj 2022

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software