Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Dab tsi yog cov 4 feem ntawm Medicare

Tshaj tawm: Lub Yim Hli 20, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ib Hli 17, 2020

Medicare yog ib yam khoos kas tuav pov hwm kho mob ntawm tsoom fwv teb chaws. Nws pab them nqi kho mob rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 los sis laus dua, thiab ib txhia neeg uas tseem hluas tiam sis muaj mob xiam oob qhab los sis lwm yam mob tshwj xeeb. Tej zaum koj yuav tau hnov ​​dhua txog 4 feem ntawm Medicare, hu ua Medicare Parts A, B, C thiab D. Tab sis koj puas paub qhov sib txawv, los sis txhua feem ntawd yog pab them rau yam twg? Cov lus no piav qhia txog cov kev kho mob uas pab them nqi rau los ntawm txhua feem ntawm Medicare. Qhov ntawd tej zaum yuav pab tau yog hais tias koj muaj Medicare thiab Medicaid ob yam tib si thiab koj yuav txhawj tias Medicare yog pab them nqi rau yam twg yog muab piv rau koj lub xeev daim phiaj tuav pov hwm Medicaid.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

1. Medicare Part A: Tuav Pov Hwm Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob

Medicare Part A yog dab tsi thiab nws them rau dab tsi?

Medicare Part A pab them rau cov nqi kho mob uas tej zaum koj yuav tau txais raws li ib tus neeg mob thaum sij hawm pw hauv tsev kho mob los sis chaw tu neeg mob uas muaj kev txawj tshaj lij. Cov kev kev kho mob no yog muab los ntawm lub chaw kho mob nws tus kheej, uas muaj xws li:

  • Cov pluas mov noj
  • Cov kev kuaj kab mob (lab tests)
  • Yees duab X-rays
  • Cov kev kho mob hauv chav phais mob thiab chav so kom muaj zog tom qab phais tas, thiab lwm yam ntxiv

Medicare Part A kuj tseem pab them rau nqi tu xyuas neeg mob laus thiab ib txhia kev kho mob hauv tsev.

Yog xav saib yam uas Medicare Part A pab them rau, ces saib qhov vis dis aus hauv qab no.

Ib daim duab lub tsev xim xiav tshwm nyob rau sab nraum qab daim duab xim daj hauv qab kab ntawv xim xiav.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Yam Pab Them Rau los ntawm Medicare Part A yog dab tsi?

Lub tsev maj mam txav mus rau ntawm tus neeg saib thaum lub tsheb xiav nrog tus ntoo khaub lig dawb ntawm nws rub nce mus rau pem hauv ntej ntawm nws. Muab lub koob yees duab thaij rub los kom ze mus rau lub qhov rais.

Cov rooj tog xim xiav thiab daj, nrog rau lub txaj, lub rooj zaum, lub TV txawb saum lub rooj, thiab ntaub pua plag tshwm ntawm lub teeb daj hauv qab cov ntawv xiav.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Part A Pab Them Rau Cov Nqi Kho Mob Nyob Hauv Tsev Kho Mob & Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Tus Neeg Mob Pw Hauv Tsev Kho Mob, Suav Nrog...

Cov rooj tog maj mam txav mus rau ntawm tus saib ua ntej peb yuav rub kom ze mus rau hauv lub TV.

Cov ntawv xim xiav tshwm rau ntawm ib daim ntaub dawb sab raum qab uas muaj cov duab teeb xim xiav ncig zaj ntug thoob plaws. Cov ntawv maj mam swb nce mus rov saud.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Ib Chav Ntiag Tug

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Pluas Mov Hauv Tsev Kho Mob

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Kev Pab Saib Xyuas Tu Mob Muaj Kev Paub Zoo

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kev Saib Xyuas Tu Mob Nyob Hauv Cov Chav Tsev Tshwj Xeeb

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Tshuaj, Cov Khoom Siv Kho Mob & Cov Cuab Yeej Kho Mob Uas Siv Thaum Lub Sij Hwm Koj Nyob Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kuaj Nrhiav Kab Mob Hauv Chav Kuaj Ntshav, Kuaj Yees Duab X-rays & Cov Cuab Yeej Siv Kho Mob Raws Li Ib Tus Neeg Mob Pw Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Chav Phais Mob & Cov Kev Pab Kho Mob Kom Zoo Rov Qab Los

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Qee Yam Kev Hloov Ntsha Nyob Hauv Tsev Kho Mob Los Sis Lub Chaw Tu Neeg Mob Muaj Kev Txawj Tshaj Lij

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Kev Pab Kho Mob Kom Rov Peem Tsheej (Xws Li. Kev Kho Lub Cev) Uas Tau Txais Los Ntawm  Kev Saib Xyuas Kho Mob Hauv Tsev

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kev Saib Xyuas Kho Mob Uas Txawj Tshaj Lij Nyob Hauv Koj Lub Tsev Yog Hais Tias Koj Xav Nyob Hauv Tsev & Tsuas Yog Xav Tau Kev Saib Xyuas Kho Mob Ib Nrab Ntawm Lub Sij Hawm Ua Hauj Lwm Nkaus Xwb

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kev Pab Tu Mob Ntu Kawg

Lub thawv xim dawb swb nqis rov hauv thiab nthuav tawm cov ntawv xim xiav.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Medicare Ua Tau Pom Tseeb los ntawm UnitedHealthcare 

2. Medicare Part B: Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob

Medicare Part B yog dab tsi thiab nws them rau dab tsi?

Medicare Part B pab them rau cov nqi kho mob rau tus kws kho mob thiab kev saib xyuas tiv thaiv mob. Qhov ntawd muaj xws li:

  • Cov kev pab kho mob uas muab thaum tus kws kho mob kho koj nyob hauv tsev kho mob
  • Kev saib xyuas kho mob sai los sis kev kho mob hauv chav mob kub ceev
  • Kev kuaj mob hauv lub cev thiab cov kev mus ntsib kws kho mob li ib txwm
  • Kev saib xyuas kho mob thiab kev kuaj tiv thaiv kab mob, xws li txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas, kuaj qhov muag thiab kev tshuaj xyuas kab mob khees xaws

Yog xav saib yam uas Medicare Part A pab them rau, ces saib qhov vis dis aus hauv qab no.

Lub tsev xim xiav thiab xim daj tshwm nyob rau sab nraum qab daim duab xim xiav hauv qab kab ntawv xim xiav.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Yam Pab Them Rau los ntawm Medicare Part B yog dab tsi?

Lub tsheb daj rub tuaj nres rau pem hauv ntej ntawm lub tsev thaum lub tsev txav mus ze rau tus neeg saib.

Muab lub koob yees duab thaij rub kom ze mus rau hauv ib lub qhov rais twg ntawm lub tsev.

Ob tug me nyuam nyeeg yas xim xiav thiab xim daj tshwm nyob rau daim ntaub dawb sab nraum qab uas nyob pem hauv ntej lub naj cos tsom yees duab X-ray. Cov ntawv xim xiav tshwm nyob siab dua nkawv.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: PART B

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Partm B Pab Them Rau Cov Nqi Mus Ntsib Kws Kho Mob & Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Cov Neeg Mob Uas Tsis Pw Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob, Suav nrog ...

Muab lub koob yees duab thaij rub kom ze mus rau hauv lub naj cos yees duab X-ray. Ib daim ntaub dawb nyob sab nraum qab uas muaj txoj kab xim daj ncig ntug thoob plaws.

Cov ntawv xim xiav maj mam swb nce mus rau ntawm daim ntaub dawb sab nraum qab.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kev Mus Ntsib Kws Kho Mob

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov chaw phais mob hloov txav chaw

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Kev Pab Kho Mob Rau Cov Neeg Mob Uas Tsis Pw Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Qee Yam Kev Saib Xyuas Kho Mob Los Tiv Thaiv Kab Mob (Xws Li. Cov Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Mob Khaub Thuas (Flu)

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Kev Pab Hauv Chav Kuaj Mob (Xws Li. Kuaj Ntshav Los Sis Kuaj Zis)

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kev Kuaj X-rays, MRIs, CT Scans, EKGs & Qee Yam Kev Tshuaj Xyuas Kom Paub Tus Mob

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Cuab Yeej Kho Mob Uas Ruaj Khov Rau Kev Siv Nyob Hauv Tsev (Xws Li. Cov Laub Zaum Muaj Log/Cov Pas Tuav Txheem Mus Kev)

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Cov Kev Pab Kho Mob Hauv Chav Kho Mob Kub Ceev, Kev Pab Kho Mob Ib Nrab Sij Hawm Ua Hauj Lwm/Tsis Cuag Ncua, Kev Saib Xyuas Tu Mob Uas Txawj Tshaj Lij & Cov Kev Kho Mob Uas Pab Kho Rau Tus Xa Tau Nyob Hauv Tsev

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Kev Saib Xyuas Kho Mob Puas Hlwb Li Tus Neeg Mob Uas Tsis Pw Kho Mob Hauv Tsev Kho Mob

Muab daim ntaub sab nraum qab swb thiab swb nws nqis rov hauv kom nrug deb ntawm lub naj cos, ces tso cov ntawv kom tshwm ntawm daim ntaub sab nraum qab xim daj.

SAWM LUB NAJ COS TAWM COV NTAWV XA XOV: Medicare Ua Tau Pom Tseeb® Los Ntawm UnitedHealthcare
 

3. Medicare Part C: Medicare Advantage Cov PhiajTuav Pov Hwm

Medicare Part C yog dab tsi thiab nws them rau dab tsi?

Medicare Part C pab them rau Medicare Parts A thiab B (los sis kuj tseem hu ua "Original Medicare") koom ua ke. Medicare Part A thiab Medicare Part B kheev muab los ua ke nyob rau hauv ib daim phiaj tuav pov hwm, hu ua daim phiaj tuav pov hwm Medicare Advantage.

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (tseem hu ua D-SNPs los sis cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob) yog ib hom ntawm daim Phiaj Tuav Pov Hwm Medicare Advantage. Cov phiaj tuav pov hwm kho mob no yog rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid ob yam tib si. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob muab kev pab ntxiv rau cov neeg nyob nrog kev xav tau cov kev kho mob nyuaj heev thiab khwv nyiaj tau los tsawg. Ntau daim phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob muaj qho kev sib koom tes saib xyuas kho mob. Qhov ntawd ua rau nws yooj yim dua los tswj ntau tus kws kho mob thiab cov kws kho mob tshwj xeeb. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob feem ntau muab cov nyiaj pab ntxiv xws li pab them rau cov nqi kho qhov muag kom pom kev, kho hniav thiab kho pob ntseg kom hnov lus zoo. Qhov ntawd tuaj yeem pab them rau kev saib xyuas kho mob uas ntau tus neeg tsis muaj los sis tsis muaj peev xwm them taus cov nqi.

Nrhiav kom paub ntau ntxiv txog cov nyiaj pab ntxiv uas koj yuav tau txais thaum muaj daim phiaj uas muaj yam kev tuav pov hwm kho mob.

4. Medicare Part D: kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav

Medicare Part D yog dab tsi thiab nws them rau dab tsi?

Medicare Part D pab them rau qee yam tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav, tshwj cov uas Medicare Parts A thiab B twb pab them lawm. Nws muaj qhov ua tau los mus tau txais kev pab them nqi tshuaj los ntawm ib daim phiaj tuav pov hwm Part D uas yog nws nkaus xwb. Tab sis txhawm rau ua kom yooj yim, feem ntau Medicare Advantage cov phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm khob muaj kev pab them nqi tshuaj nyob hauv. Yog tias koj noj ib yam tshuaj twg uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj yuav xav paub tseeb tias koj cov tshuaj yog pab them rau los ntawm daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob ua ntej koj rau npe.

Kawm kom paub ntxiv txog daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob qhov kev pab them cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software