Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

A

 • Cov Dej Nuam Niaj Hnub Ua (Activities Of Daily Living, ADLS)

  Cov dej num ua uas yog ib feem ntawm tus neeg txoj hauj lwm niaj hnub saib xyuas tus kheej, xws li da dej, hnav khaub ncaws, siv chav dej, hloov txav mus rau hauv thiav los ntawm lub txaj thiab noj mov.

 • Tus Neeg Xam Txog Nyiaj (Actuary)

  Ib tug neeg uas kwv yees kev pheej hmoo ntawm kev tuav pov hwm thiab cov nqi them (premiums).

 • Cia Mus Pw Hauv Qhov Chaw (Admission)

  Tus neeg mob uas tau rau npe, kheev yog cia mus pw tsawg kawg 24 xuaj moos, hauv tsev kho mob, chaw tu neeg mob, los sis lwm qhov chaw kho mob.

 • Kev kho mob tom qab (Aftercare)

  Cov kev pab saib xyuas tus mob tom qab pw hauv tsev kho mob los sis kev rov kho dua.

 • Lwm Txoj Kev Kho Mob (Alternate Care)

  Cov neeg mob uas tsis pw hauv tsev kho mob tau txais nyob rau hauv ib qhov chaw uas tus mob tsis hnyav heev dua li ntawm lub tsev kho mob loj los sis lwm qhov chaw kho neeg mob (xws li chaw phais neeg nruab hnub).

 • Kev thov kev ncaj ncees

  Ib daim ntawv thov los tshuaj xyuas ib qhov hauj lwm uas tau ua thaum koj tsis txaus siab rau ib qhov kev txiav txim siab los ntawm koj daim phiaj npaj kho mob.

B

 • Kev Kho Mob Tus Cwj Pwm (Behavioral Health Care)

  Kev ntsuam xyuas thiab kev kho cov mob hlwb puas siab puas ntsws los sis kev quav yeeb quav tshuaj.

 • Tus Neeg Tau Txais Txiaj Ntsig (Beneficiary)

  Ib tug neeg uas tau txais cov nyiaj tuav pov hwm.

 • Theem Kev Pab (Benefit Level)

  Qhov txwv los sis cov kev pab uas ib tus neeg yuav tau txais ntau npaum li cas raws li daim ntawv cog lus nrog rau daim phiaj xwm kev noj qab haus huv.

C

 • Kev Lis Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (Care Coordination)

  Kev lis hauj lwm saib xyuas kev kho mob yog cov kev sib koom tes ua ke ntawm cov neeg them nyiaj, cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv thiab cov koom txoos hauv zej zog (CBOs) los npaj thiab sib koom tes zoo rau ntawm tus neeg mob cov ntaub ntawv, kev xav tau kev pab kom noj qab haus huv, thiab kev ua dej num kom muab tau qhov kev kho mob uas zoo tshaj plaws rau tus neeg mob ntawd.2
 • Tuam Txhab Muaj Kev Pab (Carrier)

  Ib lub tuam txhab uas tswj los sis muag cov kev pab cuam rau kev noj qab haus huv.

 • Kev Tswj Xyuas Neeg Mob (Case Management)

  Tus txheej txheem txheeb xyuas cov neeg mob uas xav tau cov kev kho mob tshwj xeeb thiab ua hauj lwm nrog lawv thiab lawv tus kws kho mob los muab cov kev kho tus mob kom tau zoo tshaj plaws.

 • Cov Thawj Tswj Kev Kho Mob (Case Manager)

  Ib tus kws saib xyuas neeg mob, kws kho mob los sis tus neeg ua hauj lwm rau tib neeg uas ua hauj lwm nrog cov neeg mob, cov kws muab kev kho mob, kws kho mob thiab cov neeg muag kev tuav pov hwm los txiav txim thiab koom tes khiav daim phiaj cov hauj lwm. Kuj tseem muab hu ua tus saib xyuas kev kho mob (care coordinator)

 • Chaw rau Medicare thiab Medicaid Services (CMS)

  Tsoom fwv lub koom txoos uas muaj lub luag hauj lwm rau kev tswj hwm Medicare thiab saib xyuas lub xeev txoj kev tswj hwm Medicaid.

 • Daim Ntawv Pov Thawj ntawm Kev Pab Them Rau (COC)

  Cov lus piav qhia txog cov kev pab uas muaj nyob hauv daim phiaj xwm kho mob.

 • Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Ntawm Cov Me Nyuam (Children's Health Insurance Program, CHIP)

  Ib qho kev pab cuam tag nrho suav nrog rau ze li ntawm 6.7 lab tus me nyuam tsis muaj kev pov hwm thoob teb chaws1. Qhov muaj feem tsim nyog tau txais qhov kev pab caum feem ntau yog txiav txim ntsigxog nyiaj txiag, thiab tsoom fwv hais kom yuav tsum tau muab kev saib xyuas kho mob, kev kho hniav, kev pab cuam kev coj tus cwj pwm, thiab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam txij thaum yug mus txog rau hnub nyoog 19.
 • Ntawv Kom Them Nqi (Claim)

  Cov ntaub ntawv xa tuaj ntawm ib tus kws kho mob los sis tus neeg tau txais kev pab uas tsim cov kev pab kho mob tshwj xeeb muab rau tus neeg mob thiab thov kom them nyiaj.

 • Kev Paub Tsis Meej (Cognitive Impairment)

  Txo kev cim xeeb tau zoo los sis kev xav.

 • Qhov Nyiaj Tuav Pov Hwm Uas Yus Nrog Them (Coinsurance)

  Ib feem pua ntawm qhov nqi kho mob uas koj yuav tsum them rau tus kws kho mob rau qhov kev kho mob ntawd.

 • Qhov Nyiaj Yus Nrog Them (Copay)

  Ib qho nyiaj daus las uas koj them rau tus kws kho mob thaum koj mus ntsib.

 • Kem Pab Them Rau Gap (Coverage Gap)

  Lub npe rau ntawm kauj ruam hauv Medicare Part D daim phiaj them nqi tshuaj uas koj them tag nrho koj cov nqis rau cov tshuaj uas them rau.

D

 • Hnub Muab Kev Pab (Date of Service)

  Hnub tim uas tau muab kev pab kho mob rau tus neeg tau txais kev pab.

 • Qhov Nyiaj Yus Them Ua Ntej (Deductible)

  Qhov nyiaj uas ib tus neeg tau txais kev pab yuav tsum tau rho nyiaj hauv hnab tshos them txhua xyoo tua ntej daim phiaj kho mob them.

 • Tus Neeg Tseem Tos Lwm Tus Pab (Dependent)

  Ib tug neeg uas tseem tos ib tus tswv cuab pab fab nyiaj txiag thiab/los yog tau txais kev pab them nqi kho mob los ntawm tus txij nkawm, niam txiv los yog pog yawg uas yog tswv cuab.

 • Kev Xiam Oob Qhab (Disability)

  Ib tus mob twg uas ua rau muaj cov kev txwv ib tus neeg rab peev xwm los ua tau nws txoj hauj lwm ib txwm ua thiab ua rau ua tsis tau ib yam los yog ntau yam dej num loj tseem ceeb hauv lub neej.

 • Kev Npaj Tias Yuav Ua Li Cas Tom Qab Tawm Mus Lawm (Discharge Planning)

  Kev soj ntsuam txog cov neeg mob cov kev xav tau kev kho mob txhawm rau los npaj kev saib xyuas kom zoo tsim nyog tom qab tso tawm los ntawm ib qhov chaw kho mob.

 • Daim Ntawv Teev Npe Tshuaj (Formulary)

  Ib daim ntawv teev cov tshuaj uas xav tau rau kev siv los ntawm daim phiaj npaj kho mob thiab xa tawm los ntawm cov chaw muag tshuaj muaj ntawv cog lus rau cov neeg tau txais kev pab.

 • Muaj Feem Tau Txais Ob Qhov (Dual Eligibility)

  Qhov muaj feem tau txais ob qho yog hais txog ib tus qhov muaj feem rau npe rau hauv ob qho kev pab cuam Medicaid thiab Medicare. Cov tib neeg uas muaj feem tau txais ob qho kev pab cuam feem ntau yog muab hu ua ob qho los sis muaj feem tau ob qho. 

 • Daim Phiaj Dual Special Needs Plan (DSNP)

  Ib daim phiaj Medicare Advantage plan uas tau tsim los kom muaj feem tau txais ob qho. Vim muaj ntau cov kev xav tau kev pab uas cov nyom nyuaj heev ntawm kev ua neej, kev nyuaj siab mob hlwb, thiab lub cev cov kev xav tau kev saib xyuas ob qho, DSNPs pab muab ob qho kev pab cuam los tso ua ke thiab muab kev kev saib xyuas kho mob rau tus neeg mob uas tsim los kom yooj yim rau kev khiav txoj hauj lwm. 

E

 • Hnub Pib Siv Tau

  Hnub uas daim ntawv cog lus ua hauj lwm.

 • Hnub Muaj Feem Tau Txais (Eligibility Date)

  Hnub uas tus tswv cuab tau txais cov kev pab uas muaj feem tau txais raws li ib daim ntawv cog lus uas twb muaj lawm.

 • Kev Pab Cuam Cov Neeg Ua Hauj Lwm (EAP)

  Cov kev pab uas tsim los pab cov neeg ua hauj lwm, lawv tsev neeg, thiab cov tswv hauj lwm hauv txoj kev nrhiav kev daws teeb meem rau qhov chaw ua hauj lwm thiab tus kheej cov teeb meem.

 • Tus Tswv Hauj Lwm Ntxiv Nyiaj Pab

  Qhov nyiaj uas tus tswv hauj lwm muab ntxiv rau cov nqi them (premiums) ntawm daim phiaj kho mob.

 • Tus Neeg Rau Npe (Enrollee)

  Ib tug neeg uas rau npe kom tau txais kev pab them nqi kho mob raws li daim phiaj kho mob daim ntawv cog lus.

 • Kev Cais Tawm (Exclusions)

  Cov xwm txheej kev mob nkeeg tshwj xeeb los sis xwm txheej uas tsab cai los sis daim phiaj yuav tsis them los sis ntxiv nyiaj rov qab.

 • Piav Txog Cov Kev Pab (EOB)

  Daim ntawv qhia kev pab them nqi uas teev cov kev pab cuam muab rau koj, tus nqi ua ntawv kom them thiab qhov nyiaj them lawm.

 • Chaws Tu Xyuas Txuas Ntxiv

  Lub tsev laus los sis chaw saib xyuas neeg mob uas muaj ntawv tso cai thiab feem ntau muab kev saib xyuas neeg mob 24-xuaj moos. Nws tuaj yeem muab kev saib xyuas tus kws tshaj lij, kev saib xyuas theem nruab nrab los sis kev pab tu tus kheej, los sis ib qho kev sib xyaw ntawm cov theem kev saib xyuas no.

 • Cov Kev Pab Ncua Sij Hawm Mus Ntxiv

  Ib qho kev pab uas tso cai rau them tus nqi kho mob txuas ntxiv mus dhau ntawm hnub tas nyob rau ntawm tsab cai rau cov neeg ua hauj lwm tsis nyob ntawm txoj hauj lwm thiab rau cov neeg tseem tos lwm tus pab pw hauv tsev kho mob nyob rau hnub ntawd.

F

 • Chaw

  Qhov chaw uas muab cov kev kho mob los sis kev pab cuam, xws li tsev kho mob, chaw kuaj mob, chav chav kho mob xwm txheej kub ceev los sis chaw kho mob rau cov neeg mob tsis pw kho.

 • Npe tshuaj pub yuav tau

  Saib cov npe tshuaj pub yuav tau.

 • Fully Integrated Dual Eligible (FIDE)

  Cov neeg tsim nyog tau txais ob qho uas tau txais qhov kev sib koom ua ke puv ntoob ntawm Medicare thiab Medicaid cov kev pab los ntawm ib lub koom txoos tswj hwm kev kho mob (MCO) los ntawm ib daim phiaj sib koom ua ke puv ntoob rau ob qho kev muaj feem tau txais cov kev pab tshwj xeeb xav tau, los sis FIDE-SNP. FIDEs thiab FIDE-SNPs pab txhim kho thiab lis cov kev pab thiab cov cai uas yuav tsum tau ua uas nyuaj nrhiav tau uas tuaj muaj qhov muaj feem tau txais ob qho kev pab. 

 • Fully Integrated Dual Eligible Special Needs Plan (FIDE-SNP)

  Saib FIDE (saum toj no). 

G

 • Cov Tshuaj Tsis Muaj Npe (Generic Drug)

  Ib qho tshuaj tsis muaj npe (generic) tus nqi tsawg dua li ib qho tshuaj muaj npe (brand) thiab muab muag raws li lub npe keev hu los yog "tsis muaj npe" rau qhov tshuaj ntawd. Kuj tseem muab hu ua siv tau ib yam li qhov tshuaj tsis muaj npe.

 • Kev tsis txaus siab

  Koj cov lus tsis txaus siab rau ib feem twg ntawm koj txoj kev saib xyuas kho mob. Kev tsis txaus siab tuaj yeem ua tau hauv xov tooj los sis sau ntawv, thiab yuav tsum xa ncaj qha mus rau koj daim phiaj.

H

 • Cov Kev Pab Kho Mob (Health Benefits Package)

  Cov kev pab thiab kev pab them nqi kho mob uas daim phiaj muab rau ib pab pawg neeg los yog ib tug neeg.

 • Kev Them Rau Kev Kho Mob (Health Coverage)

  Cov nyiaj pab them rau tus mob los sis qho raug mob uas them rau. Qhov no yuav suav nrog kev kho hniav, kev kho mob thiab kev kho qhov muag pom kev, nrog rau lwm yam kev pab.

 • Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Txoj Cai Tuav Pov Hwm Rau Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Lav Ris (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)

  Tsoom fwv teb chaws txoj cai lij choj npaj los txhim kho qhov muaj thiab ruaj khov ntawm kev pov hwm kev noj qab haus huv.

 • Health Maintenance Organization (HMO)

  Ib lub tuam txhab uas muab los sis npaj cov kev pab kho mob rau nws cov tswv cuab hauv daim phiaj.

 • Daim Phiaj Kho Mob (Health Plan)

  Koom txoos saib xyuas kev noj qab haus huv, koom txoos muab kev pab cuam, daim phiaj xwm pov hwm, daim phiaj xwm nyiaj txiag rau tus kheej los sis lwm pab pawg uas them rau cov kev pab cuam kho mob.

 • Lub Chaw Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Tsev (HHA)

  Ib lub chaw los sis kev pab cuam muaj ntawv tso cai, ntawv pov thawj los sis lwm yam tau ntawv tso cai raws li lub xeev thiab tsoom fwv cov cai lij choj los muab kev pab cuam kev noj qab haus huv hauv tsev.

 • Kev Tu Neeg Mob Ntu Kawg Ntawm Lub Neej

  Ib qhov chaw los yog qhov kev pab cuam uas muab kev saib xyuas rau tus neeg mob uas zoo tsis taus.

I

 • Kev Puas Tsuaj (Impairment)

  Ib qho teeb meem los sis kev txawv txav ntawm kev puas siab puas ntsws, kev xav los sis lub cev nqaij daim tawv los sis kev ua hauj lwm (xws li, hnov lus tsis zoo).

 • Cov Kev Pab Hauv Cheeb Tsam

  Kev saib xyuas kev noj qab haus huv tau txais nyob rau hauv cheeb tsam uas tau tso cai los ntawm ib tus kws kho mob uas muaj ntawv cog lus nrog daim phiaj npaj kho mob. Kuj tseem muab hu ua cov kev pab hauv network.

 • Neeg Mob Pw Hauv Tsev Kho Mob

  Ib tus neeg uas tau mus pw hauv tsev kho mob li tus neeg mob rau npe pw hauv ib lub txaj tsawg kawg 24 xuaj moos thiab tau txais cov kev pab kho mob nyob qab tswj hwm ntawm ib tus kws kho mob.

L

 • Kev Pab Saib Xyuas Kho Mob Mus Sij Hawm Ntev

  Kev pab thiab kev saib xyuas tu ib tus neeg uas muaj mob mus sij hawm ntev tsis txawj zoo. Lub hom phiaj ntawm qhov kev saib xyuas yog pab cov neeg muaj mob xiam oob qhab kom nyob tau tus kheej tsis tos lwm tus npaum li qhov ua tau. Nws yog tsi ntsoov rau kev saib xyuas ntau dua li kev kho tus mob kom zoo.

M

 • Tus Nqi Rho Nyiaj Hauv Hnab Tshos Them Ntau Tshaj Plaws

  Qhov txwv tsis pub them tshaj ntawm tag nrho qhov uas cov tswv cuab kev them rau cov nyiaj koom them (copayments), cov nyiaj yus them ua ntej (deductibles) thiab cov nyiaj koom them nqi tuav pov hwm (coinsurance) raws li daim ntawv cog lus muab nyiaj pab.

 • Medicaid

  Ib qho kev pab cuam ntawm tsoom fwv qib siab uas yog tswj hwm thiab khiav txoj hauj lwm los ntawm tsoom fwv xeev uas muab cov kev pab kho mob rau cov neeg tau nyiaj tsawg muaj feem tau txais uas xav tau kev kho mob. Qhov kev pab cuam cov nqi yog sib pab los ntawm ntawm tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev.

 • Medicare

  Ib qho kev pab cuam thoob teb chaws, tsoom fwv yog tus tswj hwm uas pab them nyiaj rau cov nqi mus pw hauv tsev kho mob, kev kho mob, thiab qee cov kev pab lwm yam rau cov neeg muaj feem tau txais, uas kheev yog cov neeg muaj hnub nyoog 65 thiab siab dua ntawd thiab cov neeg muaj mob xiam oob khab hnub nyoog qis dua 65.

 • Tus Neeg Tau Txais Medicare

  Ib tug neeg tsa los ntawm Social Security tias muaj cai tau txais cov nyiaj Medicare.

 • Medicare Supplement Insurance Policy

  Ib tsab cai muab los ntawm tus neeg muab kev tuav pov hwm (insurer) uas feem ntau them nyiaj rau ib tus tuav ntaub ntawv Medicare qhov nyiaj koom them kev tuav pov hwm, qhov nyiaj yus them ua ntej thiab qhov nyiaj koom nrog them rau Medicare Parts A thiab B thiab tej zaum kuj muab cov nyiaj pab ntxiv, uas yog nyob ntawm tsab cai.

 • Tswv cuab

  Ib tug neeg uas tau rau npe rau hauv daim phiaj xwm kev noj qab haus huv thaum lub sij hawm tshaj tawm. Cov tswv cuab suav nrog txhua tus neeg tuaj koom ncaj qha (cov neeg sau npe / cov neeg sau npe) thiab lawv cov neeg tseem tos lawv pab uas muaj feem tsim nyog tau txais. Kuj tseem muab hu ua tus neeg tau txais kev pab them rau thiab tus neeg koom rau hauv daim phiaj.

 • Tus Kws Kho Kev Nyuaj Siab Mob Hlwb

  Ib tug kws kho mob hlwb, tus kws tshaj lij kev puas siab puas ntsws uas muaj ntawv tso cai, tus neeg ua hauj lwm rau tib neeg, tsev kho mob los sis lwm lub chaw muaj ntawv tso cai thiab tsim nyog los muab kev cov kev pab rau kev puas hlwb raws li tsab cai lij choj ntawm qhov chaw uas tau txais qhov kev kho mob.

N

 • Network

  Ib qho chaw uas cov kws kho mob muaj ntawv cog lus, tsev kho mob thiab lwm cov kws muab kev pab kho mob uas muab kev kho mob rau cov tswv cuab.

 • Kws Muab Kev Pab Kho Mob Hauv Network

  Ib tus kws muab kev pab kho mob uas muaj ntawv cog lus nrog daim phiaj los muab cov kev kho mob rau cov neeg tau txais kev pab. Tus kws muab kev pab kho mob yuav yog ib tus kws kho mob, tsev kho mob, tsev muag tshuaj, lwm lub chaw los sis lwm tus muab kev pab kws kho mob. Kuj tseem muab hu ua network los sis tus kws muab kev pab kho mob uas koom rau hauv.

O

 • Tawm Sab Nraum Cheeb Tsam (OOA)

  Kev pab them rau qhov kev kho mob tau txais los ntawm ib tus neeg them rau uas nyob tawm sab nraum lub network cheeb tsam muab kev pab mus ib ntus.

 • Tawm Sab Nraum Network (Out-Of-Network, OON)

  Kev pab them nqi kho mob los ntawm tus kws kho mob uas tsis muaj ntawv cog lus. Feem ntau, nws muaj qhov yuav tau them cov nyiaj yus them ua ntej (deductibles) thiab cov nyiaj koom nrog them (copayments thiab cov nyiaj koom them tuav pov hwm (coinsurance) siab dua li kev kho mob los ntawm ib tus kws kho mob muaj ntawv cog lus. Qee cov phiaj kho mob tsis muaj cov kev pab them rau kev kho mob tawm sab nraum network tshwj tsis yog thaum muaj xwm txheej kub ceev.

 • Cov Nqi/Cov Kev Siv Rho Nyiaj Hauv Hnab Tshos Them (Out-Of-Pocket Costs/Expenses, OOPS)

  Ib feem ntawm cov nyiaj them rau cov kev pab them nqi kho mob yuav tsum tau them los ntawm tus neeg rau npe, suav nrog rau cov nyiaj koom nrog them (copayments), cov nyiaj koom them tuav pov hwm (coinsurance) thiab cov nyiaj yus them ua ntej (deductibles).

 • Tus Neeg Mob Tsis Pw Kho Hauv Tsev Kho Mob

  Ib tug neeg uas tau txais cov kev pab kho mob nyob rau ntawm ib lub tsev kho mob los sis chaw phais mob uas tsis tau cia mus pw kho hauv tsev kho mob.

 • Tshuaj Yuav Tau Ntawm Txee Hauv Khw Muag Tshuaj (Over-The-Counter, OTC) Drug)

  Ib yam tshuaj uas tsis tas yuav tsum muaj daim ntawv los ntawm kws kho mob raws li tsoom fwv los sis lub xeev txoj cai.

P

 • Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Uas Koom Rau Hauv

  Ib tus kws muab kev pab kho mob uas muaj ntawv cog lus nrog daim phiaj los muab cov kev kho mob rau cov neeg tau txais kev pab. Tus kws muab kev pab kho mob yuav yog ib tus kws kho mob, tsev kho mob, tsev muag tshuaj, lwm lub chaw los sis lwm tus muab kev pab kws kho mob. Kuj muab hu uas tus kws muab kev pab kho mob uas nyob hauv network los sis nyob tawm sab nraum network,

 • Tus Them Nyiaj

  Ib lub koom txoos uas them nyiaj rau cov nqi kho mob.

 • Kws Kho Mob

  Txhua tus kws kho mob (M.D.) los sis kws kho mob pob txha po (D.O.) uas tau ntawv tso cai thiab tsim nyog ua raws li txoj cai.

 • Tus Mob Uas Twb Muaj Ua Ntej Lawm

  Txhua yam mob uas tau kuaj pom los sis kho nyob rau hauv ib lub sij hawm qhia meej twg. Cov mob uas twb muaj ua ntej lawm tej zaum yuav tsis them rau qee lub sij hawm teev tseg (feem ntau yog rau mus rau 12 hli).

 • Nyiaj Them (Premium)

  Tus nqi them los ntawm tus tswv cuab mus rau tus tuav qhov kev tuav pov hwm (carrier) uas them rau tus nqi kho mob raws li ib daim ntawv cog lus.

 • Tshuaj Kho Mob Raws Kws Kho Mob Daim Ntawv

  Cov tshuaj uas tau pom zoo los ntawm Lub Chaw Tswj Xyuas Khoom Noj thiab Tshuaj (Food and Drug Administration) thiab uas tsuas yog tuaj yeem, raws li tsoom fwv los sis lub xeev txoj cai lij choj, muab tau los ntawm ib tus kws kho mob los sis lwm tus kws kho mob uas muaj cai.

 • Kev Tiv Thaiv Mob Nkeeg

  Kev saib xyuas kev noj qab haus huv hais txog qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv, kev kuaj pom ntxov thiab kev kho mob thaum ntxov, feem ntau yog muaj xws li kev kuaj lub cev li ib txwm, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kev saib xyuas tus neeg kom noj qab nyob zoo.

 • Kev Saib Xyuas Xub Thawj

  Kev saib xyuas kev noj qab haus huv xub thawj los sis dav dav, uas keev yog muab los ntawm tsev neeg tus kws kho mob, kws kho mob rau cov me nyuam thiab kws kho mob sab hauv.

 • Kws Pab Kho Mob

  Ib tus kws kho mob, tsev kho mob, pab pawg kho mob, tsev laus, tsev muag tshuaj los sis ib tus neeg los sis pab pawg neeg twg uas muab kev pab kho mob.

Q

 • Tus Neeg Muaj Cai Tsim Nyog Rau Medicare (Qualified Medicare Beneficiary, QMB)

  Ib tug neeg uas nws cov nyiaj tau lo qis dua100% ntawm tsoom fwv cov lus qhia txog kev txom nyem, uas lub xeev yuav tsum them Medicare Part B cov nqi them (premiums), cov nyiaj yus them ua ntej (deductibles) thiab cov nyiaj koom nrog them (copayments).

R

 • Tus Nqi

  Qhov nyiaj them raws kev rau npe uas muab faib cais uas them rau tus tuav ntawv tuav pov hwm (carrier) rau kev them nqi kho mob. Cov nqi feem ntau yog muab tsub kom them rau txhua hli thiab tuaj yeem hloov pauv.

 • Kev Xa Mus

  Qhov kev pom zoo kom ua los ntawm ib tus kws kho mob thiab/los sis daim phiaj kho mob rau ib tus neeg kom tau txais kev pab kho mob los ntawm lwm tus kws kho mob los sis chaw kho mob. Qee zaum yuav tsum tau kev kho mob los ntawm cov kws kho mob tshwj xeeb thiab kev kho mob sab nraum network.

 • Cov Nyiaj Them Rau Tus Neeg So Hauj Lwm

  Cov nyiaj muab los ntawm cov tswv hauj lwm rau lawv cov neeg so hauj lwm.

S

 • Kev Mus Muab Lub Tswv Yim Thib Ob

  Lub tswv yim hais txog kev kho tus mob ntawm lwm tus kws kho mob tshaj lij - uas muab los piv rau qhov kev kuaj pom tus mob.

 • Kev Kho Mob Thib Ob

  Cov kev pab kho mob muab los ntawm cov kws kho mob tshwj xeeb, xws li cov kws kho mob plawv, cov kws kho mob zais zis thiab cov kws kho mob rau daim tawv nqaij, uas feem ntau tsis muaj kev sib cuag nrog cov neeg mob thawj zaug.

 • Thaj Chaw Muab Kev Pab

  Thaj chaw muaj kev pab los ntawm daim phiaj kho mob.

 • Chaw Tu Mob Muaj Kev Paub Tshwj Xeeb (SNF)

  Ib lub chaw uas lees txais cov neeg mob uas xav tau kev kho lub cev kom rov peem tsheej thiab kev kho mob.

 • Daim Phiaj Rau Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (SNP)

  Cov phiaj kho mob uas muab hloov kho kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg uas ua lub neej nyob nrog ib tus mob los yog ntau tus mob tsis txawj zoo uas kuj tseem muaj feem tau txais Medicare thiab.

 • Tus Rau Npe

  Saib tus rau npe.

 • Ntsiab Lus Piav Qhia Txog Daim Phiaj

  Ib cov lus piav qhia txog tag nrho cov kev pab uas muaj rau ib tus neeg ua hauj lwm raws li qhov yuav tsum tau muaj.

T

 • Chaw Kho Mob

  Ib lub tsev nyob los sis tsis tsis yog tsev nyob uas muab kev kho mob rau kev quav dej cawv yeeb tshuaj los sis mob hlwb.

U

 • Kev Kho Mob Sai

  Lwm txoj hauv kev kho mob hauv tsev kho mob xwm txheej kub ceev rau siv lub sij hawm tsis yog mob xwm txheej kub ceev. Muab siv thaum muaj mob ceev, tab sis tsis yog kev mob- los sis ua rau muaj kev phom sij rau lub neej txoj sia.

Rov qab mus rau sab saum toj ntawm nplooj ntawv

Lub chaw muab kev pab

FAQ's

 • Cov lus txhais rau cov lus siv hais txog kev kho mob
 • Saib FAQ's
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software