Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tus Neeg Coj Kev (Navigator) tuaj yeem pab ua kom lub neej yooj yim dua qub rau cov tswv cuab hauv daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Tshaj tawm: Lub Kaum Hli 15, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ob Hli 01, 2022

Lub neej tsis yog ib qho yooj yim rau cov uas muaj Medicare thiab Medicaid ob yam tib si. Coob leej neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam muaj cov teeb meem mob ntev tsis txawj zoo. Tej zaum lawv yuav tau mus ntsib ntau tus kws kho mob sib txawv tsis tu ncua. Tej zaum lawv kuj tseem yuav tau mus ntsib cov kws pab tswv yim txog kev puas hlwb rau kev nyuaj siab los sis kev ntxhov siab. Thiab cov kws zuaj tu ib ce yuav pab kom txhob muaj qhov hnov mob thiab kom txav tau mus los. Tej zaum lawv kuj yuav xav tau cov cuab yeej kho mob tshwj xeeb los sis kev pab thauj mus los.

Nws yuav siv sij hawm thiab lub zog ntau los koom tes nrog ntau tus kws kho mob thiab kev pab kho mob. Rau cov neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si, cov ntaub ntawv nkaus xwb twb ua rau muaj kev cov nyom tsis nkag siab zoo.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob, los sis Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yog rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib sid. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob (D-SNP's) muaj cov nyiaj pab ntxiv los pab daws cov teeb meem uas cov tswv cuab uas muaj feem tau txais kev pab ntsib hauv lawv lub neej. Qee cov nyiaj pab ntxiv no pab them rau cov kev saib xyuas kho mob thiab kev pab kho mob uas tshaj ntawm Medicaid thiab Original Medicare.* Lwm cov kev pab kho mob ua rau nws yooj yim dua rau cov tswv cuab uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob los tswj lawv txoj kev kho mob. Qhov ntawd yog qhov uas tus Neeg Coj Kev los rau hauv.

Tus Neeg Coj Kev ua lub luag hauj lwm li yog koj qhov chaw sib tiv tauj ib qho nkaus xwb txhawm rau los muab kev pab nrog koj rau cov kev xav tau kev pab kho mob.

Tus Neeg Coj Kev pab cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm li cas?

Thaum koj muaj cov kev xav tau kev saib xyuas kho mob ntau yam heev, thiab koj muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si, nws yuav nyuaj los nrhiav tau koj txoj hauv kev kho mob. Nws puas yog ib qhov zoo tias muaj ib tus neeg los pab coj koj kev thiab pab teb koj cov lus nug? Tus Neeg Coj Kev yog koj tus neeg uas tuaj rau ntawm koj los pab koj txhua kauj ruam ntawm txoj hau kev hauv koj txoj kev kho mob. Tsis muaj nqi them rau qhov kev pab no.

Ib yam li lub npe uas tis rau xwb, koj tus Neeg Coj Kev yuav tuaj yeem pab tau koj:

  • Tsim ib txoj kev npaj txhawm rau pab teb cov nqe lus nug txog koj cov kev xav tau kev kho mob, kev thauj mus los thiab khoom noj
  • Teem sij hawm rau kev teem caij thiab kev thauj mus ntsib koj tus kws kho mob, kws kho hniav los sis lub khw muag tshuaj
  • Tshuaj xyuas koj cov nyiaj pab txhawm rau los pab kom koj tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws los ntawm koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob
  • Pab kom ntseeg tau tias koj thiab cov neeg saib xyuas koj nyob hauv tsev muaj yam koj xav tau

Tus Neeg Coj Kev (Navigator) yog koj tus neeg muab kev txhawb nqa

Rau cov tswv cuab uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm, Tus Neeg Coj Kev yuav ua lub luag hauj lwm los ua qhov chaw sib tiv tauj ib qho ntawm koj. Koj tus Neeg Coj Kev yog tus kws pab tswv yim uas ntseeg siab tau. Ib tus neeg uas yuav kawm kom paub txog cov teeb meem cov nyom fab kev noj qab haus huv tshwj xeeb ntawm koj. Koj tus Neeg Coj Kev yuav ua hauj lwm nrog koj, koj tsev neeg thiab koj cov neeg tu xyuas koj txhawm rau kom paub tseeb tias koj cov kev xav tau kev kho mob tau muab rau koj lawm.

Nws yuav yog ib qho nyuaj, keev tsis paub meej rau cov neeg uas muaj feem tau txais ob yam kev tuav pov hwm thiab muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Kev muaj daim phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav pab ua rau txhua yam yooj yim lawm ntau. Tab sis nws tseem zoo dua kom muaj tus Neeg Coj Kev uas koj tuaj yeem hu tau txhawm rau kom tau txais cov lus teb thiab kev txhawb nqa ntxiv thaum koj xav tau.

Thov nthuav qhia UnitedHealthcare UCard™

UCard pab ua rau cov tswv cuab muaj daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab ntawm UnitedHealthcare kom tau txais kev saib xyuas thiab qhib txhua cov nyiaj pab thiab cov kev pab cuam tag nrho uas muaj nyob hauv lawv daim phiaj xwm npaj kho mob muaj kev yooj yim dua qub.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software