Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab koj yuav tau cov khoom OTC thiab khoom noj khoom haus yam tsis tau them nqi

Tshaj tawm: Lub Peb Hlis 08, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Xya Hli 12, 2022

Nws zoo li tus nqi ntawm txhua yam tsuas yog nce siab mus niaj hnub no. Tab sis nws yog cov neeg uas khwv nyiaj tau los tsawg uas rau lawv muaj kev nyuaj siab. Txawm yuav yog tej khoom uas yuav tau muaj siv zoo li cov khoom siv kho mob uas yuav tau ntawm txee hauv khw muag khoom (OTC) thiab khoom noj los yeej yog ib qhov nyuaj. Rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab daws tau tej kev nyuaj siab.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais, yog rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib sid. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob suav nrog ntau cov txiaj ntsig pab ntxiv uas tuaj yeem ua rau lub neej yooj yim dua rau cov neeg tau nyiaj tsawg. Cov qhab nia (credits) mus yuav OTC cov khoom thiab cov khoom noj them nqi tsuas yog ib qho piv txwv xwb. Mus saib tag nrho lwm cov kev pab cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav muaj muab.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Qhov kev pab yuav cov khoom OTC + Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev pab tau UnitedHealthcare cov tswv cuab siv lawv cov nyiaj mus yuav lwm yam

Cov nyiaj pab yuav cov khoom OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev ntawd koj mus yuav tau dab tsi?

Cov Khoom OTC + Cov Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev yog qhov kev pab zoo uas muaj nyob hauv daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab los ntawm UnitedHealthcare.* Qhov kev pab no muab cov nyiaj (credits) rau peb cov tswv cuab mus yuav cov khoom OTC thiab cov khoom noj uas them rau nyob rau ntawm ntau lub khw muag khoom. Cov nyiaj pab (credits) yog muab tuaj tso rau hauv daim npav them ua ntej, uas cov tswv cuab tuaj yeem siv tau los them rau lawv cov khoom nyob ntawm lub rooj them nyiaj. Lawv tuaj yeem siv tag nrho lawv cov nyiaj pab (credits) mus yuav tej khoom noj uas zoo rau lub cev, tag nrho rau cov khoom OTC los sis ib yam ib qho me ntsis. Txawm yuav siv li cas los, cov tswv cuab tau cov khoom no yam tsis muaj tus nqi rau lawv them.

Mus yuav tau pua yam khoom OTC ntsig txog kev noj qab haus huv txhua hnub

Yog tias koj muaj daim phiaj uas muaj ob yam kev pab, koj tuaj yeem siv koj cov nyiaj pab (credits) OTC+Cov Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev mus yuav ntau yam khoom OTC ntsig txog kev noj qab haus huv uas koj xav tau. Cov khoom tso cai rau tej zaum yuav muaj xws li:

 • Cov tshuaj viv tas mees (vitamins) thiab cov tshuaj ntxiv
 • Cov tshuaj daws mob, tshuaj zoo hnoos thiab lwm yam tshuaj OTC
 • Cov txhuam hniav, tshuaj txhuam hniav, cov hniav cuav thiab cov ntsiav tshuaj
 • Cov ntaub so thiab cov ntaub tiag kom txhob ntub zis
 • Cov ntaub qhwv mob thiab cov khoom siv tu qhov txhab
 • Tshuaj siv daws mob plab thiab lwm yam

Ntim cov khoom noj zoo rau lub cev kom puv nkaus koj lub pob tawb

Thaum muaj koj cov nyiaj (credits) OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev, koj tuaj yeem yuav tau ntau yam khoom noj uas pub yuav, xws li:

 • Cov txiv hmab txiv ntoo thiab cov zaub
 • Nqaij, nqaij qaib thiab ntses
 • Qe, mis nyuj khov (cheese), mis thiab lwm yam khoom noj uas muab mis nyuj ua
 • Taum, qhob cij, cereals thiab pasta
 • Tej khoom haus ntxiv xws li Boost® thiab Ensure®
 • Thiab ntau yam ntxiv

Twb yog UnitedHealthcare daim phiaj muaj ob yam kev pab ib tus tswv cuab lawm los?

Koj tuaj yeem saib OTC+Healthy Food cov khoom uas them rau, xaj kom xa tuaj thiab tswj koj qhov kev pab tus as-khauj online.

Koj tuaj yeem siv tau cov nyiaj (credits) mus yuav cov khoom OTC + Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev nyob qhov twg?

Muaj ntau lub khw kuj txais yuav cov nyiaj (credits) OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev, txij ntawm cov khw me nyob ze koj mus txog rau cov khw loj uas muaj nyob thoob plaws lub teb chaws zoo li Walgreens thiab Walmart. Koj kuj tseem tuaj yeem tau txais koj cov khoom noj xa tuaj ntawm Walmart.com los sis siv lwm txoj kev xa khoom tuaj ntawm tsev los ntawm Mom’s Meals.*

Thaum muaj daim phiaj uas muaj ob yam kev pab feem ntau, koj kuj tseem tuaj yeem xaaj tau cov khoom OTC los ntawm phau ntawv teev npe. Thaum koj xaaj khoom online los sis hauv xov tooj, yuav muab cov khoom xa tuaj rau koj thiab tuaj txog kiag koj lub qhov rooj.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau. Yog xav paub meej txog cov nyiaj pab yuav cov khoom OTC + Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev uas muaj nyob nrog koj 2022 Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Rau Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb, hu rau tus xov tooj los sis mus saib lub vev xaib uas luam tawm nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav OTC + Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software