Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

California cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Californiaqhov homepage.

 • For UnitedHealthcare Community Plan members, there is no out of pocket expense including, cost sharing, copays deductibles or coinsurance for necessary screening and testing for COVID- 19.
 • Members are not liable for Balance Bills from Providers including Balance Bills related to testing of COVID-19.
 • There is no authorization required for medically necessary emergency care by an in network or out of network provider. 
 • There is no authorization required for medically necessary screening and testing related to COVID- 19. 
 • If your provider offers telehealth or email communication, we encourage you to use that resource. You may also contact UHC Nurseline at any time with questions or for advice.   

3  cov kev tshawb nrhiav tau rau California

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H1375-001-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Up to $1500 for covered dental such as certain exams, cleanings, and fillings

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $75 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H1375-002-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $125 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Meal Delivery

  Up to 84 meals for 28 days, delivered one time a year after a hospital stay

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan of California Medi-Cal


UnitedHealthcare Community Plan of California provides Medi-Cal coverage to children, pregnant women, families, adults and seniors who meet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

  Use the Doctor Lookup tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab

  Local assistance to help with your plan.

 • NurseLine℠

  Tham nrog ib tus kws tu neeg mob 24/7. Call 1-866-270-5785.

Have questions?    7 a.m. to 7 p.m., local time Monday - Friday  1-866-270-5785     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software