Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Washington health plans

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? We offer Apple Health (Medicaid) and Medicare plans. We also offer dual health plans for people with both Apple Health (Medicaid) and Medicare.

For general information about the plans in your state, visit Washington's homepage.

5  results  for Washington

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H5008-002-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your Apple Health (Medicaid) eligibility.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Benton, Clallam, Clark, Columbia, Cowlitz, Franklin, Garfield, Island, Jefferson, King, Kitsap, Kittitas, Lewis, Lincoln, Mason, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Spokane, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, thiab Yakima.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $3000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $105 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

 

UnitedHealthcare Dual Complete® Select (HMO D-SNP)

H5008-015-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your Apple Health (Medicaid) eligibility.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Benton, Clallam, Clark, Columbia, Cowlitz, Franklin, Garfield, Island, Jefferson, King, Kitsap, Kittitas, Lewis, Lincoln, Mason, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Spokane, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, thiab Yakima.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Up to $1000 for covered dental such as certain exams, cleanings, and fillings

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $45 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

 

Washington Apple Health (Medicaid)


Our plan offers a range of physical and behavioral health benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income and eligibility requirements for Apple Health (Medicaid)  We serve pregnant individuals, children and young adults to age 21, families and adults.

 

Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, Thurston, Wahkiakum, thiab Whatcom.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Tshuaj

  There are no copays for covered drugs.

 • NurseLine (Tus Xov Tooj Pab Kho Mob)

  Speak with a registered nurse anytime.

Have questions?    Monday through Friday, 8 am to 5 pm PT  1-877-542-8997  TTY 711

Washington Apple Health (Medicaid) Pab Kho Mob Rau Kev Coj Tus Cwj Pwm Nkaus Xwb (Behavioral Health Services Only, BHSO)


Our plan offers a range of behavioral health benefits. These include mental health and substance use disorder treatment services. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income and eligibility requirements for Apple Health (Medicaid) but receive physical health services some other way.

Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, Thurston, Wahkiakum, thiab Whatcom.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Choice of Behavioral Health Provider

  Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider is in our network or to find a new one.

 • No Cost for Covered Services

  Get the quality health care you deserve at no cost for covered services.

 • NurseLine (Tus Xov Tooj Pab Kho Mob)

  Speak with a registered nurse anytime.

   

Have questions?    Monday – Friday 8 am to 5 pm PT   1-877-542-8997    TTY 711

Individual and Family Plans

UnitedHealthcare is offering individual and family plans in Washington that are designed to provide the best possible coverage at an affordable price. 

We have plan choices in all three metal levels, bronze, silver and gold, offering a variety of benefits. And all of our plans come with reliable, friendly guidance from our experienced team.  


Adams, Clallam, Jefferson, King, Kittitas, Lincoln, Mason, Pierce, Whitman, thiab Yakima.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • A $25 gift card for visiting your doctor^

  Taking care of yourself is its own reward, but it can earn you other rewards too. When you see your primary care provider, you can earn a $25 gift card to Walgreens, Walmart or Amazon.^

 • Prescriptions as low as $3

  Pay a $3^ copay on Tier 1 generic drugs at Walgreens. Plus, get member-exclusive discounts, like 20% off Walgreens-brand health and wellness products.

 • Digital fitness classes at no additional cost

  Get access to a premium library with thousands of live and on-demand digital fitness classes included in your plan. 

Have Questions? 1-888-610-9045 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software