Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov Lus Siv

Lus Qhia Tseem Ceeb Hais Txog Cov Ntsiab Lus Hauv Lub Vev Xaib (Website)

Cov ntaub ntawv qhia thiab cov ntsiab lus nyob hauv (muab los ua ke hais tias, "Cov Ntsiab Lus" (Cov Ntsiab Lus) nyob hauv lub vev xaib no yog muab cov lus dav dav qhia rau koj paub nkaus xwb. Cov Ntsiab Lus (Content) tsis tuaj yeem, thiab tsis yog npaj los, hloov txoj kev ua hauj lwm ua ke uas koj muaj nrog koj cov kws kho mob ua hauj lwm tshaj lij. Cov Ntsiab Lus ntawm lub vev xaib no yuav tsum tsis txhob muab los xam hais tias yog cov lus qhia rau kev kho mob thiab tsis muaj lub hom phiaj yuav los ua cov lus qhia kev kho mob rau koj. Yog hais tias koj tab tom ntsib ib qhov mob xwm txheej kub ceev, koj yuav tsum tsis txhob cia siab rau cov ntaub ntawv qhia hauv lub vev xaib no thiab yuav tsum nrhiav kev pab kho mob xem txheej kub ceev uas tsim nyog, xws li hu rau “911”. Koj yuav tsum tham nrog koj cov kws kho mob txawj tshaj lij txhua lub sij hawm kom tshuaj xyuas tus mob thiab kho tus mob, suav nrog cov ntaub ntawv qhia hais txog cov tshuaj los sis kev kho mob uas zoo tsim nyog rau koj. Tsis muaj cov Ntsiab Lus nyob ntawm lub vev xaib no uas lav tau tias los sis lees paub tias cov tshuaj los sis kev kho mob muaj kev nyab xeeb, tsim nyog los sis pab tau koj zoo. Cov ntaub ntawv qhiav txog kev kho mob muaj hloov pauv sai tshaj li. Yog li ntawd, koj yuav tsum paub tseeb cov ntaub ntawv nrog koj cov kws kho mob txawj tshaj lij txhua zaus.

Lub vev xaib no yog tsim los rau cov neeg tuaj saib nyob hauv Teb Chaws Meskas. Yog hais tias koj nyob rau lwm lub teb chaws sab nraud uas tsis yog nyob hauv Teb Chaws Meskas, tej zaum koj yuav pom cov ntaub ntawv hauv lub vev xaib no hais txog cov khoom kho mob los sis cov kev kho mob uas tsis muaj los sis tsis tau tso cai nyob hauv koj lub teb chaws.

Cov Ntsiab Lus tej zaum yuav muaj cov ntaub ntawv hais txog kev kho mob thiab lwm yam kev hloov pauv rau qee yam tshuaj noj raws li kws kho mob sau ntawv yuav, thiab yuav piav qhia txog kev siv rau cov khoom los sis cov kev kho mob uas tsis tau pom zoo los ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Khoom Noj thiab Tshuaj (Food and Drug Administration). Cov Ntsiab Lus no tsuas yog muaj lub hom phiaj siv rau cov ntaub ntawv xov xwm qhia paub, kev sib piv tus nqi nkaus xwb. Nws tsis yog cov lus qhia kho mob thiab tsis yog hloov kev sab laj nrog kws kho mob, kws muag tshuaj los sis lwm tus kws kho mob txawj tshaj lij. Tham nrog koj tus kws kho mob kom txiav txim siab seb lwm yam tshuaj kho mob puas tsim nyog rau koj.

Cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau nthuav tawm

Nias ntawm no txhawm rau los nyeem cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau nthuav tawm thiab cov ntaub ntawv qhia paub uas ntsig txog koj qhov kev siv lub vev xaib no.

Kev Cog Lus Pom Zoo thiab Cov Cai

Cov Cai Siv hauv lub vev xaib no ("Cov Cai") piav qhia txog cov kev cai rau kev siv lub vev xaib no. Cov Cai no yog ib daim ntawv cog lus uas raug cai ntawm koj, tus neeg siv lub vev xaib no, thiab UnitedHealthcare. Yog hais tias koj tab tom pab lwm tus neeg siv lub vev xaib no, Cov Cai no yog daim ntawv cog lus raug cai ntawm tus neeg pab thiab tus neeg tau txais kev pab tib si thiab UnitedHealthcare. Cov Cai no muaj xws li “peb” los sis “peb li” thiab “Tuam Txhab” txhais tias yog UnitedHealthcare thiab nws cov tuam txhab ncau.

Los ntawm kev siv lub vev xaib no, koj pom zoo rau Cov Cai tshiab nyuam qhuav tsis ntev los no nrog rau cov qauv tshiab tshaj plaws ntawm peb Cov Cai Tswj Fwm Ntiag Tug (Privacy Policies). Tej zaum peb yuav hloov Cov Cai no nyob rau lub sij hawm twg los tau, thiab cov kev hloov pauv ntawd yuav muab tso rau ntawm nplooj ntawv no los sis nplooj ntawv zoo sib xws ntawm lub vev xaib no. Nws yog koj lub luag hauj lwm yuav tau los tshuaj xyuas Cov Cai no txhua zaus koj siv lub vev xaib no. Los ntawm kev siv lub vev xaib no txuas ntxiv mus, koj pom zoo rau txhua cov kev hloov pauv rau peb Cov Cai.

Los ntawm kev siv lub vev xaib no, koj lees paub thiab pom zoo tias txhua yam hauj lwm ntawm lub vev xaib no raug saib xyuas los ntawm Lub Tuam Txhab nyob rau txhua lub sij hawm, thiab lub Tuam Txhab tuaj yeem siv cov txiaj ntsig ntawm kev saib xyuas yam tsis muaj kev txwv, raws li txoj cai uas muaj.

Yog hais tias koj nkag mus ua lwm daim ntawv cog lus pom zoo nrog Lub Tuam Txhab, piv txwv li hais txog daim phiaj kev pab them nqi kho mob, dua li Cov Cai no yuav yog ib feem ntxiv rau cov cai ntawm lwm daim ntawv cog lus pom zoo. Tsis hais kev nkag mus rau hauv daim ntawv cog lus no, los sis kev mus saib lub vev xaib no, los sis ib qho cai twg ntawm Cov Cai no, yuav lav tau tias koj muaj feem tsim nyog tau txais kev pab them nqi kho mob raws li ib daim phiaj tuav pov hwm kho mob twg uas muab los ntawm lub vev xaib no los sis lwm yam.

Daim Ntawv Tso Cai Siv Lub Vev Xaib No thiab Kev Ua Tswv Ntawm Cov Ntsiab Lus

Raws li Cov Cai no, Lub Tuam Txhab muab cov cai kev siv rau koj tus kheej, tsis muaj peev xwm hloov pauv, tsis zam, thim tawm tau, txwv daim ntawv tso cai los saib Cov Ntsiab Lus ntawm lub vev xaib rau lub hom phiaj ntawm kev sau cov ntaub ntawv hais txog peb qhov kev tuav pov hwm thiab lwm yam hauj lwm ntsig txog xws li, yog tias tau tso cai rau ntawm lub vev xaib no, kev thov rau ib qhov kev tuav pov hwm. Koj kuj tseem yuav luam tawm tau Cov Ntsiab Lus uas tsim nyog rau koj tus kheej siv, tab sis nyob rau hauv cov ntaub ntawv zoo li no koj yuav tsum luam tawm tag nrho cov ntawv tshaj tawm txoj cai thiab cov cim lag luam. Tag nrho cov cai, lub npe thiab kev txaus siab rau hauv thiab rau lub vev xaib, suav nrog Cov Ntsiab Lus, thiab tag nrho cov cai ntawm kev txawj ntse, suav nrog tag nrho cov cai, cov cim lag luam, lub cim thiab kev lag luam zais cia nyob rau hauv yuav tsum nyob nrog Lub Tuam Txhab thiab peb cov ntawv tso cai thiab cov neeg muag khoom, thiab tsis muaj kev txaus siab rau cov tswv cuab. pauv mus rau koj los sis lwm qhov chaw los ntawm kev tsim cov ntsiab lus muaj nyob hauv lub vev xaib, tso cai rau cov ntawv tso cai dhau los los sis kev nkag mus rau hauv Daim Ntawv Cog Lus Pom Zoo no.

Nyob rau hauv qhov xwm txheej uas koj xaiv los muab peb cov lus tawm tswv yim, cov lus qhia, los sis kev sib txuas lus zoo sib xws, tag nrho cov lus no (sib sau ua ke, "Cov Lus Tawm Tswv Yim Rov Qab") (Feedback Messages) yuav raug suav hais tias tsis yog tus kheej, tsis pub leej twg paub (tshwj tsis yog cov ntaub ntawv ntiag tug raws li tau piav qhia hauv peb Cov Cai Tswj Fwm Ntiag Tug (Privacy Policies) thiab tsis muaj tswv. Koj pom zoo tso cai ntawm no rau Lub Tuam Txhab siv tas mus li, ua rov ua rais, phiaj yeeg, lis hauj lwm, kev xyaum ua qhov zoo, tsis muaj nqi vaj ntxwv, daim ntawv tso cai siv uas muab rho rov qab tsis tau, rov tsim dua tshiab, nthuav tawm, nqis tes ua, xyaum ua, hloov kho, tsim cov hauj lwm uas xyaum ntawm lwm tus los los yog txoj hauj lwm sawv daws li, xa thiab faib koj cov lus tawm tswv yim rov qab (Feedback Messages), tag nrho los yog ib feem, thiab suav nrog tag nrho cov tswv cuab kev txawj ntse nyob rau hauv.

Qee lub vev xaib uas raug tswj hwm los ntawm Lub Tuam Txhab muaj cov cim lag luam los sis lub logo uas yog cov neeg ua ntawv tso cai rau lwm tus neeg thib peb thiab siv raws li daim ntawv cog lus pom zoo nrog cov neeg thib peb ntawd.

Tej zaum peb yuav tshem tawm daim ntawv tso cai no thaum twg los tau txawm yog vim qhov laj thawj twg los xij. Yog hais tias koj ua txhaum ib qho twg ntawm Cov Cai no, koj daim ntawv tso cai rau Cov Ntsiab Lus ntawd yuav xaus tam sim ntawd. Thaum daim ntawv tso cai no tau raug txiav tawm lawm koj yuav tsum tso tseg tsis txhob siv lub vev xaib no, xam nrog tag nrho Cov Ntsiab Lus, thiab xa rov qab los sis rhuav tshem tag nrho cov ntawv luam tawm, suav nrog cov ntawv theej hauv tshuab hluav taws xob, ntawm Cov Ntsiab Lus uas koj muaj los sis nyob hauv kev tswj hwm ntawm koj.

Cov Kev Txwv rau kev Siv lub Vev Xaib no

Koj pom zoo:

  • tsis txhob siv lub vev xaib no los sis Cov Ntsiab Lus hauv txhua txoj kev uas tsis tso cai los ntawm Cov Cai no los sis cov ntawv xav tuaj ntawm lub vev xaib nws tus kheej;
  • tsis txhob theej tawm, hloov kho los sis tsim cov ntaub ntawv uas zoo ib yam uas cuam tshuam nrog Cov Ntsiab Lus, tshwj tsis yog koj tuaj yeem luam tawm cov ntawv theej yam tsim nyog rau koj tus kheej siv, uas koj yuav tsum rov tsim dua tag nrho cov cai uas raug txwv thiab cov ntawv ceeb toom txog cov cim lag luam;
  • tsis txhob qhia dag cov ntaub ntawv txheeb tau txog koj tus kheej los sis muab cov ntaub ntawv tsis raug rau peb hauv ib qho kev sau cov ntaub ntawv ntawm lub vev xaib no, xws li kev rau npe los sis nplooj ntawv thov;
  • tsis txhob ua ib yam dab tsi los cuam tshuam nrog qhov kev ua hauj lwm ntawm lub vev xaib no;
  • tsis txhob nkag mus los yog sim nkag mus rau ib feem twg ntawm lub vev xaib no uas koj tsis tau txais kev tso cai tseeb meej kom nkag mus rau;
  • tsis txhob muab ib lo lus zais (password) twg uas tau muab rau los sis tsim los ntawm koj rau lwm tus neeg sab nraud los sis siv tus password uas tau muab rau los sis tsim los ntawm lwm tus neeg thib peb;
  • tsis txhob tso cai ncaj qha los sis tsis ncaj qha rau lwm tus los ua qhov tau txwv tsis pub ua nyob hauv tshooj lus no;
  • txhawm rau los ua raws li tag nrho cov cai lij choj thiab cov kev cai yuam siv thaum siv lub vev xaib no los sis Cov Ntsiab Lus. Koj sawv cev thiab lees tias koj muaj hnub nyoog tsawg kawg yog 13 xyoo, thiab yog tias koj muaj hnub nyoog nyob nruab nrab 13 xyoos thiab 18 xyoo ces ib leej niam los yog txiv thiab/los sis tus neeg saib xyuas pom zoo rau Cov Cai Siv no sawv koj cev.

Kev Tshaj Cov Lus Xa Xov, Lus Tawm Tswv Yim los yog Cov Ntsiab Lus

Qee seem ntawm lub vev xaib no yuav raug muab teeb tsa tias muab kev tso cai rau cov neeg siv los tshaj tawm cov lus xa xov, cov lus tawm tswv yim, los sis lwm cov ntsiab lus. Cov ntsiab lus ntawd tsuas yog kev xav ntawm tus neeg tshaj tawm xwb, tsis tuaj yeem siv hloov pauv rau koj tus kheej kev tshawb fawb, thiab yuav tsum tsis txhob tso siab rau txhua lub hom phiaj. Koj pom zoo tias yuav tsis tshaj tawm txhua cov ntsiab lus:

  • uas yog ua phem, hais lus thuam, hias lus saib tsis taus, saib duab liab qab, tej yam rhiab qhov muag, kev ua phem, kev tso hem thawj, tsim kev puas tsuaj, cuam tshuam txog kev ceev ntiag tug los sis kev tshaj tawm txoj cai, siv mus rau yam txhaum cai, dag ntxias, los sis ntxim ntxub; los sis
  • kev xa cov ntawd tuaj yeem yog kev ua txhaum cai, los sis pab txhawb kev ua kom txhaum cai ntawm, ib tsab kev cai lij choj twg uas siv tau, kev tswj hwm, los sis cov cai hais txog yam uas tsim tau los ntawm lub hlwb txawj ntse uas siv tau.

Koj yog tus lav thaj tsob ib leeg rau cov ntsiab lus ntawm cov ntawv tshaj tawm uas koj xa tuaj thiab Lub Tuam Txhab tsis muaj kev thaj tsob los sis lav rau kev txhau rau cov ntsiab lus xa los ntawm koj los sis lwm tus neeg tuaj xyuas lub vev xaib. Tej zaum peb yuav, tab sis yuav tsis yog tus muaj lub luag hauj lwm rau, txwv los sis tshem tawm ib qho thiab tag nrho cov ntsiab lus los ntawm cov lus uas peb txiav txim siab hauv peb qhov kev txiav txim siab uas ib leeg twg ua txhaum Cov Cai no los sis ua rau muaj kev phom sij rau peb, peb cov neeg qhua, los sis lwm tus neeg thib peb sab nraud. Peb muaj txoj cai tshem tawm cov ntsiab lus uas koj muab rau txhua lub sij hawm, tab sis koj nkag siab tias peb tuaj yeem khaws thiab nkag mus rau cov ntaub ntawv dhau los, thiab peb tuaj yeem nthuav tawm cov ntsiab lus yog tias yuav tsum ua raws li txoj cai lij choj los sis hauv kev ntseeg siab tias kev nkag mus tau zoo, kev ceev cia, los yog nthuav tawm yuav tsum tau ua raws li txoj cai lij choj hais tseg los yog txhawm rau qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm Lub Tuam Txhab.

Txhua cov ntsiab lus uas koj xa tuaj yog rau kev siv uas tsis yog kev lag luam nkaus xwb. Txhua cov ntsiab lus uas koj xa tuaj yuav raug xa mus rau hauv Is Taws Nej (Internet) thiab koj nkag siab thiab lees paub tias koj tsis muaj qhov kev cia siab txog kev ceev ntiag tug rau cov ntsiab lus koj xa tuaj. Tsis txhob xav tias yog koj tsis qhia npe es yuav tsis muaj neeg paub koj los ntawm koj cov ntawv uas koj muab tso tawm.

Yog tias koj tso tawm cov ntsiab lus los sis xa cov ntaub ntawv, thiab tshwj tsis yog peb qhia lwm yam, koj tso cai rau Lub Tuam Txhab tsis suav nrog, tsis muaj nuj nqis, nyob mus ib txhis, tsis tuaj yeem thim rov qab, thiab tag nrho txoj cai puv ntoob los mus siv tau, rov tsim tawm dua, hloov kho, yoog kho, tshaj tawm, txhais, tsim cov hauj lwm cog lus los ntawm, faib, thiab tso tawm cov ntsiab lus no thoob plaws ntiaj teb hauv txhua qhov xov xwm (media). Koj tso cai rau Lub Tuam Txhab thiab ib lub twg ntawm nws cov koom txoos muaj ntawv tso cai kom muaj cai los mus siv lub npe uas koj xa nrog rau cov ntsiab lus ntawd, yog tias lawv xaiv. Koj sawv cev thiab lees paub tias koj yog tus tswv los sis tswj txhua txoj cai rau ntawm cov ntsiab lus uas koj tso tawm; tias cov ntsiab lus yog muaj tseeb; tias kev siv cov ntsiab lus koj muab tsis ua txhaum Cov Lus thiab Cov Cai no thiab yuav tsis ua rau muaj kev phom sij rau ib tus neeg twg los sis lub koom txoos twg; thiab tias koj yuav them tus nqi rau lub Tuam Txhab los sis nws cov koom txoos uas koom tes rau txhua cov kev kom them nqi rau uas tshwm sim los ntawm cov ntsiab lus koj muab.

Cai Rov Muab Theej Tau (Copyright Infringement) - DMCA Tsab Ntawv Ceeb Toom

Tsab Cai Digital Millennium Copyright ntawm 1998 (tus “DMCA”) muab kev rov hais dua rau cov ua tus tswv uas muaj txoj cai hais txog kev theej tej ntaub ntawv uas ntseeg tias tej ntaub ntawv uas tshwm sim hauv Internet ua txhaum lawv cov cai raws li Teb Chaws Meskas txoj cai lij choj hais txog tsis pub theej lwm tus tej ntaub ntawv. Yog koj ntseeg tias cov ntsiab lus los sis cov ntaub ntawv nyob hauv lub vev xaib (website) ua txhaum txoj cai rau ntawm qhov tsis pub theej tej ntaub ntawv uas koj yog tus tswv, koj (los sis koj tus neeg sawv cev) tuaj yeem xa tau ib tsab ntawv ceeb toom mus rau lub Tuam Txhab haisv kom muab cov ntaub ntawv ntawd tshem tawm, los sis thaiv qhov yuav mus muab tau. Qhov kev thov no yuav tsum muab xa mus rau: DMCARegisteredAgent@uhc.com; los yog, hloov mus rau: UnitedHealth Group, Attn: DMCA Registered Agent, 9900 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343.

Daim ntawv ceeb toom yuav tsum muaj cov ntaub ntawv hauv qab no: (a) ib daim ntawv muaj npe kos rau uas yog tus neeg kos kiag los yog kos hauv tshuab hluav taws xob ntawm tus neeg uas tau tso cai los sawv cev rau tus tswv ntawm txoj cai tshwj xeeb uas raug liam tias ua txhaum cai; (b) qhia kom paub cov ntaub ntawv uas hais tias tau ua txhaum cai rau; (c) qhia kom paub cov ntaub ntawv uas hais tias ua txhaum cai rau los sis qhov ua txhaum cai; (d) lub npe, chaw nyob, xov tooj, thiab email chaw nyob ntawm tus neeg tsis txaus siab; (e) sau ib nqe lus hais tias tus neeg uas tsis txaus siab ntseeg tias qhov siv cov ntaub ntawv uas tsis txaus siab rau ntawd tsis tau kev tso cai los ntawm tus tswv uas muaj txoj cai, nws tus neeg sawv cev los sis txoj cai lij choj; thiab (f) sau ib nqe lus hais tias cov ntaub ntawv nyob rau hauv tsab ntawv ceeb toom yog qhov tseeb thiab, nyob rau hauv lub txim txhaum ntawm kev hais lus dag, hais tias tus neeg tsis txaus siab raug tso cai los ua sawv cev ntawm tus tswv ntawm ib txoj cai tshwj xeeb uas raug liam tias yog ua txhaum cai. Yog koj ntseeg tias daim ntawv ceeb toom ntawm kev ua txhaum txoj cai tsis pub theej tau ua txhaum cai rau koj, DMCA tso cai rau koj xa ib tsab ntawv tawm tsam peb tsab ntawv ceeb toom tuaj rau peb. Cov ntawv ceeb toom thiab cov ntawv ceeb toom tawm tsam yuav tsum ua kom tau raws li txoj cai tam sim no uas tau tsim los ntawm DMCA. Cov ntawv ceeb toom thiab cov ntawv tawm tsam hais txog lub vev xaib yuav tsum muab xa mus rau qhov chaw nyob saum toj no.

Cov Kev Hloov pauv rau Cov Ntsiab Lus ntawm Lub Vev Xaib (Website)

Peb tuaj yeem hloov pauv tau, ntxiv los sis tshem tawm qee yam los sis tag nrho cov Ntsiab Lus nyob ntawm lub vev xaib no txhua lub sij hawm. Tsis tas li ntawd, thov nco ntsoov tias txawm peb lub hom phiaj yog muab cov ntaub ntawv kom raug los, qee yam ntaub ntawv uas tej zaum yuav muab los ntawm lub vev xaib no, xws li cov kws kho mob uas koom nrog, cov ntaub ntawv tus nqi los sis lwm yam Ntsiab Lus, tej zaum yuav tsis raug los sis tsis muaj cov tshiab. Tsis tas li ntawd, thov nco ntsoov tias cov yam ntxwv ntawm cov phiaj xwm los sis cov phiaj xwm uas tau muab piav qhia rau hauv lub vev xaib no tuaj yeem hloov pauv raws lub sij hawm ntev dhau mus raws li txoj cai lij choj tso cai ua, suav nrog rau theem ntawm cov kev pab, cov khoom siv suav nrog rau cov tshuaj uas muaj npe teev, tus nqi los sis cov npe ntawm cov kws kho mob uas koom rau hauv los sis lwm tus uas cuam tshuam rau qhov no.

Kab lus txuas

Thaum mus saib lub vev xaib no koj tuaj yeem nias tau rau ntawm qhov txuas mus rau lwm lub vev xaib thiab tawm hauv lub vev xaib no mus. Peb muab cov kev txuas mus rau lwm lub vev xaib uas tej zaum yuav muaj cov ntaub ntawv uas yuav pab tau los sis ua rau koj muaj lub siab xav saib. Peb yuav tsis lav, thiab tsis muaj lub luag hauj lwm rau, cov ntsiab lus thiab qhov muaj tseeb ntawm cov vev xaib uas muab txuas kom mus saib tau uas yog cov neeg thib peb ua tus tswj los sis rau ib qho ntawm koj qhov kev cuam tshuam nrog cov neeg thib peb. Koj yog tus ua tus lav koj qhov kev cuam tshuam nrog cov neeg thib peb thiab peb nqua hu kom koj nyeem cov lus hais txog kev mus siv thiab kev ceev ntiag tug cov cai uas muaj nyob ntawm cov neeg thib peb cov vev xaib.

TSIS MUAJ LAV KHO (WARRANTIES)

Tag nrho cov ntsiab lus ntawm lub vev xaib no tau muab rau koj ntawm "raws li yog", "raws li muaj" xwb. Lub tuam txhab, tag nrho cov neeg thib peb, yog tias muaj, muab cov ntsiab lus rau lub vev xaib no, thiab tag nrho cov neeg thib peb muab kev txhawb nqa los sis cov ntaub ntawv rau lub vev xaib no (sib sau ua ke, "Cov muaj feem ntawm lub vev xaib") ntawm no tsis lees lav paub dab tsis tag nrho, txawm tseeb los raws txoj cai los sis lwm yam suav nrog rau hauv, tab sis tsis txwv rau, qhov kev lees paub ntawm kev muag khoom, kev tsim nyog rau lub hom phiaj tshwj xeeb thiab tsis ua dhau cai.

Cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website tsis muaj kev lav phib xaub rau qhov raug, ua tiav, sij hawm, yog, los sis kev ntseeg siab ntawm txhua yam ntsiab lus muaj nyob hauv lub vev xaib no. Tsis txwv yam ua hais ua ntej, cv neeg uas muaj feem ntsig txog lub website tsis sawv cev los sis lav tias txhua yam ntaub ntawv hais txog ib daim phiaj kho mob twg cov kev pab los sis cov phiaj xwm kev pab cuam yog muaj tseeb. Cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website tsis sawv cev los sis lav tias kev siv lub vev xaib no yuav tsis daig los sis nres, tias qhov cuam tshuam ua rau muaj teeb meem yuav muab kho rau, los sis tias lub vev xaib no los sis qhov technology uas ua rau muaj lub website yuav muaj vais lav (viruses) los yog kev phom sij lwm lwm yam. Koj tus muaj lub luag hauj lwm rau kev ua txhua yam kom muaj kev ceev faj kom paub tseeb tias txhua yam ntsiab lus uas koj tuaj yeem muab tau los ntawm lub vev xaib no tsis muaj vais lav thiab lwm yam uas muaj feem cuam tshuam ua rau lub khoos phis tawj puas tsuaj.

Qee lub xeev tsis tso cai txwv tsis pub muaj cov kev lav phib xaub, yog li ib los sis ntau qhov kev txwv saum toj no yuav tsis siv rau koj. Tshawb xyuas cov kev cai lij choj hauv koj cheeb tsam seb puas muaj cov kev txwv los sis txwv tsis pub ua tshaj hais txog cov kev lav phib xaub no.

Kev txwv kev lav ris

Koj pom zoo tias tsis muaj ib tus neeg twg uas muaj feem ntsig txog lub website yuav tsum muaj kev lav phib xaub rau txhua yam kev puas tsuaj los ntawm koj siv los sis tsis muaj peev xwm siv lub vev xaib no los sis cov ntsiab lus uas muaj nyob hauv. Qhov kev tiv thaiv no suav nrog cov kev thov kom them raws li kev lav phib xaub, kev cog lus, kev dhau cai, kev lav phib xaub nruj, thiab lwm yam kev cai lij choj. Qhov kev tiv thaiv no yog tiv thaiv cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website, suav nrog rau txhua tus koom nrog, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg sawv cev. Qhov kev tiv thaiv no yog tiv thaiv tag nrho cov kev puas tsuaj uas muaj xws li, yam tsis muaj kev txwv, ncaj qha los sis tsis ncaj qha, tshwj xeeb, los ntawm kev ua yuam kev, qhov tshwm sim ua qauv, thiab rau txim puas tsuaj, kev raug mob ntawm tus kheej/kev tuag, poob nyiaj, los sis kev puas tsuaj vim yog los ntawm cov ntaub ntawv ploj los sis kev cuam tshuam rau kev lag luam. Qhov tag nrho, ntau ntxiv, kev lav phib xaub ntawm cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website, suav nrog tag nrho cov koom rau hauv, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg sawv cev, yog tias muaj, rau cov kev poob los sis kev puas tsuaj yuav raug txwv rau tus nqi ntawm koj qhov kev puas tsuaj kiag, tsis pub ntau tshaj $100.00. Cov kev txwv ntawm kev lav phib xaub yuav tsis siv rau hauv qee lub xeev. Tsis muaj ib qho xwm txheej twg uas cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website, suav nrog rau txhua tus koom nrog, thiab lawv cov neeg ua hauj lwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg sawv cev, yuav tsum tau lav phib xaub rau koj rau txhua yam kev poob los sis kev puas tsuaj dhau ntawm qhov nyiaj uas tau muab piav los saum toj no. Tag nrho lwm yam kev puas tsuaj, ncaj qha los sis tsis ncaj qha, tshwj xeeb, xwm txheej, tshwm sim, ua piv txwv, los sis raug nplua, tshwm sim los ntawm kev siv lub vev xaib los sis cov ntsiab lus raug muab cais tawm txawm tias tau qhia rau cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website txog ntawm cov kev puas tsuaj uas yuav muaj tau. Koj pom zoo tias koj siv lub vev xaib no raws li kev pheej hmooo ntawm koj tus kheej. Yog tias koj tsis txaus siab nrog lub vev xaib no los sis cov ntsiab lus nyob hauv, koj tib qhov kev daws teeb meem ces tsuas yog txhob siv lub vev xaib mus ntxiv.

Txoj Cai Tswj Fwm thiab Txoj Cai Lij Choj

Cov cai lij choj ntawm Xeev Minnesota tswj hwm cov Lus Siv no thiab ib qho laj thawj ntawm kev nqis tes ua los yog cuam tshuam txog koj kev siv lub vev xaib, tsis hais txog nws txoj cai xaiv txoj cai. Koj pom zoo tias tsuas yog txoj cai lij choj thiab qhov chaw tsim nyog rau kev tsis sib haum xeeb nrog Lub Tuam Txhab, los sis txhua txoj hauv kev cuam tshuam txog koj kev siv lub vev xaib no, yog nyob rau hauv lub xeev thiab tsoom fwv cov tsev hais plaub hauv Xeev Minnesota, Teb chaws Asmeskas. Koj pom zoo ntxiv thiab tso cai rau qhov kev siv txoj cai lij choj ntawm tus kheej txoj cai nyob rau hauv cov tsev hais plaub no nyob rau hauv kev sib txuas nrog rau tej kev tsis sib haum xeeb nrog lub Tuam Txhab los yog nws cov neeg ua hauj lwm, Cov ceev xwm, cov thawj coj, cov neeg sawv cev thiab cov muab kev pab. Yog tias ib qho kev qhia ntawm Cov Lus Siv no raug txiav txim tias siv tsis tau raws li txoj cai los sis txoj cai lij choj, cov kev cai no yog rau qhov uas yuav tsum tau muab tshem tawm, thiab cov lus tshuav nyob rau ntawm Daim Ntawv Pom Zoo tseem siv tau.

Ua ntej nrhiav thov pab kev cai lij choj rau ib qho kev phom sij twg uas koj ntseeg tias koj tau raug kev puas tsuaj los ntawm qhov ntawd los sis cuam tshuam nrog qhov koj siv lub vev xaib no, koj pom zoo qhia rau peb paub uas yog sau ntawv thiab muab rau peb 30 hnub los kho qhov kev pua tsuaj ua ntej pib ua ib yam dab tsi. Koj yuav tsum pib ua ib qho laj thawj ntawm kev nqis tes ua tsis pub dhau ib xyoos tom qab qhov teeb meem tau tshwm sim, los sis koj yuav raug txwv tsis pub ua raws li qhov ua txhaum cai mus ntxiv.

Hu Rau Peb

Yog xav tiv tauj peb hais txog Cov Lus Siv no los sis kev ua hauj lwm ntawm lub vev xaib nws tus kheej, tiv tauj peb ntawm 1-866-633-2446, losis TTY 711 los yog sau ntawv rau peb ntawm qhov chaw nyob hauv qab no:

UnitedHealthcare Privacy Office
MN017-E300
Chaws nyob P.O. Box 1459
Minneapolis, MN 55440

Hnub Pib Siv Tau

Hnub siv tau ntawm cov Lus no yog Lub Kaum Hli 31, 2016.

Cov Lus Siv Ntxiv

Koj cov luag num uas yuav tsum tau ua nyob rau hauv cov nqe lus hauv qab no tseem yuav nyob mus ntxiv thaum tas Daim Ntawv Pom Zoo no: Ceeb Toom Tseem Ceeb Txog Lub Vev Xaib Cov Ntsiab Lus; Daim Ntawv Pom Zoo thiab Cov Lus Siv; feem ntawm Daim Ntawv Tso Cai siv lub vev xaib no thiab cov ntsiab lus ua tus tswv; kev txwv kev siv lub vev xaib no; Kev tso tawm cov lus xa xov, cov lus sau los sis cov ntsiab lus; Cai Rov Muab Theej Tau (Copyright Infringement) – DMCA Ntawv Ceeb Toom; hloov cov ntsiab lus ntawm lub vev xaib; txuas; tsis lav; kev lav muaj qhov txwv; kev tswj hwm txoj cai thiab txoj cai ntawm kev txwv; cov lus siv ntxiv. Yog tias ib qho kev qhia ntawm cov Lus Siv no pom tias tsis raug los ntawm ib lub tsev hais plaub uas muaj peev xwm txiav txim tau, qhov kev siv tsis tau ntawm qhov qhia ntawd yuav tsis cuam tshuam rau kev siv tau ntawm cov lus qhia uas tseem tshuav ntawm Cov Lus Siv no, uas yuav nyob mus ntxiv puv ntoob thiab siv tau. Tsis muaj kev zam ntawm ib qho ntawm Cov Lus Siv no no yuav raug suav tias yog ib qho ntxiv lossis txuas ntxiv zam ntawm cov lus lossis cov xwm txheej los sis lwm yam lus los sis cov xwm txheej. Koj pom zoo tiv thaiv thiab them nyiaj, cov neeg uas muaj feem ntsig txog lub website thiab nws cov koom txoos uas koom tes, cov koom tes, cov ceev xwm, cov thawj coj, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov neeg sawv cev, kom tsis muaj kev puas tsuaj los ntawm kev thov kom them, thov kom ua, los sis kev puas tsuaj, suav nrog cov nqi kws lij choj, tshwm sim los ntawm los sis cuam tshuam rau koj qhov ua txhaum rau Daim Ntawv Pom Zoo no los sis koj siv los sis siv tsis raug Cov Ntsiab Lus los sis lub vev xaib. Koj yuav tsis hloov los sis muab cov cai los sis kev lav phib xaub raws li Daim Ntawv Pom Zoo no. Lub Tuam Txhab tuaj yeem hloov los sis muab nws cov cai thiab cov luag hauj lwm raws li Daim Ntawv Pom Zoo no.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software