Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Tennessee, peb muaj pab them rau koj

Kev pab them nqi kho mob uas tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Kawm kom paub txog UnitedHealthcare Medicaid cov phiaj kho mob uas peb muab hauv Tennessee.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

Tas nrho cov neeg Tennesseans tsim nyog tau txais kev kho mob tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Nyob rau ntawm UnitedHealthcare Community Plan, peb pab cov neeg nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb muab ntau daim phiaj kho mob los pab Tennessee cov neeg nyob hauv kom noj qab haus huv — thiab nyob tsis muaj mob. Peb them rau cov muaj hnub nyoog, cov neeg muaj mob xiam oob khab, cov yuav tau me nyuam tshiab thiab cov me nyuam hauv Tennessee los ntawm peb cov phiaj kho mob TennCare Medicaid.

Saib seb yog vim li cas cov neeg Tennesseans thiaj xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Muaj ntau tus kho mob paub zoo txog ntau yam mob nyob hauv lub network
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi them li
 • Cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo, cov kev txhaj tshuaj li ib txwm
 • Cov kev kho hniav thiab qhov muag
 • Kev thauj mus rau ntawm cov sij hawm teem ntsib kws kho mob

Saib daim yeeb yaj kiab (video) tom phab xis kom paub ntau ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan ntawm Tennessee.

Nws yog koj li kev noj qab haus huv. Nws yog koj qhov kev xaiv.

Txhua leej tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid.

Cov neeg muaj hnub nyoog uas ua hauj lwm, cov neeg muaj mob xiam oob khab, cov poj niam cev xeeb tub, thiab cov me nyuam uas muaj cai tau txais Medicaid yuav tau xyuas daim UnitedHealthcare Community Plan.

Peb muaj Medicaid cov nyiaj pab thiab ntau yam ntxiv uas yuav muab tau ib qho kev txawv txav tiag rau hauv koj lub neej. Tas nrho yuav tsis muaj tus nqi rau koj them.

 • Cov kev kuaj tiv thaiv kom tsis muaj mob, cov tshuaj txhaj thiab cov kev kuaj kab mob
 • Cov kev txhaj tshuaj li ib txwm uas pab pov thaiv tej kev mob nkeeg
 • Kev thauj mus ntsib thiab rov qab los ntawm cov kev teem caij mus ntsib kws kho mob rau cov muaj hnub nyoog
 • 24/7 NurseLine los teb koj cov lus nug txog kev noj qab haus huv

Muaj tej thaum, koj kuj yuav xav tau kev pab me ntsis ntxiv. Tau txais lwm yam tshwj xeeb ntxiv uas tsis them rau los ntawm Medicaid.

 • Tau phaj tshab rau txoj kev ceev koj thiab koj tus me nyuam kom tsis muaj mob
 • Cov kws cob qhia, cov khoom siv thiab cov tshuaj los pab koj txiav kev haus luam yeeb
 • Tau txais cov npav khoom plig kom tau txais cov kev pab tiv thaiv kab mob
 • Kev pab txhawb thiab kev kho los mus muaj lub cev hnyav uas tsis muaj mob

Peb tseem muaj cov chaw muaj kev pab los pab koj kom koj tau txais feem ntau ntawm koj daim phiaj. Uas muaj xws li:

 • Cov kev pab rau kev nyuaj siab mob hlwb
 • Kev tswj hwm kev tu xyuas mob nkeeg  
 • Cov kev pab rau tsoom neeg kev noj qab haus huv
 • Cov twj qhia txog kev noj qab haus huv

Saib tn dot gov slash tenncare kom paub ntxiv.

Yuav pab koj nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb nyob ntawm no pab koj, Tennessee

Nco ntsoov xaiv UnitedHealthcare Community Plan.

Thiab tau Daim Phiaj uas pab tau koj ntau dua.

Yog xav paub ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan, mus saib UHCCommunityPlan.com forward slash TN.

Tennessee cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis txog $0


TN Medicaid Plans:

 • Tsis muaj nqi los yog tus nqi qis
 • Cov poj niam cev xeev tub thiab cov me nyuam yaus
 • Cov neeg khwv tau nyiaj los tsawg uas muaj cuab muaj yig
 • Kev saib xyuas kho mob tus zoo thiab tus muaj mob

TN Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plans):

 • Cov uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicared ob yam tib si
 • Muab cov nyiaj pab ntau tshaj Original Medicare
 • Kev pab them Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev
 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav
 • Pab them rau kev kho hniav

Cov Kev Pab Cuam


Medicaid: Ntau ntxiv rau koj hauv 2022

Peb daim phiaj TennCare Medicaid muaj ntau yam kev pab. Cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov muaj hnub nyoog thiab cov uas laus lawm uas muaj ib tus mob xiam oob khab tej zaum yuav muaj cai tau txais raws li ntawm cov nyiaj khwv tau los. Saib cov kev pab hauv qab no kom pom tas nrho cov uas peb daim phiaj TN TennCare Medicaid muab.

Daim phiaj no muaj tsis hais qhov twg uas koj nyob hauv Tennessee.

Tau txais tej yam xws li:

 • Kev saib xyuas kho mob tus zoo thiab tus muaj mob
 • Kev saib xyuas kev cev xeeb me nyuam
 • Kev saib xyuas tej kev mob nkeeg
 • Kev pab them rau kev kho qhov muag
 • Pab them rau kev kho hniav
 • Kev pab them rau kev kuaj hnov lus
 • Thiab ntau yam ntxiv thaum muaj daim phiaj UnitedHealthcare Community Pan ntawm Tennessee

CoverKids

Tennessee CoverKids muab kev pab them nqi kho mob pub dawb, muaj txhij txhua rau cov me nyuam muaj cai tau txais kev pab uas hnub nyoog 18 xyoo thiab qis dua thiab cov poj niam cev xeeb tub. Nws pab them rau cov kev kuaj tiv thaiv kom tsis muaj mob, cov kev mus ntsib kws kho mob, txhaj tshuaj, cov kev me nyuam mus ntsib kws kho mob, cov kev kuaj xyuas txog kev loj hlob, kev nyuaj siab mob hlwb thiab cov poj niam cev xeeb tub tau txais kev tu xyuas thaum cev xeeb tub, thaum yug tus me nyuam, tom qab yug tus me nyuam. Cov me nyuam los kuj tseem tau txais kev tu xyuas rau lub qhov muag thiab kaus hniav thiab.  


Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plan)

Cov neeg Tennesseans uas nyob rau ntawm daim phiaj UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan (los yog daim phiaj muaj ob qho kev pab) tau txais cov kev pab ntau ntxiv dhau ntawm cov uas koj tau txais los ntawm Original Medicare los yog Tennessee Medicaid.

OTC+Healthy Food – tau cov nyiaj credits txhua lub hlis rau ntawm ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog hauv online

Pab them nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav – $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

Pab them nqi kho hniav – Ib qho nyiaj rau cov kev tiv thaiv thiab cov kev kho hniav uas them rau


Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Tus Cwj Pwm

Kev noj qab haus huv ntawm tus cwj pwm tseem ceeb ib yam li kev noj qab haus huv ntawm lub cev. Vim li ntawd peb muaj tib qhov kev pab them rau ob qho tib si.

Kev kho mob uas yuav tsum tau ua yog 100% them rau yam tsis muaj feem yus nrog them (copay). Qhov no muaj xws li:

 • Kev kho tus mob nyuaj siab mob hlwb
 • Kev kho kev siv dej cawv yeeb tshuaj
 • Tshuaj

Kev saib xyuas kho mob tus zoo thiab tus muaj mob

Tau txais qhov kev pab txhawb uas koj xav tau los nyob kom tsis muaj mob — los yog kom zoo dua qub yog koj raug mob los yog muaj mob. Cov leej niam uas cev xeeb tub tseem tau txais kev pab txhawb ntxiv los ceev koj thiab koj tus mos liab kom tsis muaj mob. Cov kev pab tswv cuab muaj xws li:

 • Cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo — Cov kev kuaj tiv thaiv mob, txhaj tshuaj thiab cov kev kuaj kab mob
 • Healthy First Steps® — Ib qho kev pab cuam los pab koj thiab koj tus mob liab kom nyob tsis muaj mob
 • Tus Xov Tooj Hu Rau Tus Kws Tu Neeg Mob 24 xuaj moos —Tham nrog ib tus kws tu neeg mob 24/7
 • Cov Koob Tshuaj thiab Cov Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob — Cov koob tshuaj li ib txwm txhaj los pab pov thaiv tawm tsam kab mob
 • Kev Kuaj Mob — Them rau cov kev kuaj kab mob thiab xoos fais fab x-rays

Kev saib xyuas kev cev xeeb me nyuam

Tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua txoj kev noj qab haus huv thiab noj qab nyob zoo ntawm koj thiab koj tus me nyuam mos liab. Vim li ntawd peb daim phiaj TennCare Medicaid cov kev pab thiaj muaj xws li:

 • Kev xaiv tus kws kho mob. —Nrhiav tau ib tus kws kho mob OB/GYN koj ntseeg siab hauv peb lub network
 • Cov kev mus ntsib kws kho mob thaum cev xeeb tub — Kev saib xyuas koj ua ntej koj tus mos liab yug los
 • Healthy First Steps® — Tau txais kev pab txhawb ntxiv thiab phaj tshab los ceev koj thiab koj tus mos liab kom tsis muaj mob
 • Kev xaiv cov chaw yug me nyuam — Xaiv los ntawm cov tsev kho mob nyob thoob Tennessee
 • Wellhop rau Leej Niam & Tus Mos Liab — Txuas nrog rau ib pab pawg ntawm cov leej niam kom tau txais kev pab txhawb thiab ntaub ntawv thaum koj txais tos koj tus mos liab

Kev kho qhov muag pom kev, kho hniav thiab kev hnov lus

Ua kom paub tseeb tias lub qhov muag pom kev, cov kaus hniav thiab kev hnov lus yog qhov zoo tshaj plaws li zoo tau. Cov kev pab muaj xws li:

Kho qhov muag pom kev: Kev pab them rau uas muaj cov kev txwv, tsis them rau cov poj niam cev xeeb tub hnub nyoog 19 xyooo thiab siab dua ntawd

Rau cov me nyuam hnub nyoog qis dua 19 xyoo, cov kev kho qhov muag pom kev yog muaj kev txwv li no:

 • Kuaj qhov muag 1 zaug (xws li kev kuaj ntsia teeb ci thiab kuaj qhov muag pom kev) tauj ib xyoos
 • 1 khub tsom iav npuab lub ntsiab muag (xws li bi-focal, tri-focal) tauj ib xyoos
 • 1 khub tsom iav qhov muag txhua txhua 2 xyoos

Rau cov poj niam cev xeeb tub hnub nyoog 19 xyoo thiab siab dua ntawd, cov kev kuaj qhov muag pom kev muaj kev txwv xws li:

 • Kev kuaj thiab tswj hwm cov mob uas tsis thooj li qub ntawm ob lub qhov muag
 • Thawj khub tsom iav rau lub yeem muag khub los yog tsom iav npuab lub ntsiab muag tom qab phais tus mob zeem muag khub yog them nqi rau

Kho hniav: Rau cov me nyuam hnub nyoog qis dua 19 xyoo nkaus xwb, tsis them rau cov poj niam cev xeeb tub hnub nyoog 19 xyoo thiab siab dua ntawd

Kev kho kev hnov lus: Kev kuaj kev hnov lus txhua xyoo, cov khoom coj pab kom hnov lus yog txwv rau 1 qhov khoom tauj ib sab pob ntseg tauj ib xyoos txog hnub nyoog 5 xyoo, ces 1 qhov khoom tauj ib sab pob ntseg txhua txhua 2 xyoo tom qab ntawd


Khoos kas pab TennCare Cov Kev Pab Cuam thiab Cov Kev Pab Txhawb Nqa Mus Sij Hawm Ntev (TennCare Long-Term Services and Supports, LTSS)

TennCare CHOICES hauv Cov Kev Pab Cuam thiab Cov Kev Pabb Txhawb Nqa Mus Sij Hawm Ntev (Long-Term Services and Supports) (los yog lo lus hais luv luv yog CHOICES) yog rau cov muaj hnub nyoog 21 xyoo thiab siab dua ntawd uas muaj ib tus mob xaim oob khab rau lub cev thiab cov laus hnub nyoog 65 xyoo thiab siab dua ntawd.

CHOICES muab cov kev pab cuam rau ib tus neeg uas nyob hauv nws tus kheej lub tsev los yog hauv lub zej zos. Cov kev pab no muab hu ua Home and Community Based Services los yog HCBS. Cov kev pab no muab tau rau hauv lub tsev, nyob ntawm txoj hauj lwm los yog hauv lub zej zos. Cov kev pab no yog pab rau cov dej num hauv lub neej niaj hnub thiab cia rau cov neeg ua tau hauj lwm thiab koom tau nrog hauv lawv lub zej zos hauv cheeb tsam. CHOICES kuj tseem muab kev pab nyob hauv ib lub tsev laus yog tias xav tau.

Yog koj xav tias koj xav tau cov kev pab mus sij hawm ntev thiab cov kev pab txhawb no, hu rau peb ntawm 1-800-690-1606. Peb yuav siv ib qho kev ntsuam xyuas luv luv uas yog tham hauv lub xov tooj xwb los pab txiav txim siab seb koj puas muaj cai tau txais CHOICES. Yog hais tias qhov kev ntsuam xyuas no ua rau pom tias zoo li koj yuav tsis muaj cai tau txais CHOICES, koj yuav tau txais ib tsab ntawv hais tias koj tso tseg tsis tas ua ntawv thov CHOICES lawm los tau.

Employment and Community First CHOICES (ECF CHOICES) yog rau cov neeg tsis hais hnub nyoog li cas uas muaj cov teeb meem xiam oob khab rau fab kev xav los yog kev loj hlob kom nyob taus thiab loj hlob hauv lawv tus kheej lub zej zos.  

ECF CHOICES muab cov kev pab rau cov neeg kom nyob taus thiab loj hlob hauv lawv tus kheej lub zej zos yam tsis tos lwm tus pab li qhov ua tau. Cov HCBS no yuav pab tau cov neeg ua lawv tej dej num niaj hnub, kev ua hauj lwm thiab kev nyob tau tus kheej yam tsis tos lwm tus pab. ECF CHOICES kuj tseem muab cov kev pab rau cov neeg uas muaj ntau yam mob cov nyom thiab cov tsev neeg uas muab kev pab tu ib tus neeg uas lawv hlub. 

Yog koj xav tias koj xav tau cov kev pab cuam thiab cov kev pab txhawb nqa mus sij hawm ntev thiab xav ua ntawv thov qhov ECF CHOICES Program, koj yuav xa tau koj tus kheej los yog tus neeg uas koj hlub uas yog nyob ntawm no

Kawm kom paub cov phiaj kho mob uas muaj ntau hom (plan types)

TN Medicaid ID Card

Medicaid Cov Phiaj Kho Mob

TN Medicaid (TennCare) yog ib qho kev tuav pov hwm kho mob rau cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg. Tej zaum koj kuj yuav muaj cuab kav tau txais Medicaid hauv Tennessee yog hais tias koj cev xeeb tub, muaj me tub me nyuam los yog nyob nrog ib tus neeg muaj mob xiam oob khab. Muaj ib txhia, cov neeg muaj hnub nyoog kuj yuav muaj feem tau txais thiab. Nws muaj cov nqi qis rau koj them thiab raws li koj rab peev xwm them taus xwb. Nws yog ib qho tseem ceeb yuav tau paub tias Medicaid cov cai tswj thiab kev pab them yuav siv txawv ib lub xeev rau ib lub xeev.

Medicare ID Card

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs Plans, DSNP)

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (kuj tseem hu ua cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob los sis D-SNPs rau lo lus luv luv) yog rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si. Cov phiaj muaj ob yam kev pab them rau cov kev mus ntsib kws kho mob, pw hauv tsev kho mob thiab cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav. Cov phiaj no muab cov kev pab ntau dua thiab tshwj xeeb tshaj daim Original Medicare. Koj yuav ceev tag nrho koj qhov TennCare Tennessee Medicaid cov kev pab cia thiab.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software