Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

Medicare

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

H0271-037-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 

Daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO) muab cov kev pab ntau dua qhov Original Medicare rau koj, tas nrho yog qis txog li $0 them daim phiaj tus nqi (premium). Koj yuav ceev tau tas nrho koj qhov Medicaid cov kev pab, thiab ntxiv ntau yam ntxiv.

Aurora, Brookings, Butte, Campbell, Charles Mix, Clark, Clay, Custer, Day, Deuel, Dewey, Douglas, Fall River, Haakon, Hamlin, Hanson, Harding, Hutchinson, Jackson, Kingsbury, Lake, Lawrence, Lincoln, Marshall, McCook, Meade, Miner, Minnehaha, Moody, Pennington, Roberts, Sanborn, Turner, Union, Walworth, thiab Yankton.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

$100 ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv ntau lub khw muag khoom los yog online kom xa tuaj tom tsev. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

$0 feem yus nrog them (copay) rau tas nrho cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

Renew Active® yog ib qho kev qoj ib ce kom txhob muaj mob rau lub cev thiab lub hlwb los pab kom yus txhob nyob dawb xwb, uas muaj nyob rau ntawm ib lub gym los yog tom tsev, yam tsis muaj tus nqi them

Ntau txog $2000 rau cov kev kho hniav uas them rau xws li kuaj hniav, xoos fais fab x-rays, ntxuav hniav kom huv, ntsaws hniav, looj hniav, kho cag hniav, rho hniav, thiab hniav cuav. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev kuaj qhov muag txhua xyoo li ib txwm thiab $300 rau cov frames los yog contacts ntxiv rau cov lenses tsis tau them nyiaj. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

Cov kev kuaj kab mob hauv chaw kuaj kab mob

$0 feem yus nrog them (copay) rau tas nrho cov kev kuaj kab mob hauv chaw kuaj kab mob

Meal Delivery

Up to 14 meals for 7 days, delivered one time per year after an inpatient hospital stay to maintain nutrition

Tsis tas tau ntawv xa mus

Mus cuag tau ntau tus kws kho mob hauv lub network yam tsis tas tau ntawv xa mus

Tus Xov Tooj Hu Rau Kws Tu Neeg Mob (Nurse Hotline)

Speak to a registered nurse about your health-related questions or concerns anytime, day or night at no extra cost

Kev pab tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev (personal emergency response system (PERS))

Cuab yeej siv rau kev pab tus kheej thaum muaj xwm txheej kub ceev uas koj tuaj yeem tau txais kev pab sai, 24 xuaj moos ib hnub yam tsis muaj tus nqi them ntxiv

Kev pab tiv thaiv mob nkeeg

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob, suav nrog rau kev mus kuaj ib ce txhua xyoo thiab koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas (flu)

Rov qab toj sij hawm los ntawm UnitedHealthcare

Rov qab toj sij hawm los ntawm UnitedHealthcare® muab cov chaw muaj kev pab rau kev noj qab haus huv thiab koj qab nyob zoo uas yuav pab tau koj kom nyob zoo dua qub yam tsis tau them nqi ntxiv

Phaj tshab kom muab lub cev qoj ua hauj lwm

Tau txais $10 phaj tshab tauj hli rau ntawm qhov muab lub cev qoj ua hauj lwm uas yog xyuas koj cov kauj ruam nrog Rov Qab Toj Sij Hawm Cov Phaj Tshab los ntawm UnitedHealthcare®

Kev mus kho ko taw li ib txwm

Ntau txog 4 zaug mus ntsib kws kho mob ko taw tauj xyoo them $0 feem yus nrog them (copay) tiv thaiv kom txhob mob ko taw

Kev pab them nqi rau mus kuaj kev hnov lus li ib txwm

Kev tshuaj xyuas kev hnov lus thiab $3600 pub rau cov khoom siv kom hnov lus uas muaj npe (brand-name) los yog UnitedHealthcare Hearing qhov brand Relate™. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

Tsheb thauj mus los li ib txwm

$0 feem yus nrog them (copay) rau 36 thauj ib zaug (one-way) mus los sis rov qab los ntawm kev mus ntsib kws kho mob uas tsis yog mob kub ceev los yog mus nqa tshuaj. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

UnitedHealthcare® HouseCalls

Yearly check-ups at home to help stay up-to-date on your health between regular doctor's visits at no cost

UnitedHealthcare® Tus Neeg Pab Qhia Kev (Navigator)

Tau txais kev pab los ntawm koj Tus Neeg Pab Qhia Kev (Navigator), uas yog ib tus neeg pab koj kom tau txais ntau yam tshaj plaws los ntawm koj daim phiaj

Kev them rau kev Kho Mob Sai thiab Kho Mob Kub Ceev (Urgent & ER)

Kev pab them nqi rau kev kho mob sai thiab kho mob kub ceev thoob qab ntuj

Cov kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb tham txog kev mob nkeeg los yog mob hlwb (virtual medical or mental health visits)

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev siv cuab yeej nyob tom tsev tham nrog kws kho mob txog tej kev mob nkeeg uas tsis yog xwm txheej kub ceev los yog tej mob nyuaj siab mob hlwb

Cov kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb tham txog kev mob nkeeg (virtual medical visits)

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb tham txog tej kev mob nkeeg, xyuas kom paub meej thiab kho cov mob uas tsis yog xwm txheej kub ceev

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

Daim Phiaj Tus Nqi Them Txhua Hli rau Cov Neeg uas tau txais Kev Pab Ntxiv los ntawm Medicare los Pab Them rau lawv Cov Nqi Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Yog hais tias koj tau txais kev pab ntxiv los ntawm Medicare los pab them rau koj qhov Medicare cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj daim phiaj tus nqi them txhua hli yuav qis dua uas yog tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv los ntawm Medicare. Qhov nyiaj uas koj tau txais ntawm qhov kev pab ntxiv yuav txiav txim seb koj yuav tau them txhua hli tas nrho npaum cas thaum yog ib tus tswv cuab hauv peb daim Phiaj.

Lub kem no ua kom pom tias koj qhov nyiaj them txhua hli yuav yog npaum cas yog hais tias koj tau txais qhov kev pab ntxiv.

Koj theem ntawm qhov kev pab ntxiv Tus Nqi Them Txhua Hli (Monthly Premium)*
100% $0.00
75% $9.70
50% $19.50
25% $29.20

*Qhov no tsis xam Medicare Part B tus nqi them (premium) uas tej zaum koj yuav tau them.

Yog hais tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv, koj hu tau rau tus xov tooj no saib seb koj puas muaj cai tau txais:

  • 1-800-Medicare ntawm cov neeg siv TTY hu rau 1-877-486-2048 (24 xuaj moos hauv ib hnub/7 hnub hauv ib lub lim tiam),
  • Koj Lub Xeev Qhov Medicaid Lub Chaw Ua Hauj Lwm, los yog
  • hu rau Social Security Administration ntawm 1-800-772-1213. Cov neeg siv TTY yuav tsum hu rau 1-800-325-0778 thaum lub sij hawm 7 a.m. txog 7 p.m., hnub Monday txog Friday.

Koj cov kev xav tau rau koj li kev noj qab haus huv yog ib qho tseem ceeb. Cov ntawv no yuav pab tau koj kom ntseeg tau tias koj tau txais qhov kev pab them nqi rau uas zoo rau koj.

Documents include Annual Notice of Changes, Evidence of Coverage, Formularies, Medicare Plan Star Ratings, Provider Directories, Summary of Benefits, Other downloadable resources.

Cov Ntaub Ntawv Rub Tau Los (qhib rau modal window)

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tswv Cuab

Saib Cov Ntaub Ntawv Uas Muaj (qhib qhov modal window)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software