Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

South Carolina cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? We offer dual health plans for people with Medicaid and Medicare. 

1  result  for South Carolina

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP)

H0271-016-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Abbeville, Aiken, Allendale, Anderson, Bamberg, Barnwell, Beaufort, Berkeley, Calhoun, Charleston, Cherokee, Chester, Chesterfield, Clarendon, Colleton, Darlington, Dillon, Dorchester, Edgefield, Fairfield, Florence, Georgetown, Greenville, Hampton, Horry, Jasper, Kershaw, Lancaster, Laurens, Lee, Lexington, Marion, Marlboro, McCormick, Newberry, Oconee, Orangeburg, Pickens, Richland, Saluda, Spartanburg, Sumter, Union, Williamsburg, thiab York.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

  • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

    $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

  • Pab them rau kev kho hniav

    Ntau txog $3500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

  • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

    $155 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software