Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev Ceev Ntiag Tug

HIPAA Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Tiv Thaiv Ntiag Tug

Kawm paub seb koj cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv muab ceev cia li cas nyob rau hauv HIPAA Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Tiv Thaiv Ntiag Tug (PDF, Lus Askiv) thiab HIPAA Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Tiv Thaiv Ntiag Tug (PDF, Español).

Lub Vev Xaib Tsab Cai Hais Txog Kev Tiv Thaiv Ntiag Tug

Lus Qhia Paub

Koj tus kheej li ntiag tug yog ib qhov tseem ceeb rau peb. Txoj cai no yuav qhia rau koj paub tias peb suav sau cov ntaub ntawv twg, vim li cas peb thiaj li sau los, thiab peb ua dab tsi rau cov ntaub ntawv no. Txoj cai no tsuas yog siv rau lub vev xaib no xwb. Hauv txoj cai no, "peb," "peb li," thiab lub "Tuam Txab" txhais tau tias yog UnitedHealthcare, cov koom txoos ncau, thiab peb lub tuam txhab hauv paus UnitedHealth Group.

Lub vev xaib no yog rau cov neeg tuaj saib nyob hauv teb chaws Meskas. Txhua yam ntaub ntawv koj muab yuav muab los lis nyob hauv teb chaws Meskas.

Cookies

"Cookies" yog cov ntawv ntaus (text files) me me uas muab khaws cia rau hauv koj lub koos pij tawj. Cookies ua kom yooj yim rau koj txav tau mus los hauv lub vev xaib yam tsis tas yuav rov ntaus koj lub npe, lo lus zais (password), thiab cov kev nyiam. Lub Tuam Txhab siv cov cookies kom pom cov nplooj ntawv twg uas muab siv, siv ntau npaum li cas zaus, thiab txhawm rau kom siv tau qee cov twj nyob hauv lub vev xaib.

Cookies tsis muab siv los mus suav sau cov ntaub ntawv tus kheej. Nws tsis qhia peb tias koj yog leej twg. Tshwj tias ntshe nws tsis tso cai los ntawm txoj cai, tej zaum peb kuj yuav siv cookies.

Koj yuav muab cookies tua tsis siv txhua lub sij hawm uas yog hloov qhov teeb koj qhov browser. Qhov no tej zaum kuj yuav txwv qhov koj siv cov twj uas muaj nyob hauv lub vev xaib. Koj kuj tuaj yeem tswj tau qhov siv "flash" technologies, nrog rau Flash kev tswj cov twj​ muaj nyob rau ntawm Adobe lub vev xaib.

Koj Cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug

"Cov ntaub ntawv ntiag tug" yog cov ntaub ntawv qhia peb tias koj yog leej twg. Nws yuav suav nrog koj lub npe tag nrho, tus xov tooj, email chaw nyob, chaw nyob, los sis qee tus lej as-khauj. Koj tsis tas yuav  muab koj cov ntaub ntawv ntiag tug rau peb. Yog tias koj tsis muab, koj yuav muaj qhov txwv siv tsis tau qee yam nyob hauv lub vev xaib.

Peb yuav tiv tauj koj uas yog siv koj qhov email chaw nyob, xov tooj, xov tooj ntawm tes, tus naj npawb ntaus ntawv, los sis tus fax naj npawb uas koj muab rau ntawm lub vev xaib no. Tej zaum peb yuav siv cov ntaub ntawv no los tiv tauj koj txog kev tswj hwm koj txoj kev noj qab haus huv.

Peb kuj yuav muab cov ntaub ntawv ntiag tug uas koj muab rau peb hauv lub vev xaib no nrog rau lwm cov ntaub ntawv ntiag tug uas tuav los ntawm Lub Tuam Txhab, suav nrog cov koom txoos koom tes los sis peb cov neeg muag khoom. Piv txwv li, yog tias koj yuav ib yam khoom los sis kev pab cuam los ntawm peb, peb yuav muab cov ntaub ntawv ntiag tug uas koj muab rau ntawm lub vev xaib no nrog cov ntaub ntawv hais txog koj qhov tau txais cov khoom los sis kev pab cuam.

Kev Qhia Cov Ntaub Ntawv Ntiag Tug

Peb tsuas yog muab koj cov ntaub ntawv ntiag tug qhia rau cov neeg thib peb raws li tau teev tseg hauv tsab cai no thiab raws li txoj cai tso cai nkaus xwb.

Tej zaum peb kuj yuav muab cov ntaub ntawv ntiag tug qhia rau lwm tus yog tias tag nrho los sis ib feem ntawm Lub Tuam Txhab raug muab muag, muab mus sib koom ua ke, tsis muaj lawm, tau, los sis hauv ib txoj kev hloov paus uas zoo sib xws li no.

Peb kuj yuav muab cov ntaub ntawv ntiag tug qhia rau lwm tus nyob hauv txoj kev teb rau ib tsab ntawv xaj tuaj ntawm tsev hais plaub, tsev hais plaub xa ntawv, tsab ntawv ceeb toom tshawb nrhiav, tsab cai lij choj los sis cai tswj hwm. Tej zaum peb yuav koom tes nrog feem tub ceev xwm hauv txoj kev tshawb nrhiav thiab foob cov hauj lwm uas ua tsis raug cai, ua txhaum peb cov cai tswj, los sis tej zaum yuav ua rau muaj kev phom sij rau lwm cov qhua tuaj saib.

Yog tias koj xa cov ntaub ntawv los sis tso ntaub ntawv rau ib chav sib tham (chat room), cov ntawv muab tuaj tso rau sawv daws saib (bulletin board), los sis ib qho kev "sib tham" zoo ib yam li ntawd ntawm lub website no, cov ntaub ntawv koj xa nrog koj lub npe yuav tshwm rau txhua tus neeg tuaj saib pom. Cov neeg tuaj saib tuaj yeem qhia cov ntaub ntawv rau lwm tus, thiab cov ntaub ntawv yuav dhau los ua rau txua tus pom.

Peb kuj tseem tuaj yeem muab cov ntaub ntawv ntiag tug qhia rau lwm lub tuam txhab thib peb uas peb ntiav los ua cov kev pab sawv cev rau peb.

Lub website no tej zaum kuj yuav tso cai rau koj saib koj cov neeg tuaj saib koj cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej thiab cov ntaub ntawv ntsig txog tus kheej thiab thov kev hloov pauv rau cov ntaub ntawv no. Yog tias qhov hauj lwm no muaj, peb yuav muaj qhov txuas (link) ntawm lub website no nrog lub npe zoo li "My Profile".

Lub Website thiab Cov Ntaub Ntawv Kev Ruaj Ntseg 

Peb muaj kev tswj xyuas zoo tsim nyog, kev tiv thaiv kev ua hauj lwm los pab tiv thaiv cov ntaub ntawv uas koj muab rau ntawm lub website no. Txawm li cas los, peb tsis tuaj yeem lav tau qhov kev ruaj ntseg ntawm peb lub website. Peb tsis tuaj yeem lav tias koj cov ntaub ntawv yuav tsis raug muab nres cia thaum muab xa tuaj rau peb hauv Internet. Peb yuav tsis lav rau lwm tus cov kev ua txhaum cai xws li kev ua txhaum cai nyiag lwm tus li ntaub ntawv.

Peb Tus Txheej Txheem Kev Sib Txuas Lus Online

Tej zaum peb yuav xa cov ntawv xov xwm rau koj, ceeb toom ntawm tus npas xis xwm txheej, thiab lwm yam kev sib txuas lus, xws li kev lag luam kev sib txuas lus hauv es le to niv. Peb kuj tseem xa email hais txog cov cov kev pab kev noj qab haus huv, kev hloov kho lub website, kev noj qab haus huv, thiab cov ncauj lus hais txog kev noj qab haus huv. Tej zaum koj yuav qhia peb tau tias koj tsis xav kom peb xa cov kev sib txuas lus no rau koj. Tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.

Cov ntaub ntawv rau cov me nyuam hnub nyoog qis dua 13

Peb yuav tsis txhob txwm sau cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm cov menyuam hnub nyoog qis dua 13 xyoos los ntawm lub website no yam tsis tau txais kev tso cai los ntawm niam txiv. Thov hu rau peb yog koj xav tias peb tau sau cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm tus me nyuam hnub nyoog qis dua 13 los ntawm lub website no.

Hu Rau Peb

Yog xav tiv tauj peb txog Lub Website no Tsab Cai Tswj Fwm Ntiag Tug thiab peb cov kev coj ua tsis pub lwm tus paub, thov hu rau peb ntawm:

UnitedHealthcare Privacy Office
MN017-E300
PO Box 1459
Minneapolis MN 55440

Hnub ua tsab cai no siv tau:

Lub Cuaj Hli 21, 2016.

Cov kev Hloov Pauv rau Lub Website no Tsab Cai Tswj Fwm Ntiag Tug.

Peb tuaj yeem hloov Lub Website no Tsab Cai Tswj Fwm Ntiag Tug txhua lub sij hawm. Cov kev hloov pauv yuav tshwm sim ntawm nplooj ntawv no ntawm peb lub website. Yog tias peb hloov cov ntaub ntawv, peb yuav qhia rau koj paub.

Social Security Number Tsab Cai Tiv Thaiv

Peb tiv thaiv qhov tsis pub lwm tus paub ntawm tus lej Xaus Saus ("SSNs") uas yog siv cov kev tiv thaiv, kev siv fais fab (electronic), thiab cov kev tswj hwm ntaub ntawv los pab tiv thaiv kom cov tsis tau kev tso cai nkag tsis tau mus saib cov ntaub ntawv. Peb tsis tso cai tshaj tawm tsis raug cai ntawm cov naj npawb SSNs.

Lub website no tej zaum kuj yuav tso cai rau koj saib koj cov neeg tuaj saib koj cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej thiab cov ntaub ntawv ntsig txog tus kheej thiab thov kev hloov pauv rau cov ntaub ntawv no. Yog tias qhov hauj lwm no muaj, peb yuav muaj qhov txuas (link) ntawm lub website no nrog lub npe zoo li "My Profile".

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software