Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Missouri cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Missouriqhov homepage.

3  cov kev tshawb nrhiav tau rau Missouri

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H0169-002-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Barry, Barton, Bates, Benton, Bollinger, Boone, Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Cape Girardeau, Carroll, Carter, Cass, Cedar, Chariton, Christian, Clark, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, Daviess, DeKalb, Dent, Douglas, Dunklin, Franklin, Gasconade, Gentry, Greene, Grundy, Harrison, Henry, Hickory, Holt, Howard, Howell, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Knox, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lewis, Lincoln, Linn, Livingston, Macon, Madison, Maries, Marion, McDonald, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe, Montgomery, Morgan, New Madrid, Newton, Nodaway, Oregon, Osage, Ozark, Pemiscot, Perry, Pettis, Phelps, Pike, Platte, Polk, Pulaski, Putnam, Ralls, Randolph, Ray, Reynolds, Ripley, Saline, Schuyler, Scotland, Scott, Shannon, Shelby, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Ste. Genevieve, Stoddard, Stone, Sullivan, Taney, Texas, Vernon, Warren, Washington, Wayne, Webster, Worth, thiab Wright.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $4000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $175 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H0271-029-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Barry, Barton, Bates, Benton, Bollinger, Boone, Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Cape Girardeau, Carroll, Carter, Cass, Cedar, Chariton, Christian, Clark, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, Daviess, DeKalb, Dent, Douglas, Dunklin, Franklin, Gasconade, Gentry, Greene, Grundy, Harrison, Henry, Hickory, Holt, Howard, Howell, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Knox, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lewis, Lincoln, Linn, Livingston, Macon, Madison, Maries, Marion, McDonald, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe, Montgomery, Morgan, New Madrid, Newton, Nodaway, Oregon, Osage, Ozark, Pemiscot, Perry, Pettis, Pike, Platte, Polk, Pulaski, Putnam, Ralls, Randolph, Ray, Reynolds, Ripley, Saline, Schuyler, Scotland, Scott, Shannon, Shelby, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Ste. Genevieve, Stoddard, Stone, Sullivan, Taney, Texas, Vernon, Warren, Washington, Wayne, Webster, Worth, thiab Wright.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $4000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $150 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - MO HealthNet Managed Care


UnitedHealthcare Community Plan is a MO HealthNet Managed Care plan. Our health plan is for children, families, pregnant women and adults who meet MO HealthNet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs. Members can choose their own doctor.

Choose “View Plan Details” to see what our health plan offers.

Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Barry, Barton, Bates, Benton, Bollinger, Boone, Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Cape Girardeau, Carroll, Carter, Cass, Cedar, Chariton, Christian, Clark, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, Daviess, DeKalb, Dent, Douglas, Dunklin, Franklin, Gasconade, Gentry, Greene, Grundy, Harrison, Henry, Hickory, Holt, Howard, Howell, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Knox, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lewis, Lincoln, Linn, Livingston, Macon, Madison, Maries, Marion, McDonald, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe, Montgomery, Morgan, New Madrid, Newton, Nodaway, Oregon, Osage, Ozark, Pemiscot, Perry, Pettis, Phelps, Pike, Platte, Polk, Pulaski, Putnam, Ralls, Randolph, Ray, Reynolds, Ripley, Saline, Schuyler, Scotland, Scott, Shannon, Shelby, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Ste. Genevieve, Stoddard, Stone, Sullivan, Taney, Texas, Vernon, Warren, Washington, Wayne, Webster, Worth, thiab Wright.

Have questions?  Monday - Friday. 8 a.m. - 5 p.m. CT   1-866-292-0359    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software