Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Minnesota, peb tau pab them nqi kho mob rau koj

Kev pab them nqi kho mob uas tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Kawm paub txog cov phiaj xwm kho mob UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) uas yuav los txog rau xeev Minnesota sai no.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

Txhua leej neeg hauv Minnesotans tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Peb zoo siab heev uas yuav tau tshaj tawm tias pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022 peb yuav muab cov phiaj xwm kho mob UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) los pab rau Cov Neeg Hauv Xeev Minnesota kom tau txais kev noj qab haus huv — thiab noj qab nyob zoo. Peb pab them rau cov neeg laus, cov neeg muaj mob xiam oob khab, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam yaus nrog peb cov phiaj xwm Minnesota Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid).

Txais lub phiaj xwm uas muab tau rau koj ntau ntxiv. UnitedHealthcare muaj ib lub chaw (network) tus kws muab kev pab kho mob loj nyob hauv Minnesota. Qhov ntawd ua rau koj muaj kev xaiv ntau dua los xaiv cov kws kho mob thiab cov kws kho mob txawj tshaj lij kom haum rau koj cov kev xav tau kev kho mob. Peb kuj tseem muab cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom tshwj xeeb ntxiv, uas tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv hauv koj lub neej tiag tiag.

Txog rau kev pab hom lus hais

Kev Ua Raws Txoj Cai

Yog xav paub txog kev sau ib daim ntawv tsis txaus siab hais txog kev ntxub ntxaug ces saib daim ntawv ceeb toom hauv qab no:

Daim Ntawv Ceeb Toom Hais Txog Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Pab Hom Lus Hais | UnitedHealthcare Community Plan: Cov Phiaj Xwm Npaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Medicare thiab Medicaid

Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Haiv Neeg American Indian (AI)

Haiv Neeg American Indians tseem tuaj yeem ua tau mus ntxiv los sis pib siv cov chaw kuaj mob ntawm pawg neeg tsawg thiab Cov Kev Pab Kho Mob Rau Haiv Neeg Indian (Indian Health Services (IHS)) tau. Peb yuav tsis xav tau kev pom zoo ua ntej los sis ua kom muaj kev cuam tshuam rau koj kom tau txais kev pab cuam ntawm cov chaw kho mob no. Hais txog rau cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 65 xyoo thiab laus dua ntawd qhov nod xam muaj nrog rau cov kev pab uas Zam Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog (Elderly Waiver (EW)) uas nkag cuag kev pab tau los ntawm haiv neeg tsawg. Yog tias tus kws kho mob los sis lwm tus kws kho mob hauv ib pawg neeg tsawg los sis lub chaw kuaj mob IHS xa koj mus rau tus kws muab kev pab kho mob hauv peb lub network, peb yuav tsis xav kom koj mus ntsib koj tus kws kho mob xub thawj ua ntej xa mus.

Saib seb yog vim li cas cov neeg hauv Minnesota thiaj li xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Ntau yam ntawm cov kws kho mob hauv network
 • Kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob txhawm rau tshuaj xyuas kev mob nkeeg tsis tau them nqi
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi li

Pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022, UnitedHealthcare Community plan hnov muaj kev zoo siab yuav tau los pab rau 7-lub nroog, cheeb tsam Ntawm Cov Nroog Loj uas muaj UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid). Qhov nod xam muaj xws li cov nroog Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott thiab Washington.

Kev xaiv phiaj xwm kho mob hauv lub xyoo ntawm MN rau UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) yog 10/1/2021 – 12/3/2021

Soj qab saib cov xov xwm hais txog tus kab mob coronavirus (COVID-19) nyob hauv Minnesota, tau ntawm no https://www.health.state.mn.us

Koom nrog peb cov dej num hais txog rov qab-mus rau-tom tsev kawm ntawv! Rov qab los sai sai no txhawm rau kawm paub ntau ntxiv.

Minnesota cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis yog $0


Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus

 • Tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis
 • Cov poj niam cev xeev tub thiab cov me nyuam yaus
 • Cov neeg laus tsis muaj me nyuam 
 • Cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab

MinnesotaCare

 • Tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis
 • Cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab
 • Txhua lub hnub nyoog

Cov khoos kas tshwj xeeb rau Minnesota

woman-power-walking

Kev koom tes ntawm Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club)

Yog hais tias koj tus me nyuam yog ib tus tswv cuab uas muaj hnub nyoog (6–17) xyoo, lawv muaj cai tsim nyog tau txais kev ua ib tus tswv cuab yam tsis tau them nqi nyob hauv Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) nyob ntawm lub koom haum uas yuav koom nrog. Puas muaj lus nug dab tsi? Tso tseg peb qhov chaw nyob Saint Paul.

690 Jackson St.
Saint Paul, MN 55130

Pib nyob rau hauv xyoo 2022, peb yuav muaj cov neeg sawv cev ntawm UnitedHealthcare Community Plan los pab teb cov lus nug thiab npaj kom txhij rau koj.

Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) nyob hauv Minnesota muab lub chaw nyab xeeb thiab xis nyob rau cov me nyuam yaus rau lawv ua si thawm sij hawm khoom. Cov koom haum qhib thaum cov tsev kawm ntawv tsis kawm lawm, thiab npaj kom muaj tej huab cua ib puag ncig zoo rau kev tsim kev sib raug zoo, tsim tus cwj pwm thiab muaj kev lom zem. Qhov kev ua tswv cuab muaj xws li cov khoos kas pab tom qab kawm ntawv, kev cob qhia thiab pab ua tej hauj lwm hauv vaj tsev.

fruits-vegetables

Cov Phiaj Xwm Kho Mob Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) 101: Yam uas yuav raug them rau

Cov Phiaj Xwm Kho Mob Minnesota Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) yuav pab them rau:

 • Kev saib xyuas kho mob tus zoo thiab tus muaj mob
 • Kev saib xyuas kev cev xeeb me nyuam
 • Kev saib xyuas cov mob mus ncua sij hawm ntev
 • Kev saib xyuas kho hniav, kho qhov muag thiab kho pob ntseg kom hnov lus
 • Kev saib xyuas kho mob hauv tsev thiab tej khoom siv
 • Kev caij tsheb thiab lwm yam kev pab cuam

Cov kev pab tej zaum yuav muaj qhov sib txawv raws li hom phiaj xwm kho mob thiab kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv, mus saib tau ntawm mnsure.org

Cov xov xwm tseem ceeb thiab cov hnub tim:

Cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan ntawm Minnesota yuav muaj nyob rau tsis pes tsawg lub hlis tom ntej no. Thov rov qab los kuaj xyuas cov kev hloov tshiab thiab xov xwm kom tsis tu ncua. Kev ceeb toom ntawm cov hnub tseem ceeb uas yuav los tom txog ntej nod:

 • Lub Sij hawm Xaiv Txoj Phiaj Xwm Kho Mob Hauv Lub Xyoo: 10/1/21-12/3/21
 • Kev rau npe nyob rau xyoo 2022 - Koj qhov phiaj xwm kho mob cov kev pab yuav pib rau thaum: 1/1/22 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software