Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Minnesota, peb tau pab them nqi kho mob rau koj

Kev pab them nqi kho mob uas tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Kawm paub txog cov phiaj xwm kho mob UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) uas yuav los txog rau xeev Minnesota sai no.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

Txhua leej neeg hauv Minnesotans tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid. Peb zoo siab heev uas yuav tau tshaj tawm tias pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022 peb yuav muab cov phiaj xwm kho mob UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) los pab rau Cov Neeg Hauv Xeev Minnesota kom tau txais kev noj qab haus huv — thiab noj qab nyob zoo. Peb pab them rau cov neeg laus, cov neeg muaj mob xiam oob khab, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam yaus nrog peb cov phiaj xwm Minnesota Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid).

Txais lub phiaj xwm uas muab tau rau koj ntau ntxiv. UnitedHealthcare muaj ib lub chaw (network) tus kws muab kev pab kho mob loj nyob hauv Minnesota. Qhov ntawd ua rau koj muaj kev xaiv ntau dua los xaiv cov kws kho mob thiab cov kws kho mob txawj tshaj lij kom haum rau koj cov kev xav tau kev kho mob. Peb kuj tseem muab cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom tshwj xeeb ntxiv, uas tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv hauv koj lub neej tiag tiag.

Txog rau kev pab hom lus hais

Kev Ua Raws Txoj Cai

Yog xav paub txog kev sau ib daim ntawv tsis txaus siab hais txog kev ntxub ntxaug ces saib daim ntawv ceeb toom hauv qab no:

Daim Ntawv Ceeb Toom Hais Txog Tsis Pub Muaj Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Pab Hom Lus Hais | UnitedHealthcare Community Plan: Cov Phiaj Xwm Npaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Medicare thiab Medicaid

Cov Lus Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Haiv Neeg American Indian (AI)

Haiv Neeg American Indians tseem tuaj yeem ua tau mus ntxiv los sis pib siv cov chaw kuaj mob ntawm pawg neeg tsawg thiab Cov Kev Pab Kho Mob Rau Haiv Neeg Indian (Indian Health Services (IHS)) tau. Peb yuav tsis xav tau kev pom zoo ua ntej los sis ua kom muaj kev cuam tshuam rau koj kom tau txais kev pab cuam ntawm cov chaw kho mob no. Hais txog rau cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 65 xyoo thiab laus dua ntawd qhov nod xam muaj nrog rau cov kev pab uas Zam Rau Cov Neeg Laus Muaj Hnub Nyoog (Elderly Waiver (EW)) uas nkag cuag kev pab tau los ntawm haiv neeg tsawg. Yog tias tus kws kho mob los sis lwm tus kws kho mob hauv ib pawg neeg tsawg los sis lub chaw kuaj mob IHS xa koj mus rau tus kws muab kev pab kho mob hauv peb lub network, peb yuav tsis xav kom koj mus ntsib koj tus kws kho mob xub thawj ua ntej xa mus.

Saib seb yog vim li cas cov neeg hauv Minnesota thiaj li xaiv UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Ntau yam ntawm cov kws kho mob hauv network
 • Kev hu xov tooj mus ntsib kws kho mob txhawm rau tshuaj xyuas kev mob nkeeg tsis tau them nqi
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi li

Pib txij li Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2022, UnitedHealthcare Community plan hnov muaj kev zoo siab yuav tau los pab rau 7-lub nroog, cheeb tsam Ntawm Cov Nroog Loj uas muaj UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid). Qhov nod xam muaj xws li cov nroog Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott thiab Washington.

Kev xaiv phiaj xwm kho mob hauv lub xyoo ntawm MN rau UnitedHealthcare Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) yog 10/1/2021 – 12/3/2021

Soj qab saib cov xov xwm hais txog tus kab mob coronavirus (COVID-19) nyob hauv Minnesota, tau ntawm no https://www.health.state.mn.us

Koom nrog peb cov dej num hais txog rov qab-mus rau-tom tsev kawm ntawv! Rov qab los sai sai no txhawm rau kawm paub ntau ntxiv.

Nws yog koj li kev noj qab haus huv. Nws yog koj qhov kev xaiv.

Txhua leej tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid.

Qhov ntawd suav nrog cov neeg muaj hnub nyoog tsis muaj tub ki, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam.  

Yog tias qhov ntawd yog koj, mus saib hauv UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota.

Peb muaj cov kev pab thiab ntau yam ntxiv uas yuav muaj tau ib qho kev txawv txav rau hauv koj lub neej. Tas nrho yuav tsis muaj tus nqi los yog muaj tus nqi qis rau koj them.

 • Nrhiav tau ib tus kws kho mob uas koj ntseeg siab hauv peb lub network
 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav
 • Kev pab them rau kev kho qhov muag
 • Kev thauj mus ntsib thiab rov qab los ntawm cov kev teem caij mus ntsib kws kho mob
 • 24/7 NurseLine los teb koj cov lus nug txog kev noj qab haus huv

Muaj tej thaum, koj kuj yuav xav tau kev pab me ntsis ntxiv. Tau txais kev pab ntau ntxiv hauv UnitedHealthcare.

 • Tau phaj tshab rau txoj kev ceev koj thiab koj tus me nyuam kom tsis muaj mob
 • Tau ua tswv cuab hauv lub koom haum rau cov hluas yam tsis tau them nyiaj rau qhov kev koom nrog rau hauv Boys & Girls Clubs
 • Kev ntsib kws kho mob sib tham nyob deb Dr. Chat hauv video
 • Nkag cuag tau rau kev xav tau kev pab rau kev txhawb nqa kev nyuaj siab mob hlwb

Peb tseem muaj cov chaw muaj kev pab los pab koj kom koj tau txais feem ntau ntawm koj daim phiaj. Uas muaj xws li:

 • Cov Pab Tswv Yim Rau Cov Tswv Cuab
 • Kev Pab Txhawb Fab Kev Pab Kho Mob Rau Tib Neeg
 • Cov Twj Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv
 • Kev Tswj Xyuas Mob Nkeeg

Mus saib mnsure.org seb koj puas muaj feem tau txais.

Yuav pab koj nyob ib lub neej noj qab haus huv dua qub.

Peb nyob ntawm no txhawm rau pab koj Minnesota.

Nco ntsoov xaiv UnitedHealthcare Community Plan.

Thiab tau daim phiaj uas pab tau koj ntau dua.

Yog xav paub ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan, mus saib UHCCP dot com forward slash Minnesota 

Minnesota cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis yog $0


Kev Pab Fab Kev Kho Mob Rau Cov Tsev Neeg thiab Cov Me Nyuam Yaus

 • Tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis
 • Cov poj niam cev xeev tub thiab cov me nyuam yaus
 • Cov neeg laus tsis muaj me nyuam 
 • Cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab

MinnesotaCare

 • Tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis
 • Cov tib neeg thiab cov tsev neeg uas muaj nyiaj khwv tau los tsawg
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab
 • Txhua lub hnub nyoog

Cov khoos kas tshwj xeeb rau Minnesota

woman-power-walking

Kev koom tes ntawm Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club)

Yog hais tias koj tus me nyuam yog ib tus tswv cuab uas muaj hnub nyoog (6–17) xyoo, lawv muaj cai tsim nyog tau txais kev ua ib tus tswv cuab yam tsis tau them nqi nyob hauv Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) nyob ntawm lub koom haum uas yuav koom nrog. Puas muaj lus nug dab tsi? Tso tseg peb qhov chaw nyob Saint Paul.

690 Jackson St.
Saint Paul, MN 55130

Pib nyob rau hauv xyoo 2022, peb yuav muaj cov neeg sawv cev ntawm UnitedHealthcare Community Plan los pab teb cov lus nug thiab npaj kom txhij rau koj.

Lub Koom Haum Cov Me Nyuam Tub thiab Cov Me Nyuam Ntxhais (Boys & Girls Club) nyob hauv Minnesota muab lub chaw nyab xeeb thiab xis nyob rau cov me nyuam yaus rau lawv ua si thawm sij hawm khoom. Cov koom haum qhib thaum cov tsev kawm ntawv tsis kawm lawm, thiab npaj kom muaj tej huab cua ib puag ncig zoo rau kev tsim kev sib raug zoo, tsim tus cwj pwm thiab muaj kev lom zem. Qhov kev ua tswv cuab muaj xws li cov khoos kas pab tom qab kawm ntawv, kev cob qhia thiab pab ua tej hauj lwm hauv vaj tsev.

fruits-vegetables

Cov Phiaj Xwm Kho Mob Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) 101: Yam uas yuav raug them rau

Cov Phiaj Xwm Kho Mob Minnesota Medical Assistance thiab MinnesotaCare (Medicaid) yuav pab them rau:

 • Kev saib xyuas kho mob tus zoo thiab tus muaj mob
 • Kev saib xyuas kev cev xeeb me nyuam
 • Kev saib xyuas cov mob mus ncua sij hawm ntev
 • Kev saib xyuas kho hniav, kho qhov muag thiab kho pob ntseg kom hnov lus
 • Kev saib xyuas kho mob hauv tsev thiab tej khoom siv
 • Kev caij tsheb thiab lwm yam kev pab cuam

Cov kev pab tej zaum yuav muaj qhov sib txawv raws li hom phiaj xwm kho mob thiab kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. To learn more, visit mnsure.org

In the Community, Minnesota 

Reach out, be present, impact lives. Our mission at UnitedHealthcare is very simple – helping people live healthier lives. Watch this video to learn more.

Our mission at UnitedHealthcare is very simple and it’s helping people live healthier lives.

Our purpose is to really put community in the United Healthcare Community Plan.

And our commitment is to serve the most vulnerable.

Reach out, be present, impact lives, and that's really big for us. That's really some of the values that drive this Minnesota health plan. 

We have connected in the last four months with over three dozen community based organizations.

We have connected in the last four months with over three dozen community based organizations.

And I am hopeful that we will have well over 100 events in any calendar year so that we truly do reach out and be present.

It shows that there's people out there supporting other people. They can rely on your neighbor, you can rely on the school, the Boys and Girls Club, UnitedHealthcare, whoever that happens to be.

Today we’re packaging about 2700 bags, 5400 meals.

People will be getting meals thanks to Meals on Wheels and our partnership with UnitedHealthcare.

It’s not just about funding those organizations to do the work. We’re participating in it.

And if we're going to address health inequities and racial disparities, we need to first have a very broad network and we were successful in doing that. 

We're looking to make sure we have in our network providers that are not only within 30 minutes of a member, but within 30 minutes of a public transportation route of our members.

But a bigger part of what we do is really seeing our members as real people and that starts with us being in community and getting to know them.

We want to be here and we want to experience joy with you. We want experience happiness with you.

That's when we really start changing the dynamic. That's really when things start to shift.

 

 

Reading-newsltter

HealthTalk Member Newsletter

Our HealthTalk newsletter is now online. The newsletters are a great way to learn about our health plan and important health topics.

You can read it whenever, wherever you want. Check back quarterly for a new edition.

Lus Askiv Español

Cov xov xwm tseem ceeb thiab cov hnub tim:

Cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog UnitedHealthcare Community Plan ntawm Minnesota yuav muaj nyob rau tsis pes tsawg lub hlis tom ntej no. Thov rov qab los kuaj xyuas cov kev hloov tshiab thiab xov xwm kom tsis tu ncua. Kev ceeb toom ntawm cov hnub tseem ceeb uas yuav los tom txog ntej nod:

 • Lub Sij hawm Xaiv Txoj Phiaj Xwm Kho Mob Hauv Lub Xyoo: 10/1/21-12/3/21
 • Kev rau npe nyob rau xyoo 2022 - Koj qhov phiaj xwm kho mob cov kev pab yuav pib rau thaum: 1/1/22 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software