Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Michigan, peb muaj pab them rau koj

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? We offer Michigan Medicaid plans. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

Everyone in Michigan deserves affordable health care, including you. That includes adults, people with disabilities, pregnant women, children and seniors. UnitedHealthcare has services and extras that can make a real difference in your life. Get the plan that gets you more.  

See why Michiganders choose UnitedHealthcare

Tab txawm koj yuav xaiv qhov phiaj xwm twg los xij, UnitedHealthcare yuav pab kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

 • Muaj ntau tus kho mob paub zoo txog ntau yam mob nyob hauv lub network
 • No-cost virtual visits
 • Rides to appointments for eligible plans

If you have Medicaid, including MIChild, Healthy Michigan Plan and Children's Special Health Care Services (CSHCS), UnitedHealthcare has a plan for you.

Nws yog koj li kev noj qab haus huv. Nws yog koj qhov kev xaiv.

Txhua leej tsim nyog tau txais kev kho mob uas tus nqi pheej yig, suav nrog koj tib sid.

That includes working adults, people with disabilities, pregnant women, and children. If that’s you, check out UnitedHealthcare Community Plan Medicaid.

Peb muaj Medicaid cov nyiaj pab thiab ntau yam ntxiv uas yuav muab tau ib qho kev txawv txav tiag rau hauv koj lub neej. Tas nrho yuav tsis muaj tus nqi rau koj them.

 • Nrhiav tau ib tus kws kho mob uas koj ntseeg siab hauv peb lub network
 • Unlimited doctor visits for everyone
 • Prescription and over-the-counter medications
 • Unlimited transportation to and from health care visits
 • Dental benefits for pregnant women and healthy Michigan plan members

Sometimes, you might need a little extra help. Get extras not covered by Medicaid.

 • Tau phaj tshab rau txoj kev ceev koj thiab koj tus me nyuam kom tsis muaj mob
 • You may qualify to earn gift cards for getting medical care on time
 • Designer-style frames and replacement frames for children
 • Community health workers helping your family find resources such as food where you live

Peb tseem muaj cov chaw muaj kev pab los pab koj kom koj tau txais feem ntau ntawm koj daim phiaj, muaj xam nrog rau:

 • Cov kev pab tswv cuab
 • Kev tswj hwm kev tu xyuas mob nkeeg
 • Behavioral health Programs and resources to help you feel better
 • Support services for moms and babies
 • Information and tools designed to make it easier to use your benefits
Visit MIBridges dot Michigan dot gov for more information.
 

Helping you live a healthier life. We are here for you, Michigan. Remember to choose UnitedHealthcare Community Plan. And get the plan that gets you more.

To learn more about UnitedHealthcare Community Plan, visit UHCCommunityPlan dot com forward slash MI.

Michigan cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis txog $0


MI Medicaid Plans:

 • No cost for quality health care
 • Adults, including people with disabilities
 • Cov poj niam cev xeev tub thiab cov me nyuam yaus
 • Children’s Special Health Care Services and foster children
 • Txhua lub hnub nyoog

Healthy Michigan Plan:

Low cost for quality health care

 • Dental benefits
 • Rewards for healthy behavior
 • Ages 19-64 years

Even if you don’t qualify for Medicaid, you could still qualify for the Healthy Michigan Plan.


MI Dual Special Needs Plans:

 • Those qualifying for both Medicare and Medicaid
 • Seniors 65+
 • Cov neeg muaj mob xiam oob qhab
 • No premiums
 • Value-added benefits at no cost to you

Cov Kev Pab Cuam


Medicaid: Ntau ntxiv rau Koj hauv xyoo 2022

As a UnitedHealthcare Michigan Medicaid member, you’ll get extra benefits that some plans don’t offer.

 • Unlimited transportation for health care services
 • No-cost cell phone and monthly service plan
 • Kev xaiv tus kws kho mob
 • Well and sick visits, including virtual visits
 • Prescription and over-the-counter drugs
 • Vision benefits, including replacement frames
 • Dental benefits for pregnant women
 • Virtual mental health visits
 • 24/7 online benefit access on myuhc.com

Healthy Michigan Plan in 2022

 • Rewards for healthy behavior
 • Unlimited transportation for health care services
 • Kev xaiv tus kws kho mob
 • Well and sick visits, including virtual visits
 • Dental benefits
 • Prescription and over-the-counter drugs
 • Vision benefits
 • Virtual mental health visits
 • 24/7 online benefit access on myuhc.com

Dual Special Needs Plans in 2022

Michiganders on a UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan (or dual health plan) get many extra benefits beyond those you get with either Original Medicare or Michigan Medicaid.

 • Kev xaiv tus kws kho mob
 • Prepaid card for OTC and healthy food
 • No cost for Medicare Part D drugs
 • Dental benefits including cleaning, dentures, crowns and root canals
 • Rides to or from a doctor's office or pharmacy
 • Vision benefits, including replacement frames
 • Kev pab them nqi rau mus kuaj kev hnov lus li ib txwm
 • Virtual mental health visits

Noj qab nyob zoo yog ua ntej tshaj plaws®

Build a healthy future for you and your baby and earn great rewards with Healthy First Steps. Our program will help you take the right steps to keep you and your baby healthy. Plus, you can earn $20 just for signing up.

Peb yuav pab koj:

 • Choose a pregnancy provider and a pediatrician (child’s doctor)
 • Schedule visits and exams and arrange rides to your visits
 • Earn rewards for going to visits throughout your pregnancy and baby’s first 15 months of life
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms
 • Txuas nrog rau cov chaw muaj kev pab hauv zej zog xws li cov kev pab rau cov Poj Niam, Me Nyuam Mos thiab Me Nyuam (Women, Infants and Children, WIC)

Get connected with myuhc.com

Members can sign up for 24 hours a day, 7 days a week access to your health plan at myuhc.com/CommunityPlan.

It’s fast, easy and secure. Use your computer, tablet or mobile phone. We make it easy to get the information you want and need. Register at myuhc.com/CommunityPlan. This is your secure member website. Saib koj cov kev pab uas raug them nyiaj pab, tshawb nrhiav cov kws muab kev pab kho mob, saib koj phau ntawv qhia rau tswv cuab thiab muaj ntau yam ntxiv.

Make it easy to get important care. Members can choose to receive digital documents, emails and text message reminders to help you stay healthy.

Download the UnitedHealthcare mobile app. It’s designed for people on the go, and includes many of the same features as the member website. Tshawb nrhiav tau nyob rau ntawm App Store los sis Google Play.
Follow us on Facebook at facebook.com/UnitedHealthcareCommunityPlan. Find fun, useful and interesting information for you and your family.

Need more help? Call 1-800-903-5253, TTY 711, 8 a.m.–5 p.m., Monday–Friday. A member advocate can answer questions about your coverage, help find a doctor, help with transportation to an appointment and MORE.


Children’s Special Health Care Services (CSHCS)

Many communities offer extra benefits for children with special care needs. CSHCS helps members connect to local programs and services, such as:

 • Help to pay for wheelchair ramps and special equipment
 • School services
 • Respite care

Download more information about CSHCS benefits.


Wellhop for Mom & Baby

Connect with other expectant moms. Get support and information during your pregnancy and after you deliver. This program is covered by your health plan. There’s no extra cost to you.

Here’s how it works:

 • Join video conversations every other week with women who have similar due dates and a group leader
 • Chat and share experiences with moms from your group on the Wellhop app or website
 • Visit the Wellhop library for articles, videos and more

Language and Translation Help

You can get information in another language. Just ask. We can connect you with interpreter services which covers more than 170 launguages. 

Peb lub nev vawj (network) muab kev pabcuam suav nrog ntau tus kws kho mob uas muaj ntau hom lus. Peb phau ntawv qhia chaw kho mob qhia cov kws kho mob hais hom lus twg. 

Koj tseem tuaj yeem tau cov ntaub ntawv uas luam pom loj, hom ntawv rau cov neeg dig muag (Braille) los yog ua suab lus rau daim CD los yog flash drive. Peb kuj tseem tuaj yeem pab txhais cov kev pabcuam, suav nrog Lus Asmesliskas.

Yog tias koj muaj teeb meem tsis hnov lus hauv xov tooj koj tuaj yeem siv xov tooj. Ib qho kev pab hais txog kev hu xov tooj uas pab rau cov neeg lag ntseg los yog hais lus tsis tau kom txuas lus thiab txais lus hauv xov tooj tau. Call 711, give them the Member Services number, 1-800-903-5253, and they will connect you to us. Our hours are Monday through Friday, 8 am to 8 pm local time. 

Kawm kom paub cov phiaj kho mob uas muaj ntau hom (plan types)

MI Medicaid ID Card

Medicaid Cov Phiaj Kho Mob

MI Medicaid is health insurance for people with low incomes. Tej zaum koj kuj yuav muaj cuab kav tau txais Medicaid hauv Michigan yog hais tias koj cev xeeb tub, muaj me tub me nyuam los yog nyob nrog ib tus neeg muaj mob xiam oob khab. In some cases, other adults may also qualify. Costs to you are low and based on your ability to pay. It’s important to know that Medicaid rules and coverage differ from state to state.

Medicare ID Card

Dual Special Needs Plans (D-SNP)

Dual Special Needs Plans (also called dual health plans or D-SNPs for short) are for people who get both Michigan Medicaid and Medicare. Dual plans cover doctor visits, hospital stays and prescription drugs. They offer more benefits and extras than Original Medicare. You’ll keep all your Michigan Medicaid benefits too.

Exchange Card

Individual and Family Plans

UnitedHealthcare is offering individual and family plans in Michigan that are designed to provide the best possible coverage at an affordable price. We have plan choices in all three metal levels, bronze, silver and gold, offering a variety of benefits. And all of our plans come with reliable, friendly guidance from our experienced team.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software