Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

UnitedHealthcare® Senior Care Options NHC (HMO D-SNP)

Medicare

Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

H2226-003-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* As a UnitedHealthcare® Senior Care Options NHC member, you have no out-of-pocket expenses. You will not be responsible for any copayments or coinsurance for drugs or other covered services provided by plan providers. 

This Health Maintenance Organization (HMO) plan gives you more benefits than Original Medicare, all with as low as a $0 plan premium. Koj yuav ceev tau tas nrho koj qhov Medicaid cov kev pab, thiab ntxiv ntau yam ntxiv.

Bristol, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, thiab Worcester.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

$90 ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv ntau lub khw muag khoom los yog online kom xa tuaj tom tsev. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

$0 copay for unlimited rides to or from non-emergency medical doctor visits or to get prescription medications. Learn more about this benefit

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev kuaj qhov muag txhua xyoo li ib txwm thiab $200 rau cov frames los yog contacts ntxiv rau cov lenses tsis tau them nyiaj. Kawm kom paub ntau ntxiv txog qhov kev pab no

Renew Active® yog ib qho kev qoj ib ce kom txhob muaj mob rau lub cev thiab lub hlwb los pab kom yus txhob nyob dawb xwb, uas muaj nyob rau ntawm ib lub gym los yog tom tsev, yam tsis muaj tus nqi them

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev siv cuab yeej nyob tom tsev tham nrog kws kho mob txog tej kev mob nkeeg uas tsis yog xwm txheej kub ceev los yog tej mob nyuaj siab mob hlwb

Kev pab them nqi rau kev kho mob sai thiab kho mob kub ceev thoob qab ntuj

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev ntsib kws kho mob siv cuab yeej nyob deb tham txog tej kev mob nkeeg, xyuas kom paub meej thiab kho cov mob uas tsis yog xwm txheej kub ceev

Adult day care

$0 copay for up to 9 days per month of center-based daytime adult care, giving caregivers peace of mind

Cov kev kuaj kab mob hauv chaw kuaj kab mob

$0 feem yus nrog them (copay) rau tas nrho cov kev kuaj kab mob hauv chaw kuaj kab mob

Tsis tas tau ntawv xa mus

Mus cuag tau ntau tus kws kho mob hauv lub network yam tsis tas tau ntawv xa mus

Kev pab tiv thaiv mob nkeeg

$0 feem yus nrog them (copay) rau kev tiv thaiv kom txhob muaj mob, suav nrog rau kev mus kuaj ib ce txhua xyoo thiab koob tshuaj tiv thaiv mob khaub thuas (flu)

Primary care visits

$0 copay for primary care visits to help you get the care you need to live healthier

Specialist Visits

$0 copay for specialist visits to get health care for a specific concern or part of the body

Monthly Premium
$0

Drugs Copays or Coinsurance
$0

Medical Copays, Coinsurance or Deductible
Office Visits
$0

Inpatient Hospital Visits
$0

Out-of-Pocket Maximum
In-network and Out-of-network
$0

Help With Costs

UnitedHealthcare® Senior Care Options NHC (HMO D-SNP)

Daim Phiaj Tus Nqi Them Txhua Hli rau Cov Neeg uas tau txais Kev Pab Ntxiv los ntawm Medicare los Pab Them rau lawv Cov Nqi Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Yog hais tias koj tau txais kev pab ntxiv los ntawm Medicare los pab them rau koj qhov Medicare cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj daim phiaj tus nqi them txhua hli yuav qis dua uas yog tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv los ntawm Medicare. Qhov nyiaj uas koj tau txais ntawm qhov kev pab ntxiv yuav txiav txim seb koj yuav tau them txhua hli tas nrho npaum cas thaum yog ib tus tswv cuab hauv peb daim Phiaj.

Lub kem no ua kom pom tias koj qhov nyiaj them txhua hli yuav yog npaum cas yog hais tias koj tau txais qhov kev pab ntxiv.

Koj theem ntawm qhov kev pab ntxiv Tus Nqi Them Txhua Hli (Monthly Premium)*
100% $0.00
75% $7.70
50% $15.40
25% $23.10

*Qhov no tsis xam Medicare Part B tus nqi them (premium) uas tej zaum koj yuav tau them.

Yog hais tias koj tsis tau txais qhov kev pab ntxiv, koj hu tau rau tus xov tooj no saib seb koj puas muaj cai tau txais:

 • 1-800-Medicare ntawm cov neeg siv TTY hu rau 1-877-486-2048 (24 xuaj moos hauv ib hnub/7 hnub hauv ib lub lim tiam),
 • Koj Lub Xeev Qhov Medicaid Lub Chaw Ua Hauj Lwm, los yog
 • hu rau Social Security Administration ntawm 1-800-772-1213. Cov neeg siv TTY yuav tsum hu rau 1-800-325-0778 thaum lub sij hawm 7 a.m. txog 7 p.m., hnub Monday txog Friday.

My Ombudsman is a program for MassHealth health plan members who have questions or need help getting services from their health plan. The program can:

 • Give members information about their health plan benefits and rights,
 • Answer questions, listen to member concerns and help address problems, and
 • Explain how to file a grievance or appeal and what to expect during the process.

For more information about My Ombudsman:

 • Visit their website at www.myombudsman.org
 • E-mail them at info@myombudsman.org
 • Call them at (855) 781-9898, videophone (VP) at (339) 224-6831, Monday–Friday, 9 a.m.–4 p.m., local time
 • Visit them in person at 11 Dartmouth Street, Suite 301, Malden, MA 02148
  • Mondays 1 p.m.–4 p.m. and Thursdays 9 a.m.–12 p.m., local time

Koj cov kev xav tau rau koj li kev noj qab haus huv yog ib qho tseem ceeb. Cov ntawv no yuav pab tau koj kom ntseeg tau tias koj tau txais qhov kev pab them nqi rau uas zoo rau koj.

Documents include Annual Notice of Changes, Evidence of Coverage, Formularies, Medicare Plan Star Ratings, Provider Directories, Summary of Benefits, Other downloadable resources.

2022 Downloadable Resources (opens modal window)

For more information on Medicaid-specific benefits or appeals and grievances information, click the link above to review the Evidence of Coverage.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software