Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Louisiana, we’ve got you covered.

Kev pab them nqi kho mob uas tsis muaj tus nqi los sis tus nqi qis los ntawm UnitedHealthcare Community Plan. Learn about the UnitedHealthcare Medicaid health plans we offer in Louisiana.

Kev pab tib neeg yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas peb ua

All Louisianans deserve affordable health care, including you. We offer many plans to help Louisianans get healthy — and stay healthy. We cover adults, people with disabilities, expecting moms and children with our Louisiana Medicaid plans. 

Txais lub phiaj xwm uas muab tau rau koj ntau ntxiv. UnitedHealthcare has a large provider network in Louisiana. Qhov ntawd ua rau koj muaj kev xaiv ntau dua los xaiv cov kws kho mob thiab cov kws kho mob txawj tshaj lij kom haum rau koj cov kev xav tau kev kho mob. Peb kuj tseem muab cov kev pab cuam thiab lwm cov khoom tshwj xeeb ntxiv, uas tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv hauv koj lub neej tiag tiag.

See why Louisianans choose UnitedHealthcare

UnitedHealthcare Community Plan will help you get the care that you need. 

 • Large variety of network doctors/providers
 • No-cost virtual/telehealth visits
 • Cov tshuaj raws li kws kho mob daim ntawv sau mus yuav uas tus nqi qis los sis tsis muaj tus nqi them li

Emergency and disaster response

UnitedHealthcare and the State of Louisiana want to make sure all residents are informed during emergencies, such as severe weather or flooding. Please visit GetAGamePlan.org for emergency preparedness information.

Lost your medical ID cards? Please call 866-633-2446, 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday through Friday.

Stay informed about coronavirus (COVID-19) in Louisiana.

Louisiana cov phiaj xwm kho mob tus nqi qis txog $0


LA Medicaid Plans:

 • Tsis muaj nqi los yog tus nqi qis
 • Expecting moms and children
 • Adults 19-64 years old
 • Cov tib neeg dig muag thiab xiam oob khab

Cov Kev Pab Cuam

Pregnant-couple

We Cover Louisiana

We offer health coverage to beneficiaries of Louisiana Medicaid in all parishes in the state. 

Our Healthy Louisiana plan offers a range of benefits along with extras. View the benefits below to see all that our plan offers. It's for pregnant women, adults and children under the age of 21.


Medicaid: Ntau ntxiv rau Koj hauv xyoo 2022

As a UnitedHealthcare Medicaid member, you’ll get extra benefits that some plans don’t offer

 • Kev kho hniav
 • Vision care
 • Hearing care
 • Kev saib xyuas kho mob ntsig txog kev tig los yog kho tus txha nqaj qaum

Kev tswj hwm kev tu xyuas mob nkeeg

Do you or a loved one have a serious health problem or a high-risk pregnancy? If so, our case managers are in your corner. They will:

 • Explain medical terms in plain language
 • Coordinate your doctor appointments

The case manager will stay with you or your loved one throughout the medical journey. He or she will:

 • Think beyond your medical needs
 • Assess home situation and help where possible
 • Make sure you have support at home
 • So you can focus on getting better

Weight control

Our plan encourages a healthy approach to eating and living. To help our members be their best, we cover:* 

 • Screening for obesity
 • Support for healthy diet and exercise choices

Some members may also qualify for weight management classes, including Weight Watchers.**

* This is an added benefit offered by UnitedHealthcare Community Plan.

** Some limitations may apply.


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Build a healthy future for you and your baby and earn great rewards with UnitedHealthcare Healthy First Steps. Our program will help you take the right steps to keep you and your baby healthy. Plus, you can earn $20 just for signing up. 

Peb yuav pab koj:

 • Choose a pregnancy provider and a pediatrician (child’s doctor)
 • Schedule visits and exams and arrange rides to your visits
 • Earn rewards for going to visits throughout your pregnancy and baby’s first 15 months of life
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms
 • Txuas nrog rau cov chaw muaj kev pab hauv zej zog xws li cov kev pab rau cov Poj Niam, Me Nyuam Mos thiab Me Nyuam (Women, Infants and Children, WIC)

Kawm kom paub cov phiaj kho mob uas muaj ntau hom (plan types)

LA Medicaid ID Card

Medicaid Cov Phiaj Kho Mob

LA Medicaid is health insurance for people with low incomes. Tej zaum koj kuj yuav muaj cuab kav tau txais Medicaid hauv Louisiana yog hais tias koj cev xeeb tub, muaj me tub me nyuam los yog nyob nrog ib tus neeg muaj mob xiam oob khab. Muaj ib txhia, cov neeg muaj hnub nyoog kuj yuav muaj feem tau txais thiab. Costs to you are low and based on your ability to pay. It’s important to know that Medicaid rules and coverage differ from state to state.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software