Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob thiab Cov Ntawv Foos

Daim Phiaj Dual Special Needs Plan (DSNP)

Sim qhov xa tuaj ntawm tsev los ntawm OptumRx. 

Ua daim ntawv foos no kom tiav es kom lwm tus thiaj nkag cuag tau koj tus as khauj (account). Xaiv ib tus neeg uas koj ntseeg siab tau xws li tus txij nkawm, ib tus tswv cuab hauv tsev neeg, tus neeg saib xyuas los sis ib tus phooj ywg kom nkag cuag tau los sis pab koj tswj koj daim phiaj kho mob.

Cov ntawv foos rau kev hloov pauv thiab kev txiav tawm.

Daim Ntawv Foos Xa Nyiaj Hauv Tshuab Fais Fab

Daim Ntawv Foos Them Nqi (Premium)

Cov ntawv foos kom peb them nyiaj rov qab rau koj.

Daim Foos Kev Ntxiv Nyiaj Ncaj Qha Rau Tus Tswv Cuab Rau Cov Tshuaj Uas Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

Daim Ntawv Foos Ntxiv Nyiaj Nqi Kho Mob Rov Qab

Cov Ntawv Foos Tso Cai thiab Teem Caij.

Kev Tso Cai los Qhia Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv

Ua daim ntawv foos no kom tiav es kom lwm tus thiaj nkag cuag tau koj tus as khauj (account). Xaiv ib tus neeg uas koj ntseeg siab tau xws li tus txij nkawm, ib tus tswv cuab hauv tsev neeg, tus neeg saib xyuas los sis ib tus phooj ywg kom nkag cuag tau los sis pab koj tswj koj daim phiaj kho mob.

Tsa Tus Neeg Sawv Cev

Nombramiento de un Representante

Tsa Tus Neeg Sawv Cev (Editable PDF)

Cov Ntawv Foos Them Rau Cov Tshuaj Part D thiab Kev Tso Cai.

Medicare Part D Daim Ntawv Foos Thov Kev Txiav Txim Them Rau

Daim Ntawv Foos Thov Kev Tso Cai Ua Ntej Rau Qhov Tshuaj

Daim Ntawv Foos Thov Kev Rov Txiav Txim Dua Rau Qhov Tshuaj

Tsuas yog siv rau cov kws kho mob/cov kws muab kev pab kho mob. Koj tus kws kho mob tuaj yeem mus rau online thiab thov ib qho kev txiav txim siab pab them nqi kho mob rau koj.

Cov chaw muaj kev pab ntau ntxiv rau koj rub los (daoload).

UHC Kev Cog Lus rau Kev Ua Tau Zoo

Medicare Daim Ntawv Foos Thov Hais Dua thiab Tsis Txaus Siab

Medicare Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txiav Tu

Kev Txiav Tus Kev Cog Lus Uas Yuav Muaj Tau

Ua kom tiav tsab ntawv no thaum ib tus tswv cuab txiav tawm lawv daim phiaj xwm ntxiv Medicare (Medigap) thiab hloov nws mus rau daim phiaj UnitedHealthcare Medicare Advantage plan.

Recursos en Espanol.

Medicare y Usted

Txhawm rau kom tau txais UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan daim foos rau npe (PDF), mus rau UHCCP.com thiab ntaus koj tus lej ZIP code rau thiab nias lub pob "Nrhiav Cov Phiaj" (Find Plans). Thaum koj nrhiav tau daim phiaj uas koj xav rau npe rau hauv, nias lub pob "Saib Daim Phiaj Kom Paub Meej" (View Plan Details) kom tau kojh daim ntawv foos rau npe.

UnitedHealthcare cov phiaj kho mob yog muab los ntawm United Healthcare Insurance Company. Peb (thiab lwm lub tuam txhab pov hwm ntiag tug) ua hauj lwm nrog tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev cov koom haum khiav hauj lwm los muab kev pov hwm kev noj qab haus huv uas pab nyiaj los ntawm tsoom fwv. Peb tsis yog ib feem ntawm Medicare. Peb ua hauj lwm nrog cov chaw Centers for Medicare & Medicaid (CMS) thiab ntau lub xeev cov tsoom fwv los muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg tau txais Medicare thiab Medicaid.

Medicare Daim Ntawv Foos Rov Rho Npe Tawm Ntawm Daim Phiaj Muaj Cov Kev Pab Tshwj Xeeb Xav Tau

Luam daim ntawv foos PDF. Muab ib tus cwj mem dub/xiav los sau rau. Xa los yog Fax daim foos siv cov lus qhia nyob ntawm daim foos.

Medicare Daim Ntawv Foos Rho Npe Tawm Ntawm Daim Phiaj Pab Them Nqi Tshuaj

Luam daim ntawv foos PDF. Muab ib tus cwj mem dub/xiav los sau rau. Xa los yog Fax daim foos siv cov lus qhia nyob ntawm daim foos.

Kev rho npe tawm ntawm Medicare Advantage (Part C) los sis Medicare pab them nqi tshuaj (Part D) daim phiaj yuav tshwm sim tau tam sid yog tias koj:

  • Tsiv koj qhov chaw nyob ruaj tawm ntawm daim phiaj cheeb tsam muab kev pab (nrog rau kev raug kaw).
  • Poob koj txoj cai rau Medicare cov nyiaj pab raws li Part A thiab/los sis tsis rau npe rau hauv Part B ntxiv lawm.
  • Tsis them tus nqi them txhua hli (monthly premium) (yog tias koj daim phiaj muaj ib qho) tom qab koj daim phiaj tau ua txhua yam los sau qhov nyiaj uas tsis tau them.
  • Tuag lawm.
  • Paub txog kev qhia tsis tseeb tias koj xav tias yuav tau txais cov nyiaj them ntxiv rov qab rau qhov tshuaj uas Medicare them rau los ntawm lwm qhov kev pab them thib peb.
  • Rau npe rau hauv ib daim phiaj pab them nqi tshuaj txawv. Koj yuav raug rho npe tawm ntawm koj daim phiaj dhau los tam sid (yog tias nws muaj qhov pab them nqi tshuaj).
  • Tsis them koj Part D-IRMAA rau tsoom fwv thiab CMS ceeb toom rau daim phiaj kom ua qhov kev rho npe.

Koj kuj yuav raug rho npe rau "kev coj cwj pwm tsis zoo." Tus cwj pwm cuam tshuam yog txhais tias yog tus cwj pwm uas cuam tshuam loj heev rau UnitedHealthcare lub peev xwm los npaj los sis muab kev saib xyuas kho mob rau koj los sis lwm tus tswv cuab hauv daim phiaj xwm. Lwm daim phiaj pab them nqi tshuaj Medicare tuaj yeem txo koj qhov kev rau npe yog tias koj tau raug rho npe tawm vim muaj kev cuam tshuam ntawm tus cwj pwm. 

 

Nyob rau hauv txhua qhov ntawm kev rho npe, koj daim phiaj yuav tsum tau ceeb toom qhia rau koj paub thiab muab sij hawm rau koj thov kom rov xyuas qhov kev txiav txim dua ua ntej rho npe.

Koj tuaj yeem thov tau daim foos rho npe tawm los ntawm koj qhov Medicare Advantage (Part C) daim phiaj, koj qhov Medicare Special Needs daim phiaj (SNP) los sis Medicare daim phiaj pab them nqi tshuaj (Part D) thiab hloov mus rau Original Medicare (Parts A thiab B) online los sis xa ntawv/fax:

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software