Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev Tawm Tsam Kev Dag Ntxias Kev Kho Mob

Kev dag thiab kev liam sim hauv Medicare txoj hauj lwm ua rau muaj kev puas tsuaj rau txhua tus. Yog koj xav tias tsam yog ib qho kev dag, thov qhia rau peb tam sim ntawd. Nov yog qee cov piv txwv ntawm kev dag:

  • Ib tug neeg ua txuj tias yog tus sawv cev rau Medicare los sis Social Security thiab nug koj tus lej Social, tus lej as-khauj nyiaj hauv tuam txhab tso nyiaj los sis tus lej npav credit, nyiaj, thiab lwm yam.
  • Medicare daim phiaj (plan) them nqi tshuaj kho mob cais koj tawm vim hnub nyoog, kev noj qab haus huv, haiv neeg, kev ntseeg los sis cov nyiaj tau los.
  • Medicare ib daim phiaj them nqi tshuaj txhawb kom koj tshem koj qhov kev rau npe nkag.
  • Ib lub koom txoos muab nyiaj ntsuab rau koj los sis khoom plig muaj nqis tshaj $15​ mus rau npe rau ib daim phiaj.
  • Lub tsev muag tshuaj ua ntawv tuaj kom koj them them nqi rau koj cov tshuaj uas koj tsis tau txais, los sis muab cov tshuaj txawv cov uas koj tus kws kho mob xaaj kom muab. (Cov khw muag tshuaj tuaj yeem muab ib qho tshuaj tsis muaj npe (generic) hloov qhov tshuaj muaj npe (brand-name) tshwj tias ntshe yog tus kws kho mob tsis tso cai hloov pauv).

Yog yuav qhia ib qho xwm txheej uas koj xav tias tsam yog kev dag, thov hu rau Qhov Chaw Pab Cov Tswv Cuab ntawm tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID. Qhov Chaw Pab Cov Tswv Cuab yuav txuas koj mus rau peb tus xov tooj uas pab rau kev dag. Koj tuaj yeem qhia cov xwm txheej yam tsis tas qhia npe thiab peb yuav ua txhua yam los ceev koj qhov tsis pub lwm tus paub yog tias koj xav tau. Peb yuav tsis tuaj yeem lav qhov tsis qhia npe yog tias muaj tub ceev xwm raus tes nrog. Peb tuav txoj cai nruj tsis pub ua pauj rau txhua qhov kev qhia paub uas ntseeg tias yeej muaj tiag.

Koj kuj tuaj yeem hu rau Medicare ncaj qha ntawm1-877-7SafeRx (1-877-772-3379) los yog mus ntsib www.healthintegrity.org los qhia txog kev dag ntxias.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software