Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Daim Phiaj Dual Special Needs Plan (DSNP)

Medicare Yog Dab Tsis?

Medicare yog ib lub khoos kas pab is saws las pov hwm kev kho mob hauv teb chaws rau cov neeg uas muaj hnub nyoog 65 xyoos nce mus, los sis cov muaj hnub nyoog hluas dua ntawd uas muaj qee yam mob xiam oob qhab ntawm lub cev.

Original Medicare, uas yog los ntawm tsoom fwv teb chaws, suav nrog Part A uas pab them rau cov nqi kho mob hauv tsev kho mob thiab Part B uas pab them rau cov nqi kev mus ntsib kws kho mob. Lwm txoj hauv kev rau Original Medicare yog ib daim phiaj tuav pov hwm Medicare Advantage los ntawm ib lub tuam txhab pov hwm kev kho mob ntiag tug uas tsis yog tsoom fwv li.

Qee Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Medicare Advantage muaj kev pab them nqi rau cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav. Los sis koj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj tuav pov hwm kho mob Medicare Part D ua lwm txoj hauv kev kom tau txais kev pab them nqi rau cov tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav. Cov kev xaiv uas koj xaiv yuav cuam tshuam rau tus nqi thiab theem kev pab them nqi ntawm koj.

Zoo ib yam li lwm cov khoos kas pab is saws las tuav pov hwm kho mob, Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Original Medicare thiab Medicare Advantage tsis them rau tas nrho cov nqi kho mob. Koj yuav tsum tau them cov nqi yus them ua ntej (deductibles), cov nqi them txhua hlis (premiums), cov nqi is saws las uas yus nrog them (coinsurance) los sis cov nqi uas nrog them ua ke (copayments). Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Original Medicare thiab Medicare Advantage tsis them rau qhov kev kho mob mus sij hawm ntev, cov nqi nyob hauv tsev laus los sis kev pab them nqi kho mob thaum nyob lwm lub teb chaws lawm.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software