Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kentucky cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Yog xav paub ntxiv txog cov phiaj hauv koj lub xeev, saib Kentuckyqhov homepage.

2  cov kev tshawb nrhiav tau rau Kentucky

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H6595-002-001

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

To reveal Benefits & Features, select your county.

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $125 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

For plan details and online enrollment, select your county

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H6595-002-002

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

To reveal Benefits & Features, select your county.

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $125 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

For plan details and online enrollment, select your county

Muaj lus nug? 8 a.m. – 8 p.m. sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub hauv ib lim tiam 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan of Kentucky


Our plan offers a range of physical and behavioral health benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Kentucky Medicaid. We serve pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Tshuaj

  There are no copays for covered drugs.

 • NurseLine℠

  Speak with a registered nurse anytime.

Muaj lus nug?   
Monday through Friday, 7 am to 7 pm EST     1-866-293-1796    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software