Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect Yuav Rau Npe Li Cas

Tau txais kev kho mob uas koj cias siab.

Hoosier Care Connect yog ib qho kev pab cuam uas muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj hnub nyoog siab lawm, qhov muag tsis pom kev los yog xiam oob khab, suav nrog rau cov me nyuam nyob hauv niam qhuav txiv qhuav kev pab tu thiab cov uas muaj tus saib xyuas ntawm lub Xeev.

Daim phiaj no muaj nyob hauv txhua Indiana lub cheeb nroog.

Txhawm rau saib seb koj puas tsim nyogtau txais, koj tuaj yeem:

Peb kuj tseem tuaj yeem pab txhais cov kev pabcuam, suav nrog Lus Asmesliskas. Yog xav thov kev pab, thov hu rau 1-800-832-4643, TTY 711, Monday txog Friday, 8 am txog 8pm Lub Sij Hawm Sab Hnub Tuaj.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software