Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Florida cov phiaj kho mob

Tab tom nrhiav ib qho kev tuav pov hwm kho mob tus nqi them qis los yog tsis muaj tus nqi them li? Peb muaj Medicaid cov phiaj kho mob. Peb kuj tseem muaj cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

For general information about the plans in your state, visit Florida's homepage.

UnitedHealthcare continues to partner with state and local public health departments, following guidance and protocols appropriate to our members that are provided by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and state and local public health departments that are appropriate for our members. Please review the UnitedHealthcare Coronavirus (COVID-19) Information. To learn more, go to CDC.gov

You can also find information on the State website https://floridahealthcovid19.gov/

12  cov kev tshawb nrhiav tau rau Florida

Lim cov phiaj kho mob

Lim raws hom phiaj kho mob

Tshem tag nrho cov lim

Preferred Medicare Assist Plan 1 (HMO D-SNP)

H1045-012-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xa Mus

  Mus cuag tau ntau tus kws kho mob hauv lub network yam tsis tas tau ntawv xa mus

 • Pab them rau kev kho hniav

  Tau txais hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas tau pab them nqi rau

 • Kev kho qhov muag li ib txwm

  $0 copay for 1 routine eye exam and $300 allowance for eyewear

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Preferred Medicare Assist Palm Beach (HMO D-SNP)

H1045-038-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Tau txais hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas tau pab them nqi rau

 • Kev kho qhov muag li ib txwm

  $0 copay for 1 routine eye exam and $300 allowance for eyewear

 • Kev pab them nqi rau mus kuaj kev hnov lus li ib txwm

  Routine hearing exam and coverage for a broad selection of hearing aid styles

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP)

H1045-039-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Brevard, Charlotte, Clay, Collier, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Marion, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, thiab Volusia.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $140 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $3500 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Preferred Medicare Assist Plan 2 (HMO D-SNP)

H1045-053-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Tsis tas tau ntawv xa mus

  Mus cuag tau ntau tus kws kho mob hauv lub network yam tsis tas tau ntawv xa mus

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Kev kho qhov muag li ib txwm

  $0 copay for 1 routine eye exam and $300 allowance for eyewear

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-866-231-7201    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-002-001

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

To reveal Benefits & Features, select your county.

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $125 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $3000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

For plan details and online enrollment, select your county

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP)

H1889-002-002

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

To reveal Benefits & Features, select your county.

 • OTC+Khoom Noj Zoo Rau Lub Cev

  $125 toj ib lub hlis rau ib daim npav them nyiaj ua ntej mus yuav cov khoom siv OTC thiab khoom noj hauv khw muag khoom los yog online

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $3000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

For plan details and online enrollment, select your county

Have questions?    8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

MedicareMax Plus 1 (HMO D-SNP)

H5420-006-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Tau txais hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas tau pab them nqi rau

 • Kev kho qhov muag li ib txwm

  $0 copay for 1 routine eye exam and $200 allowance for eyewear

 • Tsheb thauj mus los li ib txwm

  $0 copay for unlimited rides to or from a doctor’s office or pharmacy

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP)

R0759-003-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas. 


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

Qhov no yog ib daim phiaj Preferred Provider Organization (PPO). Koj mus cuag tau ib lub network hauv zos uas muaj cov kws kho mob thiab tsev kho mob. Ib qho ntxiv, koj kuj ntsib tau ib tus kws kho mob twg uas nyob sab nraum lub network thoob teb chaws uas koom rau hauv Medicare thiab txais yuav daim phiaj. Tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay) los yog feem koom them nqi tuav pov hwm kho mob (coinsurance) siab dua thaum koj mus ntsib ib tus kws kho mob tawm sab nraum lub network.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Ntau txog $2000 rau hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas them nqi rau

 • OTC Products

  $165 a quarter in credits for over-the-counter products for home delivery

 • Kev kho qhov muag li ib txwm

  $0 copay for 1 routine eye exam and $200 allowance for eyewear

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

MedicareMax Plus 2 (HMO D-SNP)

H5420-013-000

Nqi Them Txhua Hli: $0.00*

* Koj tus nqi them tej zaum yuav qis txog $0, uas nyob ntawm seb koj theem tau txais Medicaid yog li cas.


Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab no yog rau cov neeg uas muaj cai tau txais Medicaid thiab Medicare Parts A & B ob qho tib si (Originam Medicare).

This is a Health Maintenance Organization (HMO) plan. With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Pab them rau kev kho hniav

  Tau txais hom kev tiv thaiv kom txhob muaj mob thiab kho hniav uas tau pab them nqi rau

 • Kev Pab Them Nqi Tshuaj Raws Li Kws Kho Mob Sau Ntawv Yuav

  $0 feem yus nrog them (copay) rau cov tshuaj tsis muaj npe (generic) thiab cov tshuaj muaj npe (brand-name) uas them rau nrog rau qhov xa tuaj tom tsev

 • Tsheb thauj mus los li ib txwm

  $0 copay for unlimited rides to or from a doctor's office or pharmacy

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)


Our Medicaid(MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, thiab Volusia.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • Kev Xaiv Tus Kws Kho Mob

  Use Doctor Lookup tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Cov Tshuaj

  Fill your prescriptions at local pharmacies.

 • Kev Saib Xyuas Cev Xeeb Me Nyuam

  Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.

Call us to learn more:  24 Hours a day. 7 days a week. 1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health & Home Connection


UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, thiab Volusia.

Call us to learn more:  Monday - Friday, 8:00am to 7:00pm. 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid (MMA) and LTC)


The Florida Medicaid Plans offer a range of benefits along with extras that you may find useful. 

Our Medicaid(MMA) plan covers children, families, pregnant women and single adults who may qualify based on income. UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement. 

Please click on the links below to find out more about each plan, including benefits. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, thiab Volusia.

Call us to learn more:  Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Individual and Family Plans

UnitedHealthcare is offering individual and family plans in Florida that are designed to provide the best possible coverage at an affordable price. 

We have plan choices in all three metal levels, bronze, silver and gold, offering a variety of benefits. And all of our plans come with reliable, friendly guidance from our experienced team.  


Broward, Escambia, Flagler, Hillsborough, Lake, Miami-Dade, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Santa Rosa, Seminole, thiab Volusia.

Cov Kev Pab thiab Cov Yam Ntxwv

 • $0 virtual care

  With most plans, you get $0^ virtual visits with a doctor who's specially trained to provide online urgent, specialty and primary care. 

 • Prescriptions as low as $3

  Pay a $3^ copay on Tier 1 generic drugs at Walgreens. Plus, get member-exclusive discounts, like 20% off Walgreens-brand health and wellness products.

 • Digital fitness classes at no additional cost

  Get access to a premium library with thousands of live and on-demand digital fitness classes included in your plan. 

Have Questions? 1-888-610-9045 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software