Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Vim li cas thiaj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Tshaj tawm: Lub Yim Hli 20, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ib Hli 17, 2020

1. Cov kev paub dhau los ua pov thawj pom tias tau pab cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ob qho

UnitedHealthcare tau muab kev pab cov tswv cuab uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb los tau ntau tshaj 40 xyoo. Peb qhov kev paub zoo txhais tau tias peb nkag siab txog cov kev xav tau kev kho mob tshwj xeeb ntawm cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm. Thiab peb tsim cov phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj cov yam ntxwv thiab cov nyiaj pab tshwj xeeb kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawd.

2. Cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev tuav pov hwm muaj ntau ntxiv thoob plaws lub teb chaws

UnitedHealthcare muab kev pab rau cov tswv cuab uas muaj feem tsim nyog tau txais kev pab ob yam nyob hauv ntau lub xeev dua li lwm lub tuam txhab muab kev kho mob.1 

3. Kev ncaj ncees rau cov tswv cuab

UnitedHealthcare cov tswv cuab yuav ceev lawv daim phiaj tuav pov hwm kho mob mus sij hawm ntev dua yog muab piv rau lwm daim phiaj tuav pov hwm kho mob.2 Peb paub tias kev xaiv los sis hloov mus rau ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog ib qhov kev txiav txim siab tseem ceeb. Yog li ntawd thiaj yog qhov tseem ceeb los xaiv ib daim phiaj tuav pov hwm uas koj yuav txaus siab rau.

4. Cov phiaj tuav pov hwm hom thib #1 ntawm nws hom

UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj ob yam yog cov phiaj kho mob hom uas nrov npe tshaj plaws ntawm nws hom. Thaum koj pom tag nrho cov nyiaj pab tshwj xeeb muaj ntxiv uas koj yuav tau txais, ces koj yuav paub tias yog vim li cas. Nws tsis muaj qhov xav tsis thoob tias coob leej neeg xaiv UnitedHealthcare ntau dua li lwm daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj ob yam.

5. Peb yog ib feem ntawm koj lub zej zog

UnitedHealthcare yog ib feem ntawm cov zej zog uas peb muab kev pab rau. Peb muaj cov neeg ua hauj lwm uas muaj ntawv tso cai nyob thiab ua hauj lwm hauv cheeb tsam zej zog. Peb tsa muaj cov koob txheej tshwj xeeb rau peb cov tswv cuab uas muaj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob. Thiab muaj coob tus kws kho mob hauv lub zej zog lees txais koj daim npav ID ua tswv cuab ntawm UnitedHealthcare.

Li yog tus thawj coj ntawm kev lag luam, koj tuaj yeem tso siab tau thaum koj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas muaj feem tau txais ob yam. UnitedHealthcare cog lus muab kev pab rau peb cov tswv cuab kom ua lub neej noj qab nyob zoo dua qub. Ntawd yog peb cov lus cog tseg rau koj ib yam.

1, 2 Raws li kev sib faib kev lag luam hauv teb chaws thiab qhov nruab nrab ntawm cov tswv cuab nyob hauv, raws li ntawm xyoo 2019

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software