Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Thaum twg koj thiaj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev pab yog tias koj muaj Medicaid thiab Medicare

Tshaj tawm: Lub Ib Hlis 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ib Hli 17, 2020

Yog li, tom qab koj tau pom tias koj yog muaj feem tsim nyog rau daim phiaj npaj kho mob uas muaj ob yam lawm​, muaj dab tsi ntxiv tom ntej? Thaum twg koj thiaj tuaj yeem rau npe tau? Lo lus teb yuav nyob ntawm seb koj qhov xwm txheej tshwj xeeb yog li cas. Hauv qab no yog yam koj yuav tsum paub kom muaj peev xwm qhia tau seb thaum twg koj thiaj tuaj yeem rau npe los sis hloov mus rau ib daim phiaj muaj ob yam kev pab.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Tej zaum koj yuav tsis tau tos

Medicare Lub Sij Hawm Rau Npe Txhua Xyoo (AEP) tshwm sim ib xyoos ib zaug thaum lub caij nplooj ntoos zeeg. Ntawd yog lub sij hawm ib tus neeg uas muaj feem tsim nyog tau txais kev pab tuaj yeem hloov tau lawv daim phiaj npaj kho mob. Tab sis yog tias koj muaj cai tsim nyog rau daim phiaj Dual Special Needs Plan, tej zaum koj yuav tsis tau tos. Tej zaum koj tuaj yeem rau npe tau tam sim ntawd.

Koj tuaj yeem muaj feem tsim nyog los rau npe hnub no yog tias koj:

  • Muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab muaj feem tsim nyog tau txais Medicare tshiab los sis muaj ib tus mob xiam oob qhab uas tsim nyog tau txais kev pab.
  • So hauj lwm thiab poob koj qhov kev pab them nqi tam sim no.
  • Tau tsiv tawm ntawm koj daim phiaj xwm Medicare tam sim no qhov chaw muab kev pab.
  • Muaj ib tus mob ntev tsis txawj zoo xws li mob ntshav qab zib los sis mob plawv tsis ua hauj lwm.
  • Tau txais Medicaid cov kev pab.

Yuav ua li cas yog tias koj twb muaj Medicare thiab Medicaid ob qho tib si lawm?

Koj tuaj yeem rau npe tau los sis hloov daim phiaj muaj ob yam kev pab ib zaug ib zaug tauj Lub Sij Hawm Rau Npe Tshwj Xeeb (SEP) los sis thaum lub Sij Hawm Rau Npe Rau Medicare Txhua Xyoo (AEP). Tom qab koj tau cuv npe rau hauv ib daim phiaj muaj ob yam lawm koj tsis tas yuav rov ua dua tshiab. Tsuav koj tseem muaj feem tau txais xwb ces, koj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav cia li rov ntxiv sij hawm dua tshiab txhua xyoo. Tab sis koj yuav tsum tau rov muaj ntawv pov thawj rau Medicaid txhua txhua xyoo kom nyob rau qhov muaj cai tsim nyog rau daim phiaj muaj ob yam kev pab kho mob.

Thaum twg koj qhov kev pab them nqi pib?

Qhov ntawd yog nyob ntawm seb thaum koj rau npe rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev pab.

Yog Koj Rau Npe: Koj Qhov Kev Pab Them Nqi Pib:
Thaum koj muaj feem tsim nyog thawj zaug Thawj hnub ntawm lub hli koj muaj feem tsim nyog rau Medicare
Hauv ib Lub Sij Hawm Rau Npe Tshwj Xeeb (SEP) Thawj hnub ntawm lub hli tom ntej 
Hauv Lub Sij Hawm Rau Npe Txhua Xyoo (AEP) Thawj hnub ntawm lub xyoo tom ntej
  Nco cim cia: Yog tias koj qhov SEP tseem tshwm sim thaum lub sij hawm AEP, koj qhov kev pab them rau yuav pib thawj hnub ntawm lub hli tom ntej.

Rau npe kom ntxov li koj ua tau

Koj yeem rau npe thaum ntxov dua, koj yeem tau txais kev txaus siab rau tag nrho cov kev pab uas muaj los nrog daim phiaj muaj ob yam kev pab ntxov dua.

Cov hnub tseem ceeb los npaj rau Medicare Lub Sij Hawm Rau Npe Txhua Xyoo:

Hnub tseem ceeb  Lus Piav
Kaum Hli 1 Pib nrhiav cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj nyob rau qhov chaw koj nyob. 
Lub Kaum Hli 15 Thawj hnub ntawm AEP, thaum koj tuaj yeem rau npe tau los sis hloov mus rau ib daim phiaj muaj ob yam kho mob rau lub xyoo tom ntej.
Lub Kaum Ob Hli 7 Hnub kawg uas koj tuaj yeem rau npe rau hauv ib daim phiaj ua ntej AEP tas.
Lub Ib Hlis 1 Hnub uas koj daim phiaj tshiab pib ua hauj lwm yog tias koj rau npe lub sij hawm AEP.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software