Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj dab tsi

Tshaj tawm: Lub Ib Hlis 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Peb Hlis 04, 2022

Kev pab them ob yam Medicare thiab Medicaid: Tau txais kev tuav pov hwm pab them ntau dua li Medicaid los sis Medicare ib qhov

Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Pab Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (tseem hu ua D-SNP los sis daim phiaj muaj ob yam kev pab muaj feem tau txais) ua hauj lwm nrog koj daim phiaj npaj kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Tej zaum koj yuav tau txais cov kev pab ntau dua li nrog Original Medicare. Original Medicare them rau cov kev mus pw hauv tsev kho mob thiab mus ntsib kws kho mob.

Kev pab them rau muaj ob yam kev pab yog dab tsi? Ib daim phiaj muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais yuav tsum muab tib yam kev pab them rau li Original Medicare. Tab sis daim phiaj muaj ob yam kev pab Medicare thiab Medicaid kuj tseem muaj cov kev pab thiab lwm yam ntxiv. Ntau yam xws li kev pab them nqi kho hniav, kho qhov muag kom pom kev thiab kho pob ntseg kom hnov lus, thiab muaj ntau yam ntxiv. Dua li ntawd lawm nws kuj tseem muab kev xaiv thiab kev yoog raws ntau ntxiv rau koj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Yam koj muaj tam sim no

Yam koj yuav muaj tau

Medicaid cov nyiaj pab

Kos Lub Npov uas Kos Tau
Kos Lub Npov uas Kos Tau

Pw hauv tsev kho mob

Kos Lub Npov uas Kos Tau
Kos Lub Npov uas Kos Tau

Kws kho mob thiab
kev kho mob uas tsis pw hauv tsev kho mob

Kos Lub Npov uas Kos Tau
Kos Lub Npov uas Kos Tau

Cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav

Kos Lub Npov uas Kos Tau
Kos Lub Npov uas Kos Tau

Muaj ntau cov kev xaiv cov kws kho mob ntxiv

Kos Lub Npov uas Kos Tau

Muaj ntau cov kev xaiv cov tsev kho mob ntxiv

Kos Lub Npov uas Kos Tau

Cov tshuaj ntxiv
kev pab them nqi tshuaj

Kos Lub Npov uas Kos Tau

Lwm cov kev pab ntxiv

Kos Lub Npov uas Kos Tau

Cov kev pab ntxiv uas tsis muaj tus nqi them ntxiv

UnitedHealthcare Dual Complete® cov phiaj (plans) muaj ntau cov kev pab thiab ntau yam zoo ntxiv. Tag nrho muaj tus nqi them (premium) qis txog li ntawm $0 rau peb cov tswv cuab.

Yog tias koj tsim nyog tau txais txiaj ntsig ntawm ob txoj kev pab them nqi duav roos, tej zaum koj yuav tau txais ntau yam txiaj ntsig pab ntxiv xws li kev pab them nqi duav roos rau kev kho hniav ntau ntxiv, cov qhab nia mus yuav OTC cov khoom thiab cov khoom noj uas raug them nqi duav roos, cuab yeej siv saib xyuas xwm txheej ceev ntiag tug, kev saib xyuas ko taw thiab kev ua tswv cuab hauv chaws tawm dag zog. Cov no tsuas yog ib cov piv txwv ntawm cov kev pab ntxiv uas tej zaum yuav suav nrog nyob rau hauv ob qho kev pab them nqi tuav pov hwm kho mob.

Koj yuav txaus siab rau cov kev pab thiab cov kev muaj cai tsim nyog ntxiv zoo li cov no:

Kev tu xyuas kaus hniav li ib txwm

Kev nkag mus tau rau kev koom nrog
cov chaw qoj ib ce

Cov qhab nia yuav khoom OTC
thiab yuav tau cov khoom noj

Cov kev mus ntsib kws kho mob tu xyuas ko taw li ib txwm

Cov kev kuaj qhov muag, ntxiv rau nyiaj (credit)
yuav tsom iav qhov muag

Cov zaub mov noj uas xa tuaj txog tom tsev
(thaum muaj mob yuav tsum tau kho)

Cov kev kuaj pob ntseg kom hnov lus, ntxiv rau nyiaj (credit)
yuav cov cuab yeej pab kom hnov lus

Cov kev mus ntsib hauv tsev los ntawm ib
tus kws kho mob ua hauj lwm qib siab

Cov kev caij tsheb mus ntsib kws kho mob
thiab mus rau tom khw muag tshuaj

Tham nrog ib tus kws tu neeg mob
uas tau tso npe tau txhua lub sij hawm

Kev mus ntsib kws kho mob nkaug koob cua thiab
kev nyom zuaj tus txhab nqaj qaum

$0 tus nqi yus nrog them (copay) rau ntau
cov kev kuaj li ib txwm

Laj Npauv Pab Rau
Xwm Txheej Kub Ceev Ntawm Tus Kheej

Ntxiv rau lwm cov kev pab
thiab cov kev muaj cai tsim nyog ntau yam

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software