Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Medicare lossis Dual Special Needs Plans: Nws yog dab tsi thiab nws ua hauj lwm li cas

Tshaj tawm: Lub Rau Hli 19, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ib Hli 17, 2020

"Cov kev xav tau tshwj xeeb" yog ib lo lus muaj lub ntsiab dav dav uas piav txog cov neeg uas ntsib ntau yam kev cov nyom. Tej zaum koj yuav muaj ib qhov kev xiam oob qhab. Los sis ib qho teeb meem mob loj, mob mus tsis tu ncua. Kev muaj nyiaj khwv tau los tsawg kuj ua tau rau tau txais qhov no thiab. Cov lus no piav qhia txog ntau hom ntawm cov phiaj tuav pov hwm kho mob sib txawv rau cov neeg muaj cov kev xav tau tshwj xeeb. Yog tias nws yog rau koj, ib tus tswv cuab hauv tsev neeg los sis koj yog tus neeg saib xyuas lwm tus, nws yog qhov zoo kom paub txhua yam ntawm koj cov kev xaiv.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Medicare Cov Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb Ua Hauj Lwm Li Cas

Medicare Cov Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb (SNPs) yog ib hom ntawm Medicare Advantage Daim Phiaj Tuav Pov Hwm Kho Mob. Tag nrho Medicare Advantage cov phiaj tuav pov hwm yuav tsum tau pab them rau cov kev pab kho mob Medicare tib yam. Tab sis qee cov Medicare SNPs yog rau cov neeg muaj cov mob tshwj xeeb los sis teeb meem. Cov phiaj xwm no tuaj yeem hloov kho cov kev pab, kws kho mob thiab kev xaiv tshuaj kom haum rau cov kev xav tau ntawm cov pab pawg uas lawv pab.

Yog tias koj muaj kev tsim nyog tau txais ob qho kev pab, nws zoo li tias feem ntau ntawm koj cov nqi yuav pab them rau

Cov 4 hom ntawm Medicare Special Needs Plans

  1. Dual Special Needs Plans (D-SNPs) yog rau cov neeg uas muaj Medicare thiab Medicaid. (Cov neeg no tseem hu ua "muaj feem tau txais ob yam.")
  2. Chronic Special Needs Plans (C-SNPs) yog rau cov neeg uas muaj teeb meem kev noj qab haus huv mus ntev los yog kev tsis taus. Qee daim phiaj tsuas yog rau cov neeg uas muaj qee yam mob, xws li mob plawv tsis ua hauj lwm, ntshav qab zib los sis mob plawv.
  3. Institutional Special Needs Plans (I-SNPs) yog rau cov neeg uas nyob hauv lub tsev tu neeg mob xws li tsev laus, los sis tau txais kev saib xyuas neeg mob hauv tsev.
  4. Institutional-Equivalent Special Needs Plans (IE-SNPs) yog rau cov neeg uas nyob hauv ib qho chaw pab cuam thiab tau txais kev saib xyuas zoo ib yam li nyob rau hauv lub chaw tu neeg mob.

Nws raug nqi li cas los koom nrog Medicare Special Needs Plan

Yog tias koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, feem ntau ntawm koj cov nqi yuav muab them rau koj. Yog tias koj tsis muaj Medicaid, koj cov nqi tiag tiag yuav nyob ntawm daim phiaj koj xaiv. Feem ntau, koj yuav them cov nqi pib ntawm qhov muaj Medicare Advantage ib daim phiaj.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Mus saib UHCMedicareSolutions.com kom paub ntau ntxiv txog C-SNPs, I-SNPs, thiab IE-SNPs uas peb muab.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software