Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev Rau Npe

Kawm kom paub txog kev yuav rau npe nkag rau hauv ob qhov phiaj xwm npaj kho mob

Vim li cas thiaj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Nrhiav ib daim phiaj uas muaj ob yam kev pab? Ntawm no yog cov laj thawj tseem ceeb 5 yam tias yog vim li cas thiaj xaiv UnitedHealthcare rau koj daim Phiaj Kev Pab Cov Kev Xav Tau Tshwj Xeeb (Dual Special Needs).

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Thaum twg koj thiaj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev pab yog tias koj muaj Medicaid thiab Medicare?

Thaum twg yog lub sij hawm rau npe rau daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab? Kawm kom paub txog qhov kev rau npe tshwj xeeb thiab lub sij hawm rau npe txhua xyoo thiab thaum twg yuav rau npe rau hauv daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab.

Dab tsi yog cov 4 feem ntawm Medicare?

Medicare muaj 4 feem: A, B, C thiab D. Nrhiav seb qhov kev pab kho mob twg yog them los ntawm Medicare feem twg, thiab qhov twg uas Medicare Dual Special Needs Plans rau cov neeg muaj Medicaid thiab Medicare haum rau.

Yuav nrhiav tus kws kho mob li cas thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare

Yuav ua li cas nrhiav tau ib tus kws kho mob los sis tus kws kho mob tshwj xeeb uas lees txais koj li kev tuav pov hwm (insurance) thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Medicare lossis Dual Special Needs Plans: Nws yog dab tsi thiab nws ua hauj lwm li cas?

Tshawb xyuas kom paub txhua hom sib txawv cov phiaj Medicare Special Needs Plans (SNPs) thiab nrhiav seb daim phiaj twg thiaj haum rau koj yog tias koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

5 yam tseem ceeb uas yuav tau paub thaum xaiv ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj cov ​5 kev pab uas xav tsis txog no thiab ntau ntxiv rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj dab tsi rau koj?

Daim phiaj muaj qhov them tus nqi (premium) txog $0 , UnitedHealthcare Dual Complete® muab cov kev pab thiab cov yeeb yam ntau dua li Original Medicare.

Koj kauj ruam tom ntej yog dab tsi kom tau txais ib daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab?

Nws yog ib qho yooj yim kom tau txais daim phiaj muaj ob yam kev pab rau cov kev xav tau tshwj xeeb, los sis daim phiaj uas muaj feem tau txais ob qho, xws li UnitedHealthcare Dual Complete®.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software