Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev Rov Ua Ntawv Thov Medicaid Dua Tshiab Txhais Tias Muaj Ntau phav Tus Neeg Yuav Poob Lawv Cov Kev Pab

Tshaj tawm: Lub Xya Hli 12, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Hli 17, 2022

Rov ua ntawv thov Medicaid dua tshiab yog dab tsi?

Txawm tias koj yuav hu nws tias yog rov ua ntawv thov Medicaid dua tshiab, rov txiav txim Medicaid dua los yog rov ua ntawv pov thawj rau Medicaid dua, nws yog txhais tib yam xwb. Nws yog thaum cov neeg uas tau txais Medicaid cov kev pab yuav tau rov ua ntawv pov thawj dua rau lawv qhov kev pab them nqi, los yog rov ua ntawv thov dua tshiab. Yog yuav ua qhov no, cov neeg yuav tau muaj pov thawj qhia tias lawv tseem muaj raws li cov cai kom tau txais Medicaid cov kev pab hauv lawv lub xeev. Nyob hauv cov xeev feem ntau, cov tau txais Medicaid yuav tau rov ua ntawv thov dua tshiab txhua txhua xyoo.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Vim tus kab mob COVID-19 thiaj tau tso tseg qhov yuav tau rov ua ntawv thov Medicaid dua tshiab

Kev sib kis nthuav dav ntawm tus kab mob COVID-19 tau tsim muaj ib qho xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv. Thaum lub sij hawm no, qhov kom cov neeg tau txais Medicaid yuav tsum tau rov ua ntawv thov dua tshiab txhua txhua xyoo tau muab theem cia mus ib ntus. Tus kab mob sib kis xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv tau muab ncua sij hawm mus ntau zaus txij thaum lub Ib Hlis 2020. Vim qhov no, qhov rov ua ntawv pov thawj thov rau Medicaid thiaj tau muab ncua los tau ntau tshaj 2 xyoo thiaj ua rau muaj neeg coob tam sim no tau Medicaid. Qhov tseeb ces, ze ntawm 81 phav tus neeg tau rau npe hauv Medicaid thaum lub tsib Hlis 2022.1

Qhov yuav tau rov ua ntawv pov thawj thov rau Medicaid yuav pib dua ntxiv tom qab qhov xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv vim tus kab mob sib kis los xaus lawm.

Thaum qhov xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv vim tus kab mob sib kis los xaus lawm, cov neeg tau txais Medicaid yuav tau rov ua ntawv thov Medicaid kev pab them nqi dua tshiab. Cov xeev pub sij hawm ntev txog 12 lub hlis los ua daim ntawv pov thawj thov kev pab dua tshiab. Tab sis qhov no tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Qhov ntawd vim yog cov xeev tsis tau muaj kev sib cuag nrog cov neeg uas rau npe rau hauv Medicaid los tau 2 txog 3 xyoo lawm. Ntau cov chaw nyob los yog xov tooj hu tej zaum kuj siv tsis tau lawm los muaj. Cov neeg tau txais Medicaid uas tsis rov ua ntawv pov thawj thov dua tshiab kuj yuav poob lawv qhov kev pab them nqi los ntawm Medicaid thiab yuav ua rau lawv tsis muaj ntawv tuav pov hwm them nqi kho mob.

Tsis muaj kev pab them nqi ntawm Medicaid yuav ua rau muaj kev nyuaj siab txog kev kho mob

Ntau phav tus neeg muaj kev poob txoj kev pab them nqi ntawm Medicaid

Nws tau kwv yees tias 15ntau li ntau lab tus tib neeg hnub nyoog qis dua 65 tuaj yeem poob lawv cov txiaj ntsig Medicaid thaum muaj xwm txheej kub ntxov txog kev noj qab haus huv rau txuas tus neeg txog ntawm hnub xaus. 2 Tsis muaj kev pab them nqi ntawm Medicaid yuav ua rau nws nyuaj rau kev kho mob. Nws kuj tuaj yeem ua rau cov nqi kho mob kim rau cov tsis muaj ntawv pov hwm kho mob.

Medicaid qhov kev pab them nqi yog qhov tseem ceeb rau cov neeg uas muaj feem tau txais kev pab ob qho.

Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si yog hu ua muaj feem tau txais ob qho. Dual Special Needs Plans (D-SNPs) yog ib hom ntawm daim phiaj kho mob qhov zoo ntawm Medicare uas muab cov kev pab ntxiv dhau ntawm Original Medicare thiab Medicaid*. Koj yuav tau muaj Medicaid qhov kev pab them nqi thiaj muaj cai tau txais D-SNP.

Kev kub ntxhov txog kev noj qab haus huv thoob ntiaj teb xav tias yuav xaus rau lig 2022los sis qee zaum hauv2023. Thaum qhov no tshwm sim, D-SNP cov tswv cuab yuav tau rov ua ntawv pov thawj thov Medicaid kev pab them nqi dua tshiab. Cov tswv cuab D-SNP uas pom tias lawv tsis muaj cai tau txais Medicaid hauv lawv lub xeev mus ntxiv lawm yuav tau xaiv ib hom phiaj kho mob Medicare txawv. Txog cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws txog kev lees txais tshiab ntawm Medicaid, thov saib koj lub xeev Medicaid Agency.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv sib txawv raws li phiaj xwm / cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.
1Lub Tsib Hlis 2022 Medicaid & CHIP Kev Rau Npe Cov Ntaub Ntawv Muaj Txiaj Ntsig (mus txog thaum Lub Yim Hlis 29, 2022)
2.  Vim li cas pav leej neeg ntawm Medicaid muaj kev phom sij rau txoj kev poob kev pab them nqi hauv lub hlis tom ntej, (KFF, Lub Ob Hlis 14, 2022)) (mus txog Lub Peb Hlis 1, 2022)

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software