Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Medicaid thiab Medicare: Koj tuaj yeem muaj ob qho tib si

Tshaj tawm: Lub Ib Hlis 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Plaub Hlis 02, 2021

Medicaid thiab Medicare. Nws nyuaj rau kev xav txog ob lo lus uas ua rau muaj qhov tsis paub meej tau.

  • Qhov txawv ntawm ob qhov kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv tsoom fwv no yog dab tsi? 
  • Medicaid thiab Medicare yog dab tsi tiag? 
  • Leej twg thiaj muaj feem tau txais Medicaid los sis tau txais Medicare? 
  • Thiab ib txhia neeg tuaj yeem tau txais ob yam tib si li cas? 

Nyeem txhawm rau los nrhia cov lus teb rau cov nqe lus nug no thiab ntau yam ntxiv.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Qhov sib txawv ntawm Medicaid thiab Medicare.

Qhov sib txawv ntawm Medicaid thiab Medicare yog tias Medicaid yog tswj hwm los ntawm cov xeev thiab yog raws li cov nyiaj khwv tau los. Medicare yog tswj hwm los ntawm tsoom fwv teb chaws thiab qhov loj yog raws li lub hnub nyoog. Tab sis nws kuj muaj cov xwm txheej kev mob nkeeg tshwj xeeb, xws li qee yam kev mob xiam oob qhab, uas tej zaum yuav ua rau cov neeg hluas dua tau txais Medicare.

Mediaid yog dab tsis?

Medicaid yog ib txoj hauv kev txhawm rau kom tau txais kev kho mob tus nqi qis los sis qee zaum tsis muaj nqi rau koj them li. Medicaid yog tswj hwm los ntawm txhua txhua lub xeev, yog li ntawd cov cai siv rau qhov muaj feem tau txais kev pab rau qhov no tuaj yeem hloov tau los ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev. Koj lub xeev los tej zaum twb muaj nws lub npe ntawm nws uas txawv dua li lwm lub xeev rau qhov khoos kas pab Medicaid. Qho tseem ceeb tshaj yuav tsum nco ntsoov tias koj yuav tau rov tau ntawv pov thawj thiaj tau txais Medicaid txhua xyoo.

Feem ntau Medicaid pab them nqi rau:

  • Cov me nyuam
  • Cov poj niam cev xeeb tub
  • Cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob xiam oob khab
  • Cov neeg laus uas khwv tau nyiaj los tsawg uas muaj feem tau txais

Medicare yog dab tsi?

Medicare yog ib qho kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv teb chaws uas tswj hwm los ntawm tsoom fwv. Medicare pab them nqi rau:

  • Cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab laus dua.
  • Ib txhia neeg uas muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas tej zaum yuav muaj feem tsim nyog tau txais vim muaj ib tus mob xiam oob qhab los sis lwm yam kev mob nkeeg tshwj xeeb.

Medicare pab ntau lab leej neeg laus muaj hnub nyoog uas yog neeg Asmeskas thiab cov neeg muaj mob xiam oob qhab pab them rau qee yam ntawm lawv cov nqi kho mob. Nws muaj 4 feem sib txawv rau Medicare. Qhov no pab muab cov kev xaiv kev kho mob rau sawv daws ntau ntxiv, yog li lawv tuaj yeem xaiv tau daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas ua tau zoo raws li lawv cov kev xav tau tshaj plaws.

4 feem ntawm Medicare.

Qhia Koj Paub (FYI): Part A thiab B kuj tseem muab hu ua “Original Medicare.”

Part A

Pab them rau cov nqi mus nyob kho mob hauv tsev kho mob thiab kev kho mob rau cov neeg mob uas pw kho mob.

Part B

Pab them rau cov nqi mus ntsib kws kho mob thiab kev kho mob rau cov neeg mob uas tsis pw kho mob.

Cov tuam txhab tuav pov hwm kho mob ntiag tug (private insurance companies) muab lwm hom ntawm cov phiaj tuav pov hwm Medicare muaj cov nyiaj pab tshwj xeeb ntxiv dua li ntawm Original Medicare:

Part C

Muab Part A (kev tuav pov hwm tsev kho mob) thiab Part B (kev tuav pov hwm kho mob) los ua ke hauv ib daim phiaj tuav pov hwm uas feem ntau muaj qhov kev pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav nyob rau hauv thiab.

Part D

Pab them nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav.

Koj yuav tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si li cas?

Ib txhia neeg uas muaj tsim nyog tau txais Medicare vim yog ntawm lub hnub nyoog (lawv muaj hnub nyoog 65 xyoos los sis laus dua) los sis vim yog muaj ib tus mob xiam oob qhab. Lawv kuj tseem muaj feem tau txais Medicaid thiab vim tias lawv raug raws li cov cai tseev kom muaj thiaj muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid nyob hauv lawv lub xeev. Cov neeg no yog "muaj feem tau txais ob yam" vim tias lawv muaj feem tau txais Medicaid thiab Medicare ob yam tib si.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog dab tsi?

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob tsuas yog tsim los rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si xwb. Lawv yog ib hom tshwj xeeb ntawm daim phiaj tuav pov hwm Medicare Part C (Medicare Advantage). Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab muab qhov kev pab them rau hauv tsev kho mob, kev kho mob thiab cov tshuaj los tso ua ke. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Dua li no lawm, koj tseem yuav tau txais cov nyiaj pab ntau tshaj thaum muaj Original Medicare. Thiab koj tuaj yeem tau txais cov no tag nrho nrog cov nyiaj them nqiv tuav pov hwm (premium) qis npaum li $0.

Saib zaj lus sau "Kuv Puas Yuav Poob Kuv Cov Nyiaj Pab Medicaid Los Tsis Poob?".

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas xav tau tshwj xeeb yog dab tsi?

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm no kuj tseem muab hu ua cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas xav tau tshwj xeeb. Cov tuam txhab tuav pov hwm kho mob ntiag tug yog tus muab cov no, yog li ntawd koj tuaj yeem nrhiav tau daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas haum raws li koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob uas xav tau tshaj plaws. Kev nyob rau cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav tsis hloov koj qhov muaj feem tau txais Medicaid los sis cov nyiaj pab.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software