Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev nthuav txav ntawm Medicaid yog dab tsi

Tshaj tawm: Lub Peb Hlis 07, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Peb Hlis 07, 2022

Kev nthuav txav ntawm Medicaid yog ib feem ntawm tsab cai Affordable Care Act (ACA). Lub hom phiaj ntawm tsab cai ACA yog los pab ua kom muaj kev pov hwm kho mob pheej yig dua rau cov neeg khwv tau nyiaj tsawg. Thawj Tswj Hwm Obama tau kos npe rau tsab cai ACA los ua ib tsab cai lij choj hauv 2010.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Leej twg thiaj yog tus tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm qhov kev nthuav txav Medicaid?

Kev nthuav txav ntawm Medicaid tau muab lub cib fim rau cov xeev los muab kev pab cuam Medicaid rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg txog li 138% ntawm tsoom fwv theem ntsuas kev txom nyem (federal poverty level, FPL). FPL yog qhov ntsuas ntawm cov nyiaj tau los. Nws yog qhov kev txiav tawm kom muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid thiab lwm cov kev pab ntawm tsoom fwv. Tsoom fwv teb chaws hloov kho theem FPL tshiab txhua xyoo. Rau 2022, FPL yog $13590 rau cov tib neeg thiab $27750 rau ib tsev neeg ntawm 4. 

Kev nthuav txav Medicaid tau qhib kom nkag tau mus rau Medicaid feem ntau yog rau cov 2 pab pawg neeg tau nyiaj tsawg no:

  1. Cov neeg muaj hnub nyoog uas tsis muaj ib tus me nyuam li
  2. Cov neeg uas, yav dhau los, khwv tau nyiaj ntau dhau ua rau tsis muaj cai tau txais Medicaid ntawm lub xeev

Qhov kev nthuav txav Medicaid tau peev nyiaj pab li cas?

Txhua lub xeev khiav nws qhov kev pab cuam Medicaid, tab sis tsoom fwv tseem muaj cov cai uas txhua lub xeev yuav tsum tau ua raws. Hauv txoj kev sib pauv rau kev ua raws cov cai no, tsoom fwv teb chaws tseem muab tsawg kawg ib nrab ntawm cov nyiaj uas xav tau los khiav qhov kev pab cuam Medicaid rau cov xeev.

Cov nqi uas muaj feem cuam tshuam rau kev nthuav txav Medicaid ne yog li cas? Rau ntawm thawj ob peb xyoos, tsoom fwv teb chaws tau them 100%, los sis tag nrho cov nqi. Nyob hauv cov xyoo txij ntawd los, qhov sib faib ntawd tau maj mam muab txo tsawg zuj zus. Txij li ntawm 2020 — thiab nyob rau hauv txhua txhua xyoo mus tom ntej — tsoom fwv teb chaws tam sim no yuav them 90%. Qhov ntawd txhais tau tias rau txhua duas las ntxiv uas lub xeev siv rau qhov kev nthuav txav Medicaid, tsoom fwv teb chaws yuav pab them 90 xees (cents) ntawm tus nqi.

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb muab kev pab ntxiv rau cov neeg uas xav tau kev pab

Vim li cas txhua lub xeev tsis muaj qhov kev nthuav txav Medicaid?

Hauv 2012, Lub Tsev Hais Plaub Siab Tshaj Plaws hauv Teb Chaws Meskas (Supreme Court of the United States) tau txiav txim tias tsoom fwv teb chaws tsis tuaj yeem yuam tau cov xeev kom nthuav dav Medicaid raws li ACA. Qhov ntawd yog vim nws yuav raug nqi nyiaj rau cov xeev los pab them nyiaj ntau dua rau cov neeg nyob hauv Medicaid. Yog li ntawd, txhua lub xeev tuaj yeem xaiv seb puas yuav nthuav dav lawv qhov kev pab cuam Medicaid. Txij li lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2021, 38 cov xeev ntxiv rau Washington, D.C. tau txais yuav qhov Medicaid expansion thiab 12 lub xeev tsis txais yuav.1

Koj puas tau hnov txog qhov Medicaid coverage gap? Nws yog ib qhov xwm txheej uas cuam tshuam rau qee pawg neeg hauv cov xeev uas tau xaiv qhov tsis nthuav dav Medicaid. Cov neeg no khwv tau nyiaj ntau dhau ua rau tsis muaj cai tau txais Medicaid hauv lawv lub xeev. Tab sis lawv tseem tsis tuaj yeem them taus tus nqi kom tau txais kev pab them nqi kho mob hauv ib tus neeg los sis tsev neeg qhov chaw lag luam (ACA) daim phiaj (marketplace plan). Kwv yees li ntawm 2.2 lab tus tib neeg poob rau hauv qhov Medicaid coverage gap no.2

Qhov kev nthuav txav Medicaid tau ua rau muaj kev txawv txav li cas?

Menges Group yog lub tuam txhab muab kev sab laj hauv lub teb chaws (consulting firm) uas tau tsom ntsoov nrhiav cov hauv kev los muab kev pab rau cov neeg muaj kev pheej hmoo siab kom tau zoo dua qub. Pawg Menges tau ua ib qho kev tshawb fawb los muab cov xeev uas tau txais yuav qhov kev nthuav txav Medicaid piv rau cov xeev uas tsis txais yuav. Cov kev tshawb pom tseem ceeb los ntawm Menges Group qhov kev tshawb fawb,3 muab nthuav tawm thaum Lub Yim Hli 2021, muaj xws li:

  • Ntau tshaj 9 lab tus tib neeg uas yuav tsis muaj kev pov hwm tau txais kev pov hwm los ntawm Medicaid Expansion.
  • Txij ntawm 2013–2019, feem ntawm cov nqi Medicaid uas cov xeev them tsawg dua hauv cov xeev uas nthuav dav Medicaid muab piv rau cov uas tsis tau (19.5% piv rau 26.4%).
  • Medicaid expansion tau pab txo cov neeg tuag los ntawm tus kab mob COVID-19 ntawm cov neeg hnub nyoog 18–64.
  • Tsev kho mob cov nyiaj tau los kuj pom tias nce ntau ntxiv hauv cov xeev uas muaj qhov Medicaid expansion.

Qhov kev nthuav txav Medicaid pab tau cov neeg uas xav tau kev pab tshwj xeeb li cas?

Kev nthuav txav Medicaid ua rau muaj ntau tus neeg tau txais kev pab kho mob los ntawm Medicaid. Qhov ntawd suav nrog qee tus neeg uas tseem muaj feem tsim nyog tau txais Medicare cov kev pab thiab. Thiab nyob hauv qhov ntawd, lawv feem ntau kuj yuav muaj cai tsim nyog tau txais daim phiaj Dual Special Needs Plan (los sis dual-eligible health plan). Qhov no yog hom kev pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Cov neeg no yog "muaj feem tau txais ob yam" vim tias lawv muaj feem tau txais cov nyiaj pab Medicaid nrog rau cov nyiaj pab Medicare.

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb muab kev pab ntxiv rau cov neeg uas xav tau kev pab. Qhov ntawd tej zaum yuav yog vim cov nyiaj khwv tau los, cov kev xiam oob qhab, hnub nyoog thiab/los sis tej kev mob nkeeg. Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb ua hauj lwm ua ke nrog koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Feem ntau cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob kuj tseem muab cov nyiaj pab thiab cov kev tsim nyog ntxiv rau koj ntau dua li koj tau txais nrog Original Medicare — tag nrho muaj tus nqi tuav pov hwm them txhua hli (premium) tsawg txog li $0. Kawm kom paub ntxiv txog cov nyiaj pab ntawm daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob.

1 Lub Xeev Cov Kev Txiav Txim Siab Txog Kev Nthuav Txav Medicaid: Daim Ntawv Qhia (Map) Kev Sib Tham (KFF, Kaum Ib Hlis 19, 2021), https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/status-of-state-medicaid-expansion-decisions-interactive-map ( nkag mus rau Kaum Ib Hlis 22, 2021).
2 Qhov kev pab them coverage gap: Cov neeg muaj hnub nyoog uas tsis muaj kev pov hwm them nqi kho mob hauv cov xeev uas tsis nthuav dav Medicaid (KFF, Lub Ib Hlis 21, 2021), https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/the-coverage-gap-uninsured-poor-adults-in-states-that-do-not-expand-medicaid( nkag mus rau lub Kaum Ob Hlis 14, 2021).
3 Kev Ntsuam Xyuas txog Medicaid Expansion's Impacts (Lub Menges Group, Lub Yim Hli 2021), https://www.themengesgroup.com/upload_file/medicaid_expansion_impacts_report_menges_group_august_2021_final.pdf (nkag mus rau lub Kaum Ib Hlis 22, 2021).

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software