Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Medicare cov kev pab yuav txo tau tus nqi ntawm qhov kev tuav pov hwm kho mob kom qis dua

Tshaj tawm: Lub Yim Hli 27, 2022

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Yim Hli 27, 2022

Nws muaj cov khoos kas pab los pab them tus nqi kho mob uas them ntau dua rau cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg thiab muaj cov khoom muaj nqis tsis ntau. Nce raws li ntawm qhov khoos kas pab cuam, nws tuaj yeem pab them rau ib feem xwb los yog tab txawm yog tas nrho koj qhov Medicare cov nqi. Muaj coob tus uas muaj cai tau txais qhov kev pab kuj tsis paub txog. Nyeem mus ntxiv txhawm rau kom paub.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Qhov kev pab cuam Medicare Extra Help yuav txo tau tus nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav kom qis dua

Extra Help raws li paub kuj tseem muab hu ua “Low-Income Subsidy.” Extra Help yog ib qho kev pab cuam uas pab them rau Medicare Part D cov nqi tshuaj raws li kws kho mob sau ntawv yuav. Nce raws li ntawm koj qhov xwm txheej, Medicare Extra Help kuj tuaj yeem them rau:

  • Koj daim phiaj cov nqi them (premiums) txhua hli (qhov nyiaj uas koj yuav tau them los ceev koj qhov tuav pov hwm kho mob kom nyob mus ntxiv)
  • Koj qhov nyiaj them ua ntej (qhov nyiaj uas koj yuav tau them ua ntej koj daim phiaj pib them rau cov nqi kho mob)
  • Feem yus nrog them los yog feem koom them tuav pov hwm (cov nqi uas koj them thaum koj mus nqa tshuaj los yog mus kho mob)

Social Security Administration khwv yees tias qhov Medicare Extra Help yog ntaus nqi ntau txog $5000 tauj xyoo.1 Koj tuaj yeem ua ntawv thov tau Extra Help online, hauv lub xov tooj ntawm 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), los yog teem ib lub sij hawm mus ntsib ib tus neeg ua hauj lwm hauv Social Security Office hauv koj lub zos.  

Cov kev pab ntxiv uas koj tau txais los ntawm ib daim phiaj muaj ob yam kev pab yog ib qho pab tau loj heev los them rau qhov kev kho koj thiab cov nqi

Cov kev pab Medicare Savings Programs yuav pab them rau koj qhov Medicare cov nqi ntau dua

Cov kev pab Medicare Savings Programs (MSPs) pab cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg them rau lawv qhov Medicare cov nqi (premiums). Tej zaum koj yuav rau npe tau rau hauv ib qho MSP tab txawm tias koj tsis muaj cai tau txais Medicaid cov kev pab them nqi kho mob hauv koj lub xeev. Muaj ib cov, MSPs kuj tseem them rau Medicare Part A (Nqi Tuav Pov Hwm Pw Hauv Tsev Kho Mob) thiab Medicare Part B (Nqi Tuav Pov Hwm Kho Mob) feem uas yus them ua ntej, feem koom them tuav pov hwm thiab feem yus nrog them, thiab. Kawm kom paub ntxiv txog cov kev pab Medicare Savings programs. Los yog saib koj lub xeev lub chaw ua hauj lwm rau Medicaid txhawm rau ua ntawv thov.

Koj puas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob qho tib si?

Yog koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, tej zaum koj kuj muaj cai tau txais ib daim phiaj Dual Special Needs Plans (D-SNP). Ib daim phiaj D-SNPs keev muaj ntau cov kev pab ntau ntxiv dhau ntawm qhov Original Medicare los yog Medicaid – tej yam xws li pab them rau nqi kho hniav thiab qhov muag, ntxiv rau cov nyiaj credits mus yuav cov khoom uas yuav tau ntawm txee (OTC) thiab khoom noj.

Qhov ntawd yuav yog ib qho kev pab loj heev los pab rau koj cov nqi kho mob. Siv lub box tshawb nrhiav hauv qab no los saib seb cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas UnitedHealthcare muaj nyob hauv koj cheeb tsam yog li cas.

1 Extra Help muaj Medicare cov nqi them rau daim phiaj cov nqi tshuaj (Medicare Prescription Drug Plan Costs), Social Security Administration https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp.html (nkag cuag tau thaum lub Plaub Hlis 14, 2022).

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software