Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev Muaj Cai Tsim Nyog

Cov kev pab (resources) los pab koj nrhiav Medicare thiab Medicaid qhov muaj feem tau txais ob yam kev pab

Medicare thiab Medicaid thiab kev mob xiam oob qhab

Koj puas cia li tau txais Medicaid yog tias koj muaj ib tus mob xiam oob qhab? Nrhiav kom paub txog cov cai siv rau Medicaid thiab Medicaid kev muaj mob xiam oob qhab.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Leej twg tuaj yeem tsim nyog tau txais daim phiaj muaj ob yam kev pab los sis Dual Special Needs Health Plan?

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais rau cov neeg muaj Medicare thiab Medicaid. Saib seb koj puas tsim nyog li qhov yuav tsum tau ua.

Kev muaj feem tau txais ib feem ntawm ob qho kev pab yog txhais li cas?

Yog hais tias koj muaj feem tau txais ib feem ntawm ob yam kev pab Medicaid thiab Medicare, tej zaum koj yuav tau txais cov kev pab ntau thaum muaj daim Special Needs Plan dua daim Original Medicare

Medicare cov kev pab yuav txo tau tus nqi ntawm qhov kev tuav pov hwm kho mob kom qis dua

Nrhiav kom paub txog Medicare Extra Help thiab lwm yam kev pab uas yuav pab them taus qhov tuav pov hwm kho mob tus nqi rau cov neeg uas khwv tau nyiaj los tsawg

Kev Rov Ua Ntawv Thov Medicaid Dua Tshiab Txhais Tias Muaj Ntau phav Tus Neeg Yuav Poob Lawv Cov Kev Pab

Tom qab Lub Plaub Hlis Ntuj 1, 2023, cov neeg tau txais Medicaid yuav tau rov ua ntawv pov thawj thov lawv qhov kev pab them nqi kho mob thiab ntau lab leej neeg yuav pom tias lawv poob lawv cov nyiaj pab Medicaid.

Kev muaj feem tau txais kev pab ob qho puv ntoob thiab tau txais ib feem — qhov sib txawv yog li cas?

Qhov sib txawv ntawm qhov kev muaj feem tau txais kev pab ob qho puv ntoob thiab tau txais ib feem yog li cas, thiab kev sib faib tus nqi them pab txo tus nqi ntawm cov kev pab Medicare li cas?

Yog Vim Li Cas Thiaj li Yuav Tau Muaj Qhov Muaj Feem Tau Txais Medicaid rau qhov Kev Pab Them Nqi rau D-SNP

Cov tswv cuab nyob hauv daim phiaj Dual Special Needs Plan (D-SNP) yuav tau ceev lawv qhov Medicaid kev pab them nqi, los yog lawv yuav poob qhov tsis tau kev pab them nqi los ntawm daim phiaj muaj ob yam kev pab.

Kev nthuav txav ntawm Medicaid yog dab tsi?

Ib qho kev piav qhia txog yuav ua li cas nthuav txav Medicaid pab muab kev pov hwm kev noj qab haus huv rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg. Leej twg tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov Medicaid expansion thiab Medicaid coverage gap yog dab tsi?

Medicaid vs. Medicare: Koj tuaj yeem muaj ob qho tib si

Medicaid thiab Medicare: Qhov txawv ntawm ob qhov kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv tsoom fwv no yog dab tsi? Saib seb koj puas tsim nyog li qhov yuav tsum tau ua.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software