Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov lus kheev nug rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare

Cov lus kheev nug ntau tshaj plaws

UnitedHealthcare cov phiaj kho mob yog muab los ntawm lub tuam txhab United Healthcare Insurance Company. Peb (thiab lwm lub tuam txhab pov hwm ntiag tug) ua hauj lwm nrog tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev cov koom haum khiav hauj lwm los muab ntawv tuav pov hwm kho mob (health insurance) uas them los ntawm tsoom fwv. Peb tsis yog ib feem ntawm Medicare. Peb ua hauj lwm nrog cov chaw Centers for Medicare & Medicaid (CMS) thiab ntau lub xeev cov tsoom fwv los muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg tau txais Medicare thiab Medicaid. Kawm kom paub ntxiv txog Medicare.​

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas xav tau tshwj xeeb (tseem hu ua cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob los sis D-SNPs rau lo lus luv luv) yog rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si. Ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob ua hauj lwm ua ke nrog koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob pab them rau cov nqi kev mus ntsib kws kho mob uas tsim nyog, kev nyob kho mob hauv tsev kho mob thiab cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav.1 Rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais, daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav muab cov nyiaj pab kho mob ntau dua li Original Medicare thiab daim phiaj tuav pov hwm Part D uas nws muaj nws.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob:

 • Yog tsim los rau cov neeg uas xav tau kev pab ntxiv vim muaj cov mob xiam oob khab, hnub nyoog thiab/los sis cov xwm txheej mob nkeeg
 • Muab cov nyiaj pab ntau tshaj Original Medicare1
 • Yog muab los ntawm cov tuam txhab tuav pov hwm kev kho mob ntiag tug xws li UnitedHealthcare
 • Muaj rau koj yam tsis muaj cov nqi them ntxiv

1Cov nyiaj pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

(Tab txawm tias koj muaj tus nqi them (premium) txhua hli los — qhov ntawd yog cov nyiaj uas koj them rau kev pov hwm (insurance) — tej zaum koj yuav muaj cai tsim nyog tau txais cov nyiaj pab rau qhov khwv tau nyiaj los tsawg los pab them cov nuj nqis.) Kawm kom paub ntxiv txog cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas xav tau tshwj xeeb.

Hauv txhua lub xeev, Medicaid muab kev pab them nqi kho mob rau qee cov neeg ua khwv tau nyiaj tsawg, cov tsev neeg thiab cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov neeg laus, thiab cov neeg xiam oob qhab. Hauv qee lub xeev, Medicaid them rau tag nrho cov neeg laus cov tau nyiaj los nyob rau qee theem qis.

Cov cai kom muaj feem tsim nyog rau Medicaid yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Yog xav paub seb koj puas muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid hauv koj lub xeev, mus saib hauv lub website rau Medicaid hauv koj lub xeev. Tom qab ntawd txheeb xyuas cov cai hais txog qhov muaj feem tsim nyog tau txais kev pab.

Koj yuav pom qhov txuas (link) mus rau lub website rau koj lub xeev Medicaid lub chaw khiav hauj lwm ntawm nplooj ntawv "Plan Details" rau txhua daim phiaj kho mob uas UnitedHealthcare Community Plan muab. Yog xav saib cov phiaj uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam, thov siv qhov kev tshawb fawb ntawm peb lub website ntawm UHCCommunityPlan.com

Medicaid yog ib qho kev pab kho mob uas tswj hwm nyob rau qib xeev los ntawm tsoom fwv hauv txhua lub xeev. Tab xawm li cas los, cov nom tswv hauv xeev tsis yog tus muab kev pov hwm kho mob kiag. Cov nom tswv hauv xeev muaj ntawv cog lus nrog cov tuam txhab tuav pov hwm kho mob ntiag tug (private insurance companies) zoo li UnitedHealthcare los muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg tau txais kev pab ntawm Medicaid thiab lwm cov kev pab kho mob ntawm tsoom fwv. Peb cov phiaj tuav pov hwm kho mob uas tau txais kev pab txhawb nqa los ntawm tsoom fwv khiav txoj hauj lwm nyob hauv lub npe UnitedHealthcare Community Plan.

Medicare yog ib qho kev pov hwm kev noj qab haus huv hauv teb chaws uas tswj hwm los ntawm tsoom fwv. Nws yog rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab cov laus dua, thiab kuj muaj rau qee cov neeg hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas muaj qee cov mob xiam oob qhab. Kawm kom paub ntxiv txog Medicare. 

Medicaid yog tsoom fwv thiab lub xeev txoj hauj lwm uas muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais. Txhua lub xeev khiav nws qhov kev pab cuam Medicaid, tab sis tsoom fwv tseem muaj cov cai uas txhua lub xeev yuav tsum tau ua raws. Tsoom fwv tseem muab yog tsawg kawg ib nrab ntawm cov nyiaj pab rau lawv cov cai Medicaid. Kawm kom paub ntxiv txog Medicaid yog dab tsi thiab Medicaid them rau dab tsi​.

Tsis tas muaj. Tsis tas muaj ntawv xa mus kom tau txais kev kho mob los ntawm cov kws kho mob, cov tsev kho mob los sis chaw kho mob hauv network.

Feem ntau peb cov phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm yuav pab them rau kev saib xyuas kev tiv thaiv mob thiab cov kev kho mob li ib txwm yam tsis muaj nqi ntxiv rau koj them. Peb kuj tseem muab kev pab hauv txoj kev koom tes khiav hauj lwm ntawm Medicaid cov kev pab thiab. Lwm cov kev pab uas kheev them rau los ntawm peb cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm muaj xws li:

 • Kho Hniav
 • Kho Qhov Muag Pom Kev
 • Kev taug xyuas
 • Kev pab muab tsheb thauj mus los
 • Tus xov tooj hu tau sai]
 • Thiab lwm yam kev pab thiab kev muaj cai ntau ntxiv1

1Cov nyiaj pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Cov tswv cuab nyob hauv daim phiajDual Special Needs Plans (D-SNPs) tuaj yeem koom, hloov los yog tso tseg lawv daim phiaj tau 1 zaug thaum cov sij hawm txhua 3 lub hlis kev rau npe ntawd. Cov sij hawm no yog thaum Lub Ib Hlis mus txog Lub Peb Hlis; Lub Plaub Hlis mus txog Lub Rau Hli; thiab Lub Xya Hli mus txog Lub Cuaj Hlis.

Yog hais tias koj hloov rau daim phiaj tshiab, nws yuav siv tau thawj hnub lub hlis tom ntej. Koj kuj tseem tuaj yeem hloov tau thaum lub Sij Hawm Qhib Rau Npe Txhua Xyoos txij Lub Kaum Hli. 15 mus txog Lub Kaum Ob Hlis. 7. Yog hais tias koj hloov thaum lub sij hawm no, cov kev pauv yuav pib siv tau Lub Ib Hlis. tim 1 ntawm xyoo tom ntej. Kawm kom paub ntau ntxiv txogMedicare cov sij hawm rau npe.

Kev khiav hauj lwm ntawm cov kev pab (Coordination of benefits, COB) yog siv rau cov neeg uas muaj kev pab them nqi kho mob hauv ntau tshaj ib daim phiaj kho mob. COB yog hais txog daim phiaj twg yog tus them ua ntej (xub them) thiab daim phiaj twg yog tus them thib ob. Tus them ua ntej khiav txoj hauj lwm xa tawm cov daim phiaj kho mob cov kev pab tag nrho. Tus them thib ob yog them rau cov nqi thiab cov kev pab uas daim phiaj thib ib tsis them rau.

Dual Special Needs Plans (D-SNPs)  yog ib hom phiaj xwm ntawm Medicare Advantage. Yog li, D-SNP khiav txoj hauj lwm muab Medicare thiab Medicaid cov kev pab ob qho tib si. Feem ntau, Medicaid them rau cov kev pab thiab cov nqi uas D-SNP tsis them rau. D-SNPs kuj tseem khiav txoj hauj lwm tswj hwm kev kho mob, tswj hwm kev mob nkeeg thiab lwm cov kev pab kho mob.

UnitedHealthcare Community Plan muab cov kev pab rau cov tswv cuab uas muaj cai tau txais Medicaid los yog Medicaid thiab Medicare ob qho tib si hauv 42 xeev thiab District of Columbia.*

UnitedHealthcare muab cov phiaj Medicaid nyob hauv cov xeev no:
Arizona, California, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare muab cov phiaj Dual Special Needs Plans (D-SNPs) nyob hauv cov xeev no**:
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, Colorado, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*Txij thaum lub Ob Hli 2022
**Tsis muaj nyob hauv txhua lub nroog

Peb qhov kev tshawb npe hauv online ua kom yooj yim rau kev nrhiav cov kws kho mob hauv network, cov kws kho mob tshwj xeeb thiab cov chaw kho mob uas nyob ze koj. Tsuas yog ntaus koj tus lej ZIP rau xwb. Tom qab ntawd koj tuaj yeem tshawb xyuas los ntawm tus kws kho mob lub npe, hom kev kho mob, qhov chaw, cov kev pab, thiab cov kev kho mob kom nrhiav tau qhov koj xav tau.

Medicaid Basics

Yog hais tias koj tau rau npe rau hauv UnitedHealthcare ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob thiab koj ho poob koj qhov muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid, peb yuav muab koj ncua cia mus txog 6 lub hlis. Thaum lub sij hawm no, koj yuav tau them tus nqi sib koom them (cost-sharing) ntawm Medicare xws li them cov nyiaj uas yus nrog them (copayments), nrog them nyiaj is saws las (coinsurance), cov nyiaj yus them ua ntej (deductibles) thiab cov nqi them tuav pov hwm txhua hli (premium). Yog hais tias koj tsis rov qab tau txais koj qhov muaj feem tsim nyog tau txais Medicaid thaum kawg ntawm 6 lub hlis, koj yuav raug rho npe tawm ntawm peb daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob.

Tiam sis nco ntsoov tias, koj tuaj yeem rau npe tau rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob thaum twg los tau. Yog tias koj tau txais koj qhov kev pab them nqi kho mob Medicaid rov qab, tsuas yog tham nrog UnitedHealthcare tus neeg sawv cev muag ntawv tuav pov hwm kho mob uas muaj ntawv tso cai kom rov qab rau npe rau hauv daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob dua xwb.

Txhua lub xeev nyias tswj nyias qhov kev pab Medicaid yog li ntawd yam uas tau pab them rau los ntawm Medicaid tuaj yeem hloov tau ntawm ib lub xeev mus rau ib lub xeev. Tab sis muaj qee cov kev kho mob uas txhua lub xeev yuav tsum tau pab them rau hauv lawv qhov kev pab cuam Medicaid raws li tsoom fwv txoj cai lij choj. Cov no yog hu ua cov kev pab uas yuav tsum tau muab. Cov xeev kuj tseem tuaj yeem xaiv tau los muab lwm cov kev pab hauv Medicaid thiab. Cov no hu ua cov kev pab uas xaiv tau.

Cov kev pab Medicaid uas yuav tsum tau muaj kuj muaj xws li:

 • Kev kho neeg mob sab hauv tsev kho mob
 • Kev tu xyuas tus neeg mob nyob rau lub sij hawm luv luv uas muaj kev paub txawj tu neeg mob los yog lub chaw kho mob kom zoo rov qab los li qub
 • Kws kho mob cov kev pab kho mob
 • Kev kho mob rau cov neeg mob uas tsis pwv hauv tsev kho mob los sis chaw kuaj mob
 • Cov kev kuaj ntshav thiab xoos hluav taws xob (X-ray)
 • Kev kho mob hauv tsev mus sij hawm luv (muab los ntawm lub chaw saib xyuas kev kho mob hauv tsev)
 • Kev pab tsheb thauj neeg mob
 • Cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav rau cov neeg uas tsis tau txais kev pab them nqi los ntawm Medicare

Cov kev pab xaiv tau uas tau muab los ntawm qee lub xeev tej zaum yuav muaj xws li:

 • Cov kev kuaj qhov muag thiab tsom iav qhov muag
 • Cov kev kuaj qhov hnov lus thiab cov cuab yeej pab kom hnov lus
 • Kev kho hniav
 • Cov kev tshuaj ntsuam tiv thaiv mob
 • Kev kho lub cev (tshaj qhov muaj nyob hauv Medicare)
 • Kev muab tsheb thauj mus thiab rov qab los ntawm kev kho mob uas tsis yog mob xwm txheej kub ceev
 • Ib txhia tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis tau txais kev pab them nqi los ntawm Medicare
 • Ib txhia tshuaj uas tsis yog kws kho mob sau ntawv yuav, xam nrog qee yam tshuaj qab los (vitamins)
 • Kev saib xyuas kho mob ntsig txog kev tig los yog kho tus txha nqaj qaum

Nyob hauv cov teeb meem kev mob nkeeg feem ntau, Medicaid them nyiaj rau puv ntoob rau cov nqi kho mob uas tau txais kev pab them rau, yog li ntawd cov neeg uas muaj Medicaid tsis tas yuav them tus nqi (premium) uas them txhua hli los sis cov nqi uas yus them ua ntej (deductibles). Tab sis nws kuj muaj qee qhov kev zam thiab cov cai sib txawv mus raws li ntawm lub xeev. Nyob hauv qee cov teeb meem kev mob nkeeg, yog tias ib tus neeg tau txais cov nyiaj pab Tuav Pov Hwm Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) lawm, tej zaum yuav tau txiav ib qho nyiaj me me los ntawm cov nyiaj pab no los pab them cov nqi uas Medicaid pab them rau.

Nyob rau hauv cov teeb meem kev mob nkeeg feem ntau, Medicaid yog tus them tom qab kawg. Qhov ntawd txhais tau hais tias Medicaid yuav them tom qab lwm tus neeg them nyiaj tau them nws feem ntawm cov kev kho mob uas tau muab. Piv txwv li, yog hais tias koj muaj Medicare los sis ib hom kev pab them ntiag tug (private) twg lawm, Medicaid yuav yog tus them nyiaj thib ob tas li. Cov kws pab kho mob yuav muab daim ntawv nqi xa rau tus them nyiaj xub thawj tso, thiab Medicaid mam li them feem uas tseem tshuav. Ntawd yog qhov laj thawj tias yog vim li cas cov neeg rau npe rau Medicaid thiaj yuav tsum qhia tias lawv muaj lwm qhov pab them nqi kho mob thiab.

Thaum koj rau npe rau Medicaid, koj yuav tsum tau sau daim ntawv thov. Ntau lub xeev muaj cov cai sib txawv rau Medicaid. Koj yuav tau muaj ntau yam ntaub ntawv, xws li:

Cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej

 • Cov ntaub ntawv hais txog cov tswv cuab hauv tsev (npe, hnub yug thiab tus lej Xaus Saus)
 • Pov thawj ntawm kev ua pej xeem

Cov ntaub ntawv nyiaj txiag

 • Cov ntaub ntawv xauj tsev los sis qiv nyiaj
 • Cov nuj nqis (nqi dej nqi hluav taws xob, chaw zov me nyuam, thiab lwm yam)
 • Cov ntaub ntawv tsheb
 • Cov ntaub ntawv nyiaj txiag
 • Cov nyiaj tau los (cov ntaub ntawv them nyiaj rau koj)

Ntaub ntawv kho mob

 • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev xiam oob qhab los sis cov ntaub ntawv kho mob uas qhia txog kev mob nkeeg mus ntev
 • Cov nqi kho mob tsis ntev los no

Koj yuav tsum tau thov mus rau lub xeev lub chaw khiav hauj lwm uas tswj hwm qhov kev pab cuam Medicaid hauv koj lub xeev. Yog muaj lus nug, los sis xav paub seb cov phiaj tuav pov hwm kho mob twg ntawm UnitedHealthcare Community Plan muaj nyob hauv koj cheeb tsam, thov siv qhov kev tshawb fawb ntawm peb lub vev xaib ntawm UHCCommunityPlan.com.

Yog. Vim D-SNP yog Medicare Advantage ib daim phiaj kho mob, Medicare yuav them rau cov nqi feem ntau thaum Medicare cov tswv cuab tau txais kev kho mob. Feem uas tsis tau them yog tus tswv cuab lub luag hauj lwm los mus them. Qhov nyiaj no raws li paub yog qhov nyiaj yus them txhua hli (premium), feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance), los yog feem yus them ua ntej (deductible). Rau cov neeg uas nyob hauv D-SNP ib daim phiaj, lub xeev cov kev pab cuam Medicaid them rau cov nqi kho mob no.  

Tau, tsuav yog koj muaj raws li cov cai siv rau Medicaid hauv koj lub xeev. Txawm koj yuav tau txais Security Disability Insurance (SSDI) los tsis tau yuav tsis muaj dab tsi hloov koj qhov muaj feem tau txais Medicaid. Qhov tau txais SSDI ua rau koj cia li tau Medicare, tab sis muaj ib lub sij hawm nyob tos. Tej zaum koj kuj yuav tau tos ntev txog 2 xyoos tom qab koj tau txais Social Security disability qhov nyiaj pab ua ntej koj yuav tau Medicare. Kawm kom paub ntau ntxiv txog Social Security disability thiab Medicaid thiab Medicare.

Qhov kev pab cuam Medicaid hauv txhua lub xeev yog tswj hwm los ntawm tsoom fwv xeev rau lub xeev ntawd. Txawm qee lub xeev yuav muab ntau hom phiaj Medicaid sib txawv, txhua daim phiaj kheev yog muab kev pab rau qee cov neeg (xws li cov me nyuam, cov tsev neeg los sis cov neeg muaj hnub nyoog uas tau nyiaj los tsawg). Nws tsis yog ib qho uas koj yuav hloov tau koj daim phiaj Medicaid los sis hloov mus rau lwm daim phiaj Medicaid txawv tshwj tsis yog koj lub neej muaj kev hloov pauv. (Piv txwv li, yog tias koj tau yuav lawm los sis cev xeeb tub). Koj yuav ua ntawv thov tau Medicaid tsis hais lub sij hawm twg thoob plaws lub xyoo. Kawm kom paub ntxiv txog Medicaid cov phiaj kho mob thiab Medicaid qhov kev pab them nqi ​.

Koj yuav pom qhov txuas (link) mus rau lub website rau koj lub xeev Medicaid lub chaw khiav hauj lwm ntawm nplooj ntawv "Plan Details" rau txhua daim phiaj kho mob uas UnitedHealthcare Community Plan muab. Yog xav saib kom paub cov phiaj kho mob uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam, thov siv qhov cuab yeej tshawb fawb nyob ntawm peb qhov home page ntawm UHCCommunityPlan.com

Medicaid + Medicare

Medicaid muab kev pab them nqi kho mob rau lab tus neeg, suav nrog rau cov neeg muaj hnub nyoog uas khwv tau nyiaj los tsawg uas muaj feem tau txais, cov me nyuam, cov poj niam cev xeeb tub, cov laus thiab cov muaj mob xiam oob khab. Medicaid yog tau txais peev nyiaj txiag koom ua ke los ntawm lub xeev thiab tsoom fwv teb chaws. Medicare yog ib qhov kev pab ntawm tsoom fwv teb chaws. Nws muab kev pab them nqi kho mob rau cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos thiab laus dua, thiab tseem muaj qee cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos uas muaj cai tsim nyog tau txais vim muaj ib qho mob xiam oob qhab. Kawm paub ntxiv txog qhov sib txawv ntawm Medicaid thiab Medicare

Yog. Ib txhia neeg yeej muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si. Cov neeg no muaj cai tsim nyog tau txais Medicare vim lub hnub nyoog (pib hnub nyoog 65 xyoos los sis laus dua) los sis vim lawv muaj ib tus mob xiam oob qhab. Lawv kuj tseem muaj cai tsim nyog tau txais Medicaid vim tias lawv raug raws li Medicaid cov cai hauv lawv lub xeev lawm. Cov neeg uas muaj feem tau txais Medicare thiab Medicaid yog cov "muaj feem tau txais ob yam." Kawm kom paub ntxiv txog Medicare thiab Medicaid ob yam tib si.

Medicare thiab Medicaid yog ob qho kev pab cuam sib txawv uas muaj cov cai tsim nyog tau txais kev pab sib txawv.

Txhawm rau kom muaj feem tsim nyog tau txais Medicare, koj yuav tsum yog:

 • Muaj hnub nyoog yam tsawg kawg yog 65 xyoos, los sis koj muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li kev xiam oob qhab los sis lwm yam xwm txheej kev mob nkeeg tshwj xeeb
  THIAB  
 • Yog ib tus pej xeem nyob hauv Teb Chaws Meskas los yog ib tug uas nyob raug raws cai lij choj uas tau nyob hauv Teb Chaws Meskas yam tsawg kawg 5 xyoos ua ntu zus los

Yuav kom tsim nyog tau txais cov nyiaj pab Medicaid hauv xeev, koj yuav tsum yog:

 • Muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab raug raws li cov cai tseev kom muaj rau cov tsev neeg khwv tau nyiaj los tsawg, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam, cov tib neeg tau txais Nyiaj Tau Los Pab Rau Kev Ruaj Ntseg Ntxiv (Supplemental Security Income, SSI), muaj mob xiam oob qhab los sis lwm yam xwm txheej tshwj xeeb
 • Muaj hnub nyoog yam tsawg 65 xyoos thiab koj kuj tseem:
  • Tau txais Kev Pab Tshwj Xeeb Ntxiv los sis kev pab los ntawm koj lub xeev
  • Yog tus neeg dig muag los sis muaj kev xiam oob qhab, tab sis tsis xav tau kev kho mob mus sij hawm ntev

Raws li ib feem ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Kho Mob Nqi Pheej Yig (Affordable Care Act), feem ntau cov xeev tau xaiv kom nthuav dav Medicaid cov kev pab them nqi kho mob kom suav txhua tus neeg laus uas khwv tau nyiaj los tsawg uas muaj hnub nyoog qis dua. 65 xyoos. Lwm lub xeev tej zaum yuav xaiv ua li ntawd thaum twg los tau. Ntau tus neeg kuj xav tsis thoob vim lawv paub tias lawv muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. Yog vim li ntawd yog ib qho zoo uas yuav tau xyuas seb yus puas muaj feem tau txais thiab.

Yog yuav saib seb koj puas muaj feem tau txais Medicaid hauv koj lub xeev, mus saib hauv lub vev xaib rau Medicaid hauv koj lub xeev. Tom qab ntawd txheeb xyuas cov cai hais txog qhov muaj feem tsim nyog tau txais kev pab.

Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Kho Mob Nqi Pheej Yig (Affordable Care Act) tau tsim ib lub chaw ua hauj lwm tshiab nyob rau hauv Cov Chaw Muab Cov Kev Pab Medicare & Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS). Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Sib Koom Tes ntawm Medicare-Medicaid ua kom ntseeg tau tias cov neeg uas tau rau npe ob zaug rau hauv Medicare thiab Medicaid ob qho tib si muaj kev nkag tau mus rau kev kho mob zoo, tsis muaj teeb meem. Lub hom phiaj yog ua kom ob qho kev pab cuam ua hauj lwm ua ke tau zoo dua los txhim kho txoj kev kho mob thiab txo cov nqi kho mob kom qis dua.

Cov kev pab cuam Medicaid tuaj yeem pab Medicare los ntawm qhov them rau qee cov nqi kho mob Medicare. Thiab los ntawm kev pab them rau cov uas tsis them los ntawm Medicare, xws li kev hnov lus, kev muab tsheb thauj mus los, kev kuaj qhov muag, kev kho hniav thiab kev tu xyuas mus sij hawm ntev.

Medicare Lub Sij Hawm Qhib Rau Npe (Open Enrollment Period, OEP) pib txij lub Kaum Hli. 15 mus txog lub Kaum Ob Hlis. 7 txhua txhua xyoos. Tsis hais leej twg uas twb muaj Medicare qhov kev pab them nqi lawm tsis hais hom twg yuav hloov tau nws cov kev pab rau lub xyoo yuav los tom ntej. Medicare Advantage Qhib Rau Npe (Open Enrollment) pib txij lub Ib Hlis. tim 1 mus txog lub Peb Hlis 31 txhua txhua xyoo. Tsuas yog cov neeg uas twb muaj ib daim phiaj Medicare Advantage thiaj pauv tau lub sij hawm no.Dual Special Needs Plans (D-SNPs) yog ib hom ntawm Medicare Advantage plan yog li qhov qhib rau npe yog tib lub sij hawm. Koj yuav ua ntawv thov tau Medicaid tsis hais lub sij hawm twg thoob plaws lub xyoo. Nws tsis muaj cov sij hawm qhib rau npe rau Medicaid los yog CHIP (Children’s Health Insurance Program). Kawm kom paub ntau ntxiv txog Medicare cov sij hawm qhib rau npe.

Dual Special Needs Plans (D-SNPs)/muaj feem tau ob yam kev pab

"Muaj feem tau txais ob yam" yog piav txog cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais Medicare thiab Medicaid ob yam tib si nyob rau tib lub sij hawm. Cov neeg no muaj feem tau txais ob qhov kev pab cuam tib si, yog li ntawd lawv thiaj li yog cov "muaj feem tau txais ob yam."

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob muab cov nyiaj pab thiab kev kho mob uas feem ntau kheev tsis muaj los ntawm Medicare los sis Medicaid. Nrog rau daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob, koj yuav ceev koj cov nyiaj pab Medicaid, thiab koj yuav tau txais nyiaj pab ntau dua li Original Medicare uas muaj tus nqi tuav pov hwm them txhua hli (premium) qis txog li ntawm $0. UnitedHealthcare cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob muaj ntau yam ntawm cov nyiaj pab thiab kev muaj cai tshwj xeeb ntxiv.1

Peb cov phiaj tuav pov hwm tej zaum yuav pab them rau:

 • Kev tu xyuas kaus hniav li ib txwm
 • Cov qhab nias mus yuav OTC cov khoom thiab them cov khoom noj
 • Cov kev kuaj qhov muag, ntxiv rau daim npav nyiaj (credit) mus yuav tsom iav qhov muag
 • Kev kuaj pob ntseg, ntxiv rau daim npav nyiaj (credit) mus yuav cov cuab yeej pab kom hnov lus
 • Thiab ntau yam ntxiv

1Cov nyiaj pab, cov xim xoo zoo tshwj xeeb thiab/los sis cov cuab yeej siv yuav sib txawv mus raws daim phiaj xwm kho mob/cheeb tsam. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob qee cov kuj tseem muaj qhov sib koom tes saib xyuas kev kho mob. Qhov ntawd yog ib qho kev pab loj heev — tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg uas xav tau cov kev kho mob ntau yam sib xyaws pes daws. Nws ua rau yooj yim dua los tswj koj cov kws kho mob, cov kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob. Kawm kom paub ntxiv txog cov nyiaj pab ntawm daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob

Thov nco ntsoov tias cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob uas UnitedHealthcare muab, thiab cov nyiaj pab tshwj xeeb uas muaj nyob rau hauv, tuaj yeem hloov pauv tau uas yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Yog xav paub cov ntsiab lus tseeb meej hais txog cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm uas muaj nyob hauv koj cheeb tsam, thov siv qhov kev tshawb fawb ntawm peb lub vev xaib ntawm UHCCommunityPlan.com

1. Koj puas tau txais cov kev pab Medicaid hauv xeev? (Yog tias tau, koj yuav muaj ib daim npav Medicaid hauv xeev.)

Koj muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab raug raws li cov cai tseev kom muaj rau cov tsev neeg khwv tau nyiaj los tsawg, cov poj niam cev xeeb tub thiab cov me nyuam, cov tib neeg tau txais Nyiaj Tau Los Pab Rau Kev Ruaj Ntseg Ntxiv (Supplemental Security Income, SSI), muaj mob xiam oob qhab los sis lwm yam xwm txheej tshwj xeeb.

 • Koj muaj hnub nyoog yam tsawg 65 xyoos thiab koj kuj tseem:
 • Tau txais Kev Pab Tshwj Xeeb Ntxiv los sis kev pab los ntawm koj lub xeev
 • Yog tus neeg dig muag los sis muaj kev xiam oob qhab, tab sis tsis xav tau kev kho mob mus sij hawm ntev

2. Koj puas muaj Medicare Parts A thiab B?

 • Koj muaj hnub nyoog yam tsawg kawg yog 65 xyoos, los sis koj muaj hnub nyoog qis dua 65 xyoos thiab muaj cai tsim nyog tau txais kev pab raws li kev xiam oob qhab los sis lwm yam xwm txheej kev mob nkeeg tshwj xeeb
  THIAB  
 • Koj yog ib tus pej xeem nyob hauv Teb Chaws Meskas los yog ib tug uas nyob raug raws kev cai lij choj uas tau nyob hauv Teb Chaws Meskas yam tsawg kawg 5 xyoos ua ntu zus los

3. Koj puas yog nyob hauv thaj tsam uas muaj cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob?

Ib tus neeg sawv cev muag ntawv tso cai los ntawm UnitedHealthcare yuav qhia tau rau koj tias koj nyob hauv thaj tsam uas muaj peb cov kev pab kho mob los tsis nyob. Los sis, yog xav saib cov phiaj muaj nyob hauv koj cheeb tsam, thov siv qhov cuab yeej tshawb fawb nyob ntawm peb qhov home page ntawm UHCCommunityPlan.com

Dual Special Needs Plans (D-SNPs) muaj qhov qhib rau npe Special Enrollment Period (SEP) mus tas li, uas yog pib thawj 9 hlis ntawm lub xyoo. Cov neeg uas muaj cai tsim nyog tau txais tuaj yeem rau npe los sis hloov daim phiaj tuav pov hwm kho mob ib zaug txhua txhua 3 lub hlis. Cov kev hloov pauv kev rau npe nkag kom tau kev pab yuav siv tau rau thawj hnub ntawm lub hlis tom ntej.

‬LUS CIM TSEG: Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias txhawm rau kom muaj feem tau txais ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob, koj yuav tsum tau ntawv pov thawj tau txais kev pab rau Medicaid txhua xyoo. Tsuav koj tseem muaj feem tau txais xwb ces, koj daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yuav cia li rov ntxiv sij hawm dua tshiab txhua xyoo. Kawm kom paub ntxiv txog kev rau npe kom tau txais daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm

Dual Special Needs Plan (D-SNP) tus tswv cuab yuav tsum muaj feem tau txais Medicaid.  Yog ib tus tswv cuab poob nws qhov muaj feem tau txais Medicaid, nws mus rau qhov hu hais tias lub sij hawm ncua pub ntxiv (grace period). Nyob ntawm seb daim phiaj kho mob yog li cas, lub sij hawm ncua pub ntxiv no yuav yog 30 hnub los yog ntau txog 6 lub hlis. Cov tswv cuab tseem tuaj yeem tau txais kev kho mob thiab cov kev pab los ntawm lawv daim phiaj, thiab Medicare tseem yuav them rau feem ntau ntawm qhov kev kho mob thiab cov nqi uas them rau. Tib qho sib txawv mas tsuas yog tias, thaum lub sij hawm ncua pub ntxiv (grace period) no, tus tswv cuab D-SNP yuav tau them cov nqi uas yus rho nyiaj hauv hnab tshos them. Cov no yuav muaj xws li feem yus nrog them (copayments), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance), feem yus them ua ntej (deductibles) thiab cov nqi uas yus them txhua hli (premiums) uas Medicaid yuav them dhau rau yav dhau los. Kawm kom paub ntau ntxiv txog kev poob qhov muaj feem tau txais D-SNP.

D-SNP yog txhais hais tias Dual Special Needs Plan. Cov phiaj no yog rau cov neeg khwv tau nyiaj los tsawg uas muaj feem tau txais ob yam kev pab Medicare thiab Medicaid ob qho tib sid. C-SNP yog txhais hais tias Chronic Special Needs Plan. Cov phiaj no yog rau cov neeg uas muaj ib tus mob mus sij hawm ntev tsis txawj zoo. Piv txwv muaj xws li mob plawv tsis ua hauj lwm tsis txawj zoo, mob hlab ntsha plawv thiab mob ntshav qab zib. Kawm kom paub ntxiv txog Medicare Special Needs Plans.

Medicare Part D yog feem them rau cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav. Nws them rau qee cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav uas tsis them rau los ntawm Medicare Parts A thiab B. Medicare Special Needs Plans (SNPs) yog ib hom ntawm Medicare Advantage plan. Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab muaj qhov them rau nqi tshuaj. Tab sis yog koj noj ib yam tshuaj twg uas kws kho mob sau ntawv yuav, koj yuav xav paub tseeb tias koj cov tshuaj yog pab them rau los ntawm daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob ua ntej koj rau npe. Kawm kom paub ntxiv txog daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob qhov kev pab them cov nqi tshuaj uas kws kho mob sau ntawv yuav.

Yog tias koj muaj ib daim phiaj Dual Special Needs Plan (D-SNP), koj cov nqi feem ntau tej zaum yuav pab them rau koj. Thaum Medicare cov tswv cuab mus kho mob, Medicare tsis them rau cov nqi kho mob puv ntoob. Feem los yog qhov uas tsis them yog Medicare tus tswv cuab lub luag hauj lwm los them. Qhov nyiaj no raws li paub yog qhov nyiaj yus them txhua hli (premium), feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance), los yog feem yus them ua ntej (deductible). Lub xeev cov kev pab cuam Medicaid pab them cov nqi no rau cov uas khwv tau nyiaj los tsawg. Yog tias koj tsis muaj Medicaid, koj cov nqi tiag tiag yuav nyob ntawm daim phiaj koj xaiv.

Yog, Dual Special Needs Plans (D-SNPs) yog nyob hauv ib lub network. Cov phiaj no hais kom cov tswv cuab yuav tsum mus kho mob ntawm cov kws kho mob los yog hauv cov tsev kho mob uas nyob hauv Medicare SNP lub network. SNP cov networks yuav loj me sib txawv thiab raws cov neeg uas nws muab kev pab. Hom networks muaj xws li:

 1. Networks yuav muaj rau ib cheeb tsam twg kiag xwb. Piv txwv, ib lub network yuav muaj thoob plaws lub xeev, hos lwm lub network tsuas muaj rau ib lub nroog xwb. Feem ntau, qhov no txhais hais tias nyob rau ib cheeb tsam twg tej zaum yuav muaj ntau tshaj ib lub network.
 2. Cov networks yuav ua hauj lwm rau qee yam teeb meem mob, xws li tus mob ua tem toob (dementia). Cov kws kho mob uas muab kev pab rau cov neeg mob uas muaj ib tus mob tshwj xeeb tuaj yeem koom tau lub network.

Kawm kom paub ntxiv txog kev nrhiav tus kws kho mob uas haum rau koj thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare.

Dual Special Needs Plans (D-SNPs) thiab Medicare-Medicaid Plans (MMPs) yog tsim los muab kev yooj yim dua qub rau cov uas muaj feem tau txais ob yam kev pab kom tau txais kev kho mob. Cov phiaj kho mob no ua kom tau txais kev kho mob los ntawm Medicare thiab Medicaid. Tab sis nws kuj muaj qhov sib txawv tseem ceeb. Nyob rau MMP, tas nrho Medicare thiab Medicaid cov kev pab yog muab los ntawm 1 daim phiaj kho mob nkaus xwb. Hos nyob rau D-SNP, cov tswv cuab yuav ceev tau tib daim phiaj kho mob Medicaid thiab tas nrho Medicaid cov kev pab li lawv tau niaj hnub no. Ib qho ntxiv, lawv muaj ib daim phiaj Medicare Advantage nws muaj nws uas keev muab cov kev pab rau lawv ntau dua daim Original Medicare. Lwm qhov txawv kuj yog qhov tias tsuas yog cov neeg uas muaj feem tau txais ob yam kev pab thiaj rau npe tau rau ib daim phiaj MMP, uas ua rau cov muaj feem tau txais ob yam kev pab puv ntoob thiab ib feem tau txais ib daim D-SNP. Kawm kom paub ntxiv txog Medicaid cov kev pab nyob hauv cov phiaj D-SNPs.

Yog. Kev pab them nqi kho hniav* yog ib qho ntawm ntau cov kev pab ntxiv uas koj tau txais yam tsis tau them nyiaj thaum nyob hauv ib daim phiaj Dual Special Needs Plan (D-SNP) los ntawm UnitedHealthcare. Ntxiv rau ntawm cov kev mus kuaj thiab txhuam hniav, tej zaum koj kuj tseem yuav tau txais ib qho kev pab rau cov kev kho hniav thiab. Qhov kev pab no yuav pab koj them rau cov kev kho hniav, xws li ntsaws hniav, kho cag hniav, cog hniav tshiab thiab lwm yam. Kawm kom paub ntau ntxiv txog D-SNP qhov kev pab them nqi kho hniav rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Yog. Kev pab them nqi tsheb thauj mus los* yog ib qho ntawm ntau cov kev pab ntxiv uas koj tau txais yam tsis tau them nyiaj thaum nyob hauv ib daim phiaj Dual Special Needs Plan (D-SNP) los ntawm UnitedHealthcare. Koj yuav muaj qhov tsheb pab thauj mus uas yog npaum cas zaus uas koj siv tau mus ntsib kws kho mob. Yog tias koj xav mus ntsib kws kho mob los yog mus nqa tshuaj, koj yuav tau tsheb pab thauj yam tsis tau them nyiaj thaum mus thiab rov qab los. Kawm kom paub ntau ntxiv txog D-SNP qhov pab them rau tsheb thauj mus los rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Yog. Kev pab them nqi kho qhov muag* yog ib qho ntawm ntau cov kev pab ntxiv uas koj tau txais yam tsis tau them nyiaj thaum nyob hauv ib daim phiaj Dual Special Needs Plan (D-SNP) los ntawm UnitedHealthcare. Ntxiv rau ntawm cov kev mus kuaj qhov muag, koj qhov kev pab them rau kev kuaj qhov muag kuj tseem muab credits txog ntau pua dollars los pab them rau cov tsom iav qhov muag thiab. Qhov ntawd tuaj yeem ua ntev mus rau kev pab them nyiaj rau ib nkawm cov tsom iav tshiab los yog tsom iav npuab lub ntsiab muag. Kawm kom paub ntau ntxiv txog D-SNP qhov pab them rau kev kuaj qhov muag rau cov uas muaj Medicaid thiab Medicare.

*Kev pab yuav muaj qhov sib txawv mus raws li daim phiaj qhov kev tuav pov hwm thiab thaj tsam uas muab kev kho mob. Cov ciaj ciam kev txwv thiab cov kev zam muaj siv rau.

Yog. Kev rau npe Dual Special Needs Plans (D-SNPs) yog ua raws li nyob hauv xeev. D-SNPs muaj nyob rau hauv ntau lub xeev, tab sis tsis yog txhua lub xeev. Tsis tas li ntawd, hom D-SNPs uas muaj (thiab cov kev pab uas txhua daim phiaj muab) tuaj yeem hloov pauv raws li lub county uas koj nyob. Koj yuav siv tau qhov cuab yeej tshawb nrhiav hauv qab no los saib seb daim phiaj kho mob twg muaj nyob hauv koj cheeb tsam. Yog hais tias koj tsis paub tseeb, hu tuaj rau peb thiab tham nrog peb ib tus neeg sawv cev uas muaj ntawv tso cai. Nws yuav piav qhia txhua cov kev xaiv ua tau thiab pab koj nrhiav kom tau ib daim phiaj kho mob uas muaj feem tau txais ob qho kev pab rau koj.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj cheeb tsam

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software