Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov Neeg Tu Xyuas Lwm Tus

Cov chaw muaj kev pab rau cov uas muab kev pab tu cov neeg muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si

Cov lus qhia sib txuas lus rau cov neeg saib xyuas tu lwm tus

Cov lus qhia yooj yim-rau-siv los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus mloog thiab sib qhia cov ntaub ntawv kom tau zoo dua.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus nrog kev teem caij mus ntsib kws kho mob

Cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus paub tias yuav ua li cas ua ntej, thaum lub sij hawm thiab tom qab cov kev teem caij ntsib kws kho mob rau tus neeg koj saib xyuas tu nws.

10 qhov cim qhia tau tias nws yuav yog lub sij hawm los nqis tes nrog kev pab saib xyuas

Yuav ua li cas paub thaum twg ib tug niam txiv laus los sis ib tus neeg hlub yuav xav tau kev saib xyuas, thiab kev txhawb nqa ntxiv rau ob txoj kev npaj kho mob uas tsim nyog yuav muaj

Qhov nce thiab nqis ntawm kev saib xyuas tu lwm tus

Nws yog qho ib txwm muaj uas cov neeg muab kev saib xyuas lwm tus yuav hnov sab heev, ntxhov siab thiab lwm yam kev nyuaj siab nyuaj ntsws. Kev paub txog cov kev txawj daws teeb meem los pab tswj koj cov kev xav tuaj yeem ua rau koj lub luag hauj lwm ua tus neeg saib xyuas lwm tus zoo dua tuaj thiab muaj txiaj ntsig

3 cov lus qhia los pab cov neeg saib xyuas tu lwm tus nyob deb saib xyuas ib tus neeg nyob deb

Kev ua ib tus neeg saib xyuas lwm tus uas nyob kev deb rau ib tus neeg laus muaj hnub nyoog los sis ib tus neeg muaj mob xiam oob qhab yeej tsis yog ib qho yooj yim kiag li. Cov lus qhia los pab koj ua lub luag hauj lwm ua tus saib xyuas lwm tus nyob kev deb.

Yuav ua li cas pab ib tug neeg kom noj qab haus huv dua qub - cov lus qhia rau cov neeg tu lwm tus

Kev pab ib tus neeg laus muaj hnub nyoog los sis ib tus neeg xiam oob qhab kom noj zaub mov muaj txiaj ntsig rau lub cev yuav yog qhov nyuaj rau cov neeg uas saib xyuas lwm tus. Cov lus qhia los pab tus neeg uas koj tu xyuas nws kom paub xaiv tej zaub mov noj zoo dua qub rau lub cev.

Kev saib xyuas tu cov neeg tsis taus

Kev saib xyuas neeg mob yog qhov nyuaj ntau tuaj ntxiv thaum koj muab kev tu xyuas ib tus neeg uas muaj mob xiam oob qhab. Tshawb nrhiav kom paub cov chaw muaj kev pab los pab cov neeg muab kev saib xyuas rau cov neeg laus thiab cov me nyuam uas muaj cov kev xav tau tshwj xeeb.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software