Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Dual Special Needs Plan (D-SNP) yog dab tsi

Tshaj tawm: Lub Ib Hlis 17, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Plaub Hlis 05, 2021

Ib daim phiaj xwm kev xav tau tshwj xeeb ob yam yog ib hom kev tuav pov hwm them nqi kho mob. Nws yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si. Yog tias qhov ntawd yog koj, koj yog "muaj feem tau txais ob yam kev pab." (Qhov ntawd tsuas yog lwm txoj hauv kev hais tias koj tuaj yeem muaj Medicaid thiab Medicare tib lub sij hawm)

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Dab tsi ua rau daim phaj no rau cov neeg uas muaj feem tau txais ob yam?

Cov Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb yog muaj rau cov neeg uas tuaj yeem siv qee yam kev pab ntxiv. Qhov ntawd tej zaum yuav yog vim cov nyiaj khwv tau los, cov kev xiam oob qhab, hnub nyoog thiab/los sis tej kev mob nkeeg. Dual Special Needs Plans yog hom phiaj xwm ntawm Medicare Advantage. Dual Special Needs Plans tseem hu ua D-SNP lub npe luv. Cov npe no txhais tau tib yam nkaus. 

Kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv muaj ob yam yuav ua hauj lwm nrog Medicaid thiab Medicare li cas?

Daim Phiaj Muaj Ob Yam Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob Uas Xav Tau Tshwj Xeeb ua hauj lwm ua ke nrog koj daim phiaj tuav pov hwm kho mob Medicaid. Koj yuav ceev tag nrho koj cov kev pab Medicaid cia. Feem ntau cov kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv muaj ob yam muab cov kev pab thiab cov yam ntxwv ntxiv rau koj ntau dua li koj tau txais nrog Original Medicare. Tag nrho muaj qhov nyiaj pov hwm them txhua hli (premium) qis txog $0 xwb.

Kev pab ntxiv rau koj

Kev sib koom tes saib xyuas yog lwm qhov kev pab loj uas koj tau txais nrog Dual Special Needs Plan. Koj yuav muaj ib tus kws saib xyuas tus kheej. Nov yog ib tus neeg uas tuaj yeem pab tau koj:

  • Nkag siab koj cov kev pab Medicaid thiab Medicare.
  • Tswj koj cov kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb thiab cov kev pab kho mob.
  • Tau txais cov kev pab cuam koj xav tau kom muaj kev noj qab haus huv raws li koj ua tau.

Yog tias koj muaj feem tsim nyog tau txais ob yam, koj tuaj yeem tau txais hom phiaj xwm kev noj qab haus huv no li cas?

Dual Special Needs Plans yog muab los ntawm cov tuam txhab pov hwm ntiag tug (private insurance). Qhov ntawd suav nrog UnitedHealthcare. Peb hu rau peb cov phiaj xwm kev noj qab haus huv uas muaj feem tau txais ob yam UnitedHealthcare Dual Complete®. Peb tau pab cov neeg uas xav tau kev kho mob tshwj xeeb los tau ntau tshaj 40 xyoo. Thiab peb cov tswv cuab uas muaj feem tau txais ob yam nyob ntau lub xeev dua li lwm lub tuam txhab kho mob.​1

1 Raws li kev lag luam hauv teb chaws, txij li ntawm 2019

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software