Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab keev yuav muaj kev pab thauj mus los yam tsis tau them tus nqi

Tshaj tawm: Lub Rau Hli 19, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Kaum Ib Hli 17, 2020

Yog koj muaj mob ua rau koj tsis muaj zog los yog muaj ib tus mob xiam oob qhab, nws yuav nyuaj rau koj mus los tau. Thiab yog tias koj tsis muaj tsheb, los yog nyob sab nraum nroog, qhov mus ntsib kws kho mob li tau teem tseg tuaj yeem yog qhov nyuaj. Yog vim li no cov phiaj xwm uas muaj ob yam kev pab keev muaj kev pab thauj mus los nyob rau hauv. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Cov phiaj xwm no muaj cov kev pab ntxiv los pab rau koj lub neej kom yooj yim dua qub. Koj kheev yuav tau qhov tias yuav muaj cov kev pab thauj pes tsawg zaus mus ntsib kws kho mob nkaus xwb (one-way) yam koj tsis tau them nyiaj.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Cov phiaj uas muaj ob qho kev pab muaj cov kev pab thauj mus rau cov chaw uas tau tso cai.

Txawm cov phiaj no yuav muaj cov kev pab thauj uas koj tsis tau them nyiaj los, koj yuav mus tsis tau txhua qhov uas koj xav mus. Yog yuav kom peb them rau qhov kev pab thauj koj ntawd, nws yuav tsum yog mus los yog rov los ntawm qhov chaw uas daim phiaj tso cai. Thiab nws yuav tsum yog ib qho kev kho mob uas xav tau. 

Kev them nqi thauj mus los yuav suav nrog kev caij tsheb mus rau:

Cov sij hawm teem ntsib cov kws muab kev pab kho mob xws li kws kho mob thiab kws kho hniav.

Ib lub tsev muag tshuaj mus nqa cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav thiab khoom siv kho mob.

Chaw saib xyuas cov neeg laus thiab lwm yam kev pab hauv zej zog.

Cov tsheb thauj uas muaj tus ntaiv cuag tau lub rooj zaum muaj log yuav muaj rau koj raws li xav tau.

Nws yog ib qho yooj yim los teem lub caij kom tau tsheb thauj.

Kev caij tsheb mus rau cov kev xav tau uas tsis yog xwm txheej kub ceev feem ntau yog muab los ntawm cov koom tes pab cuam. Cov tswv cuab uas nyob hauv cov phiaj tau txais ob yam kev pab tsuas yog hu rau tus khub pab cuam los teem kom tau tsheb thauj. Koj tuaj yeem thov tsheb pab thauj li ​24 xuaj moos ua ntej. Lawv yuav coj koj mus rau qhov chaw twg uas koj yuav mus, thiab rov coj koj mus tsev.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software