Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Qhov txawv ntawm daim phiaj HMO thiab PPO yog dab tsi

Tshaj tawm: Lub Rau Hli 19, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Plaub Hlis 05, 2021

Ib zaug tas ib zaug tuaj, cov tswv cuab qhia rau peb tias lawv ntaus nqi lawv txoj kev sib raug zoo nrog lawv cov kws kho mob ntau npaum li cas. Thiab nws tsis yog qhov xav tsis thoob li. Tej zaum nws yuav siv sij hawm ntau thiab siv zog los nrhiav cov kws kho mob uas koj nyiam thiab ntseeg siab. Yog hais tias koj tab tom saib rau hauv ib daim phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob, koj yuav pom cov lus "HMO" thiab "PPO" muab siv los piav qhia txog cov phiaj xwm pov hwm kev noj qab haus huv uas sib txawv. Yam muaj kev sib txawv uas koj nug yog dab tsi? Thiab HMO los sis PPO, qhov twg zoo dua? Tag nrho cov no yog nyob ntawm kev xaiv cov kws kho mob. Yeem txuas mus kom paub tias vim li cas. 

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Rov qab saib me me ntxiv txog cov phiaj uas muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob.

Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Cov phiaj tuav pov hwm no kheev yuav muaj ntau cov kev pab ntxiv thiab cov yam ntxwv los pab them ntau dua rau ntawm koj cov kev saib xyuas kho mob thiab cov nqi. Thiab koj tuaj yeem tau txais cov ntawd tag nrho nrog cov nyiaj them nqi tuav pov hwm (premium) qis npaum li $0.

HMO txhais li cas?

HMO txhais tias yog Health Maintenance Organization. Cov tswv cuab ntawm HMO cov phiaj tuav pov hwm yuav tsum mus rau cov kws kho mob nyob hauv lub network kom tau txais cov kev kho mob thiab kev pab. Qhov ntawd tsis tau txhais hais tias lawv tsis tuaj yeem mus ntsib tau ib tus kws kho mob uas nyob sab nraud HMO lub network. Tab sis, tshwj tias ntshe nws yog ib qho mob xwm txheej kub ceev no xwb tsis li ntawd cov tswv cuab yuav tau them tag nrho cov nqi rau lawv cov kev kho mob.

PPO txhais li cas?

PPO txhais tias yog Preferred Provider Organization. Thaum muaj PPO daim phiaj tuav pov hwm, cov tswv cuab tseem muaj kev nkag mus tau rau cov kws kho mob thiab cov tsev kho mob uas nyob hauv lub network. Tab sis lawv kuj muaj qhov yooj yim mus ntsib tau lwm tus kws kho mob nyob txhua qhov chaw hauv teb chaws Asmeskas. Qhov ntawd tsuav yog tus kws kho mob koom nrog Medicare thiab lees txais tus tswv cuab daim phiaj tuav pov hwm kho mob. Yog hais tias PPO daim phiaj cov tswv cuab xaiv mus rau sab nraud ntawm PPO lub network, lawv daim phiaj qho nqi them tuav pov hwm txhua hli (premium), cov nyiaj sib koom them (copay) los sis nyiaj koom them is saws las (coinsurance) tej zaum yuav siab dua. 

Koj qhov kev xaiv ntawm cov phiaj tuav pov hwm yuav yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg.

Tsis yog tag nrho cov phiaj tuav pov hwm kho mob yuav muaj nyob hauv txhua txhua lub county thoob plaws lub teb chaws. Txawm hais tias koj muaj kev xaiv los xaiv qhov HMO los sis qhov PPO daim phiaj tuav pov hwm kho mob los nws yuav yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam, yog qhov koj mus ntsib tau ib tus kws kho mob xub thawj thiab lwm tus kws kho mob uas koj nyiam thiab ntseeg siab.

Saib seb koj cov kws kho mob puas nyob hauv peb lub network.

Peb tus cuab yeej tsawb online ua kom yooj yim nrhiav tus kws kho mob, kws kho mob tshwj xeeb los sis lwm tus kws kho mob hauv lub network ze koj. 

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software