Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev pab them nqi kho hniav muab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare tau luag ntxhi

Tshaj tawm: Lub Ob Hli 10, 2020

Hnub hloov tshiab zaum kawg los no: Lub Plaub Hlis 02, 2021

Qhov yus cov hniav tsis muaj mob yog qhov tseem ceeb, vim tias nws cuam tshuam ntau yam rau koj txoj kev noj qab haus huv tag nrho. Tab sis kev kho hniav kuj tseem kim heev. Thaum muaj nyiaj tsis txaus, tej zaum yuav cia li muab tso tseg los yog hla tsis mus ntsib tus kws kho hniav. 

Kev kho hniav li ib txwm tsis them rau los ntawm Original Medicare. Medicare Part A (Cov Ntawv Pov Hwm Tsev Kho Mob) tsuas yog them rau cov kev kho hniav uas koj tau txais thaum koj nyob hauv tsev kho mob xwb. Yog tias koj xav tau kev kho hniav xwm txheej kub ceev thaum nyob hauv tsev kho mob, tej zaum Medicare kuj yuav them rau koj qhov kev kho hniav, tab sis yog lwm yam ces tsis them.

Medicaid them rau cov kev kho hniav rau cov me nyuam, thiab qee lub xeev kuj tseem muab kev pab them kho hniav Medicaid rau cov muaj hnub nyoog. Tab sis cov cai rau Medicaid kev pab them kho hniav yog txawv rau txhua lub xeev. Tsuas yog kev kho hniav xwm txheej kub ceev xwb, lwm yam kev pab them kho hniav uas them los ntawm Medicaid yog nyob ntawm seb koj nyob qhov twg.

Yog tias koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, tej zaum koj tsis tas yuav tsum tau qhov qhov kev xaiv ntawd. Cov phiaj muaj ob yam kev tuav pov hwm kho mob yog rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob yam tib si. Thiab feem ntau muaj qhov them rau kev kho hniav.​* Qhov ntawd tuaj yeem ua rau muaj kev txawv loj rau koj peev nyiaj siv thiab koj kev noj qab haus huv.

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Piav qhia txog kev them rau kev kho hniav

Ua ntej koj rau npe rau hauv ib daim phiaj npaj kho mob twg, nws yog qhov zoo kom paub meej tias cov kev pab thiab kev them rau yog txhais li cas. Ntawm no yog ntau hom kev kho hniav sib txawv uas koj yuav tau xyuas kom paub tseeb tias them rau los ntawm koj daim phiaj:

Kev mus kuaj hniav thiab ntxuav hniav tsis tu ncua. Feem ntau cov phiaj xwm kho mob muaj ob yam kev pab muaj qhov nyiaj $​0 nrog them (copays) rau cov kev kuaj hniav tsis tu ncua, uas muaj xws li kev tu hniav kom huv thiab kho mob hniav qawj. Qhov ntawd txhais tau tias koj tuaj yeem mus ntsib kws kho hniav kom tu cov hniav kom huv yam tsis muaj tus nqi ntxiv rau koj them.

Xoos fais fab X-rays. Cov kws kho hniav siv kev xoos fais fab x-rays kom tau txais thiab pom txhua yam txog kev noj qab haus huv ntawm koj lub qhov ncauj. Lawv tuaj yeem tshawb xyuas cov cag ntawm koj cov hniav thiab cov pob txha nyob ib puag ncig, nrog rau kev ntsaws hniav, cov looj kaus hniav thiab cov khoom cog. X-rays kuj tseem pab cov kws kho hniav nrhiav qhov tus hniav lwj thiab kab noj hniav.

Kev kho mob fluoride.Nws yog ib txoj hauv kev ua tau sai, tsis mob los pab tiv thaiv koj cov hniav ntawm kab noj hniav thiab hniav lwj.

Cov nyiaj pab (credits) them rau cov kev pab kho hniav. Feem ntau, cov neeg mob them ib feem ntawm cov nqi rau kev ntsaws, cag hniav, cog hniav thiab lwm yam kev kho hniav. Tab sis ntau daim phiaj kho mob uas muaj ob yam muaj cov nyiaj pab (credits) los pab them rau hom kev kho hniav no. Qee cov phiaj kho mob kuj tseem muaj cov nyiaj pab (credits) them rau cov hniav cuav.

Cia koj luag ntxhi.

Peb cov hniav yog ib feem tseem ceeb ntawm qhov lwm tus pom peb zoo li cas. Thiab nws yuav yooj yim dua los xav zoo rau koj tus kheej thaum koj muaj kev ras xav txog koj cov hniav. Muaj kev luag ntxis zoo tuaj yeem txhim kho koj tus kheej kev ntseeg siab rau tus kheej. Thiab qhov ntawd yuav ua rau nws yooj yim dua thiab txaus siab rau kev sib raug zoo ib yam nkaus. Tsis txhob plam qhov tau txais kev pab them nqi kho hniav yog tias koj tsim nyog tau txais Medicaid thiab Medicare, saib seb qhov kev pab kho hniav uas koj tuaj yeem tau txais nrog daim phiaj muaj pab them nqi kho mob.

Txhawm rau kom paub meej tias qhov kev pab kho hniav koj tuaj yeem tau txais nrog daim phiaj muaj ob txoj kev npaj kho mob los ntawm UnitedHealthcare, tshawb nrhiab raws koj qhov chaw nyob.

Mus saib UnitedHealthcare cov phiaj tuav pov hwm nyob hauv koj thaj tsam.

Muaj feem tau txais ob qho los yog Medicaid cov phiaj muab kev pab yuav hloov nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. Tshawb xyuas los ntawm kev siv koj tus lej ZIP code txhawm rau los nrhiav daim phiaj uas ua tau raws li koj cov kev xav tau kev kho mob zoo tshaj plaws.

*Thov nco ntsoov tias cov kev pab tshwj xeeb uas daim phiaj muaj ob yam kev pab muaj rau koj tuaj yeem hloov pauv nyob ntawm seb koj nyob qhov twg. 

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software