Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov Kev Pab

Kawm kom paub txog daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab, thiab nws tsim los pab tib neeg li cas

Ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab tuaj yeem pab koj yuav tau cov khoom OTC thiab khoom noj khoom haus yam tsis tau them nqi

Cov nyiaj pab (credits) los mus yuav cov khoom OTC thiab cov khoom noj uas pab them rau uas tsis muaj nqi rau koj them yog qhov kev pab zoo rau peb cov tswv cuab uas muaj daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab siv lawv cov nyiaj mus rau lwm yam

Tau txais koj daim ntawv qhia txog daim phiaj muaj ob yam kev pab pub dawb

 Txhua yam koj xav paub txog Dual Special Needs Plans hauv ib qho, phau ntawv qhia yooj yim.

Kev pab them nqi kho hniav muab rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare tau luag ntxhi

Saib qhov muab faib cais kom pom ntau feem ntawm qhov pab them rau kev kho hniav, xwv koj thiaj paub tias yuav xav li cas rau kev kho hniav thaum koj muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Qhov txawv ntawm daim phiaj HMO thiab PPO yog dab tsi

Kawm kom paub qhov txawv ntawm daim phiaj HMO thiab PPO, vim li cas koj xaiv cov kws kho mob tseem ceeb thiab saib seb koj tus kws kho mob puas nyob hauv peb lub network.

Ib daim ntawv teev npe tshuaj yog dab tsi (formulary) thiab nws ua hauj lwm li cas

Saib seb yuav ua li cas siv 2022 daim ntawv teev npe tshuaj rau daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais, thiab yuav tshuaj xyuas seb cov Medicare Part D cov tshuaj twg yuav them rau los ntawm koj daim phiaj kho mob.

Kev coj cwj pwm noj qab haus huv yog dab tsi

Kawm kom paub txog cov kev pab kev coj tus cwj pwm thiab cov kev pab rau kev nyuaj siab mob hlwb uas muab los ntawm DSNP cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab.

Pab them nqi cuab yeej pab kom hnov lus yog ib qho txiaj ntsig zoo nrog cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais.

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais (D-SNPs) yuav muaj cov kev pab ntxiv xws li them rau kev kuaj pob ntseg thiab pab them rau cov khoom siv kom hnov lus.

Yuav ua li cas daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais (D-SNP) tuaj yeem pab tau cov neeg mob ntshav qab zib

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais muaj ntau cov kev pab ntxiv uas tuaj yeem pab ua rau kev tswj tus mob ntshav qab zib yooj yim dua qub thiab pab them tus nqi ntawm cov khoom siv rau tus mob ntshav qab zib thiab khoom noj kom noj qab haus huv.

Medicaid yog dab tsi thiab nws them rau dab tsi

Piav qhia Medicaid. Medicaid yog tsoom fwv txoj hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov neeg uas tau nyiaj tsawg. Qhov kev pab cuam Medicaid yog dab tsi thiab Medicaid them dab tsi.

Tus Neeg Coj Kev (Navigator) tuaj yeem pab ua kom lub neej yooj yim dua qub rau cov tswv cuab hauv daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Nws txhais li cas kom muaj tus Neeg Coj Kev uas mob siab rau thiab cov Neeg Coj Kev ua dab tsi los pab ua kom yooj yim rau cov neeg uas muaj feem tau txais Medicaid thiab Medicare ob qho tib si kom tau txais kev txhawb nqa?

Kev siv cuab yeej nyob deb tham nrog kws kho mob (telehealth) yog ib qho kev pab uas pab tau zoo ntawm ntau cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Telehealth thiab telemedicine tuaj yeem pab ua kom yooj yim tau txais kev kho mob los ntawm kws kho mob yam koj tsis tau them tus nqi.

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab keev yuav muaj kev pab thauj mus los yam tsis tau them tus nqi

Rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, ib daim phiaj uas muaj ob yam kev pab no yuav muaj tsheb caij yam tsis tau them nqi los saib xyuas koj cov kev xav tau kev noj qab haus huv. Tau caij tsheb yam koj tsis tau them tus nqi.

Yog tias koj tau ib daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab, koj puas poob koj cov kev pab Medicaid

Rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si, daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab yuav cia koj ceev koj cov kev pab Medicaid, ntxiv qhov tau txais cov kev pab Medicare ntxiv.

Puas yog cov tshuaj kws kho mob sau ntawv yuav them los ntawm daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab

Daim phiaj kho mob muaj ob yam kev pab muaj xws li kev them nqi tshuaj ntau dua li Medicaid los sis Original Medicare ib qho nkaus xwb. Saib daim ntawv teev cov tshuaj uas them rau los ntawm daim phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj rau ntawm koj nyob.

5 Cov kev pab xav tsis txog tias muaj ntawm cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab

Cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj cov ​5 kev pab uas xav tsis txog no thiab ntau ntxiv rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Kev them rau kuaj qhov muag pom kev Ua tib zoo saib seb cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab muaj dab tsi rau koj

Cov kev xaiv qhov kev them rau kho qhov muag pom kev tau muab piav qhia los pab koj nkag siab txog qhov kev saib xyuas kho qhov muag dab tsi uas them rau nyob hauv cov phiaj kho mob rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare ob qho tib si.

Dual Special Needs Plan (D-SNP) yog dab tsi

Cov phiaj kho mob muaj ob yam kev pab uas muaj feem tau txais rau cov neeg muaj Medicare thiab Medicaid. Saib seb koj puas tsim nyog li qhov yuav tsum tau ua.

Lub chaw muab kev pab
Puas tseem muaj lus nug

Peb nyob ntawm no pab koj

Tiv tauj peb ntawm:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. txog 8 pm lub sij hawm hauv cheeb tsam, 7 hnub ib lub lim piam.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software