Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Lub chaw muab kev pab

Cov ntaub ntawv qhia muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare

Yuav tau siv dab tsi thiaj li tsim nyog tau txais daim phiaj xwm npaj kho mob uas muaj ob yam kev pab? Ntawm nod yog qee cov ntaub ntawv qhia txog cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare. 

Koj los sis ib tus neeg twg uas koj paub puas muaj Medicaid thiab Medicare los yog tsis muaj? Kawm paub txog kev yuav rau npe nkag rau hauv ib daim phiaj xwm npaj kho mob uas muaj ob yam kev pab.

Tau txais tej yam uas qhia meej koj xav paub txog cov phiaj kho mob uas muaj ob yam kev pab? Tau txais cov lus teb rau FAQs rau cov neeg uas muaj Medicaid thiab Medicare.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software