Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Qhov Koj Yuav Tau Paub Txog Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

Pov thaiv koj txoj kev noj qab haus huv nrog ib qho tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Coronavirus (COVID-19)

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog ib kuaj ruam tseem ceeb los hauv kev pov thaiv koj txoj kev noj qab haus huv thiab cov neeg uas koj hlub,. Tham nrog koj tus kws kho mob hais txog thaum twg thiaj yog lub zoo sij hawm los mus txhaj tshuaj thiab koob txhaj txhawb ntxiv (booster). Peb cog lus los muab kom tau cov ntaub tawv uas pab tau hais txog tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob thiab cov chaw uas muaj kev pab los txhawb koj, suav nrog rau tus nqi $0 sib pab them rau cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ceev rau txoj kev noj qab haus huv hauv lub teb chaws.

Teem sij hawm mus txhaj koj qhov tshuaj tiv thaiv kabb mob

Muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob qhov txhia chaw. Koj yuav txhaj tau qhov tshuaj nyob ntawm koj tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm, hauv qeev cov khw muag tshuaj me, hauv cov chaw kuaj mob thaum muaj ib tus mob sai, cov chaw uas cia li tsav tsheb mus ntawm qhov rai thiab ntau qhov ntxiv. 

Kev pov thaiv thiab kev nyab xeeb ntawm tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Coronavirus (COVID-19) yog cov tshuaj muaj kev nyab xeeb los pab tiv thaiv kom txhob mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19.

$0 tus nqi sib pab them qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob

Koj yuav tsum tsis tau txais ib daim ntawv nqi tuaj kom them rau koj qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum muaj xwm txheej kub ceev rau txoj kev noj qab haus huv hauv lub teb chaws.

Tom qab koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm

Kom tau txais cov ntaub ntawv qhia txog lub neej tom qab koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm, txij ntawm qhov yuav ua li cas los tswj hwm lwm yam mob uas yuav muaj tau los ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mus txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koj cov ntaub ntawv teev kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Cov nqe lus nug uas kheev nquag nug tas li

CDC yog qhov chaw zoo tshaj plaws rau koj kawm kom paub txog tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Peb muab ntaub ntawv tso rau hauv qab no uas yuav pab tau koj npaj thiab kom koj tau txhaj tshuaj puv raws sij hawm. 

Nws muaj ntau nqe lus hais txog cov lus kheev nquag nug tas li (frequently asked questions, FAQs) los pab coj cov neeg mus rau qhov uas yog:

 1. Kev pov thaiv thiab kev nyab xeeb
 2. Yuav mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob qhov twg
 3. Kev npaj teem caij mus txhaj thawj koob tshuaj
 4. Kev tau txhaj koob tshuaj thib ob
 5. Cov koob tshuaj txhaj xub thawj thiab cov tshuaj txhaj txhawb ntxiv (boosters) uas muab los txhaj ntxiv
 6. Tom qab koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm
 7. Tus nqi thiab kev pab them nqi rau 
 8. Ntaub ntawv qhia paub ntxiv txog kev nyab xeeb
 9. Paub txog kev ntxias dag tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob

Kev pov thaiv thiab kev nyab xeeb

FDA tau pom zoo qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los siv rau hauv kev tiv thaiv txoj kev mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Qee cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kuj tseem tau kev tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej kub ceev (emergency-use authorized, EUA) los ntawm FDA, hauv cov neeg muaj hnub nyoog rau hlub hlis thiab siab dua los pab tiv thaiv kev mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Rau cov neeg uas muaj qee yam mob ua rau lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob, FDA tau tso cai kom txhaj ib koob tshuaj ntxiv ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 xub thawj uas txhaj sib law los pab txoj kev pov thaiv kom tau ntau ntxiv rau cov neeg no. Muaj cov lus qhia meej nyob hauv daim ntawv (chart) hauv qab no.

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Cov me nyuam: Hnub nyug 6 Hli - 11 Xyoo

Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Hom Comirnaty thiab Pfizer-BioNTech Cov Koob Tshuaj Txhaj Sib Law Xub Thawj Cov koob tshuaj txhawb dag zog
Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav

Muaj Hnub nyug Ntau 6 Ntau Hli–4 Xyoos: Pom zoo rau txhaj 3-koob/3 mcg tshuaj tiv thaiv kab mob monovalent xub thawj sib law. Ib 3 hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mcg monovalent yog muab txhaj rau thawj koob thiab koob thib ob. Ib 3 hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mcg bivalent yog muab txhaj rau koob thib peb.

Cov me nyuam uas tau txhaj 3-koob tshuaj monovalent xub thawj sib law los lawm tsis tau tso cai rau rov txhaj koob thib peb sib law uas siv hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob bivalent Pfizer-BioNTech COVID-19.

Tsis tso cai txhab koob tshuaj txhawb zog rau cov neeg muaj hnub nyoog no uas tau txais Pfizer-BioNTech thawj koob. 
Hnub nyug 5 Xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 10 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. Siv koob tshuaj 10 txhawb zog hom monovalent tib hom li koob tshuaj (Pfizer-BioNTech). 
Hnub nyug 6–11 Xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 10 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (10 mcg Pfizer-BioNTechor los sis 25 mcg Moderna). 
Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav
Muaj Hnub nyug Ntau 6 Ntau Hli–4 Xyoos: Kev pom zoo 3-dose / 3 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  Tsis tso cai txhab koob tshuaj txhawb zog rau cov neeg muaj hnub nyoog no uas tau txais Pfizer-BioNTech thawj koob. 
Hnub nyug 5 Xyoo: Kev pom zoo 3-dose / 10 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. 

Siv koob tshuaj 10 txhawb zog hom monovalent tib hom li koob tshuaj (Pfizer-BioNTech).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent.

Hnub nyug 6–11 Xyoo: Kev pom zoo 3-dose / 10 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. 

Siv koob tshuaj 10 txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (10 mcg Pfizer-BioNTechor los sis 25 mcg Moderna).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent.

Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Hom Spikevax thiab Moderna Cov Koob Tshuaj Txhaj Sib Law Xub Thawj Koob tshuaj txhaj txhawb dag zog
Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav
Muaj Hnub nyug Ntau 6 Ntau Hli–4 Xyoos: Pom zoo rau txhaj 2-koob/25 mcg tshuaj tiv thaiv kab mob monovalent xub thawj sib law.  Pom zoo rau txhaj ib 10 mcg bivalent koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) (Moderna ).
Hnub nyug 5 Xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 25 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (10 mcg Moderna los sis 10 mcg Pfizer-BioNTechor ).
Hnub nyug 6–11 Xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 50 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (25 mcg Moderna los sis 10 mcg Pfizer-BioNTechor ). 
Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav
Muaj Hnub nyug Ntau 6 Ntau Hli–4 Xyoos: Kev pom zoo 3-dose / 25 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  Koob tshuaj txhawb dag zog siv tiv thaib kab mob COVID-19 tsis raug tso cai rau cov neeg muaj hnub nyoog no uas tau txais thawj koob hom Moderna. 
Hnub nyug 5 Xyoo: Kev pom zoo 3-dose / 25 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. Tau pom zoo siv koob tshuaj uas 10 txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (Pfizer-BioNTechor). 
Hnub nyug 6–11 Xyoo: Kev pom zoo 3-dose / 50 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (25 mcg Moderna los sis 10 mcg Pfizer-BioNTechor ). 

Cov muaj hnub nyoog 12+ xyoo: pom zoo rau txhaj 2-koob/100 mcg monovalent tshuaj tiv thaiv kab mob xub thawj sib law.

Rau cov tib neeg uas muaj roj ntsha tiv thaiv tau kab mob hauj sim los yog tiv thaiv tsis tau kiag li yog pom zoo rau txhaj 3-koob/100 mcg monovalent tshuaj tiv thaiv kab mob xub thawj sib law.

Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (50 mcg Moderna los sis 30 mcg Pfizer-BioNTechor ).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent.

Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Hom Novavax Cov muaj hnub nyoog 12+ xyoo: pom zoo rau txhaj 2-koob/0.5 ml tshuaj tiv thaiv kab mob xub thawj sib law rau tas nrho cov tib neeg tsis hais lub cev cov roj ntsha tiv thaiv tau kab mob yuav yog li cas. Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (50 mcg Moderna los sis 30 mcg Pfizer-BioNTechor ).
Raws li CDC, yuav siv tau ib koob txhaj txhawb ntxiv 0.5 ml monovalent Novavax 1ml (es tsis txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv bivalent mRNA) nyob rau qee qhov xwm txheej rau cov tib neeg hnub nyoog 18 xyoos thiab siab dua. Koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv Novavax yuav muab txhaj tau tsawg kawg 6 lub hlis tom qab ua tiav thawj koob tshuaj txhaj sib law twg ntawm hom tshuaj COVID-19 monovalent rau cov tib neeg uas tsis tau txhaj ib (cov) koob txhaj txhawb ntxiv dhau los, thiab leej twg uas tsis tuaj yeem tau txhaj ib hom tshuaj mRNA (piv txwv li, ib hom tshuaj mRNA raug txwv tsis pub txhaj rau los sis tsis muaj rau txhaj) los sis leej twg uas tsis kam txhaj ib hom tshuaj mRNA thiab yuav tsis tau txais ib koob txhaj txhawb ntxiv.

Hnub nyug 12+ Xyoo

Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Hom Comirnaty thiab Pfizer-BioNTech Cov Koob Tshuaj Txhaj Sib Law Xub Thawj Koob tshuaj txhawb dag zog
Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav:
Hnub nyug 12+ xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 30 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. 

Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (30 mcg Pfizer-BioNTechor los sis 50 mcg Moderna).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent.

Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav
Hnub nyug 12+ xyoo: Kev pom zoo 3-dose / 30 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. 

Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (30 mcg Pfizer-BioNTechor los sis 50 mcg Moderna).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent. 

Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Hom Spikevax thiab Moderna Cov Koob Tshuaj Txhaj Sib Law Xub Thawj Koob tshuaj txhawb dag zog
Cov tib neeg uas hauv lub cev tsis muaj nruab nrog thiv thaiv kab mob nyob rau ib nrab los sis hnyav:
Hnub nyug 12+ xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 100 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.

Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (50 mcg Moderna los sis 30 mcg Pfizer-BioNTechor ).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent.

Hnub nyug 12+ xyoo: Kev pom zoo 3-dose / 100 mcg monovalent thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob. 

Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (50 mcg Moderna los sis 30 mcg Pfizer-BioNTechor ).

Txhawb rau cov neeg uas yav tas los tau txais cov tshuaj txhawb dag zog hom monovalent, koob tshuaj txhawb dag zog hom bivalent yuav tau txais yam tsawg kawg yuav tshum yog 2 ntau hli tom qab koob tshuaj txhawb dag zog hom monovalent. 

Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 Hom Novavax Cov Koob Tshuaj Txhaj Sib Law Xub Thawj Koob tshuaj txhawb dag zog
Txhua tus neeg tsis xav txog kev txhawb dag zog tiv thaiv kab mob.
Hnub nyug 12+ xyoo: Kev pom zoo 2-dose / 0.5 ml txhaj thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  Siv koob tshuaj txhawb zog hom bivalent tib hom li koob tshuaj (50 mcg Moderna los sis 30 mcg Pfizer-BioNTechor ). 

Zoo ib yam li tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob khaub thuas (flu), cov kws txhaj tshuaj yuav txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 raws li qhov muaj. Tej zaum cov kws txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kuj yuav tsis muaj tas nrho cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo nyob ntawm lawv qhov chaw.

Cov lus tseem ceeb uas yuav tau nco ntsoov hais txog qhov kev pov thaiv tus kab mob COVID-19 los ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob:

 • Zoo ib yam li lwm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kuj yuav siv sij hawm ntau lub lim tiam mam ua tau hauj lwm puv ntoob.
 • Cov neeg uas twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob puv lawm los kuj tseem yuav muaj tus kab mob vais lav tom qab chwv tau tus kab mob, tab txawm koj yuav tsis pom muaj cov tsos mob los xij. 
 • Qhov tias cov tshuaj txhaj yuav tawm tsam pov thaiv tus kab mob COVID-19 mus ntev npaum cas ntawd tam sim no kuj paub tsis tau thiab tab tom tshawb nrhiav.

Yog vim li no, koj yuav tsum ua raws li cov lus taw qhia hais txog tsoom neeg txoj kev nyab xeeb rau kev noj qab haus huv los pab pov thaiv koj tus kheej thiab lwm tus. Yog xav tau cov ntaub ntawv tawm tshiab dhau los no, mus rau CDC.

Txoj kev kaj huv ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob yog qhov tseem ceeb, thiab muaj lab tus neeg (millions) twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob muaj kevnyab xeeb lawm. Tas nrho cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo yog muaj kev nyab xeeb thiab ua tau hauj lwm los tiv thaiv kev mob hnyav, suav nrog kev tau mus pw hauv tsev kho mob thiab kev tuag, los ntawm tus kab mob COVID-19, raws li hais los ntawm CDC. Cov tshuaj yog tus yaum sij los thaiv kom txoj kev sib kis tus kab mob loj mus qeeb. Teb Chaws Meskas txoj hauj lwm saib xyuas kev nyab xeeb ntawm tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob ua kom paub tseeb tias tas nrho cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mus dhau txhua theem ntawm txoj kev nyab xeeb. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai tsis ntev los no tau mus dhau tus txheej txheem no. Tab txawm yog tom qab tau tso cai siv rau thaum muaj xwm txheej kub ceev los, FDA yeej ntsuam xyuas tej ntaub ntawv siv cov tshuaj tiv thaiv kab mob mus ntxiv.

Kev pom zoo yog muab los siv tom qab FDA txiav txim tias qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob muaj kev nyab xeeb thiab ua tau hauj lwm los tiv thaiv kev mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. FDA mus dhau qhov kev ntsuam xyuas cov ntaub ntawv thiab cov lus qhia paub hais txog kev siv tshuaj, raws li tau muab xa mus rau hauv Biologics License Application (BLA)

CDC lub website muaj cov ntaub ntawv qhia ntxiv hais txog kev nyab xeeb ntawm tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Ib yam li lwm yam tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, thiab raws li CDC hais, kuj muaj cov neeg qhia paub txog qee cov mob tshwj sim los ntawm kev siv cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo. Tus mob tshwm sim uas kheev pom muaj tshaj plaws yog mob sab caj npab. Lwm cov mob tshwm sim kuj tsuas yog hnov li mob khaub thuas (flu) thiab ua rau cov tswv cuab ua tsis tshua tau lawv tej dej num txhua hnub li qub, tab sis nws yuav ploj mus li ob peb hnub tom qab.

Yog cov tswv cuab muaj lwm yam mob los ntawm qhov siv cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas meem txom lawv los yog tsis ploj mus, lawv yuav tsum qhia rau tus kws txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob los yog lawv tus kws kho mob. Lawv kuj tseem yuav tau qhia mus rau CDC ntawm 1-800-822-7967, vim CDC thiab FDA yeej tsom kwm taug qab xyuas txoj kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo mus ntxiv. Cov tswv cuab kuj tseem siv tau CDC qhov v-safe mobile app, uas yuav pab lawv taug qab xyuas lwm yam mob uas muaj tshwm sim thiab kom nco ntsoov mus txhaj koob tshuaj thib ob. 

FDA muaj ib tus txheej txheem saib xyuas txog txoj kev nyab xeeb thiab ua tau hauj lwm uas muab ua kom tiav ua ntej muaj kev tso cai rau siv thaum muaj xwm kub ceev (emergency use authorization, EUA) rau tsoom neeg sawv daws. Tom qab FDA tso cai rau siv ib qho tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob rau thaum muaj xwm kub ceev lawm, pab pawg Advisory Committee of Immunization Practices (ACIP) yuav sib ntsib los mus tawm suab seb puas yuav tso cai rau qhov tshuaj txhaj uas pom zoo ntawd.

Thaum ntsuam xyuas qhov EUA, FDA yuav ua tib zoo luj cov kev pheej hmoo thiab cov txiaj ntsim uas yuav tau txais los ntawm qhov tshuaj txhaj raws li tej ntaub ntawv uas muaj nyob ntawd lub sij hawm no. Thaum lub sij hawm uas lub teb chaws nyob rau qhov muaj xwm txheej kub ceev hais txog tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv, FDA yuav tsom kwm taug qab xyuas txoj kev kaj huv thiab ua tau hauj lwm ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mus ntiv.

Thaum muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ntau ntxiv uas tau pom zoo rau siv thaum muaj xwm txheej kub ceev los ntawm FDA, ACIP yuav tsa muaj cov rooj sib tham kom sai los mus ntsuam xyuas txhua cov ntaub ntawv hais txog txhua yam tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob thiab muab lus pom zoo rau siv nyob hauv Teb Chaws Meskas. Kawm kom paub ntau ntxiv hais txog qhov CDC muab lus pom zoo rau siv tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 li cas.

FDA qhov kev pom zoo yog txhais hais tias qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob muaj kev nyab xeeb thiab ua tau hauj lwm los tiv thaiv tus kab mob COVID-19. FDA mus dhau ib qho kev ntsuam xyuas tej ntaub ntawv kom ntxaws heev, raws li tau muab xa rau hauv Biologics License Application (BLA). Ib qho ntxiv, pab pawg Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) thiab CDC tau pom zoo rau siv tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas FDA tau tso cai rau cov neeg muaj hnub nyoog 16 xyoo thiab siab dua.

Qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau pom zoo yog yam Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob Pfizer-BioNTech COVID-19, uas raws li paub yog Comirnaty. Hom tshuaj txhaj no tau kev pom zoo rau siv los tiv thaiv tus kab mob COVID-19 rau cov neeg muaj hnub nyoog 16 xyoo thiab siab dua, thiab tseem tso cai siv ntxiv mus rau thaum muaj xwm txheej kub ceev los tiv thaiv tus kab mob COVID-19 rau cov neeg muaj hnub nyoog 12 xyoos txog 15 xyoos thiab cov uas muaj qee cov mob ua rau lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob, raws li tau hais los ntawm CDC.

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tam sim no FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo yog tsis pom zoo kom muab txhaj rau cov neeg uas muaj qee yam mob los yog muaj hnub nyoog txawv. Cov tshuaj txhaj tam sim no yog tau tso cai rau siv rau cov neeg muaj hnub nyoog li nram qab no:

 • Yam tshuaj Pfizer-BioNTech yog tsis tso cai muab txhaj rau cov neeg muaj hnub nyoog qis dua rau lub hli.
 • Yam tshuaj Moderna yog tsis tau tso cai muab txhaj rau cov me nyuam yaus muaj hnub nyoog qis dua rau lub hli.
 • Hom tshuaj txhaj Novavax tsis tau tso cai muab txhaj rau cov neeg hnub nyoog qis 18 xyoo
 • Yam tshuaj Johnson & Johnson's Janssen tsis tso cai muab txhaj rau cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo thiab tsis tso cai rau txhaj ua koob tshuaj thib ob.

Raws li FDA, cov poj niam muaj hnub nyoog qis dua 50 xyoos yuav tsum paub txog qhov kev pheej hmoo yuav muaj tau ntshav khov uas yog ib qho pom muaj tsawg thaum muaj cov qe ntshav (platelets) qis tom qab txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob hom Janssen. Lwm yam tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19, xws li Comirnaty Spikevax, uas qhov kev pheej hmoo no kuj tsis tau pom muaj.

Nws muaj lwm yam tshwj xeeb uas yuav tau xyuas tias thaum twg thiaj tsis yog lub zoo sij hawm los mus txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob:

 • Yog muaj ib tus neeg tau nyob ze cov neeg muaj tus mob COVID-19 tsis ntev los no, saib CDC cov lus taw qhia hais txog qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob
 • Yog hais tias ib tus neeg tau siv tshuaj tua kab mob los yog tau txais cov ntshav los ntawm lwm tus uas zoo tus mob los lawm, CDC hais tias kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tsum tsis txhob muaj tshwm sim tsawg kawg 90 hnub

Cov tswv cuab yuav tau tham nrog lawv tus kws kho mob yog lawv muaj lus nug txog qhov tshuaj txhaj tiv thaiv rau tus mob COVID-19. 

Raws li CDC hais, yog ib tus neeg tau muaj kev txhaum fab loj twv ib hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob twg los yog ib hom tshuaj uas muab hno mus rau lub cev, nws yuav tsum nug nws tus kws kho mob seb nws puas yuav tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Ib qho twv tshuaj loj yog qhov uas yuav tau mus kho hauv tsev kho mob los yog siv cov tshuaj xws li EpiPen (epinephrine). Raws li CDC hais, qhov yuav muaj kev twv tshuaj loj rau cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai mas yog muaj tsawg heev.   

CDC pom zoo tias cov neeg uas muaj kev txhaum fab raws caij nyoog los yog txhaum fab tsis haum rau tej khoom noj, tsiaj yug los yog cov tshuaj noj ntawm ncauj mus, kuj tseem txhaj tshuaj tau. Yog hais tias cov tswv cuab leej twg muaj lus nug, lawv yuav tsum tau nug lawv tus kws kho mob.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, nyeem FDA cov ntawv muaj qhia qhov tseeb (fact sheets) rau cov neeg mob: Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax thiab Johnson & Johnson’s Janssen. Cov kws tshaj lij saib xyuas txog kev noj qab haus huv kuj tseem tuaj yeem nrhiav tau FDA cov ntawv muaj tseeb (fact sheets) rau cov kws kho mob uas muaj rau Pfizer, Moderna, Novavax thiab Janssen; thiab cov pob ntawv uas ntim rau Comirnaty and Spikevax.

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Ua raws li cov lus qhia txog qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob tuaj ntawm lub tuam txhab tsim qhov tshuaj. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo siv tam sim no kuj yuav tsis zoo muab txhaj rau txhua leej. Nws muaj tej yam tshwj xeeb uas yuav tau xav rau cov neeg uas muaj qee yam mob, hnub nyoog txawv, cov uas tau muaj cov kev kho xws li siv tshuaj tua kab mob thiab tau txais ntshav los ntawm lwm tuas uas tau zoo los ntawm tus mob lawm. Yog koj muaj lus nug txog qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19, tham nrog koj tus kws kho mob los yog mus saib CDC Cov Lus Kheev Qhuag Nug (Frequently Asked Questions)

Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Nplooj ntawv no yuav piav feem ntau txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev los yog hu rau tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav UnitedHealthcare.

FDA ib pawg muab tswv yim pab (advisory committee) tau tawm suab pom zoo rau FDA tso cai siv hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech COVID-19 rau cov me nyuam hnub nyoog 5 - 11 xyoo.

Raws li CDC hais, qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 uas FDA tau pom zoo thiab qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech COVID-19 uas FDA tau tso cai muaj qhov sib thooj thiab yuav muaj siv los sib hloov tau. Yam tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom Pfizer-BioNTech COVID-19 uas tau muab los txhaj ua ob koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tib yam qauv tsim tshuaj raws li koob tshuaj thib peb ntxiv thiab koob tshuaj booster. Tab txawm cov khoom xyaw yuav zoo ib yam haum rau txhua lub hnub nyoog, cov neeg muaj hnub nyoog 12 xyoo thiab laus dua yuav tau txhaj ntau dua li cov me nyuam muaj hnub nyoog 6 hli txog 11 xyoo.

Raws li CDC hais, qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Moderna Spikevax COVID-19 uas FDA tau pom zoo thiab qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Moderna COVID-19 uas FDA tau tso cai muaj qhov sib thooj thiab yuav muaj siv los sib hloov tau. Hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Moderna COVID-19 uas muab los txhaj thawj ob koob ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tib yam li koob tshuaj txhaj thib peb. Koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv (booster dose) Moderna COVID-19 yog ib nrab ntawm qhov tshuaj ntawm cov thawj koob sib law.

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog pom zoo los ntawm CDC thiab American College of Obstetricians and Gynecologists rau tas nrho cov neeg muaj hnub nyoog 12 xyoos thiab siab dua. Qhov no suav nrog cov neeg uas cev xeeb tub, tseem pub niam mis rau me nyuam noj, xav sim kom cev xeeb tub tam sim no los yog yuav xeeb tub rau yav tom ntej. Cov uas cev xeeb tub thiab cev nyuav qhuav xeeb tub tsis ntev los no kuj yuav mob COVID-19 hnyav dua yog muab piv rau cov uas cev tsis xeeb tub. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tiv thaiv tau koj kom txhob mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19.

Yog koj muaj lus nug, kev sib tham nrog koj tus kws kho mob hais txog kev txhaj tshuaj tiv thaib tus mob COVID-19 kuj yog ib qho pab tau

Yog tau teem sij hawm mus kuaj mis li 6 lim tiam (weeks) tom qab koj txhaj tshuaj zaum kawg, ces sab laj nrog koj tus kws kho mob seb puas yuav tau rov teem sij hawm dua tshiab. 

Tsis muaj pov thawj qhia tias tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob yuav cuam tshuam rau txiv neej los yog poj niam qhov muaj tau me nyuam. Thaum txhaj tshuaj lub sij hawm cev xeeb tub, qhov tshuaj yuav cia rau leej niam tsim tau cov roj ntsha tiv thaiv kab mob uas yuav tiv thaiv tau leej niam thiab tus me nyuam kom txhob kis tau kab mob.

Raws li CDC hais, kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav tau muab rau cov neeg tsis hais lawv twb tau kis tus mob COVID-19 lawm los tsis tau. Thiab cov tswv cuab kuj tsis tas yuav tau ib qho tshuaj tiv thaiv kab mob los yog kuaj seb puas muaj tus mob ua ntej los yog tom qab txhaj tshuaj kom paub seb qhov tshuaj tiv thaiv kab mob puas ua hauj lwm. Tsis hais leej twg uas tam sim no kis tau tus mob COVID-19 yuav tsum tau tos txhob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom mus txog rau thaum lawv tus mob tau muab daws zoo lawm thiab tom qab lawv tau ua txhua yam raws li  cov cai hais txog qhov cais mus nyob ib leeg mus ntxiv. Ib qho ntxiv, ntaub ntawv pov thawj tam sim no qhia tias qhov rov kis tau tus kab mob vais lav uas ua rau mob COVID-19 yog ib qho tsis kheev pom muaj hauv 90 hnub tom qab kis thawj zaug. Cov neeg uas nyuam qhuav kis tau tus kab mob yuav tau ncua qhov txhaj tshuaj mus kom txog thaum tas lub sij hawm 90 hnub ntawd.

Raws li CDC hais, yog koj tau kho tus mob COVID-19 uas yog siv cov tshuaj tiv thaiv kab mob los yog tau txais cov ntshav los ntawm ib tus neeg uas zoo los ntawm tus mob lawm, koj yuav tsum tau tos 90 hnub uas ntej txhaj tshuaj qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Tham nrog koj tus kws kho mob yog koj paub tsis tseeb tias cov kev kho twg yog cov koj tau txais los yog koj muaj lus nug txog qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19.

Yog koj los yog koj tus me nyuam muaj keeb kwm ntawm tus mob o (multisystem inflammatory syndrome) rau cov neeg muaj hnub nyoog los yog cov me nyuam, CDC hais tias tej zaum koj yuav tau ncua lub sij hawm txhaj tshuaj mus kom txog thaum koj los yog koj tus me nyuam zoo los ntawm tus mob thiab txog rau 90 hnub tom qab hnub uas paub tias muaj tus mob MIS-A los yog MIS-C. Kawm kom paub ntxiv txog cov kev uas yuav xav txog rau cov neeg uas muaj keeb kwm muaj tus mob MIS-C los yog MIS-A.

Raws li CDC hais, cov kws txawj tshaj lij tseem tab tom tshawb nrhiav txog cov kab mob txia tshiab (variants) ntawm tus kab mob vais lav uas ua rau mob COVID-19 mus ntxiv. Cov kab mob vais lav mas yeej hloov pauv tas mus li, thiab cov txia tshiab (variants) ntawm tus kab mob vais lav yeej yog qhov muaj tshwm sim sij hawm ntev dhau mus. Nws muaj ntau cov kab mob txia tshiab ntawm tus kab mob vais lav uas ua rau mob COVID-19 hauv Teb Chaws Meskas, thiab cov kab mob txia tshiab no zoo li sib kis yooj yim dua lwm cov kab mob txhia tshiab. Qhov uas muaj cov neeg mob COVID-19 coob ntxiv yuav ua rau cov mus pw hauv tsev kho mob coob tuaj thiab cov tas txoj si los kuj coob tuaj thiab.  

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo yuav pab tiv thaiv tus kab mob vais lav kom txhob kis, uas yuav ua rau cov kab mob txia tshiab muaj lub sij hawm tsawg dua los mus loj hlob thiab kis mus rau lwm tus. Raws li CDC hais, cov tshuaj txhaj COVID-19 yeej pab tawm tsam tau cov kab mob txia tshiab, thiab yeej raug kuaj xyuas zoo heev nrog rau muaj kev tshawb fawb kom paub ntau mus ntxiv.

Txhawm rau los tiv thaiv koj txoj kev noj qab haus huv, ua kom raws li cov kev coj ua rau txoj kev nyab xeeb ntawm tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv: rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nyob kom sib nrug deb, ntxuav ob txhais tes tsis tu ncua thiab cais tawm mus nyob ib leeg los yog ceev rau ib qho thaum mob lawm. Yog xav paub ntxiv, mus saib CDC website.

Meskas Lub Koom Txoos ntawm Cov Kws Kho Mob rau Me Nyuam (American Academy of Pediatricians) thiab Meskas Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Kho Mob (American Medical Association) txhawb kom rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ua ib lub cuab yeej siv los pab tiv thaiv thiab tswj tus kab mob COVID-19. Cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg pab ceev koj cov teev dej ua pa cia, thiab ceev lwm tus cov teev dej ua pa kom txhob tawm mus sab nraud. Cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg no ua tau hauj lwm los pab txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19 kom mus qeeb. 

Nco ntsoov xyuas kom paub tseeb tias koj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ua hauj lwm zoo tshaj plaws li qhov nws ua tau, raws li CDC hais:

 • Rau kom npog tas nrho koj lub qho ntswg thiab qhov ncauj
 • Rau kom nws haum ob sab ntawm koj lub nplu kom txhob muaj qhov khoob
 • Kom muaj txoj xov khuam lub qhov ntswg kom cua txhob tawm tau sab saum toj ntawm daim ntaub npog.

Raws li CDC hais, cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 muab txhaj tau yam tsis tas xam txog lub sij hawm ntawm lwm yam tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, suav nrog tshuaj txhaj tiv thaiv mob khaub thuas. Tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob khaub thuas thiab tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 muab txhaj tau tib lub sij hawm thaum mus ntsib kws kho mob. CDC hais tias kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas yog ib feem tseem ceeb ntawm txoj kev tiv thaiv kab mob rau cov me nyuam, cov hluas thiab cov muaj hnub nyoog (xam nrog rau cov uas cev xeeb tub) uas yuav tau txhob muab ncua mus vim yog muaj kev sib kis tus kab mob COVID-19 loj.

Cov chaw khiav hauj lwm saib xyuas tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv hauv zos yog cov muab cov lus pom zoo txog qhov ceev mus nyob ib qho. Raws li CDC hais, qhov ceev mus nyob ib qho yog muab siv los mus ceev ib tus neeg uas tej zaum tau nyob ze lwm tus uas muaj tus mob COVID-19 kom nyob deb ntawm lwm cov neeg. Kev tau nyob ze muab txhais hais tias yog 15 feeb (minutes) los yog ntau tshaj uas tau nyob ze li ntawm 6 feet ntawm ib tus neeg uas tau kuaj pom los yog tau muaj cov tsos mob li ntawm 2 hnub ntawm qhov tau nyob ze. Yog tsis tawm mus rau sab nraud uas muaj neeg coob los yog nyob twj ywm hauv tsev, qhov ceev mus nyob ib qho yuav pab tiv thaiv tus mob kom txhob kis ua ntej tus neeg paub yog hais tias nws muaj tus mob.

CDC tau teev cia 2 cov pab pawg neeg uas tsis tas yuav tau ceev mus nyob ib qho thaum tau nyob ze ib tus neeg muaj tus mob:

 • Koj tau txhaj koj cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 puv raws sij hawm tas lawm.
 • Tau paub tseeb tias koj kis tau tus kab mob COVID-19 nyuam qhuav tau 90 hnub dhau los (txhais tau hais tias koj tau kuaj pom muaj kab mob uas yog siv qhov kev kuaj kab mob vais lav)

Kawm kom paub ntxiv nyob ntawm CDC website

Raws li CDC hais, kev cais tawm mus nyob ib leeg yog muab siv los mus cais cov neeg uas muaj tus mob COVID-19 tawm ntawm lwm cov uas tsis muaj mob. Cov neeg uas cais tawm mus nyob ib leeg yuav tau nyob twj ywm hauv tsev kom txog rau thaum nws muaj kev kaj huv rau lawv nyob tau ze ib ncig lwm cov. Thaum nyob tom tsev, txhua tus neeg uas mob yuav tsum tau cais tawm ntawm lwm cov, mus nyob rau hauv ib “chav cia rau tus neeg mob” nyob tshwj xeeb thiab siv ib chav dej nws muaj nws yog ua tau. Qhov yuav cais tawm mus nyob ib leeg ntev npaum cas ntawd yog nyob rau ntawm ntau yam. Mus saib CDC cov lus pom zoo hais txog thaum twg yog thaum qhov cais tawm mus nyob ib leeg los xaus raws li qhov txheej xwm ntawd.

Raws li CDC hais, txawm cov neeg feem coob yuav siv sij hawm lim tiam puav xwb tus mob COVID-19 twb zoo lawm los xij, muaj ib cov kuj muaj cov mob tom qab tau tus kab mob COVID-19 mus ntxiv txog 4 lim tiam los yog ntev dua. Muaj ntau cov kev tshawb fawb pom tias nyob nruab nrab 27-33% ntawm cov neeg mob uas tau tus kab mob COVID-19 tab sis tsis tau mus pw hauv tsev kho mob yuav muaj cov tsos mob uas mob mus ntev, tsis hais hnub nyoog li cas, muaj mob yav dhau los li cas los yog mob hnyav npaum cas. Thaum muaj ntau yam tseem paub tsis tau,  CDC qhia paub tias cov kev mob “long-haul” (mob mus ntev) no yuav los rau hauv lub neej nyob rau ntau txoj kev sib txawv, txij ntawm qhov ua pa nyuaj, nkees, mob tej qij txha sib txuas los yog lub siab ntsws hloov pauv mus txog rau ntau yam teeb meem loj dua xws li tej khoom hauv nrog cev raug puas tsuaj los yog cov mob uas tej roj ntsha tiv thaiv kab mob cia li tua lub cev yuam kev. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo ua ib lub luag hauj lwm tseem ceeb hauv txoj kev tiv thaiv tej mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19. Cov ntaub ntawv hais txog “long haul” COVID-19 (mob COVID-19 mus sij hawm ntev) muaj nyob rau ntawm CDC website.

Kuv yuav nrhiav tau ib qho tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob nyob qhov twg?

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai muaj nyob rau tej khw muag tshuaj, kws kho mob cov chaw ua hauj lwm, tsev kho mob thiab cov chaw kho mob uas tsoom fwv tso cai. Muaj ntau cov khw loj muag tshuaj kuj lees txais cov neeg mob uas cia li nkag tuaj mus yam tsis tas teem sij hawm ua ntej, thiab muaj ntau cov koob tsheej loj uas tsa los txhaj tshuaj kuj tsis muaj qhov yuav tsum tau teem sij hawm ua ntej lawm.

Nrhiav cov chaw muaj tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 hauv koj cheeb tsam

Raws li CDC hais, cov neeg muaj hnub nyoog tsis hais hnub nyoog li cas uas muaj qee yam mob mus ntev tsis txawj zoo yog cov yuav muaj tau mob hnyav los ntawm tus kab mob vais lav uas ua rau mob COVID-19. Cov mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19 yog muab txhais hais tias yog cov tau mus pw hauv tsev kho mob, mus pw hauv chav kho mob hnyav (ICU), rau yas los yog rau lub tshuab pab ua pa, los yog tas txoj sia. UnitedHealthcare cog lus yuav pab peb cov tswv cuab uas yuav muaj tau mob hnyav kom lawv nrhiav tau cov kws txhaj tshuaj thiab kom lawv tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

UnitedHealthcare yuav muaj kev pab txhawb nyob hauv peb txoj kev: 

1) txhawb kom sawv daws mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los ntawm kev siv email los yog xov tooj, muab sawv daws tso rau hauv peb qhov Vaccine Resource Locator los pab lawv nrhiav cov kws txhaj tshuaj, 

2) ceeb toom thiab pab txhawb los ntawm lawv qhov kev tswj hwm kho mob (care management program), los yog

 3) ceeb toom thiab pab teem sij hawm los ntawm peb qhov kev pab cov tswv cuab (customer service advocates). Los ntawm cov kev pab cuam no, UnitedHealthcare nqua hu kom sawv daws mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, pab cov tswv cuab nrhiav kom tau cov kws txhaj tshuaj los ntawm peb qhov Vaccine Resource Locator thiab muab kev pab thauj mus los los yog tej kev pab uas muaj hauv lub zej zos, raws li qhov tsim nyog. Kev pab thauj mus los yuav sib txawv nyob thoob plaws UnitedHealthcare cov phiaj kho mob. Peb nqua hu cov tswv cuab kom tham nrog lawv cov kws kho mob hais txog yuav tau mus txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 thaum twg.

UnitedHealthcare muaj cov kev pab cuam los mus pab tshem tawm tej kev thaiv txoj hau kev kom tau txhaj tshuaj los mus txhim kho kev ntseeg siab rau tej tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob thiab txhawb kom peb cov tswv cuab thiab lub zej zos mus muab tau kev pab ib yam nkaus.

 • Txhawm rau los mus txhim kho txoj kev ntseeg siab rau tej tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, peb muaj kev cob qhia, muab kom tau tej xov uas hais qhov muaj tseeb thiab muab kev txhawb rau cov uas xa cov xov kom yog.
 • Txhawm rau los txhawb kom sawv daws tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob zoo ib yam, tej ntaub ntawv thiab tej kev ntsuam xyuas kuj pab peb to taub txog peb cov neeg txoj kev noj qab haus huv thiab pab taw qhia txog tej tswv yim los mus koom nrog peb cov tswv cuab. Qhov no muaj xws li kev koom nrog cov khub koom tes ua hauj lwm uas ua hauj lwm zoo ib yam li yus, nrog rau kev pab thauj mus los thiab kev teem sij hawm mus txhaj tshuaj rau cov uas yuav muaj tau tus mob zoo tshaj plaws.
 • UnitedHealthcare kuj tseem txhawb nqa tej tswv yim tshiab los mus ua kom tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov uas yuav muaj tau tus mob zoo dua lwm cov thiab tsis tau txais kev pab li lwm cov los ntawm peb qhov kev pab cuam STOP COVID-19 thiab cov tuam txhab muab kev tuav pov hwm kho mob qhov Vaccine Community Connectors.
 • Kev tau txais txoj kev kho mob zoo ib yam rau txhua tus kuj tseem nyob rau hauv nruab nrab ntawm peb txoj kev khiav hauj lwm thiab. Peb tej kev sib cev lus mus los thiab kev paub yog siv tej cuab yeej fais fab, tej ntaub ntawv uas to taub txog txoj kev noj qab haus huv thiab muaj ntau hom lus. Peb lub tuam txhab txoj kev pab cuam rau zej tsoom sawv daws, muaj lub luag hauj lwm tswj hwm txoj kev noj qab haus huv (Empowering Health), muab peev nyiaj pab rau cov koom txoos hauv lub zej zos los pab rau cov uas yuav muaj tau mob hnyav thiab tsis tau txais kev pab ib yam li lwm cov kom tau txais kev pab rau fab kev noj qab haus huv.
   

UnitedHealthcare pom zoo rau cov tswv cuab mus txhaj lawv thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas muaj rau lawv thiab pom zoo los ntawm ib tus kws tshaj lij kho mob.

Peb kuj tseem pom zoo kom tus tswv cuab qhia rau nws tus kws kho mob paub txog nws tej kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Tus tswv cuab cov ntaub ntawv txhaj tshuaj khaws cia hauv UnitedHealthcare kuj yog ib txoj kev uas tus tswv cuab yuav xaiv tau los mus qhia nws tej kev txhaj tshuaj thiav thaiv kab mob rau nws tus kws kho mob los yog lwm cov kws muab kev pab kho mob. UnitedHealthcare cov ntaub ntawv teev kev txhaj tshuaj uas nws muab khaws cia tseem tsis tau muaj rau txhua tus tswv cuab, thaum peb tseem ua hauj lwm nrog tsoom fwv thiab lwm cov kws txhaj tshuaj txhawm rau los ua kom paub tseeb tias cov tswv cuab tej ntaub ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 muab ua tiav txhij txhua.   

Nws zoo ib yam li tshuaj txhaj tiv thaiv khuab thuas, cov kws txhaj tshuaj yuav muab qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 los txhaj raws li qhov muaj nyob ntawd. Tej zaum cov kws txhaj tshuaj kuj yuav tsis muaj tas nrho cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai nyob ntawm lawv qhov chaw. Yog cov tswv cuab muaj lus nug, peb nqua hu kom lawv tham nrog lawv tus kws kho mob.

Kev npaj teem caij mus txhaj thawj koob tshuaj

Nqa koj daim npav ID ua tswv cuab ntawm UnitedHealthcare, thiab npaj daim npav ID uas pom muaj koj daim duab, xws li daim ntawv tso cai tsav tsheb, los qhia cov ntaub ntawv pov thawj ntawm tus kheej.

Muaj ntaub ntawv qhia ntxiv txog kev npaj rau koj txoj kev teem caij mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem nrhiav pom nyob rau ntawm CDC website

 

Rau txhua tus tswv cuab, UnitedHealthcare them rau tus kws txhaj tshuaj tus nqi txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob lawm. Ib qho ntxiv, qhov uas muab lawv daim npav kho mob ntawd, tus tswv cuab pab kom paub tseeb tias nws muaj cov ntaub ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 khaws cia rau hauv lawv tus as-khauj ua tswv cuab rau UnitedHealthcare online.

Yog ib tus tswv cuab tau txais lwm cov kev pab thaum mus txhaj tshuaj los yog tau txhaj tshuaj thaum lub sij hawm mus ntsib kws kho mob rau lwm yam li ib txwm, tej zaum lawv yuav tau them feem yus nrog them (copays), feem yus them ua ntej (deductibles), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance) los yog cov nqi tsub kom them vim tsis nyob hauv network, raws li lawv daim phiaj kho mob. Tus kws txhaj tshuaj rau koj yuav tsum tsis tsub nqi rau koj them rau lub sij hawm nyob tos tom qab txhaj tshuaj, uas yog ntev li 15-30 feeb (minutes).

Ntawm no yog 3 cov lus tseem ceeb tuaj ntawm CDC rau cov tswv cuab kom nco ntsoov thaum lawv npaj rau lawv lub sij hawm teem txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob:

 1. Pub lub sij hawm ntev me ntsis. Cov kws txhaj tshuaj rau cov tswv cuab yuav tsom kwm saib xyuas lawv tom qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tas. Qhov no yog ib qho faj seeb tsam ho muaj ib qho txhaum fab twv tshuaj tshwm sim. Yog li, cov tswv cuab yuav tsum tau npaj lub sij hawm tuaj mus txhaj tshuaj kom ntev me ntsis.
 2. Teem sij hawm txhaj koob tshuaj thib ob. Cov tswv cuab yuav tsum tau npaj ua ntej uas yog teem sij hawm mus txhaj koob thib ob yog tias ua tau. Cov tswv cuab kuj tseem rau npe tau rau qhov ntaus ntawv (text messaging) yam tsis tau them nyiaj hauv CDC qhov VaxText tuaj qhia kom nco ntsoov lawv koob tshuaj thib ob ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19.
 3. Cov npav txhaj tshuaj yuav tsum muab cia rau hauv ib qhov zoo chaw. Cov tswv cuab yuav tsum tau txais ib daim npav txhaj tshuaj thaum txhaj tshuaj tas uas qhia txog hom tshuaj tiv thaiv kab mob uas lawv tau txhaj, hnub txhaj qhov tshuaj thiab txhaj qhov twg. Peb xav kom muab nws cia rau ib qho zoo chaw.

Yog koj ho txhaj ib koob tshuaj ntxiv, koj daim npav yuav muaj qhov ntawd thaum koj mus txhaj koob tshuaj ntawd. Peb nqua hu kom cov tswv cuab nqa lawv daim npav txhaj tshuaj nrog lawv.

 

Kev tau txhaj koob tshuaj thib ob

Cov neeg yuav tsum tau txhaj ob koob tshuaj tsis pub dhau 3-4 lub lim tiam (weeks) txhawm rau kom tau txais kev tiv thaiv raws li tau hais los ntawm lub tuam txhab tsim qhov tshuaj. Lawv yuav tsum ua kom paub tseeb tias tau txhaj ob koob tshuaj los ntawm tib lub tuam txhab uas tsim qhov tshuaj thiab koob tshuaj thib ob yog txhaj ze li qhov ua tau rau lub sij hawm uas tau pom zoo. Ua raws li cov lus qhia kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob los ntawm lub tuam txhab tsim qhov tshuaj:

Peb nqua hu cov tswv cuab kom teem sij hawm mus txhaj ob koob tib lub sij hawm kom ua tau raws li cov sij hawm tau teem tseg no xwb thiaj tau txais kev pov thaiv los ntawm tus kab mob COVID-19. Tus kws txhaj tshuaj yuav tsum pab tus tswv cuab teem sij hawm rov mus txhaj koob thib ob tom qab nws txhaj koob thib ib lawm thiab pab kom nws paub tias thaum twg yog thaum mus txhaj koob thib ob.

Lawv kuj tseem rau npe tau rau qhov ntaus ntawv (text messaging) yam tsis tau them nyiaj hauv CDC qhov VaxText tuaj qhia kom nco ntsoov lawv koob tshuaj thib ob ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19

Tseem tsis tau tso cai kom txhaj ib koob ntxiv ntawm hom tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson’s Janssen. Nws tsis muaj lus pom zoo kom pib txhaj lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob uas txhaj sib law ntxiv. CDC thiab FDA tseem tab tom ua hauj lwm los muab lus taw qhia txog qhov no.

CDC thiab FDA tau tso cai kom txhaj ib koob ntxiv ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau qee cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob raws li tau txhab txhais los ntawm CDC.

Cov uas muaj feem tsim nyog tau txhaj koob tshuaj thib peb yog pom zoo tias lawv txhaj koob thib peb yam tsawg kawg 28 hnub tom qab lawv koob tshuaj thib ob ntawm hom tshuaj tiv thaiv akb mob uas yuav tau txhaj ob koob, uas qhov zoo tshaj mas yog txhaj hom tsim los ntawm tib lub tuam txhab li thawj 2 koob. Cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob, thiab cov uas nyob nrog lawv, yuav tsum rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv, nyob kom sib nrug deb thiab ntxuav ob txhais tes tsis tu ncua thaum tawm mus sab nraum lawv lub tsev.

Tseem tsis tau tso cai kom txhaj ib koob ntxiv ntawm hom tshuaj tiv thaiv kab mob Johnson & Johnson’s Janssen. CDC thiab FDA tseem tab tom ua hauj lwm los muab lus taw qhia txog qhov no.

CDC pom zoo kom mus txhaj koob tshuaj tom ntej ntawm koj cov koob tshuaj uas txhaj sib law kom ze tshaj rau lub sij hawm uas tau pom zoo li qhov ua tau. Ua raws li cov lus qhia kev txhaj tshuaj los ntawm lub tuam txhab tsim qhov tshuaj. Yog hais tias ib tus tswv cuab tsis tau txhaj lawv qhov tshuaj raws li lub sij hawm teem tseg los yog nyob sab nraud ntawm lub sij hawm lawm, nws tseem txhaj tau koob tshuaj thib ob thiab nws tsis tas yuav rov pib dua koob thib ib. Thiab tab txawm hais tias koob thib ob txhaj qeeb los xij, koob thib ob tseem pab nws pov thaiv tau tus kab mob COVID-19. Nws yuav tsum teem nws lub sij hawm tom ntej nrog nws tus kws txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom sai li qhov nws ua tau.

Nws yuav tsum tau txais ib daim npav txhaj tshuaj thaum mus txhaj zaum xub thawj uas qhia txog hom tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, hnub txhaj tshuaj thawj zaug thiab hnub uas yuav tau mus txhaj koob thib ob. Yog nws nrhiav tsis tau tej ntawd, nws tus kws txhaj tshuaj rau nws kuj tseem pab tau nws paub tias hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg yog hom nws tau txhaj lawm.

Tus tswv cuab yuav tsum tham nrog nws tus kws kho mob los yog tus kws txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19. Lawv yuav pab tus tswv cuab txiav txim kauj ruam zoo tshaj plaws tom ntej los mus txhaj kom puv nws cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 sib law.

Koob tshuaj uas txhaj xub thawj ntxiv thiab koob txhaj txhawb ntxiv (booster)

Raws li CDC hais, ntau pab pawg neeg tau kev tso cai los mus txhaj qhov koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Yog koj tau txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech COVID-19, koj yuav txhaj tau ib koob tshuaj txhawb ntxiv (booster), yog hais tias:

 • Nws twb tau txhaj yam tsawg kawg 5 lub hlis lawm txij thaum koj txhaj tiav cov koob tshuaj txhaj sib law THIAB koj muaj:
 • Hnub nyoog 12 xyoos nce rov saud

Yog hais tias muaj feem, koj yuav txhaj tau ib koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) ntawm:

 • Hom tshuaj Pfizer-BioNTech*
 • Yam tshuaj Moderna
 • Hom tshuaj Janssen (J&J)

*Tsuas yog hom tshuaj Pfizer-BioNTech nkaus xwb thiaj muab siv tau ua koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv (booster) rau cov muaj hnub nyoog 12-17 xyoo.

Yog hais tias koj tau txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob Moderna COVID-19, koj yuav txhaj tau ib koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) yog hais tias:

 • Nws twb tau txhaj yam tsawg kawg 5 lub hlis lawm txij thaum koj txhaj tiav cov koob tshuaj txhaj sib law THIAB koj muaj:
 • Hnub nyoog 18 xyoos nce rov saud

Yog hais tias muaj feem, koj yuav txhaj tau ib koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) ntawm:

 • Yam tshuaj Moderna
 • Yam Tshuaj Pfizer-BioNTech
 • Hom tshuaj Janssen (J&J)

Yog hais tias koj tau txhaj hom tshuaj Janssen (J&J) COVID-19, koj yuav txhaj tau ib koob txhaj txhawb ntxiv yog hais tias:

 • Nws twb tau txhaj yam tsawg kawg 2 lub hlis lawm txij thaum koj txhaj tiav cov koob tshuaj txhaj sib law THIAB koj muaj:
 • Hnub nyoog 18 xyoos nce rov saud

Yog hais tias muaj feem, koj yuav txhaj tau ib koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) ntawm:

 • Hom tshuaj Janssen (J&J)
 • Yam tshuaj Moderna
 • Hom tshuaj Pfizer-BioNTec
 • Hom tshuaj txhaj Janssen (J&J) – tso cai muab siv muaj kev txwv

Yog koj tau txhaj hom tshuaj Novavax tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19, koj yuav tsis muaj feem tau txhaj cov koob txhaj txhawb ntxiv.

2thiab koob txhaj txhawb ntxiv: CDC hais tias qee cov neeg uas cov roj ntsha tiv thaiv kab mob tsis muaj zog thiab cov uas hnub nyoog siab tshaj 50 uas tau txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv koob xub thawj yam tsawg kawg 4 lub hlis ua ntej los lawm muaj feem tau txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv mRNA (Pfizer-BioN los yog Moderna).

Cov neeg muaj feem yuav xaiv tau tias hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob twg yog hom uas lawv xaiv ua koob txhaj txhawb ntxiv. Tej zaum ib txhia kuj nyiam hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas lawv xub txhaj los, thiab lwm cov kuj yuav nyiam txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv uas txawv hom tshuaj. 

Tam sim no CDC cov lus pom zoo kuj cia ua hom muab los sib txuam no rau cov koob txhaj txhawb ntxiv. Txawm li cas los, raws li CDC hais, ib hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 (Pfizer-BioNTech los yog Moderna) yog hom pom zoo kom txhaj dua hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Janssen COVID-19 rau koob txhaj txhawb ntxiv (booster). Cov uas tau txhaj yam tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA ua cov koob tshuaj sib law xub thawj uas muaj hnub nyoog 18 xyoo nce rov saud uas tsis muaj cuab kav tau txais yam tshuaj mRNA ua koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv (booster) tej zaum kuj txhaj tau yam tshuaj Janssen ua koob tshuaj txhawb ntxiv (booster) tom qab tau tham txog cov txiaj ntsim tau txais thiab cov kev pheej hmoo.

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thiab cov koob txhaj txhawb ntxiv muaj nyob thoob plaws cov kws txhaj tshuaj, suav nrog rau cov khw muag tshuaj, kws kho mob cov chaw ua hauj lwm thiab lwm cov chaw kho mob.

Nrhiav cov kws txhaj tshuaj hauv koj cheeb tsam .

Ib koob tshuaj txhaj xub thawj ntxiv yog muab txhaj rau cov neeg uas lub cev tsis muaj zog loj hauj sim mus rau tsis muaj zog loj heev los tiv thaiv tau kab mob. Koob xub thawj ntxiv (additional primary dose) ntawm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 lub hom phiaj yog ua kom cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob txais tau lawv cov koob tshuaj sib law xub thawj kom zoo dua. Koob txhaj txhawb ntxiv (booster shot) yog muab los txhaj thaum ib tus neeg ua tiav nws cov koob tshuaj sib law xub thawj lawm (uas yog 3 koob ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob yog hais tias koj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob) txhawm rau los mus txhawb los yog ceev txoj kev tiv thaiv tawm tsam tus kab mob COVID-19 uas tej zaum tsis muaj zog zuj zus thaum sij hawm ntev dhau mus.

Koob Tshuaj Txhaj Xub Thawj Ntxiv (Additional Primary Dose)

Raws li CDC hais, yog koj tau txhaj hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech (muaj hnub nyoog 12 xyoo thiab siab dua) los yog Moderna (muaj hnub nyoog 18 xyoo thiab siab dua) mRNA COVID-19 cov koob tshuaj sib law xub thawj thiab muaj lub cev tiv thaiv tsis tau kab mob loj hauj sim mus rau loj heev, koj yuav tsum tau txhaj ib koob tshuaj xub thawj ntxiv ntawm tib hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob hom mRNA COVID-19 yam tsawg kawg 28 hnub tom qab txhaj koob thib ob tag.

Tam sim no, CDC tsis pom zoo kom txhaj ib koob xub thawj ntxiv yog hais tias koj tau txhaj tib koob ntawm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob J&J/Janssen COVID-19.

Koob Txhaj Txhawb Ntxiv (Booster Shots)

Cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob uas muaj hnub nyoog 18 xyoos thiab siab dua uas tau txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob J&J/Janssen COVID-19 thawj koob lawm tsuas yuav tau txhaj tib koob txhaj txhawb ntxiv (booster shot) ntawm hom tshuaj txhaj COVID-19 yam tsawg kawg 2 lub hlis tom qab tau txhaj lawv koob tshuaj xub thawj tag.

Cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob loj hauj sim mus rau loj heev uas muaj hnub nyoog 18 xyoos thiab siab dua uas tau txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 ua cov koob tshuaj sib law xub thawj, thiab koob txhaj ntxiv mRNA yuav txhaj tau ib koob txhaj txhawb ntxiv li 6 lub hlis tom qab txhaj tiav lawv cov thawj koob sib law.

Yog koj txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv koj muaj qhov xaiv kom tau tib hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 li koj cov koob sib law xub thawj, los yog koj muaj cuab kav txhaj tau lwm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 txawv. Koj yuav nyiam txhaj tib hom tshuaj uas koj txhaj thawj zaug, thiab koj kuj xaiv tau qhov txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv txawv. Tam sim no CDC cov lus pom zoo kuj cia ua hom muab los sib txuam no rau cov koob txhaj txhawb ntxiv. Li cas los xij, raws li CDC hais, hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech thiab Moderna) yog hom nyiam kom txhaj dua hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Janssen COVID-19 rau koob txhaj txhawb ntxiv. Cov neeg uas tau txhaj hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA ua cov koob sib law xub thawj muaj hnub nyoog 18 xyoo nce rov saud uas tsis muaj cuab kav txhaj tau hom tshuaj mRNA ua koob txhaj txhawb ntxiv kuj muab tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Janssen ua koob txhaj txhawb ntxiv tom qab tau sib tham txog cov txiaj ntsig thiab cov kev pheej hmoo. Koj yuav tau xam txog cov txiaj ntsig thiab cov kev pheej hmoo ntawm txhua hom tshuaj thiab sib tham nrog koj tus kws kho mob seb hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 twg yog hom zoo tsim nyog tshaj plaws rau koob txhaj txhawb ntxiv rau koj.

Ib koob txhaj txhawb ntxiv uas siv ib hom tshuaj txhaj COVID-19 tsis hais hom twg tam sim no tsis tau tso cai muab txhaj rau cov neeg hnub nyoog 6–17 xyoos uas tau txhaj Moderna koob txhaj sib law xub thawj los yog cov neeg hnub nyoog 18 xyoos thiab siab dua ntawd ua tau txhaj Novavax koob txhaj sib law xub thawj.

Cov neeg muaj feem yuav xaiv tau tias hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob twg yog hom uas lawv xaiv ua koob txhaj txhawb ntxiv. Tej zaum ib txhia kuj nyiam hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas lawv xub txhaj los, thiab lwm cov kuj yuav nyiam txhaj ib koob txhaj txhawb ntxiv uas txawv hom tshuaj. Tam sim no CDC cov lus pom zoo kuj cia ua hom muab los sib txuam no rau cov koob txhaj txhawb ntxiv. 

Txawm li cas los xij, raws li CDC hais, hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech thiab Moderna) yog hom nyiam kom txhaj dua hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Janssen COVID-19 rau koob txhaj txhawb ntxiv. Cov neeg uas tau txhaj hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA ua cov koob sib law xub thawj muaj hnub nyoog 18 xyoo nce rov saud uas tsis muaj cuab kav txhaj tau hom tshuaj mRNA ua koob txhaj txhawb ntxiv kuj muab tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Janssen ua koob txhaj txhawb ntxiv tom qab tau sib tham txog cov txiaj ntsig thiab cov kev pheej hmoo.

Hom tshuaj txhaj uas muab los siv rau koob txhaj xub thawj ntxiv yuav tsum yog tib yam li hom uas muab los siv rau cov thawj koob sib law. Yog hais tias tsis muaj los yog tsis paub hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA uas tau muab siv rau thawj ob koob, ib hom twg ntawm qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 kuj muab los txhaj tau.

CDC pom zoo kom txhaj thawj koob ntxiv ntawm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 yam tsawg kawg 28 hnub tom qab koob thib ob ntawm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech COVID-19 los yog hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Moderna COVID-19 rau cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob.

Txhawm rau kom pab tau koj txoj kev nyab xeeb , CDC pom zoo tias koj muab koj daim npav txhaj tshuaj qhia rau koj tus kws kho mob kom nws thiaj paub tseeb tias koj muaj raws cov cai uas yuav tau muaj los mus txhaj tshuaj txhawb ntxiv.

Cov lus taw qhia tam sim no yog tias ib tus tswv cuab tau txhaj ib qho/cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ua ntej tau txais ib qho kev kho mob hematopoietic cellular transplant (HCT) los yog CAR T-cell therapy, ces yuav tsum tau rov qab pib ua qhov txhaj tshuaj sib law xub thawj yam tsawg kawg 3 lub hlis tom qab qhov kev kho mob.

Tom qab koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm

Lwm yam mob uas tshwm sim los ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob yog cov cim kheev pom muaj uas qhia tias koj lub cev tab tom tsim txoj kev pov thaiv. Ib yam li lwm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob thiab raws li CDC hais, cov neeg tau hais qhia paub qee yam mob tshwm sim los ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo. Yam mob uas kheev pom tshaj plaws yog mob caj npab. Ib cov mob uas muaj tshwm sim tej zaum kuj tsuas hnov zoo li mob khaub thuas thiab kuj yuav cuam tshuam rau koj rab peev xwm ua tau tej hauj lwm niaj hnub ua. Tab sis tej no yuav ploj mus li ob peb hnub. Koj yuav kawm tau kom paub ntau ntxiv nyob rau ntawm CDC website.

Yog koj hnov mob los yog tsis xis neej tom qab txhaj tshuaj, tham nrog koj tus kws kho mob hais txog tej tshuaj uas mus yuav tau ntawm txee hauv khw muag tshuaj, xws li ibuprofen los yog acetaminophen, los pab daws koj cov tsos mob. Koj kuj tseem siv tau cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham (virtual visit) los txuas koj nrog ib tus kws tshaj lij rau fab kev saib xyuas kho mob sib tham txog koj cov tsos mob.

Thaum yog ib tug mob xwm txheej kub ceev, koj yuav tsum tau hu rau 911 los yog mus rau ntawm ib lub tsev kho mob uas nyob ze tshaj plaws.

Yog hais tias koj muaj lwm yam mob uas meem txom koj los yog tsis ploj mus, koj yuav tsum tau qhia rau tus kws txhaj tshuaj rau koj los yog koj tus kws kho mob. Koj tseem yuav tsum tau qhia rau CDC tau paub ntawm 1-800-822-7967. Qhov no yog vim CDC thiab FDA yeej tsom kwm taug qab xyuas txoj kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai thiab FDA tau pom zoo. Koj tseem siv tau CDC qhov v-safe mobile app, uas yuav pab koj tsom kwm taug qab xyuas lwm yam mob thiab ceeb toom kom koj nco ntsoov mus txhaj koob tshuaj thib ob. 

Raws li CDC hais, yog koj tau txhaj hom tshuaj tiv thaiv kab mob Janssen hauv 3 lim tiam (weeks) dhau los, koj qhov yuav muaj tau ib qho ntshav khov vim cov qe ntshav (platelets) tsawg yog ib qho muaj tsawg heev. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum saib ntsoov tsam muaj cov tsos mob ntshav khov vim cov qe ntshav (platelets) tsawg, uas kheev muaj tshwm sim hauv 3 lim tiam tom qab txhaj tshuaj. Mus nrhiav kev pab kho mob kom sai yog muaj cov tsos mob tshwm sim:

 • Mob taub hau heev
 • Mob lub duav
 • Qhov muag pom kev plooj
 • Tsaus muag
 • Mob nriaj tes nriaj taw
 • Mob heev rau hauv koj lub plab mog los yog lub plab
 • Mob heev rau ntawm koj lub hauv siab
 • Txhais ceg o los yog phob vog
 • Txog siav
 • Tawm pob liab vog rau ntawm daim tawv nqaij (petechiae)
 • Muaj nqaij doog tshiab los yog doog yooj yim los yog los ntshav

Yog hais tias koj muaj lwm cov lus nug, hu rau koj tus kws kho mob los yog lwm tus kws kho mob txawj tshaj lij. Koj kuj tseem siv tau lub cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham (virtual visit) los txuas koj nrog ib tus kws tshaj lij rau fab kev kho mob. Kom siv tau 24/7 cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham los ntawm tus uas ua txoj hauj lwm no hauv teb chaws, rau npe rau hauv koj tus as-khauj online ntawm UnitedHealthcare. Tus nqi sib pab them (cost-share) rau qhov siv cuab yeej ntsib kws kho mob nyob deb sib tham no yuav them raws li cov kev pab uas koj muaj nyob hauv koj daim phiaj kho mob.

Nws kuj nyob ntawm. Yog koj tsuas txhaj ib koob ntawm hom tshuaj uas yuav tau txhaj ob koob, koj yuav tsum rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv, nyob kom nrug deb ntawm lwm cov thiab ntxuav koj ob txhais tes tsis tu ncua los tiv thaiv koj tus kheej ntawm tus kab mob COVID-19.

CDC cov lus taw qhia hloov pauv tom qab ib tus neeg tau txhaj tshuaj puv ntoob lawm, uas yog txhais hais tias yog 2 lim tiam (weeks) tom qab koj tau txhaj koob thib ob ntawm hom tshuaj uas yuav tau txhaj ob koob los yog tom qab tau txhaj tib koob ntawm hom tshuaj tiv thaiv kab mob Janssen. Raws li CDC hais, cov neeg uas tau txhaj tshuaj puv ntoob lawm yuav rov ua tau ntau cov dej num uas lawv ib txwm ua ua ntej tus kab mob sib kis loj, yam tsis tas rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los yog nyob kom sib nrug deb. Cov cai hais txog qhov rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tej zaum sib txawv ib lub xeev mus rau lwm lub, lub zej zos los yog tej chaw ua lag luam cov lus taw qhia.

Kom pab pov thaiv tau koj thiab lwm cov los ntawm tus kab mob COVID-19, suav nrog rau tus kab mob txia tshiab Delta variant, CDC thiab American Medical Association (pdf) pom zoo kom cov neeg uas twb tau txhaj tshuaj puv ntoob lawm ua raws li cov lus taw qhia no:

 • Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob sab hauv thiab sab nraum zoov ntawm cov chaw uas muaj neeg coob thiab hauv cov cheeb tsam uas muaj neeg sib kis tus kab mob COVID-19 coob.
 • Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab ua raws li lwm cov lus taw qhia hais txog tsoom neeg txoj kev nyab xeeb yog hais tias koj los yog ib tus neeg twg hauv koj tsev neeg tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, los yog muaj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob los yog muaj lwm yam mob.
 • Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob sab hauv cov tsev kawm ntawv, tsis hais twb tau txhaj tshuaj lawm los tsis tau.
 • Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg kom ntev txog 14 hnub, los yog kom txog thaum koj mus kuaj tias tsis pom muaj kab mob, thaum nyob hauv cov chaw muaj neeg coob yog hais tias koj tau nyob ze ib tus neeg uas tej zaum muaj tus mob COVID-19; thawj qhov kev kuaj tus kab mob COVID-19 yuav tsum tau ua hauv nruab nrab ntawm hnub 3 thiab 5 tom qab tau nyob ze ib tus neeg muaj tus mob.

Lub koom txoos American Academy of Pediatrics kuj tseem pom zoo kom rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los pab tiv thaiv thiab tswj tus kab mob COVID-19. Lawv pom zoo kom tas nrho cov me nyuam hnub nyoog 2 xyoos los yog siab dua rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. 

Ua raws li txhua cov cai hais txog qhov kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg mus ntxiv raws li lub xeev, lub zej zos los yog cov lag luam cov lus taw qhia. Mus saib CDC cov lus taw qhia kom paub txog cov lus taw qhia txhij txhua hais txog tsoom neeg txoj kev nyab xeeb.

Kawm kom paub ntxiv txog yam uas koj yuav tau paub hais txog kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab kev xaiv ua tej dej num uas muaj kev nyab xeeb dua.

Tsis tas mus kuaj, CDC thiab FDA tsis muaj qhov pom zoo kom koj siv tshuaj tua kab mob COVID-19 los yog mus kuaj tus mob.

Yog hais tias koj tau nyob sib ze ua ke nrog ib tus neeg twg uas muaj tus kab mob COVID-19 thiab koj nyob hauv ib pawg twg ntawm cov pawg neeg hauv qab no, koj tsis tas yuav tsum cais tawm nyob ib leeg.

 • Koj tau txhaj koj cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 puv raws sij hawm tas lawm.
 • Tau paub tseeb tias koj kis tau tus kab mob COVID-19 nyuam qhuav tau 90 hnub dhau los (txhais tau hais tias koj tau kuaj pom muaj kab mob uas yog siv qhov kev kuaj kab mob vais lav).
 1. Koj yuav qhia tau koj tus kheej cov ntaub ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 kom tau txais cov ntawv txhaj tshuaj rau hauv koj tus as-khauj nyob rau ntawm myuhc.com los yog medicare.uhc.com.
 2. Koj kuj tseem siv tau koj daim npav CDC los ua pov thawj tias tau txhaj tshuaj lawm.
 3. Koj kuj tseem nug tau tus kws uas txhaj tshuaj rau koj saib seb lawv puas muaj cov ntaub ntawv txhaj tshuaj uas lawv khaws cia rau koj.

UnitedHealthcare yuav ua hauj lwm mus ntxiv nrog cov xeev thiab lwm cov kws txhaj tshuaj los pab cov tswv cuab kom mus saib tau cov ntaub ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas muaj tseeb thiab ntseeg siab tau los ntawm koj tus as-khauj ua tswv cuab ntawm UnitedHealthcare uas muaj kev ruaj ntseg (myuhc.com los yog medicare.uhc.com). Cov ntaub ntawv txhaj tshuaj yuav tsis muaj rau cov tswv cuab kom txog rau thaum UnitedHealthcare tau txais tus tswv cuab cov ntaub ntawv txhaj tshuaj uas ntseeg siab tau.

Koj yuav mus nrhiav tau koj cov ntaub ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 hauv koj tus as-khauj ua tswv cuab ntawm UnitedHealthcare. Cov ntaub ntawv no tej zaum yuav pab tau rau kev ua hauj lwm, mus koom tej koob tsheej los yog ua lwm yam dej num uas tej zaum luag yuav nug txog koj cov ntawv txhaj tshuaj COVID-19. 

Yog tsis pom koj cov ntaub ntawv tshwm, koj xaiv tau qhov mus nrhiav koj cov ntaub ntawv hauv koj tus UnitedHealthcare as-khauj ua tswv cuab. Cov ntaub ntawv no yuav muab luam los yog muab siv raws li koj siab nyiam. Yog koj tau txais cov ntaub ntawv txhaj tshuaj cov tshiab los ntawm tus kws txhaj tshuaj rau koj, tus kws cov ntaub ntawv yuav muab los hloov koj cov ntaub ntawv.    

Nyob rau lub sij hawm no, UnitedHealthcare tsis muaj cov ntaub ntawv teev kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau txhua tus tswv cuab. Peb yuav ua hauj lwm mus ntxiv nrog cov xeev thiab cov kws txhaj tshuaj kom tau cov ntaub ntawv txhaj tshuaj kom peb cov tswv cuab thiaj tau cov ntaub ntawv khaws cia hauv tshuab fais fab uas ntseeg siab tau.

Koj cov ntaub ntawv khaws cia hauv tshuab fais fab tsis yog muab los hloov CDC Cov Ntaub Ntawv Teev Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19. Khaws cov ntaub ntawv cia rau hauv ib qho zoo chaw kom koj thiaj muab tau thaum koj xav tau.

Peb nqua hu kom koj qhia rau koj tus kws kho mob paub txog koj qhov kev txhaj tshuaj. Koj qhov UnitedHealthcare cov ntaub ntawv txhaj tshuaj khaws cia hauv tshuab fais fab yog ib txoj kev uas tej zaum koj xaiv tau los mus qhia koj cov ntaub ntawv txhaj tshuaj rau koj tus kws kho mob los yog lwm cov kws muab kev pab kho mob.

Thov qhia rau peb paub yog hais tias koj cov ntaub ntawv khaws cia hauv tshuab fais fab muab sau tsis yog lawm uas yog hu rau tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav 

Peb nqua hu kom koj khaws koj daim npav txhaj tshuaj rau ib qho zoo chaw. Koj kuj tseem yuav tau xav txog qhov muab koj daim npav yees duab cia los yog suam duab cia ua daim faj seeb tuaj tom qab. 

Koj cov ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, uas tej zaum yuav muaj nyob hauv koj qhov online myUHC.com/communityplan account, kuj tseem yog ib qho pab tau thiab thaum uas koj xav tau los ua pov thawj tias tau txhaj tshuaj lawm. Yog tam sim no koj tsis muaj ib qho li, koj yuav qhia tau koj tus kheej txog koj qhov kev txhaj tshuaj, kom koj thiaj muaj ntaub ntawv txhaj tshuaj hauv tshuab fais fab los siv los yog qhia rau lwm tus raws li koj siab nyiam.

Txhawm rau kom pab tau koj txoj kev nyab xeeb, CDC pom zoo tias koj muab koj daim npav txhaj tshuaj qhia rau koj tus kws kho mob kom nws thiaj paub tseeb tias koj muaj raws li cov cai uas yuav tau muaj los mus txhaj tshuaj txhawb ntxiv.

Tus nqi thiab kev pab them nqi rau

 • Medicare cov phiaj kho mob (plans): Koj yuav tau them $0 rau tus nqi sib pab them (cost-share) rau qhov tshuaj txhaj uas nyob rau ntawm cov kws txhaj tshuaj uas nyob hauv pab pawg koom tes kho mob ua ke thiab cov uas tsis nyob hauv pab pawg koom tes kho mob ua ke thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ceev rau fab kev noj qab haus huv ntawm tsoom neeg hauv lub teb chaws. Cov kws txhaj tshuaj yuav tsum tsis hais kom koj them nyiaj, ua ntej los yog tom qab koj txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag.
 • Rau Medicaid cov tswv cuab nyob hauv UnitedHealthcare Community Plans: Koj yuav tau them $0 rau tus nqi sib pab them (cost-share) rau qhov tshuaj txhaj uas nyob rau ntawm cov kws txhaj tshuaj nyob hauv pab pawg koom tes kho mob ua ke thiab cov uas tsis nyob hauv pab pawg koom tes kho mob ua ke thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ceev rau fab kev noj qab haus huv ntawm tsoom neeg hauv lub teb chaws. Lub xeev cov kev txawv txav thiab cov cai kuj yuav muaj siv rau nyob rau lub sij hawm no. Thov mus xyuas koj lub xeev qhov chaw kom tau tej ntaub ntawv uas nyuam qhuav muaj dhau los no. Yog hais tias tsis muaj lub xeev cov lus taw qhia txog kis no, UnitedHealthcare daim phiaj kho mob cov lus taw qhia yuav siv rau.

Rau cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob loj hauj sim los yog loj heev raws li tau txhab txhais los ntawm DCD, yuav them rau koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thib peb nyob rau ntawm $0 tus nqi sib pab them.

Yog hais tias txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum lub sij hawm mus ntsib kws kho mob li ib txwm uas koj tham txog lwm yam kev mob nkeeg, tej zaum koj yuav tau them tus nqi sib pab them (cost-share) rau qhov ntsib nrog kws kho mob rau qhov ntawd, raws li koj cov kev pab nyob hauv daim phiaj kho mob. Qhov no txhais tau tias tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance) los yog feem yus them ua ntej (deductible). Qhov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yuav muaj $0 tus nqi sib pab them (cost-share) rau cov sij hawm saum toj saud.

Cov chaw muaj kev pab ntsig txog tus kab mob COVID-19 ntxiv


Nyob kom muaj kev nyab xeeb thiab tsis muaj mob

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau ua raws li cov lus taw qhia hais txog tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv, tshwj xeeb yog koj tseem tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Pov thaiv koj tus kheej thiab lwm cov ntawm tus kab mob COVID-19 uas yog ua raws li cov kauj ruam yooj yim no:

 • Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg
 • Nyob kom sib nrug deb mus ntxiv
 • Zam tej chaw muaj neeg coob
 • Ntxuav koj ob txhais tes

Mus saib CDC website kom tau cov ntaub ntawv qhia txog lub neej tom qab txhaj tshuaj

Thiab, nco ntsoov mus ntsib kws kho mob raws li tau teem tseg ib yam li mus kuaj mob txhua xyoo thiab saib xyuas txog tej kev ntxhov siab, kev nyuaj siab thiab kev nyob ib leeg. Cov kws kho mob feem coob kuj muaj qhov siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob (telehealth visits) los pab koj tau txais qhov kev kho mob uas koj xav tau.

Cov Chaw Muaj Kev Pab Tau Txiaj Ntsig Zoo

Paub txog kev ntxias dag tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob

Ceev faj txog tej kev ntxias dag. Yog muaj neeg hu xov tooj tuaj, ntaus ntawv xa tuaj, sau email tuaj rau koj tias nws muaj tshuaj txhaj uas yuav tau them ib tus nqi, tsis yeem qhia koj tus kheej tej nyiaj txiag rau nws.

 • Tsis muaj leej twg uas yuav hais kom koj them nyiaj thiaj tso tau koj lub npe rau ib daim ntawv thiaj tau txhaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob
 • Tsis muaj leej twg uas yuav hais kom koj them nyiaj thiaj tau txhaj tshuaj tiv kab mob ntxov dua

UnitedHealthcare tsuas yuav hais kom muab tej ntaub ntawv los ntawm koj uas yog siv koj tus password uas muaj kev pov thaiv tus as-khauj ua tswv cuab.

Yog koj muaj lus nug los yog xav tau cov ntaub ntawv hais txog koj cov kev pab

Hu rau tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab los yog rau npe rau hauv koj tus as-khauj kho mob.

1 Yog hais tias koj tau txais lwm cov kev pab kho mob thaum lub sij hawm koj mus txhaj tshuaj, tej zaum koj yuav tau them feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance), feem yus them ua ntej (deductible) los yog cov nqi tsub tawm sab nraum lub network, raws li cov kev pab nyob hauv koj daim phiaj kho mob.

2 Tej yam tseem ceeb uas yuav tau paub txog cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19, Centers for Disease Control and Prevention website, Lub Ob Hlis.27, 2021.

3 Nco ntsoov ua raws li cov lus qhia tuaj ntawm lub tuam txhab tsim qhov tshuaj. 

4 CDC pom zoo tias cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob loj hauj sim mus rau loj heev tau txais ib koob tshuaj txhaj ntxiv ntawm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob mRNA COVID-19 yam tsawg kawg 28 hnub tom qab txhaj koob tshuaj thib ob ntawm hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Pfizer-BioNTech’s Comirnaty COVID-19 los yog hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob Moderna COVID-19.

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob. 

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software