Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Nyob tom tsev tham nrog ib tus kws kho mob uas yog siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb sib tham

Kev siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb sib tham (telehealth), uas kuj tseem hu tias yog kev kho mob siv cuab yeej fais fab nyob deb sib tham, muab kev nkag cuag tau cov kws muab kev kho mob rau fab kev noj qab haus huv nyob sab nraum tus kws kho mob ntawd lub chaw ua hauj lwm, xws li tom tsev los yog tom hauj lwm. Muaj ntau tus kws kho mob muaj qhov siv cuab yeej nyob deb sib tham no uas yog siv koj lus xov tooj los yog lub computer rau ntau yam kev kho mob uas xav tau, suav nrog rau cov kes mus ntsib kws kho mob li ib tswm los yog cov kev kjho mob xav tau sai. UnitedHealthcare muaj cov kev xaiv ua tau rau kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog koj cov kws kho mob los yog UnitedHealthcare cov khub ua hauj lwm muab qhov siv txoj kev no.

Kawm kom paub ntxiv txog qhov siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob thiab saib ib daim yeeb yaj kiab (video) qhia pom tias qhov siv cuab yeej fais fab tham nrog kws kho mob li no ua hauj lwm li cas.

Siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog koj cov kws kho mob

UnitedHealthcare cog lus yuav pab kom koj tau txais qhov kev kho mob uas koj xav tau nyob sab nraum tus kws kho mob lub chaw ua hauj lwm los ntawm qhov siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb sib tham.

UnitedHealthcare Medicare Advantage cov phiaj (plans):

  • Tus nqi sib pab them (cost-share) rau ntawm qhov siv cuab yeej fais fab sib tham txog kev kuaj ntsig txog tus kab mob COVID-19: Rau ntawm qhov siv cuab yeej fais fab tham txog kev kuaj ntsig txog tus kab mob COVID-19, koj yuav tau them $0 tus nqi sib pab them rau cov kev ntsib nyob hauv lub network thiab tawm sab nraum network txog rau thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv hauv lub teb chaws.
  • Tus nqi sib pab them (cost-share) rau ntawm qhov siv cuab yeej fais fab sib tham txog kev kho tus mob COVID-19:  Koj yuav tau them tus nqi sib pab them (feem yus nrog them, feem koom them tuav pov hwm los yog feem yus them ua ntej) rau ntawm qhov siv cuab yeej fais fab sib tham txog kev kho ntsig txog tus kab mob COVID-19. Feem ntau ntawm UnitedHealthcare Medicare Advantage cov phiaj muaj $0 feem yus nrog them (copays) rau qhov kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob uas them rau. Xyuas koj daim phiaj cov ntaub ntawv kom paub tus nqi sib pab them.
  • Kev nthuav dav ntxiv rau kev siv tau cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob uas tsis yog ntsig txog tus kab mob COVID-19: Rau ntawm cov kws kho mob nyob hauv lub network thiab tawm sab nraum network, koj yuav siv tau qhov nthuav dav ntxiv rau kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob txog rau thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv hauv lub teb chaws.

Tus nqi sib pab them rau kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob uas tsis yog ntsig txog kev kuaj tus kab mob COVID-19 yuav muab txiav txim los ntawm cov kev pab muaj nyob hauv koj daim phiaj. Feem ntau ntawm UnitedHealthcare Medicare Advantage cov phiaj muaj $0 feem yus nrog them (copays) rau qhov kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob uas them rau. Xyuas koj daim phiaj cov ntaub ntawv kom paub tus nqi sib pab them.

Medicaid cov phiaj kho mob: Rau ntawm cov uas rau npe rau hauv UnitedHealthcare Community Plans, lub xeev cov kev txawv txav thiab cov cai kuj yuav siv tau nyob rau lub sij hawm no. Thov mus saib UnitedHealthcare Community Plan lub website thiab koj lub xeev qhov chaw kom tau cov ntaub ntawv tshiab dhau los no hais txog qhov no. Yog tsis muaj lub xeev cov cai twg kiag uas siv rau qhov no, ces UnitedHealthcare daim phiaj cov lus taw qhia yuav siv rau.

Rau ntawm cov ntaub ntawv qhia paub txog kev pab them rau, thov rau npe nkag mus rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj los yog mus saib cov kev xaiv txog kev pab them ntxiv rau tus mob COVID-19 uas tej zaum yuav muaj.

Kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob rau 24/7 kev kho mob sai (urgent care)

Nyob rau ntawm qhov Siv Cuab Yeej Ntsib Kws Kho Mob Nyob Deb Sib Tham (Virtual Visits), koj yuav muaj cuab kav tham tau nrog koj tus kws kho mob online 24/7 thaum xav tau kev pab rau ib tus mob sai tam sid, zoo li tus mob khaub thuas (flu), cov kev txhaum fab tsis haum rau lub cev, mob muag liab thiab ntau yam ntxiv. Cov kev mus ntsib kws kho mob thaum muaj ib tus mob sai tam sid yog muaj nyob hauv peb cov khub koom hauj lwm ua ke uas yog siv cuab yeem nyob deb tham, xws li Teladoc, American Well, Doctor On Demand thiab lwm cov. 

Rau Medicare Advantage thiab Medicaid cov tswv cuab, koj yuav siv tau koj cov kev pab Siv Cuab Yeej Ntsib Kws Kho Mob Nyob Deb Sib Tham uas muab los ntawm peb cov khub koom hauj lwm ua ke uas yog siv cuab yeem nyob deb tham yam tsis muaj tus nqi sib pab them (cost-sharing).

Rau npe nkag mus rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj kom paub ntxiv txog koj qhov kev pab them rau qhov kev siv cuab yeej fais fab nyob deb tham nrog kws kho mob.

Saib xyuas koj txoj kev noj qab haus huv rau sab siab ntsws

Nyob rau lub sij hawm muaj kev nyuaj siab, nws yog ib qho nyuaj los daws tau. Nws yuav muaj tej lub sij hawm uas koj yuav xav tham nrog ib tus kws pab tswv yim thaum muaj xwm kub ceev. Ib co kev xaiv ua tau muaj xws li: 

  • Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Tiv Thaiv Kev Txov Tus Kheej Txoj Sia (National Suicide Prevention Lifeline)muaj qhib 24/7  
  • Tus Xov Tooj Ntaus Ntawv Kom Pab Thaum Muaj Xwm Kub Ceev (The Crisis Text Line) yog ib qho kev pab tsis tau them nyiaj 24/ los pab txuas koj rau ib tus kws pab tswv yim rau thaum muaj xwm kub ceev 

Nrhiav kev pab kom to taub koj cov kev pab

Yog hais tias koj muaj lus nug txog koj cov kev pab, rau npe rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj los yog hu rau tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab. Peb yuav pab tau koj to taub txog qhov kev pab them rau koj, nrhiav ib tus kws kho mob los yog txuas koj mus rau ib tus kws tu neeg mob (nurse).

Footnote

  1. Koj daim npav tuav pov hwm (insurance card) yuav pab tau koj paub seb koj puas muaj ib daim phiaj kho mob uas tswv hauj lwm them rau. Nws sau tias, “Administered by United HealthCare Services, Inc.” nyob ntawm hau ntej, ces kaum sab xis qis hauv qab, koj nyob hauv ib daim phiaj kho mob uas tswv hauj lwm them rau. Koj qhov chaw zoo tshaj plaws uas muaj ntaub ntawv txhij txhua hais txog koj cov kev pab rau kev kho mob yuav yog tus tswj hwm cov kev pab rau cov neeg ua hauj lwm (human resources benefits manager).

Cov lus tsis lees paub

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev los yog hu rau tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab. Cov npe cim (brands) yog cov khoom ntiag tug ntawm nws cov tswv.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software