Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev Saib Xyuas Koj Tus Kheej

Ntawm no yog ib cov tswv yim los pab koj kom txhob dhuav yog koj tau chwv raug tus kab mob los yog kuaj pom tias muaj kab mob.

Nyob kom tus thiab nyob twj ywm hauv tsev.

Sim ua tej yam tshiab. Sim ua noj tej yam tshiab, ua kom tau ib phau duab, ua si board games, tu koj kem rau khaub ncaws, ua paj ntaub, mloog suab nkauj, thiab sau tej yam uas koj xav ua thaum txhua yam “rov nyob zoo li qub lawm” rau ntawm ib daim ntawv.

Nrhiav tham nrog yus tej neeg.

Nws yog lub sij hawm zoo tshaj plaws los mus saib seb tej qub phooj ywg thiab tej txheeb ze ua dab tsi lawm. Muaj tsev neeg kev sib sau uas yog siv cuab yeej fais fab sib tham nyob hauv Zoom los yog sib ntsib hauv yeeb yaj kiab (video). Qhov uas hnov muaj kev sib txuas nrog lwm cov yuav pab ceev kom koj ua tau siab loj.

Txav koj lub cev mus los.

Kev muab lub cev ua hauj lwm yuav pab tau koj rau sab siab ntsws muaj zog tuaj thiab pab rau koj lub cev kev tiv thaiv tau kab mob. Mus taug kev ze ib ncig ntawm koj nyob (tab sis nco ntsoov nyob kom nrug deb ntawm lwm tus). Ncab ib ce thiab ua yoga. Dhia ua si los yog dhia seev cev hauv koj chav nyob. Koj kuj tseem xyuas tau seb puas muaj cov kev qoj ib ce nyob tom tsev los ntawm koj daim phiaj kho mob uas yog rau npe nkag rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj.

Nej cov khoom zoo rau lub cev thiab sim tej yam tshiab.

Noj koj cov txiv hmab txiv ntoo, zaub thiab cov khoom noj uas tsis tau muab ua lwm yam (whole foods). Kev noj cov khoom zoo rau lub cev yog ib txoj kev zoo tshaj plaws los pab koj lub cev tej roj ntsha tiv thaiv kab mob. Siv ib lub txiv kiwi los yog lwm yam noob txiv ntseej los yog chocolate dub. Nws kuj yuav pab kom koj muaj zog thiab siab kaj tuaj.

Tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus mus ntxiv.

Txoj kev siv cov kauj ruam no, peb txhua tus tuaj yeem pab txo tau txoj kev sib kis tus kab mob vais lav kom muaj tsawg.

  • Ntxhuav ob txhais tes kom nyob rau txhua lub sij hawm. Nws yog qhov tseem ceeb heev los mus siv xum npum ntxuav koj ob txhais tes kom ntev li 20 fiab (seconds) tom qab koj tau mus nyob hauv tej qhov chaw muaj neeg coob, los yog tau txham los yog hnoos. Thiab nco ntsoov ntxuav koj ob txhais tes thaum koj npaj thiab noj mov.
  • Ntxuav thiab txau tshuaj tua kab mob rau tej chaw uas koj nquag kov tau txhua hnub, xws li rooj noj mov, pob qhov rooj thiab kais dej.
  • Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum koj nyob ze ib ncig lwm tus.

So kom txaus.

Kev pw tsaug zog zoo yog qhov tseem ceeb rau kev noj qab haus huv. Siv sij hawm nres so, nqus pa thiab pw tsaug zog zoo. Nws yog ib qho zoo tshaj uas kev so kom txaus ua tau rau koj.

Yuav nrhiav tau kev pab rau fab nyuaj siab mob hlwb tam sid li cas

Yog koj xav tau kev pab tam sid — rau koj tus kheej los yog ib tus uas koj hlub — hu rau 911 los yog siv tus xov tooj thaum muaj xwm kub ceev hauv qab no.

Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Siv Dej Cawv Yeeb Tshuaj (Substance Use Helpline)

Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Siv Lub Zog Ua Phem Tom Vaj Tom Tsev (National Domestic Violence Hotline)

Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Tiv Thaiv Kev Txov Tus Kheej Txoj Sia (National Suicide Prevention Lifeline)

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 TTY

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 TTY

Yog koj xav tias koj los yog ib tus neeg koj hlub muaj cov cim qhia tias quav dej cawv yeeb tshuaj, hu rau tus xov tooj tsis muaj leej twg paub kom tau 24/7 kev txhawb thiab kev pab qhia hais txog cov kev kho thiab pab them rau qhov kev kho tus mob. Hu kom pab tiv thaiv thaum muaj xwm txheej, kom paub thiab xa mus rau cov kev pab uas muaj nyob hauv zos rau cov uas raug lwm tus siv lub zog ua phem tom vaj tom tsev. Yog hais tias koj los yog ib tus neeg koj paub muaj qhov yuav txo tus kheej txoj sia los yog muaj kev nyuaj siab, nrhiav kev pab sai kiag tam sim ntawd. Hu rau tus xov tooj hu pab rau 24/7, tsis tau them nyiaj thiab muab kev txhawb thiab kev pab thaum muaj xwm txheej yam tsis muaj lwm tus paub.

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob. 

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software