Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Yuav ua li cas yog Koj Hnov Zoo Li Koj Mob

Yog koj hnov tsis xis neej thiab txhawj xeeb txog koj cov tsos mob, nws yog ib qhov nyuaj uas tsis paub yuav ua li cas. Cia peb qhia me yog koj paub tsis tseeb tias yuav ua li cas.

Nyob twj ywm hauv tsev

Ntshe ho yog koj yuav tau mus kho mob tam sid no xwb, tsis li ces qhov zoo tshaj yog nyob twj ywm hauv tsev. Koj yuav tiv thaiv tau koj tus kheej thiab lwm tus los ntawm qhov nyob twj ywm ntawm qhov chaw uas koj nyob.

Hu rau koj tus kws kho mob yog koj muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob Coronavirus (COVID-19)

Cov no yog cov tsos mob zoo li ua npaws kub ib cev, hnoos los yog txog siav. Yog koj xav nrhiav ib tus kws kho mob nyob hauv lub network, rau npe nkag mus rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj.

Yog hais tias koj tus kws kho mob ua ntawv xaj kom kuaj seb puas yog tus kab mob Coronavirus (COVID-19)

Xyuas cov ntaub ntawv kom meej thiaj to taub qhov kev pab them rau koj qhov kev kuaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19), kev mus kuaj thiab kho tus mob. 

Nrhiav ib qhov chaw kuaj tus kab mob yog xav tau

Yog hais tias koj tus kws kho mob tau ua ntawv xaaj kom mus kuaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19) rau koj, siv peb lub cuab yeej locator los mus nrhiav ib qhov chaw kuaj kab mob uas nyob ze koj. Qhov no yog rau cov tswv cuab nkaus xwb. 

Mloog koj tus kws kho mob hais

Hu rau kws kho mob yog koj mob, tab txawm tsis yog ntsig txog tus kab mob vais lav. Koj yuav tham tau hauv lub xov tooj los yog sim peb qhov siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb sib tham yog koj xav nyob tom tsev nrog kws kho mob tham.

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob. 

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software