Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov lus muaj tseeb hais txog tus kab mob Coronavirus (COVID-19) thiab tus kab mob txia tshiab Delta Variant

Tus lej ntawm cov neeg kis tus kab mob COVID-19, suav nrog rau cov uas nyob hauv tas nrho tsev neeg, nce siab mus ntxiv. Centers for Disease Control and PreventionAmerican Medical Association thiab  American Academy of Pediatrics pom zoo kom txhua tus, suav nrog rau cov muaj hnub nyoog 2 xyoos thiab siab dua, rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nyob kom sib nrug deb thiab ntxuav ob txhais tes tsis tu ncua txhawm rau los txo txoj kev sib kis tus kab mob vais lav kom muaj tsawg. Nws tseem pom zoo tias txhua tus uas tuaj yeem txhaj tau ib qho tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA-tau tso cai yuav tsum mus txhaj ib qho, uas yuav pab pov thaiv tau koj thiab cov neeg uas koj hlub kom txhob mob hnyav thiab tuag vim yog tus kab kab mob COVID-19.

6 cov lus muaj tseeb uas yuav tau paub hais txog tus kab mob COVID-19 thiab tus kab mob txia tshiab Delta variant

  1. Tus kab mob txia tshiab COVID-19 Delta variant kis yooj yim dua lawm cov kab mob vais lav. Nws kuj kis tau ze li 2x  ntawm cov kab mob txhia tshiab dhau los.
  2. Cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj yog cov kis tau zoo tshaj. Txawm tias cov neeg uas twb tau txhaj tshuaj lawm los yeej yuav kis tau tus kab mob COVID-19 thiab, ntaub ntawv tshawb fawb qhia pom tias cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas FDA tau tso cai pab tiv thaiv tau qhov mob hnyav thiab mus pw hauv tsev kho mob. Cov uas nyob rau qhov pheej hmoo siab tshaj yuav kis tau mob hnyav los ntawm tus kab mob vais lav, thiab kis tus kab mob vais lav mus rau lwm tus, yog cov uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19.
  3. Cov neeg, suav nrog rau cov hluas dua, yuav mob sai dua. Thaum cov laus dua tau txhaj tshuaj lawm, cov hluas dua kuj yuav mob hnyav los ntawm tus kab mob vais lav.
  4. Tus kab mob COVID-19 yuav hloov pauv txia ntau mus ntxiv. Txoj hau kev zoo tshaj plaws los mus ua kom cov kab mob txia tshiab loj hlob mus qeeb ces yog tiv thaiv koj tus kheej los ntawm kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 thaum muaj rau koj txhaj.
  5. Muaj ntau dua ntawm 1 leeg hauv 4 cov uas mob COVID-19 yuav muaj cov tsos mob tab txawm yog tom qab 4 lub lim tiam (weeks). Tab txawm cov neeg feem coob yuav zoo los ntawm tus kab mob COVID-19 hauv ntau lub lim tiam tom qab kis tau tus mob los xij, muaj ib cov kuj muaj cov mob COVID-19 tom qab ntawd uas mob mus ntxiv li 4 lub lim tiam los yog ntev dua tom qab kis tau mob. Ntau cov kev tshawb fawb sai los no pom tias hauv nruab nrab 27-33% ntawm cov neeg mob COVID-19 thiab tsis tau mus pw hauv tsev kho mob yuav muaj ib cov tsos mob mus sij hawm ntev, tsis hais hnub nyoog li cas, muaj mob yav tas los li cas los yog mob hnyav npaum li cas. Thaum muaj ntau yam tseem paub tsis tau,  CDC qhia paub tias cov kev mob “long-haul” (mob mus ntev) no yuav los rau hauv lub neej nyob rau ntau txoj kev sib txawv, txij ntawm qhov ua pa nyuaj, nkees, mob tej qij txha sib txuas los yog lub siab ntsws hloov pauv mus txog rau ntau yam teeb meem loj dua xws li tej khoom hauv nrog cev raug puas tsuaj los yog cov mob uas tej roj ntsha tiv thaiv kab mob cia li tua lub cev yuam kev.
  6. Thaum tus kab mob COVID-19 thiab mob khaub thuas (flu) yuav sib kis lub caij nplooj ntoos zeeg no, cov tshuaj txhaj yog qhov kev pov thaiv tau zoo tshaj plaws. Cov tsos mob ntawm tus mob COVID-19, mob khaub thuas thiab khaub thuas colds yuav zoo sib xws. Yog li no yuav tau kuaj kom paub tseeb tias tus kab mob vais lav twg yog tus koj muaj. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau tus kab mob COVID-19 thiab mob khaub thuas (flu), rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nyob kom sib nrug deb thiab nyob twj ywm hauv tsev thaum koj tsis xis nyob yog qhov tseem ceeb los ua kom txoj kev sib kis cov kab mob vais lav mus qeeb.

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob. 

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software