Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Cov khoom siv kuaj kab mob COVID-19 tom tsev yuav tau ntawm txee muag tshuaj

Ntau cov tswv cuab hauv UnitedHealthcare mus yuav tau cov khoom siv kuaj kab mob COVID-19 tom tsev uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (OTC), tus nqi pheej yig los yog tsis muaj tus nqi them li.

  • UnitedHealthcare Medicare Advantage plan cov tswv cuab: Qhov kev pab no tsis siv rau Medicare Advantage cov tswv cuab. Txawm li cas los xij, nws muaj cov kev xaiv ua kom tau cov khoom siv thiab kev kuaj kab mob tsis tau them nyiaj. Saib hauv qhab no kom paub ntxiv. 
  • UnitedHealthcare Community Plan cov tswv cuab: Medicaid cov tswv cuab tej zaum yuav tau qhov pab them nqi rau cov khoom OTC kuaj kab mob nyob tom tsev uas qhov no yog nce rau ntawm lub xeev cov cai hais txog qhov pab them nqi rau. Thov hu rau tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab kom to taub txog qhov pab them nqi rau nyob hauv koj lub xeev. Saib hauv qab no kom paub ntxiv txog cov khoom thiab cov kev kuaj tsis tau them nyiaj. 

Yuav ua li cas thiaj tau cov khoom OTC siv kuaj kab mob COVID-19 tom tsev

Tsoom fwv teb chaws tau tsa muaj ib lub website thoob teb chaws uas txhua tsev neeg tuaj yeem tau txais cov khoom kuaj tus kab mob Covid-19 OTC xa tuaj ob zaug uas txaus kuaj plaub zaug tom tsev yam tsis tau them nyiaj xa ncaj qha tuaj ntawm covidtests.gov

Yog xav paub ntxiv txog qhov kev pab cuam no mus rau covidtests.gov.


Rau Medicare Advantage cov tswv cuab

Koj daim phiaj kho mob UnitedHealthcare Medicare Advantage tej zaum yuab muaj kev pab uas muab siv tau mus yuav cov khoom OTC kuaj kab mob COVID-19 tom tsev. Rau npe rau hauv medicare.uhc.com kom paub seb cov kev pab them nqi rau cov khoom OTC puas yog ib feem ntawm koj daim phiaj Medicare Advantage. Xyuas koj daim ntawv Over-the-Counter Products Catalog los yog daim npav Over-the-Counter Products Card cov kev pab kom paub tseeb.

UnitedHealthcare Medicare Advantage cov tswv cuab tsis muaj feem tau txais nyiaj ntxiv rov qab thaum lawv rho nyiaj yuav cov khoom OTC kuaj kab mob COVID-19 tom tsev yog tsis muaj ib tus kws kho mob daim ntawv xaj kom yuav. Tas nrho peb cov phiaj Medicare Advantage them rau cov khoom kuaj kab mob COVID-19 thaum ua ntawv xaj los ntawm ib tus khws kho mob kom yuav uas muaj $0 tus nqi sib pab them.

UnitedHealthcare Medicare Supplement cov phiaj thiab UnitedHealthcare Medicare Prescription Drug cov phiaj tsis them rau los yog ntxiv nyiaj rov qab rau cov khoom OTC mus yuav los kuaj kab mob COVID-19 tom tsev. Yog xav paub ntxiv txog Original Medicare qhov pab them nqi rau kev kuaj tus kab mob COVID-19, saib Coronavirus Test Coverage (medicare.gov).

Muaj Kev Kuaj Kab Mob Tsis Tau Them Nyiaj

Nyob rau ntawm Tsoom fwv teb chaws lub website covidtests.gov, koj tsev neeg tuaj yeem tau txais cov khoom siv kuaj tus kab mob COVID-19 tom tsev uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (OTC) xa tuaj ob zaug thiab txaus siv plaub zaug xa ncaj qha tuaj ntawm covidtests.gov. Muaj ntaub ntawv qhia paub ntxiv txog qhov muaj muab no nyob rau ntawm covidtests.gov.

Li ib txwm muaj los, kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog kuaj dawb xwb thaum koj mus rau ib qho chaw kuaj tus kab mob COVID-19 es tsis kuaj nyob tom tsev. Nrhiav ib qho chaw kuaj tus kab mob COVID-19 nyob ze koj.

Medicare tsis them rau cov khoom yuav tau ntawm txee muag tshuaj (OTC) siv kuaj tus kab mob COVID-19 tom tsev, tab sis Medicaid qhov pab them rau cov khoom siv kuaj kab mo tej zaum kuj muaj them rau cov tswv cuab uas muaj ob yam kev pab, suav nrog rau cov uas rau npe rau hauv daim phiaj dual eligible special needs plan (D-SNP). Yog xav saib seb Medicaid puas them rau cov khoom OTC siv kuaj tus kab mob COVID-19 tom tsev rau koj, hu rau tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab. 

Thiab, cov phiaj UnitedHealthcare D-SNPs feem ntau muaj qhov kev pab them rau cov khoom OTC uas muab siv tau mus yuav cov khoom siv kuaj tus kab mob COVID-19 tom tsev. Yog xav saib seb koj daim phiaj D-SNP puas muaj qhov pab them no, rau npe nkag rau hauv koj tus as-khauj kom paub ntxiv. 

Tas nrho cov phiaj UnitedHealthcare D-SNPs kuj tseem them rau cov khoom siv kuaj tus kab mob COVID-19 uas ua ntawv xaj los ntawm ib tus kws kho mob, tab sis yuav tau them $0 tus nqi sib pab them (cost share).

Muaj kev kuaj kab mob tsis tau them nyiaj

Los ntawm Tsoom fwv teb chaws, txhua tsev neeg yuav xaj tau kom xa ob zaug ntawm 4 cov khoom OTC siv kuaj tus kab mob COVID-19 tom tsev yam tsis tau them nyiaj ncaj qha tuaj ntawm covidtests.gov. Kawm kom paub txog qhov muaj muab no nyob rau ntawm covidtests.gov.

Li ib txwm muaj los, kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog kuaj dawb xwb thaum koj mus rau ib qho chaw kuaj tus kab mob COVID-19 es tsis kuaj nyob tom tsev. Nrhiav ib qho chaw kuaj tus kab mob COVID-19 nyob ze koj.


Rau UnitedHealthcare Community Plan cov tswv cuab

Qhov pab them nqi rau kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog txiav txim los ntawm lub Xeev qhov kev pab cuam Medicaid, thiab qhov tseeb hais txog qhov kev pab them yuav txawv raws lub xeev cov cai. Rau cov uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev pab Medicaid thiab Medicare, tus tswj hwm ntawm Medicaid cov kev pab yuav tsum muab lus qhia paub txog qhov pab them nqi rau. Cov tswv cuab yuav tsum hu rau tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm lawv daim npav yog lawv muaj lus nug.

Muaj Kev Kuaj Kab Mob Tsis Tau Them Nyiaj

Nyob rau ntawm Tsoom fwv teb chaws lub website covidtests.gov, koj tsev neeg tuaj yeem tau txais cov khoom siv kuaj tus kab mob COVID-19 tom tsev uas yuav tau ntawm txee muag tshuaj (OTC) xa tuaj ob zaug thiab txaus siv plaub zaug xa ncaj qha tuaj ntawm covidtests.gov. Muaj ntaub ntawv qhia paub ntxiv txog qhov muaj muab no nyob rau ntawm covidtests.gov.

Li ib txwm muaj los, kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog kuaj dawb xwb thaum koj mus rau ib qho chaw kuaj tus kab mob COVID-19 es tsis kuaj nyob tom tsev. Nrhiav ib qho chaw kuaj tus kab mob COVID-19 nyob ze koj.

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob. 

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software