Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Kev pab them nqi rau, Cov Chaw Muaj Kev Pab thiab Kev Kho rau tus kab mob Coronavirus (COVID-19)

To taub txog kev kuaj tus mob COVID-19 thiab kev pab them nqi rau kev kho tus mob

Nyob rau ntawm UnitedHealthcare, peb nyob ntawm no los pab koj to taub tias dab tsi thiaj pab them rau thiab yuav mus cuag tau kev kho tus mob li cas. Peb xav pab teb koj cov lus nug thiab txuas koj mus rau cov chaw muaj kev pab uas tej zaum yuav pab tau koj nyob rau lub sij hawm no.

Nco ntsoov mus ntsib cov kws kho mob nyob hauv lub network xwb thiab muab koj qhov UnitedHealthcare daim npav ID ua tswv cuab txhua zaus thaum koj mus kuaj tus mob COVID-19, ntsib kws kho mob los yog kho tus mob. Thiab, nco ntsoov ua kom koj tus kws kho mob xub thawj (PCP) paub txog cov kev kuaj tau koj tus mob COVID-19 seb yog li cas los yog kev kho tus mob uas tej zaum koj tau txais. 

Ntau tus neeg pib ib daim phiaj kho mob tshiab thaum txog lub xyoo tshiab. Thaum muaj daim phiaj kho mob tshiab li no, tej zaum kuj yuav muaj feem yus nrog them (copay), feem koom them tuav pov hwm (coinsurance) los yog feem yus them ua ntej (deductible) pib dua tshiab. Rau npe rau hauv koj qhov online UnitedHealthcare account los yog rov xyuas koj daim phiaj kho mob cov ntaub ntawv kom paub koj cov kev pab uas muaj nyob hauv koj daim phiaj kho mob.


Kev nrhiav kab mob vais lav/roj ntsha tiv thaiv lub cev thiab kev kuaj roj ntsha tiv thaiv kab mob

UnitedHealthcare txhawb nqa kom muaj cov kev kuaj kab mob uas ntseeg siab tau thiab nqua hu kom cov kws muab kev kho mob siv cov kev kuaj ntseeg siab tau uas FDA tau tso cai siv. Ib qho kev kuaj nrhiav (tshawb nrhiav kom paub) kab mob vais lav/roj ntsha tiv thaiv lub cev yog ua los txiav txim seb ib tus neeg puas kis tau tus kab mob COVID-19 tam sim no. Ib qho kev kuaj roj ntsha tiv thaiv kab mob (serology) yog ua los txiav txim seb ib tus neeg puas tau raug tus kab mob COVID-19, thiab raws li FDA hais, qhov kev kuaj no yuav tau txhob muab los siv rau tus mob uas twb kis tau tam sim no lawm.

Nyob rau lub sij hawm uas muaj tus xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv thoob teb chaws, uas yuav los xaus rau Lub Ib Hlis (January) 10, 2023, koj yuav tau them $0 tus nqi sib pab them (feem yus nrog them, feem koom them tuav pov hwm, los yog feem yus them ua ntej) rau qhov kev kuaj tus kab mob COVID-19 uas yuav tau kuaj uas yog thaum xaaj tuaj ntawm ib tus kws kho mob los yog kws tshaj lij kho mob nkeeg rau lub hom phiaj tshawb nrhiav kom paub tus mob los yog kho tus mob. Cov kev kuaj yuav tsum yog cov uas FDA tau tso cai thiaj li pab them nqi rau yam tsis muaj tus nqi sib pab them.

Qhov kev pab them nqi rau siv rau cov kev kuaj nyob hauv lub network thiab tawm sab nrau network rau Medicare Advantage, Exchange, thiab cov phiaj kho mob Tus Kheej thiab Tswv Hauj Lwm muab. Rau ntawm cov uas rau npe rau hauv UnitedHealthcare Community Plans, lub xeev cov kev txawv txav thiab cov cai kuj yuav siv tau nyob rau lub sij hawm no. Cov kev pab yuav muab los xyuas raws li koj daim phiaj kho mob.

Yog hais tias qhov kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog yuav tau ua rau koj txoj hauj lwm, kev kawm ntawv, tsoom neeg kev noj qab haus huv los yog kev tsom kwm saib xyuas (taug qab xyuas) cov hom phiaj, ces UnitedHealthcare yuav pab them rau qhov kev kuaj thaum hais kom yuav tsuam tau ua los ntawm txoj cai. Cov kev pab yuav muab los lis raws li cov kev pab muaj nyob hauv koj daim phiaj kho mob, thiab cov kev pab no kheev tsis them rau cov kev kuaj rau kev tsom kwm saib xyuas los yog tsoom neeg cov hom phiaj kev noj qab haus huv. Peb yuav tsom kwm taug qab xyuas tej cai uas muaj tswm sim thaum lub sij hawm muaj xwm txheej kub ceev mus ntxiv.

Txoj kev kuaj yog ib qho tseem ceeb txhawm rau los ua kom kev sib kis tus kab mob COVID-19 mus qeeb. Peb nqua hu koj—peb cov tswv cuab—thiab cov kws muab kev kho mob kom siv cov kev kuaj uas FDA tau tso cai. Nws muaj ob hom kev kuaj tus kab mob COVID-19:

  • Cov kev kuaj tshawb nrhiav kom paub yog ua los txiav txim seb tam sim no koj puas kis tau tus kab mob COVID-19.
  • Cov kev kuaj roj ntsha tiv thaiv kab mob yog ua los mus txiav txim seb tsam tej zaum koj tau kis tus kab mob vais lav. Raws li FDA hais, cov kev kuaj roj ntsha tiv thaiv kab mob yuav tsum txhob muab siv los mus tshawb nrhiav ib qho kis kab mob tam sim no.

Koj yuav tau them $0 tus nqi sib pab them (feem yus nrog them, feem koom them tuav pov hwm los yog feem yus them ua ntej) rau qhov kev kuaj tus kab mob COVID-19 uas yuav tsum tau ua nyob rau lub sij hawm uas muaj tus xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv thoob teb chaws, uas yuav los xaus rau lub Kaum Hlis (October) 12, 2022. Qhov kev kuaj tus kab mob uas yuav tau kuaj uas yog thaum xaj tuaj ntawm ib tus kws kho mob los yog kws tshaj lij kho mob nkeeg rau lub hom phiaj tshawb nrhiav kom paub tus mob los yog kho tus mob. Cov kev kuaj yuav tsum yog cov uas FDA tau tso cai thiaj li pab them nqi rau yam tsis muaj tus nqi sib pab them. Qhov kev pab them nqi siv rau cov kev kuaj nyob hauv lub network thiab tawm sab nrau network rau Medicare Advantage, Exchange, thiab cov phiaj kho mob Tus Kheej thiab Tswv Hauj Lwm muab nyob rau lub sij hawm uas muaj tus xwm txheej kub ceev rau tsoom neeg txoj kev noj qab haus huv thoob teb chaws. Rau ntawm cov uas rau npe rau hauv UnitedHealthcare Community Plans, lub xeev cov kev txawv txav thiab cov cai kuj yuav siv tau nyob rau lub sij hawm no.

UnitedHealthcare cov kev pab kheev tsis them rau cov kev kuaj rau kev ua hauj lwm, kev kawm ntawv, kev mus ntoj ncig, kev tsom kwm saib xyuas los yog tsoom neeg cov hom phiaj kev noj qab haus huv, ntshe ho yog txoj cai hais kom yuav tsum tau ua. Cov kev pab yuav muab los lis raws li koj cov kev pab uas muaj nyob hauv koj daim phiaj kho mob.

Yog koj xav tias koj yuav tau kuaj tus kab mob COVID-19, tham nrog koj tus kws muab kev kho mob los yog mus nqa ib qho. 


Kev kho tus mob COVID-19

Yog hais tias koj mob COVID-19, tej zaum koj tus kws kho mob kuj yuav ua ntawv nrhiav kev kho. Rau kev kho tus mob COVID-19, tus nqi sib pab them yuav saib raws li tus tswv cuab cov kev pab uas muaj nyob hauv daim phiaj. Koj yuav tau them feem yus nrog them, feem koom them tuav pov hwm, feem yus them ua ntej, los yog cov nqi tawm sab nraum lub network. Qhov pab them no siv rau Medicare Advantage, Exchange, Tus kheej thiab cov phiaj kho mob yam Tus Tswv Hauj Lwm muab. Rau cov tswv cuab rau npe hauv UnitedHealthcare Community Plans, lub xeev cov cai yuav siv rau lub sij hawm no.

Yog koj muaj lus nug los yog xav tau cov ntaub ntawv hais txog koj cov kev pab

Hu rau tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab los yog rau npe rau hauv koj tus as-khauj kho mob.

Yuav ua li cas thiaj tau kuaj tus kab mob Coronavirus (COVID-19)

Yog koj xav tias tej zaum koj tau chwv raug tus kab mob Cornavirus (COVID-19) lawm los yog muaj cov tsos mob xws li ua npaws kub ib ce, hnoos, los yog ua pa nyuaj, hu rau koj tus kws kho mob tam sid. Ntau zaus, koj kuj tham tau nrog tus kws kho mob siv FaceTime, Skype los yog Zoom, uas yog hu ua kev siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb (virtual visit). Yog koj tus kws kho mob pom zoo tias koj yuav tau kuaj, nws yuav qhia seb koj yuav mus kuaj qhov twg.

Kev mus kuaj rau ntawm cov chaw muaj kev kuaj los yog tsav tsheb kuaj kuj yog ib qho kev xaiv ua tau. Siv peb lub twj locator los mus nrhiav ib qhov chaw uas kuaj kab mob.

Tsoom fwv teb chaws tau tsa muaj ib lub website thoob teb chaws uas txhua tsev neeg tuaj yeem tau txais cov khoom kuaj tus kab mob Covid-19 OTC xa tuaj ib zaug uas txaus kuaj plaub zaug tom tsev yam tsis tau them nyiaj xa ncaj qha tuaj ntawm covidtests.govYog xav paub ntxiv txog qhov kev pab cuam no mus rau covidtests.gov.

Kev pab rau peb cov tswv cuab uas yuav muaj tau tus mob zoo heev: Medicare Advantage thiab Medicaid

CDC hais tias cov neeg muaj hnub nyoog siab dua thiab cov neeg tsis hais hnub nyoog li cas uas muaj cov mob loj tsis txawj zoo yuav muaj tau mob hnyav zoo dua los ntawm tus kab mob Coronavirus (COVID-19). Piv txwv ntawm cov mob loj tsis txawj zoo yog cov mob rau lub plawv thiab lub ntsws, mob hawb pob, lub cev tsis muaj zog tiv thaiv tau kab mob, mob ntshav qab zib, mob raum thiab mob rau daim siab. Yog koj cev xeeb tub, muaj ib tus mob xiam oob khab los yog tsis muaj vaj tse nyob, koj yog ib tus uas yuav tau tus mob zoo dua ib yam thiab. 

Yog koj poob rau kis muaj cov mob li saum toj saud, tej zaum koj tus kws kho mob yuav hais kom koj nyob twj ywm sab hauv tsev kom deb ntawm lwm cov (cais tus kheej mus nyob ib leeg). UnitedHealthcare nyob ntawm no pab koj rau lub sij hawm ntawd los pab txo qhov yuav kis tau tus kab mob vais lav. Peb yuav pab tau koj seb yuav ua li cas thiaj mus nqa tau tshuaj, tej khoom siv, khoom noj thiab kev tu xyuas tus mob. Koj kuj tseem nrhiav tau lwm cov kev pab cuam seb muaj nyob qhov twg thiab.

Cov tswv cuab, thov hu rau tus xov tooj nyob ntawm daim npav ID ua tswv cuab. Thaum koj hu mus, qhia rau lawv paub tias koj tus kws kho mob sau ntawv kom koj cais tus kheej mus nyob ib leeg.

Kawm kom paub txog cov kev faj seeb uas yuav tau ua yog hais tias koj yog Medicare Advantage ib tus tswv cuab los yog muaj qhov pheej hmoo yuav muaj tau tus mob.

Cov Chaw Muaj Kev Pab Ntxiv rau Cov Tswv Cuab

UnitedHealthcare muaj kev pab rau qhov kev siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb tham xwv koj thiaj tau nyob khab seeb hlo hauv tsev xwb thiab tau txais qhov kev kho tus mob uas zoo rau koj. Kev siv cuab yeej fais fab ntsib kws kho mob nyob deb tham (virtual visits) yuav muab siv tau rau thaum xav tau cov kev pab txog kev kho tus mob Coronavirus (COVID-19) thiab tsis yog tus mob Coronavirus (COVID-19).

Qhov no yog ib lub sij hawm nyuaj siab. Cov chaw muaj kev pab hauv qab no yog tsis tau them nyiaj thiab muaj 24/7. 

Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Siv Dej Cawv Yeeb Tshuaj (Substance Use Helpline)

Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Siv Lub Zog Ua Phem Tom Vaj Tom Tsev (National Domestic Violence Hotline)

Tus Xov Tooj Hu Pab Rau Kev Tiv Thaiv Kev Txov Tus Kheej Txoj Sia (National Suicide Prevention Lifeline)

1-855-780-5955

1-800-799-7233           
1-800-787-3224 TTY

1-800-273-8255           
1-800-799-4889 TTY

Yog koj xav tias koj los yog ib tus neeg koj hlub muaj cov cim qhia tias quav dej cawv yeeb tshuaj, hu rau tus xov tooj tsis muaj leej twg paub kom tau 24/7 kev txhawb thiab kev pab qhia hais txog cov kev kho thiab pab them rau qhov kev kho tus mob. Hu kom pab tiv thaiv thaum muaj xwm txheej, kom paub thiab xa mus rau cov kev pab uas muaj nyob hauv zos rau cov uas raug lwm tus siv lub zog ua phem tom vaj tom tsev. Yog hais tias koj los yog ib tus neeg koj paub muaj qhov yuav txo tus kheej txoj sia los yog muaj kev nyuaj siab, nrhiav kev pab sai kiag tam sim ntawd. Hu rau tus xov tooj hu pab rau 24/7, tsis tau them nyiaj thiab muab kev txhawb thiab kev pab thaum muaj xwm txheej yam tsis muaj lwm tus paub.

Koj tuaj yeem hu tau rau tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab yog koj xav tau kev pab txog koj qhov kev pheej hmoo yuav mob tau los yog xav tau tswv thiab kev pab txhawb ntsig txog tus kab mob Coronavirus (COVID-19). Koj kuj tseem hu tau mus nug ib tus kws tu neeg mob (nurse) txog koj tej kev txhawj xeeb txog kev mob nkeeg thiab.

Kev xa tshuaj tuaj ntawm tsev muaj nyob hauv Optum Home Delivery uas yog rau npe rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj. Tsuas xaiv qhov kom xa tuaj tom koj tsev Optum Home Delivery. Kev xa tshuaj tuaj tom tsev kuj tseem muaj los ntawm ntau lub khw muag tshuaj thiab.

Cov Nqe Lus Nug Uas Kheev Nquag Nug Tas Li

Hu rau koj tus kws kho mob tam sid yog koj ntseeg tias tej zaum koj tau chwv raug tus kab mob Coronavirus (COVID-19) lawm los yog muaj cov tsos mob xws li ua npaws kub ib ce, hnoos los yog ua pa nyuaj. 

Koj yuav nrhiav ib tus kws kho mob nyob hauv lub network uas yog rau npe rau hauv koj daim phiaj kho mob tus as-khauj los yog tham nrog ib tus neeg muab tswv yim pab (advocate) uas yog hu rau tus xov tooj nyob ntawm koj qhov UnitedHealthcare daim npav ID ua tswv cuab.

Raws li CDC hais, txoj hau kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv kev mob hnyav los ntawm tus kab mob COVID-19 yog kom tau txhaj tshuaj. Lwm cov kev kho uas tau tso cai kho tus kab mob COVID-19 yog cov kev kho siv tshuaj tua kab mob (monoclonal antibody). Tham nrog koj tus kws kho mob kom paub ntxiv.

Tsoom fwv teb chaws tau tsa muaj ib lub website thoob teb chaws uas txhua tsev neeg yuav tuaj yeem txais tau cov khoom siv peb zaug (3) txaus kuaj tus kab mob COVID-19 plaub zaug hom siv OTC nyob tom tsev yam tsis tau them nyiaj uas yog xa ncaj qha tuaj ntawm covidtests.gov

 Yog xav paub ntxiv txog qhov kev pab cuam no mus rau covidtests.gov.

Rau UnitedHealthcare Community Plan cov tswv cuab, qhov kev pab them nqi rau kev kuaj tus kab mob COVID-19 yog txiav txim los ntawm txhua lub Xeev qhov kev pab cuam Medicaid, thiab qhov pab them nqi rau yog li cas kiag ntawd yuav sib txawv raws lub xeev. 

Rau cov uas muaj feem tsim nyog tau txais ob yam kev pab Medicaid thiab Medicare, tus tswj hwm ntawm Medicaid cov kev pab yuav tsum muab lus qhia paub txog qhov pab them nqi rau. Cov tswv cuab yuav tsum hu rau tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm lawv daim npav yog lawv muaj lus nug. 

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob.

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software