Hlav mus rau cov ntsiab lus tseem ceeb
Rau Cov Tswv Cuab (Qhib hauv phab tshiab)
Cov ntsiab lus tseem ceeb

Qhov Chaw Muaj Kev Pab (Resource Center) Ntsig Txog Tus Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

Peb xav pab koj los kawm kom paub txog tus kab mob Coronavirus (COVID-19) kom koj thiaj muaj cuab kav tiv thaiv tau koj tus kheej thiab lwm cov neeg uas nyob ib ncig koj. Peb xav ceev kom koj tau txais tej ntaub ntawv tawm tshiab hais txog yuav ua li cas thiaj tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, tau mus kuaj kab mob, nrhiav ib tus kws kho mob thiab ntau yam ntxiv. Yog koj muaj lus nug txog cov nqi uas yus rho nyiaj hauv hnab tshos them thiab cov kev pab, rau npe rau hauv koj daim phiaj npaj kho mob tus as-khauj los yog hu rau tus xov tooj nyob sab nraum nqab ntawm koj daim npav ID ua Tswv Cuab. 

Cia peb pab koj tiv thaiv koj tus kheej thiab cov neeg uas koj hlub txoj kev noj qab haus huv.


Nrhiav qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob ze koj

Siv peb lub cuab yeej qhia tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los pab rhiav cov chaw muaj tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob uas nyob ze koj. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau tso cai los ntawm FDA yog muaj rau koj yam tsis tau them nyiaj nyob rau lub caij muaj tus xwm txheej kub ceev rau sab kev noj qab haus huv hauv lub teb chaws.

Nyob tom tsev tham nrog koj tus kws kho mob

Nyob rau ntawm qhov Siv Cuab Yeej Ntsib Kws Kho Mob Nyob Deb Sib Tham (Virtual Visits), koj yuav muaj cuab kav tham tau nrog koj tus kws kho mob online 24/7 thaum xav tau kev pab rau ib tus mob sai tam sid, zoo li tus mob khaub thuas (flu), cov kev txhaum fab tsis haum rau lub cev, mob muag liab thiab ntau yam ntxiv. Cov kev mus ntsib kws kho mob thaum muaj ib tus mob sai tam sid yog muaj nyob hauv peb cov khub koom hauj lwm ua ke uas yog siv cuab yeem nyob deb tham, xws li Teladoc, American Well, Doctor On Demand thiab lwm cov. 

Rau Medicare Advantage thiab Medicaid cov tswv cuab, koj yuav siv tau koj cov kev pab Siv Cuab Yeej Ntsib Kws Kho Mob Nyob Deb Sib Tham uas muab los ntawm peb cov khub koom hauj lwm ua ke uas yog siv cuab yeem nyob deb tham yam tsis muaj tus nqi sib pab them (cost-sharing).

Cov Lus Tsis Lees Kev Thaj Tsob

Cov kev pab uas tau muab piav qhia nyob rau ntawm lub vas sab (website) no yog piav txog cov cai tseev kom ua ntawm tsoom fwv thiab UnitedHealthcare tsab cai hauv teb chaws, cov kev pab lwm yam ntxiv kuj yuav muaj nyob rau qee lub xeev thiab raws qee daim phiaj kho mob. 

Nplooj ntawv no yuav piav txog cov kev pab uas peb muab rau tas nrho cov tswv cuab nyob hauv txhua lub xeev. Nws tseem muaj tsoom fwv cov cai uas yuav tau ua raws thiab. Cov kev pab tej zaum kuj yuav muaj ntau dua nyob hauv qee lub xeev thiab qee daim phiaj npaj kho mob. Peb tau tsim muaj cov cai thiab kev coj ua uas tej zaum yuav muab siv rau qee yam uas peb muaj nyob rau lub sij hawm no. Cov ntaub ntawv tsuas yog cov ntsiab lus tseem ceeb xwb thiab yuav muaj hloov pauv. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv, hu rau koj tus as-khauj tus neeg sawv cev  los yog tus xov tooj nyob sab nraum qab ntawm koj daim npav ID ua tswv cuab.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software